تعداد مقالات: 42

1

آثار وجوه نقد عملیاتی بر تصمیمات و عملکردهای مالی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 15، شماره 1 (پیاپی 56)، بهار 1382، صفحه 93-103

2

اثرات زیست محیطی نیروگاه حرارتی قم

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 5، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 55-74

3

ارائه یک مدل برای تعیین حجم کاری اعضای هیات علمی در نظام آموزش عالی کشور

آینده پژوهی مدیریت
دوره 15، شماره 1 (پیاپی 56)، بهار 1382، صفحه 19-40

4

ارزیابی آلاینده های خروجی از زباله سوزهای بیمارستانی شهر همدان و ارائه راه حل های کنترلی برای آن

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 5، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 85-90

5

ارکان توسعه تکنولوژی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 15، شماره 2 (پیاپی 57)، تابستان 1382، صفحه 45-58

6

استراتژی های سازمان

آینده پژوهی مدیریت
دوره 15، شماره 3( پیاپی 58)، پاییز 1382، صفحه 1-24

7

اولویت بندی شاخص های دسترسی به فرصت های برابر در توسعه آموزش های علمی – کاربردی کشور

آینده پژوهی مدیریت
دوره 15، شماره 4 (پیاپی59)، زمستان 1382، صفحه 1-16

8

برآورد فرسایش بادی در زیستگاه های بیابانی خراسان ( مطالعه موردی : منطقه سرخس )

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 5، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 19-28

9

بررسی ابعاد بوروکراتیک سازمان مدارس دولتی شهر تهران

آینده پژوهی مدیریت
دوره 15، شماره 2 (پیاپی 57)، تابستان 1382، صفحه 75-88

10

بررسی اثرات حضور Mnemiopsis leidyi در دریای خزر

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 5، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 35-54

11

بررسی پیامدهای زیست محیطی سد شهر چای ارومیهبر محیط زیست طبیعی منطقه

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 5، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 39-50

12

بررسی تاثیر افشای اطلاعات حسابداری تورمی بر قیمت سهام

آینده پژوهی مدیریت
دوره 15، شماره 2 (پیاپی 57)، تابستان 1382، صفحه 59-73

13

بررسی دانشگاه های مجازی به منظور ارائه یک مدل مناسب جهت راه اندازی دانشگاه مجازی در کشور

آینده پژوهی مدیریت
دوره 15، شماره 3( پیاپی 58)، پاییز 1382، صفحه 25-49

14

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی سبک رهبری

آینده پژوهی مدیریت
دوره 15، شماره 1 (پیاپی 56)، بهار 1382، صفحه 1-14

15

بررسی عملکرد راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR) در تصفیه پساب های حاوی فلزات سنگین جیوه و کادمیوم / مطالعه موردی پتروشیمی بندر امام خمینی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 5، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 15-30

16

بررسی عوامل مؤثر بر سیاست های تقسیم سود نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

آینده پژوهی مدیریت
دوره 15، شماره 2 (پیاپی 57)، تابستان 1382، صفحه 27-44

17

بررسی مقاومت بدنه شناورها در دریای آرام

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 5، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 12-24

18

بررسی نقش مشارکت مردمی در حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه / مطالعه موردی کوی 13 آبان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 5، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 1-14

19

بررسی وضعیت مشاغل آلاینده و مزاحم در منطقه 11 تهران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 5، شماره 1، بهار 1382، صفحه 33-46

20

پژوهش در مفاهیم جدید حسابداری مدیریت

آینده پژوهی مدیریت
دوره 15، شماره 1 (پیاپی 56)، بهار 1382، صفحه 41-51

21

پست مدرنیسم جهانی شدن و بحران زیست محیطی در هزاره سوم

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 5، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 67-75

22

تحول، اشتغال و توسعه صنعتی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 15، شماره 3( پیاپی 58)، پاییز 1382، صفحه 73-86

23

تدوین طرح مدیریت ذخیره گاه زیسپهر توران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 5، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 25-34

24

تعیین الگوی مدیریت مواد زائد جامد در منطقه شهر ری

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 5، شماره 1، بهار 1382، صفحه 47-64

25

حذف کاتیون سرب (Pb+2) به روش جذب سطحی به وسیله کربن فعال

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 5، شماره 1، بهار 1382، صفحه 65-75

26

ضریب همبستگی عناصر سنگین (Cd, Zn , Pb , Cu) در کبد و کلیه ماهی خاویاری گونه قره برون و رسوبات سواحل جنوبی دریای خزر ناحیه 1

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 5، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 31-84

27

طراحی و تبیین الگوی به کارگیری ویژگی های سازمان یادگیرنده در نظام اداری ایران

آینده پژوهی مدیریت
دوره 15، شماره 2 (پیاپی 57)، تابستان 1382، صفحه 1-25

28

طراحی و ساخت پایلوت تصفیه بیولوژیکی پساب حاوی فرمالین به روش لجن فعال

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 5، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 49-60

29

فن آوری اطلاعات، رویکرد از سازمان های سنتی به سازمان های یادگیرنده

آینده پژوهی مدیریت
دوره 15، شماره 3( پیاپی 58)، پاییز 1382، صفحه 87-107

30

قلمرو تعریف بازاریابی یا بازارگرایی؟

آینده پژوهی مدیریت
دوره 15، شماره 4 (پیاپی59)، زمستان 1382، صفحه 75-101

31

کاربرد تئوری های بازاریابی در افزایش صادرات شرکت های لاستیک سازی ایران

آینده پژوهی مدیریت
دوره 15، شماره 1 (پیاپی 56)، بهار 1382، صفحه 53-91

32

کاربرد جاذب های معدنی و آلی برای آزمایش پسمان های مایع هسته ای با سطح اکتیویته پایین

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 5، شماره 1، بهار 1382، صفحه 21-32

33

کاربرد ریاضیات در شبیه سازی پدیده های فیزیکی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 5، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 31-48

34

کار در سازمانی به وسعت تمام زندگی (اشتغال در جامعه اطلاعاتی)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 15، شماره 4 (پیاپی59)، زمستان 1382، صفحه 39-61

35

مدیریت ایمنی در پارک ها و فضای سبز شهر تهران (مطالعه موردی شهرداری منطقه 3 تهران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 5، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 29-38

36

مدل سازی حرکت لکه نفتی در یک مخزن بر اثر جریان های ورودی و خروجی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 5، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 1-12

37

مدل سازی قابلیت اطمینان با استفاده از منطق فازی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 15، شماره 4 (پیاپی59)، زمستان 1382، صفحه 63-73

38

مقایسه کارآیی حذف TOC و نیترات با کاربرد منعقدکننده های الوم و کلرور فریک در دو تصفیه خانه آب

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 5، شماره 1، بهار 1382، صفحه 15-20

39

نحوه به کارگیری الگوی معامله تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران

آینده پژوهی مدیریت
دوره 15، شماره 4 (پیاپی59)، زمستان 1382، صفحه 17-37

40

هژمونی برنامه ریزی رسانه؛ در تبلیغات

آینده پژوهی مدیریت
دوره 15، شماره 3( پیاپی 58)، پاییز 1382، صفحه 51-71

41

وابستگی آلودگی صدای ترافیک به عوامل افزایش ارتفاع و فاصله از حاشیه در مسیر بزرگراه شیخ فضل ا... نوری تهران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 5، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 75-86

42

وابستگی کمیت های تراز معادل فشار صوت ، تراز آماری و شاخص صدای ترافیک با عوامل شار ترافیکی و سرعت وسایط نقلیه در مسیر بزرگراه شیخ فضل اله نوری تهران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 5، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 51-66


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.