تعداد مقالات: 723

1

Addition two generalized fuzzy numbers

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 9-20

2

A Density Functional Theory Study of Boron Nitride Nano-Ribbons

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 3، زمستان 2010، صفحه 19-22

3

A generalized model in the performance evaluation of decision making sub-units

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 189-198

4

An Approach for Solving Fuzzy Fredholm Integro-Difference Equations with Mixed Argument

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 143-152

5

A New Approach to the Numerical Solution of Dual Fully Fuzzy Polynomial Equations

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 129-142

6

A New Hydroxylamine Electrochemical Sensor Based on an Oxadiazol Derivative and Multi-wall Carbon Nanotuhes Modified Glassy Carbon Electrode

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 63-70

7

A New Method for Solving Fuzzy Linear System

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 74-104

8

A note on modular hyperconvex space

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 271-278

9

Application of the Freundlich Langmuir Temkin and Harkins-Jura adsorption isotherms for some amino acids and amino acids complexation with manganese kn(ll) on carbon nanolube

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 33-42

10

A Theoretical Investigation of Kinetics and Mechanism of Aza-Cope Rearrangement

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 6، شماره 4، بهار 2010، صفحه 35-40

11

A Theoretical Study of the Stability and Dielectric Constants of Molybdate-Phosphonic Acid Complex

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 3، زمستان 2010، صفحه 39-46

12

A Theoretical Study on Cycloaddition of 2-Ethyny1-2, 3-Dihdrofurane and Phenyl Azide

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 3، زمستان 2010، صفحه 13-17

13

Comment on frame's of subspaces

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 43-46

14

Complex fuzzy linear systems

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 21-28

15

Constrained Consumable Resource Allocation in Uncertain Project Networks with Fuzzy Activity Duration

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 105-113

16

Designing strategy maps of balance scorecard by using structural equation modeling

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 215-229

17

DFT Study of NMR Shielding Tensors and Thermodynamic Properties on Pyrene and its Derivatives

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 6، شماره 4، بهار 2010، صفحه 1-6

18

Dielectric Constant and Solvent Effect Investigafion on Listeria monoeytogenes In1B-13- sheet Conformation: an Al. initio-NMR study

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 6، شماره 4، بهار 2010، صفحه 29-34

19

Dominated Convergence for Fuzzy Random Variables

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 89-96

20

Drug Delivery study of Tamoxifea with Single Walled Carbon Nanotobes

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 53-59

21

Effect of Volumetric Heat Generation/ Absorbtion on Mixed Convection Stagnation Point Flow on an Iso-thermal Vertical Plate in Porous Media

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 59-71

22

Electronic effects on singlet-triplet energy splittings in aryl-cyclopentadienylidenes

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 23-26

23

Energy Study at Different Temperatures for Active Site of Azurin in Water, Ethanol, Methanol and Gas Phase by Monte Carlo Simulations

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 6، شماره 4، بهار 2010، صفحه 7-12

24

Equation of circulation energy in human body in time acupuncture medicine

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 47-51

25

Exact solutions for the flow of a generalized second grade due to a Longitudinal quadratic time-dependent shear stress

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 153-165

26

Exact soultion of full interval linear equation AX=B based on Kaucher arithmetic

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 319-327

27

Extension of TOPICS for group DM based on the type two fuzzy positive and negative ideal solutions

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 199-213

28

Fractional differential equations with Legendre polynomials

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 53-57

29

Growth of carbon nanostructures upon stainless steel and brass by thermal chemical vapor deposition method

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 3، زمستان 2010، صفحه 1-4

30

Investigation of Activity and Selectivity of n-Heptane by Reforming Pt-Ta Catalyst Supported on y-Alumina

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 49-52

31

Investigation of chemical adsorption of CO, CO2, [12 and NO molecules on inside and outside of single-wall nanotube using HF and DET calculations

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 47-62

32

Investigation of Different Solvents and Temperatures Effects on (3,7) Single-Walled Carbon Nanotubes: DFT Study

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 6، شماره 4، بهار 2010، صفحه 59-64

33

Investigation of Ethanol Effect on Albumin Active Site by Simulation Methods and Calculation of its Heat Capacity

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 3، زمستان 2010، صفحه 5-12

34

Investigation of Solvent Effects on Temozolomide anticancer drug (TMZ); An al initio Study

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 6، شماره 4، بهار 2010، صفحه 19-28

35

Inyestigafion of H2 Adsorption on Grapheme by DFT Methods

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 43-48

36

Latus: A new accelerator for generating combined iterative methods in solving nonlinear equation

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 237-244

37

Morphology investigation of alumina nano-powders prepared by a sol-gel combustion method

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 3، زمستان 2010، صفحه 61-64

38

Nanoparficks of Silver loaded on polyanilino and Nylon

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 43-46

39

Numerical Solution of Fuzzy Linear Volterra Integral Equations of the Second Kind by Homotopy Analysis Method

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 73-87

40

On Humbert matrix function of two complex variables under differential operator

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 167-179

41

Photocatalytic Degradation of Triton X-100 by Zinc oxide Nanoparticles

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 3، زمستان 2010، صفحه 47-52

42

Physicochemical study on some cycloltexa peptide nano rings at body normal temperature; novel biodegradable and biocompadble vectors in drug delivery

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 6، شماره 4، بهار 2010، صفحه 49-58

43

Plane-wave Pseuclopotential Density Functional Theory periodic Slab Calculations of NO Adsorption on Co(111) Surface

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 37-42

44

Potentiometric Study on the Interaction of Hexadecyl Ttimethyl Ammonium Bromide (HTAB) with Urease Enzyme

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 6، شماره 4، بهار 2010، صفحه 13-18

45

Preparation and Evaluation of NiFe204 and CuFe204 Nanoeatalysts by Combination of Sol- Gel Auto-Combustion Method and Irradiation Technique

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 33-36

46

Production planning using fix level of inputs: A DEA based approach

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 231-235

47

Rapid Determination of Chromium (M)lli Natural Water and Industrial Effluents Using Kinetic Speetrophotometric Method

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 6، شماره 4، بهار 2010، صفحه 41-48

48

Role of activated carbon from natural adsorbent for removal of textile dyes: effect of pH, kinetic and adsorbent mass

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 3، زمستان 2010، صفحه 31-38

49

Singlet-Triplet Energy Splitting of Divalent Five-Membered Ring NI2C2H2C (M = N,P, As and Sb)

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 6، شماره 4، بهار 2010، صفحه 65-70

50

Some results on continuous frames for Hilbert Spaces

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 37-42

51

Sorption stuck). of C.I. Acid Red 88 from aqueous solutions onto sawdust

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 15-20

52

Structural effects on the interactions of Pb(II) ion with Modified Banana Shell and Banana Shell during adsorption from aqueous solution

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 21-28

53

The application of DEA and queuing models to large scale computer networks

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 1-7

54

The chaperone ability comparison of norma II-casein and modified d-casein upon interaction with lysozinie

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 27-32

55

The comparison synthesis of CuNiO2 nanoparticles prepared by sol-gel auto-combu on, microwave and co-precipitation techniques

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 29-32

56

The effect of polylactic acid support in stability and electrical field of heterocyclic coupled hexa peptide nano systems: A novel strateu to drug delivery

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 1-10

57

Theoretical Study of Drug Delivery Ability of Carbon INanotube

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 15-22

58

Theoretical Study of electronic Structure of [CoF6]3" Complex embedded in Nano-Ring

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 3، زمستان 2010، صفحه 53-59

59

Thermal stability of a-Lactalbumin in the presence of various sugars as osmolytes

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 3، زمستان 2010، صفحه 23-30

60

Thermodynamics Study of Polychlorinated Biphenyls (PCBs) Passing through SWNT and Their Removal from Environment

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 1-8

61

Thermodynamic study of Cu(II) ion-selective membrane electrode based on his (N-salicylidene-3,32-diamino dip hen y sulfone

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 11-14

62

The Taylor Method for Numerical Solution of Fuzzy Generalized Pantograph Equations with Linear Functional Argument

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 2، شماره 2، تابستان 2010، صفحه 115-127

63

The variational iteration method for a class of tenth-order boundary value differential equations

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 2، شماره 1، بهار 2010، صفحه 29-36

64

Topological Analysis of Theoretical Charge Density of Alkali Metal Cations (LC, Na+, le)ICrown Ether (18e6) Complexes

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 7-14

65

Two modified Jacobi methods for M-matrices

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 2، شماره 3، پاییز 2010، صفحه 181-187

66

Using DEA to compute most favourable and least favourable sets of weights in ABC inventory classification

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 2، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 329-337

67

X-ray Charge-Dens Study of 5-Chloro-8-hydroxy-6-methyloaphthalene-l.4-dione: A Hydroxynaphthoquinone Derivative

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 7، شماره 2، پاییز 2010، صفحه 71-76

68

آیا تاریخ مهندسی به فلسفه ی مهندسی نیاز دارد؟

فلسفه تحلیلی
دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، بهار 1389، صفحه 97-123

69

آیا ترانسهومانس می تواند راه نجات زندگی عشایر باشد؟

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1389، صفحه 133-141

70

ابعاد شخصیت کارکنان و مؤلفه‌های تعیین کننده آن بر اساس مدل "مک کری و کوستا"

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 2، شماره1 و 2، تابستان 1389، صفحه 67-75

71

ابن سبعین بر نردبان وحدت وجود یا وحدت مطلقه وجود

پژوهشنامه ادیان
دوره 4، 2 (8پاییز وزمستان 1389)، پاییز 1389، صفحه 29-42

72

آثار رفاهی اجرای سیاست حمایتی هدفمند در تامین امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر

اقتصاد کاربردی
دوره 2، شماره 4(پیاپی 7)، زمستان 1390، صفحه 23-57

73

اثرات اشتغال زنان بر خانواده (تحقیقی در بین زنان شاغل و متأهل وزارت کار و امور اجتماعی)

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 2، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 51-78

74

اثرات تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های سویا

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
دوره 2، پاییز و زمستان 1389، پاییز 1389، صفحه 79-88

75

اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر درکشورهای منطقه منا

اقتصاد کاربردی
دوره 2، شماره 2(پیاپی5)، تابستان 1390، صفحه 19-52

76

اثرات متقابل مصرف کود سیلیس و فسفر روی شدت بیماری بلاست در برنج رقم طارم

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
دوره 2، پاییز و زمستان 1389، پاییز 1389، صفحه 63-77

77

اثرات نامتقارن شوک‌های نفتی بر رشد اقتصادی در ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، زمستان 1389، صفحه 49-69

78

اثر آزاد سازی مالی بر توسعه مالی

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 4 (پیاپی 8)، زمستان 1389، صفحه 191-202

79

اثر آللوپاتی بقایای کلزا بر جوان هزنی و رشد ذرت

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
دوره 2، بهار و تابستان 1389، تابستان 1389، صفحه 31-38

80

اثر بحران مالی غرب بر بورس اوراق بهادار تهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 1(پیاپی 5)، بهار 1389، صفحه 137-160

81

اثر بخشی آموزشهای ضمن خدمت اعضای ستاد مدیریت بحران ارائه راهبردهای آموزشی مناسب در مدیریت بحران زمین لرزه

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 4(پیاپی 4)، زمستان 1389، صفحه 1-27

82

اثر پرتودهی گاما بر کیفیت میکروبی گوشت

علوم غذایی و تغذیه
دوره 07، پاییز 1389، پاییز 1389

83

اثر سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی بر رشد اقتصادی در ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 2، شماره 2(پیاپی5)، تابستان 1390، صفحه 99-121

84

اثر طول دور تداخل و کنترل عل فهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays) در همدان

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
دوره 2، پاییز و زمستان 1389، پاییز 1389، صفحه 37-47

85

اثر کاهش فعالیت آب (aw) و افزایش درجه حرارت بر بقاء باکتری سالمونلا تایفی موریوم

علوم غذایی و تغذیه
دوره 08، زمستان 1389، زمستان 1389

86

اثر مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی به تفکیک بخش های سرمایه گذار (مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(OIC) )

اقتصاد کاربردی
دوره 2، شماره 4(پیاپی 7)، زمستان 1390، صفحه 59-78

87

اثر نوسانات درصد سود تقسیمی بر بازده حقوق صاحبان سهام

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 4 (پیاپی 8)، زمستان 1389، صفحه 1-21

88

اثر ویتامین C و ملاتونین بر زخم معده ایجادشده موش‌های صحرایی کولستاتیک

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 7، شماره1 ( پیاپی28)، بهار 1389، صفحه 171-174

89

اخلاق و فلسفه محیط زیست وضرورت توجه به نقش آن درجهان امروز

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 4(15-پیاپی 26)، زمستان 1389، صفحه 51-56

90

ارایه چارچوبی از عوامل موثر بر موفقیت ارایه خدمات دولت سیار در ایران

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 3 (پیاپی 9)، پاییز 1389، صفحه 96-116

91

ارایه مدل ریاضی طرح ریزی خدمات پس از فروش

مدیریت بازاریابی
دوره 5، شماره 9، پاییز 1389، صفحه 187-216

92

ارائه الگویی برای تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، بهار 1389، صفحه 59-80

93

ارائه الگوی ترکیبیFARIMA با به کارگیری روشهایARIMA و رگرسیون فازی جهت پیش بینی قیمت جهانی نفت خام

اقتصاد کاربردی
دوره 4، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1392، صفحه 15-24

94

ارائه ی الگوی سازمان یادگیرنده برای شرکت های تولیدی ( مطالعه موردی: شرکت تراکتورسازی ایران )

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 2(پیاپی 85)، تابستان 1389، صفحه 97-118

95

ارائه الگوی مدیریت توسعه فرهنگی درراستای سند چشم انداز 1404

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 1 (پیاپی 7)، بهار 1389، صفحه 124-139

96

ارائه روشی برای محاسبه فرکانس و ظرفیت باربری جانبی نهایی سازههای فضاکار ساختمانی

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 3 (شماره 7 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 34-40

97

ارائه روش چیدمان بهینه ماشین آلات با استفاده از مدل سازی ریاضی ( مطالعه موردی: شرکت پویا خودرو شرق )

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 4(پیاپی 87)، زمستان 1389، صفحه 81-94

98

ارائه شاخص هایی برای ارزیابی تخریب محیط زیست و کمیابی مواد و انرژی

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 4(15-پیاپی 26)، زمستان 1389، صفحه 63-72

99

ارائه یک مدل پویا برای شبیه سازی کارت امتیازی متوازن با هدف دستیابی به استراتژی های کارآمد (مطالعه موردی:شرکت هواپیمایی ماهان)

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 3(پیاپی 6 )، پاییز 1389، صفحه 89-103

100

ارائه مدلی جهت اداره استراتژیک هولدینگ " ایران خودرو "

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 3(پیاپی 86)، پاییز 1389، صفحه 53-70

101

ارائه مدلهای انرژی در برنامه های توسعه اجتماعی - اقتصادی

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 2، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 155-175

102

ارتباط بین دو رویکرد قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 1(پیاپی 5)، بهار 1389، صفحه 115-136

103

ارتباط بین فساد اداری و رشد اقتصادی

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 83-114

104

ارتباط شاخص‌های تخت بیمارستانی با میزان مصرف انر‍‍ژی الکتریکی(برق) در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 2، شماره 3 و 4، پاییز 1389، صفحه 59-65

105

ارتباط گزارشگری مالی قابل توسعه (XBRL)با ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری از دیدگاه حسابداران ارشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 3(پیاپی 6 )، پاییز 1389، صفحه 77-87

106

ارتباط مدیریت دانش و مولفه های آن با ابعاد سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، تابستان 1389، صفحه 157-187

107

ارتقاء سلامت جسمی-روانی شهروندان با طراحی محیط و منظر شهری

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 4(15-پیاپی 26)، زمستان 1389، صفحه 83-88

108

ارتقای بهره وری و دموکراسی در پارادایم خدمات دولتی نوین

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 101-127

109

ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه کمپوست شهر یزد

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 87-100

110

ارزیابی ارتعاش تمام بدن در رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی شهر تهران در سال 1387

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 1، بهار 1389، صفحه 13-20

111

ارزیابی تاثیرات مشترک متغیرهای شناختی و ارتباطی برند بر رفتارخرید مصرف کنندگان

مدیریت بازاریابی
دوره 5، شماره 8، بهار 1389، صفحه 69-92

112

ارزیابی تأثیر اجتماعی پروژه یکطرفه کردن خیابان ولیعصر

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 4(پیاپی 4)، زمستان 1389، صفحه 187-215

113

ارزیابی تاثیر درگیری محصول بر میزان وفاداری به برند تلفن های همراه (مطالعه موردی: دانشجویان )

مدیریت بازاریابی
دوره 5، شماره 8، بهار 1389، صفحه 167-191

114

ارزیابی تاثیر طبقه برند، شناخت برند و قیمت، بر ارزش موردانتظار و تمایلات رفتاری خریداران گوشی موبایل (مطالعه موردی: دانشجویان)

مدیریت بازاریابی
دوره 5، شماره 9، پاییز 1389، صفحه 21-55

115

ارزیابی تاثیر مهار کننده مخمر ساکارومیسس سرویزیه بر آفلاتوکسین هایB1 و B 2 در محیط کشت آزمایشگاهی و پودر ماهی کیلکا

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 7، شماره 2(پیاپی 29)، تابستان 1389، صفحه 223-232

116

ارزیابی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی و روان شناختی خریداران متمایل به محصولات بدون نام و نشان تجاری ( ژنریک) بر تصمیم گیری خرید این محصولات

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 2(پیاپی 85)، تابستان 1389، صفحه 131-158

117

ارزیابی تطبیقی هفت نمایه خشک سالی هواشناسی با استفاده از روش تحلیل خوشه ای

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 1، بهار 1389، صفحه 97-112

118

ارزیابی تغذیه‌ای غذاهای تکمیلی بومی در روستاهای شمال شهر تهران

علوم غذایی و تغذیه
دوره 08، زمستان 1389، زمستان 1389

119

ارزیابی توان اکولوژیک حوضه آبخیز زاخرد جهت توسعه اکوتوریسم با استفاده از GIS

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 3(14-پیاپی 25)، پاییز 1389، صفحه 19-26

120

ارزیابی ثبات مالی در ایران با تأکید بر ثبات بانکی (رویکردآزمون هشدارهای اولیه)

اقتصاد کاربردی
دوره 3، شماره 3(پیاپی 10)، پاییز 1391، صفحه 127-152

121

ارزیابی جریان‌های جهانی سرمایه

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 1(پیاپی 5)، بهار 1389، صفحه 91-113

122

ارزیابی خصوصیات شیمیایی روغن استخراج شده از هشت رقم جدید دانه سویا

علوم غذایی و تغذیه
دوره 08، زمستان 1389، زمستان 1389

123

ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن استخراج شده از ارقام مختلف دانه کدو حلوایی ایرانی

علوم غذایی و تغذیه
دوره 07، پاییز 1389، پاییز 1389

124

ارزیابی سطح مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانه های مرکزی علوم پزشکی ایران و ارائه راهکار برای ارتقاء آن

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 1(پیاپی 84)، بهار 1389، صفحه 135-150

125

ارزیابی سوانح و ایمنی حمل و نقل جاده ای با رویکرد مخاطرات اقلیمی در محور کرج – چالوس

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1389، صفحه 53-64

126

ارزیابی شیمیایی روغن استخراج شده از ارقام مختلف دانه کلزا

علوم غذایی و تغذیه
دوره 07، بهار 1389، بهار 1389

127

ارزیابی علل نارضایتی کانال های واسطه از سیستم پخش مواد غذایی در شهر تهران و چگونگی مدیریت شکایت ها (مطالعه موردی: شرکت پخش قاسم ایران، شرکت به پخش و شرکت پخش البرز)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 4(پیاپی 87)، زمستان 1389، صفحه 57-67

128

ارزیابی عملکرد برنامه‌های شبکه سه سیما از دیدگاه صاحب نظران رسانه و جوانان

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 1 (پیاپی 7)، بهار 1389، صفحه 36-52

129

ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی با تاکید بر چارچوب ریسک نامطلوب در شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 1(پیاپی 5)، بهار 1389، صفحه 67-90

130

ارزیابی عوامل راهبردی زیست محیطی گسترش صنعت طبیعت گردی با روش SWOT (مطالعه موردی پارک ملی کویر)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 113-126

131

ارزیابی غلظت جیوه در موی دندان پزشکان و بررسی عوامل موثر بر آن

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 149-160

132

ارزیابی فنی و اقتصادی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS درمسیر یابی بهینه راه در مهندسی راه و ترابری

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 1( شماره 5 بهار 1389)، بهار 1389، صفحه 70-77

133

ارزیابی کارایی در بانک های دولتی ایران با استفاده از روش DEA

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 3(پیاپی 7)، پاییز 1389، صفحه 97-121

134

ارزیابی کاربرد بازاریابی مستقیم در موسسات خدماتی غیرانتفاعی (مطالعه موردی: فرهنگ سراهای کرج )

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 1(پیاپی 84)، بهار 1389، صفحه 105-121

135

ارزیابی کیفیت خدمات بانک ملی با استفاده ازروش سروکوال از نظر مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکداری الکترونیک ( مطالعه موردی: بانک ملی شهر یزد )

مدیریت بازاریابی
دوره 5، شماره 8، بهار 1389، صفحه 141-165

136

ارزیابی میزان سلنیوم و تعیین گونه های آن در خانواده شوریده ماهیان و بررسی میزان سمیت آنها

علوم غذایی و تغذیه
دوره 08، زمستان 1389، زمستان 1389

137

ارزیابی مقادیر سرب و کادمیوم در شیرخام گاوهای مناطق مختلف استان یزد

علوم غذایی و تغذیه
دوره 07، تابستان 1389، تابستان 1389

138

ارزیابی مقایسه‌ای انتخاب پرتفوی بهینه سهام در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدلهای مارکویتز و ارزش در معرض خطر

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 2(پیاپی 6)، تابستان 1389، صفحه 71-93

139

ارزیابی مکانیزم میانجی گری کیفیت ارتباط و تعدیل اثرات تجربه اولیه در خدمات ISP

مدیریت بازاریابی
دوره 5، شماره 9، پاییز 1389، صفحه 217-255

140

ارزیابی نرم افزارهای حسابداری بر اساس ویژگی های سیستم های اطلاعاتی حسابداری(AIS) مطالعه موردی شرکت های مستقر در استان زنجان) )

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 4(پیاپی 7)، زمستان 1389، صفحه 65-77

141

ارزیابی نقش و تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی، کیفیت کلی خدمات و رضایت مشتری بر فرایندتصمیم گیری خرید مصرف کنندگان درخریدهای آنلاین

مدیریت بازاریابی
دوره 5، شماره 8، بهار 1389، صفحه 35-68

142

ارزیابی هزینه رفاهی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی (مطالعه موردی کشور ایران)

اقتصاد کاربردی
دوره 2، شماره 1(پیاپی 4)، بهار 1390، صفحه 25-42

143

ارزیابی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس ویژگی‌های سازمان‌های یادگیرنده و ارایه راهبردهایی برای بهبود آن

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 4 (پیاپی 10)، زمستان 1389، صفحه 48-62

144

ارزیابی و ارایه الگوی مناسب برای شناسایی، اندازه گیری و کنترل ریسکهای مالی در موسسات مالی و اعتباری (مطالعه موردی: بانک ملت)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 3(پیاپی 86)، پاییز 1389، صفحه 1-10

145

ارزیابی وضعیت مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکاتاکوچی (مطالعه موردی: شرکت تالیا)

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، بهار 1389، صفحه 49-58

146

ارزیابی و مدیریت ریسک های زیست محیطی یک واحد آموزشی با استفاده از روش FMEA

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 61-70

147

ارزیابی و مقایسه کیفیت گلوتن آردهای تجاری ایران با استفاده از روش های آلوئوگراف و فارینوگراف

علوم غذایی و تغذیه
دوره 07، بهار 1389، بهار 1389

148

ارزش¬گذاری آب حاصل از طرح پخش سیلاب گربایگان فسا

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 45-60

149

آزادانگاری و ارادهی آزاد: مروری بر آرای رابرت کین

فلسفه تحلیلی
دوره 7، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1389، صفحه 69-97

150

از نماز تا نماد: تأملی در تاریخ نماز جمعه تا پایان خلافت عباسی

تاریخ و تمدن اسلامی
دوره 6، 2(پیاپی 12 پاییز و زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 3-20

151

آسیب شناسی بدیع با توجه به سیر تکوینی آن

دانشنامه
دوره 4، 1 (79 بهار 1390)، بهار 1390، صفحه 41-55

152

آسیب شناسی برج سازی در آلودگی کالبدی محیط زیست فضاهای شهری « نمونه موردی برج آریان همدان»

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 1، بهار 1389، صفحه 163-178

153

آسیب شناسی تحقق بودجه عمرانی استان تهران طی چهار سال اول برنامه چهارم توسعه

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 4(پیاپی 7)، زمستان 1389، صفحه 29-40

154

استراتژی تروریسم، امنیت دولت و امنیت فردی

دانشنامه
دوره 3، 4 (78زمستان1389)، زمستان 1389، صفحه 77-103

155

استفاده از تکنیک ترکیبیTOPSIS-DEA به منظور ارائه رویکردی در جهت ارزیابی چنددوره ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، بهار 1389، صفحه 105-119

156

استفاده از خصوصیات کیفی مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ارزیابی کیفیت سود

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 2(پیاپی 85)، تابستان 1389، صفحه 21-41

157

استفاده از سری های زمانی در شبکه های عصبی مصنوعی تکاملی به منظور ارزیابی آسیب پذیری در قاب بتنی خمشی

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 2( شماره 6 تابستان 1389)، تابستان 1389، صفحه 17-26

158

استفاده از شبکه های عصبی ترکیبی آموزش پذیر اصلاح شده برای پیش بینی روند قیمت سهام (مطالعه موردی : شرکت پتروشیمی خارگ)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 2(پیاپی 85)، تابستان 1389، صفحه 159-174

159

استقرار نظام مدیریت دانش مبتنی بر سرمایه اجتماعی* (مطالعه موردی: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8)

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 2(پیاپی 5)، تابستان 1389، صفحه 45-63

160

افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بیکاری در بخش صنعت

اقتصاد کاربردی
دوره 2، شماره 4(پیاپی 7)، زمستان 1390، صفحه 79-103

161

العولمة و تهافتها الثقافیة

دانشنامه
دوره 4، 1 (79 بهار 1390)، بهار 1390، صفحه 183-203

162

الفیه « نیر »و جایگاه آن در بین انواع ادبی

دانشنامه
دوره 4، 1 (79 بهار 1390)، بهار 1390، صفحه 57-70

163

الگو در قیاس

دانشنامه
دوره 3، 2 (76تابستان1389)، تابستان 1389، صفحه 87-96

164

الگوریتمی کارا به منظور مدیریت سرمایه و هزینه در صنایع برش

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 1(پیاپی 84)، بهار 1389، صفحه 93-104

165

النقد الإجتماعی فی الشعر العربی الحدیث

دانشنامه
دوره 3، 2 (76تابستان1389)، تابستان 1389، صفحه 97-108

166

آمریکا و پرونده هسته ای ایران

دانشنامه
دوره 3، 4 (78زمستان1389)، زمستان 1389، صفحه 105-121

167

امکان سنجی پیاده سازی مدیریت پسماند در شهرک شهید خرازی ناحیه ٣ منطقه ٢٢

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 4(پیاپی 4)، زمستان 1389، صفحه 81-113

168

امکان سنجی پتانسیل‌های گردشگری در شهر سقز با استفاده از مدل SWOT

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 3(پیاپی 3)، پاییز 1389، صفحه 141-162

169

امنیت انرژی و دیپلماسی انرژی روسیه

دانشنامه
دوره 3، 4 (78زمستان1389)، زمستان 1389، صفحه 195-206

170

آموزه های بنیادین عقلانی گرایی انتقادی

فلسفه تحلیلی
دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، بهار 1389، صفحه 33-55

171

آنالیز خطر میکروبی درب نوشابه‌های گازدار و بدون گاز استان تهران از لحاظ بار میکروبی و مقایسه با درپوش‌های نانو آنتی باکتریال

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 6، شماره4 (پیاپی27)، زمستان 1388، صفحه 87-90

172

انتخابات و طایفه گرایی با تأکید بر روند انتخابات مجالس پنجم تا هشتم شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ممسنی

مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
دوره 6، شماره 2 (پیاپی 14 پاییز و زمستان1389)، پاییز 1389، صفحه 13-42

173

انتخابات و مسیر مشارکت سیاسی مردم در استان خوزستان

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تابستان 1389، صفحه 77-90

174

انتقال ارادی دین و قالب های حقوقی آن با نگاهی بر حقوق فرانسه

مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
دوره 6، شماره 2 (پیاپی 14 پاییز و زمستان1389)، پاییز 1389، صفحه 145-164

175

اندازه گیری رضایت مشتریان با استفاده از منطق فازی ( مطالعه موردی: دستگاههای خودپرداز بانک صادرات ایران در شهر تهران )

مدیریت بازاریابی
دوره 5، شماره 8، بهار 1389، صفحه 93-113

176

اندازه گیری ومقایسه‌ی سرمایه‌ی فرهنگی در میان دانشجویان رشته‌ی مدیریت دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 2(پیاپی 8)، تابستان 1389، صفحه 86-105

177

آینده نگری گسترش سکونتگا ههای غیررسمی در مناطق شهری آذربایجان غربی و راهبردهای مدیریتی آن

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تابستان 1389، صفحه 1-20

178

انسان شناسی دین و نمادهای قدسی در اندیشه کلیفورد گیرتس

پژوهشنامه ادیان
دوره 4، 1 (7 بهار وتابستان 1389)، بهار 1389، صفحه 91-112

179

انقلاب کپرنیکی کانت

فلسفه تحلیلی
دوره 7، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1389، صفحه 41-67

180

أنواع الحوار، وأسالیبه، وأثره فی القرآن الکریم

دانشنامه
دوره 3، 2 (76تابستان1389)، تابستان 1389، صفحه 29-50

181

اهمیت توجه به توسعه فضایی آموزش عالی در برنامه ریزی راهبردی مدیریت شهری

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 1(پیاپی 1)، بهار 1389، صفحه 39-56

182

اولتراسونوگرافی بطن چپ قلب در گوسفند

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 7، شماره 4(پیاپی 31)، زمستان 1389، صفحه 377-380

183

بازسازی آثار معماری در دوره تیموریان

تاریخ و تمدن اسلامی
دوره 6، 2(پیاپی 12 پاییز و زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 107-129

184

بازنگری اکتشافی از سنخ‌های آرمانی برای مدل‌های جابه‌جایی

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 2، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 63-80

185

بازنگری در رابطه میان هنر و عرفان اسلامی بر مبنای شواهد تاریخی

تاریخ و تمدن اسلامی
دوره 6، 2(پیاپی 12 پاییز و زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 175-189

186

بام سبز؛ رویکردی در ارتقاء کیفی خرد اقلیم و جاذبه گردشگری شهر پایدار

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 4(15-پیاپی 26)، زمستان 1389، صفحه 57-62

187

برآورد ارزش افزوده بالقوه در بخشهای عمده اقتصادی ایران با روش فیلترکالمن

اقتصاد کاربردی
دوره 3، شماره 1(پیاپی 8)، بهار 1391، صفحه 57-77

188

برآورد ارزش توریستی پارک ائل گلی تبریز با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط*

اقتصاد کاربردی
دوره 2، شماره 4(پیاپی 7)، زمستان 1390، صفحه 105-125

189

برآورد تابع تقاضای سینما در ایران

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 4 (پیاپی 10)، زمستان 1389، صفحه 82-98

190

برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری ایران: رویکرد مدلسازی غیرخطی

اقتصاد کاربردی
دوره 4، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1392، صفحه 59-75

191

برآورد تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل هدانیک (مطالعه موردی شهر قائمشهر

اقتصاد کاربردی
دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، پاییز 1389، صفحه 1-31

192

برآورد ریسک بازار صنایع بورس اوراق بهادارتهران بر مبنای مدل ارزش در معرض خطر (VaR)

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 3(پیاپی 7)، پاییز 1389، صفحه 47-72

193

برآورد ظرفیت مالیاتی استان‌های کشور

اقتصاد کاربردی
دوره 2، شماره 2(پیاپی5)، تابستان 1390، صفحه 123-140

194

برآورد مدل انتخاب گسسته تمایز مشتری مبتنی بر بخش بندی (مطالعه موردی: بررسی ترجیحات خریداران سایپا)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 4(پیاپی 87)، زمستان 1389، صفحه 95-111

195

برآورد مدل رشد اقتصادی در ایران با استفاده از گسترش مدل فدر

اقتصاد کاربردی
دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، زمستان 1389، صفحه 119-136

196

برآورد نرخ ارز (ریال- دلار) بر اساس فرضیه برابری قدرت خرید و رویکرد پولی

اقتصاد کاربردی
دوره 3، شماره 2(پیاپی 9)، تابستان 1391، صفحه 1-64

197

برآورد و عوامل تعیین کننده تمایل به پرداخت برای بهبود کیفیت آب آشامیدنی: یک مطالعه موردی برای استان مازندران

اقتصاد کاربردی
دوره 3، شماره 1(پیاپی 8)، بهار 1391، صفحه 111-140

198

بررسی آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت پویای قیمت نفت خام بر قیمت متانول (مطالعه موردی ایران)

اقتصاد کاربردی
دوره 4، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1392، صفحه 47-57

199

بررسی اثر آب‏گیری اسمزی با فشار کاهش یافته بر میزان خروج آب و نفوذ ماده جامد در قارچ دکمه‏ای

علوم غذایی و تغذیه
دوره 07، پاییز 1389، پاییز 1389

200

بررسی اثرات اقتصادی مالیات کربن براساس مدل تعادل عمومی(CGE)

اقتصاد کاربردی
دوره 1، شماره 1(پیاپی 1)، تابستان 1389، صفحه 1-31

201

بررسی اثرات بازارگرایی بر عملکرد اقتصادی شرکتهای ارائه دهنده خدمت بیمه ( مطالعه موردی: بیمه پارسیان)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 2(پیاپی 85)، تابستان 1389، صفحه 79-95

202

بررسی اثرات تاریخ کاشت و سطوح مختلف نیتروژن بر گیاه کتان دانه ای (Linum usitatissimum L.)

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
دوره 2، بهار و تابستان 1389، تابستان 1389، صفحه 19-30

203

بررسی اثرات تخلیه گل و کنده های حفاری بر محیط زیست و بستر زی های در یایی

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، بهار 1389، صفحه 51-56

204

بررسی اثرات دوگانه محیط نهادی بر رشد اقتصادی

اقتصاد کاربردی
دوره 3، شماره 2(پیاپی 9)، تابستان 1391، صفحه 1-37

205

بررسی اثرات زیست محیطی دریاچه سد زاینده رود

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، بهار 1389، صفحه 29-42

206

بررسی اثرات زیست محیطی صنایع پتروشیمی تولید کننده PET-PTA (مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر)

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 4(15-پیاپی 26)، زمستان 1389، صفحه 73-81

207

بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره‌های آبی، الکلی و استنی گیاه ریش بز (Ephedra major Host) بر روی سویه‌های استاندارد گونه‌های استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس پیوژنز، سودوموناس ائروژینوزا و اشریشیا کولای

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 6، شماره4 (پیاپی27)، زمستان 1388، صفحه 91-98

208

بررسی اثرات عصاره برگ گیاه پنج انگشت بر غلظت سرمی تری گلیسرید و کلسترول رت نر

علوم غذایی و تغذیه
دوره 07، پاییز 1389، پاییز 1389

209

بررسی اثرات نرخ ذخیره قانونی و داراییهای بانکها برتسهیلات اعطایی بانکها (روش برآورد GMM)

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 1(پیاپی 5)، بهار 1389، صفحه 19-32

210

بررسی اثر آزادسازی تجاری برخالص صادرات کالاها و خدمات در کشورهای درحال توسعه منتخب

اقتصاد کاربردی
دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، پاییز 1389، صفحه 135-159

211

بررسی اثر اسانس رزماری بر روی روند رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در سوپ آماده تجارتی

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 7، شماره 2(پیاپی 29)، تابستان 1389، صفحه 255-264

212

بررسی اثر بخشی روش های گوناگون معالجه اعتیاد از دید معتادان

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 2، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 165-192

213

بررسی اثر تغییرات درصد استخراج آرد بر ویژگیهای کیفی، رئولوژیکی، رتروگرداسیون و بیاتی نان لواش

علوم غذایی و تغذیه
دوره 07، تابستان 1389، تابستان 1389

214

بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر اظهارنظر حسابرسان مستقل

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 2(پیاپی 5)، تابستان 1389، صفحه 65-73

215

بررسی اثر روش استخراج بر ترکیب شیمیایی و فعالیت ضد میکروبی اسانس گیاه زنیان ( Carum copticum )

علوم غذایی و تغذیه
دوره 07، بهار 1389، بهار 1389

216

بررسی اثر سیاست پولی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران (با استفاده از تکنیک ARDL)

اقتصاد کاربردی
دوره 3، شماره 2(پیاپی 9)، تابستان 1391، صفحه 97-121

217

بررسی اثر سیاست‌های تعدیل بر رشد اقتصادی ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، پاییز 1389، صفحه 67-97

218

بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد محصول و کارآیی مصرف آب روی چهار رقم کلزا در کرج*

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
دوره 2، بهار و تابستان 1389، تابستان 1389، صفحه 9-18

219

بررسی اثر ضدمیکروبی اسانس نعناع فلفلی و مقایسه آن با بنزوات سدیم

علوم غذایی و تغذیه
دوره 08، زمستان 1389، زمستان 1389

220

بررسی اثر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر اشتغال صنایع کارخانه‌ای استان خراسان

اقتصاد کاربردی
دوره 3، شماره 2(پیاپی 9)، تابستان 1391، صفحه 1-95

221

بررسی اثر کاهش ارزش ریال بر واردات ایران (مورد مطالعه طی دوره1338-1389)

اقتصاد کاربردی
دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، زمستان 1389، صفحه 27-47

222

بررسی اثر کاهش دهنده مخمر ساکارومیسس سرویزیه بر افلاتوکسینهای G1 و G2 در محیط کشت آزمایشگاهی و پودر ماهی کیلکا

علوم غذایی و تغذیه
دوره 07، بهار 1389، بهار 1389

223

بررسی اثر هدفمند شدن یارانه‌ها بر درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده

اقتصاد کاربردی
دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، پاییز 1389، صفحه 215-232

224

بررسی ارتباط آزادی اقتصادی و کسری بودجه در کشورهای ناآزاد

اقتصاد کاربردی
دوره 3، شماره 1(پیاپی 8)، بهار 1391، صفحه 1-35

225

بررسی ارتباط بین آزاد سازی مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی

اقتصاد کاربردی
دوره 1، شماره 1(پیاپی 1)، تابستان 1389، صفحه 155-171

226

بررسی ارتباط بین بتا هیدروکسی بوتیریک اسید(BHBA) خون گوساله و میزان مصرف کنسانتره در گوساله‌های شیری

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 7، شماره1 ( پیاپی28)، بهار 1389، صفحه 165-169

227

بررسی ارتباط سلامت سازمانی با عملکرد مدیران آموزش و پرورش شهرستان ساوه

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 191-213

228

بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 3(پیاپی 6 )، پاییز 1389، صفحه 1-12

229

بررسی آزمایشگاهی خواص بتن سیمانی حاوی مخلوط آسفالت بازیافتی

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 3 (شماره 7 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 26-33

230

بررسی "استدلال سادگی » ریچارد داوکینز درباره ی پیدایش جهان

فلسفه تحلیلی
دوره 7، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1389، صفحه 135-154

231

بررسی استفاده از معیارهای مالی در ارزیابی طرح‌های سرمایه‌ای در صنعت نفت ایران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 3(پیاپی 7)، پاییز 1389، صفحه 19-46

232

بررسی الگوی مدیریت توسعه کالبدی شهرهای تازه تاسیس (مطالعه موردی: شهر کوهسار)

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 1(پیاپی 1)، بهار 1389، صفحه 19-37

233

بررسی آلودگی انگلی طیور بومی در استان گلستان

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 7، شماره1 ( پیاپی28)، بهار 1389، صفحه 189-192

234

بررسی آلودگی ناشی از شیرابه، در محل دفن پسماندهای شهر رشت

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 2(13-پیاپی 24)، تابستان 1389، صفحه 29-34

235

بررسی آلودگی و پراکنش جغرافیایی انگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم مزارع پرورش ماهی قزلآلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss استان آذربایجان غربی

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 7، شماره 2(پیاپی 29)، تابستان 1389، صفحه 215-222

236

بررسی امکان تولید بیسکویت کم چرب با استفاده از امولسیفایرDATEM

علوم غذایی و تغذیه
دوره 07، تابستان 1389، تابستان 1389

237

بررسی انتقادی تأثیر ابن سینا بر جریان اخترشناسی در دوره اسلامی و نقد نظریه « انقلاب علمی در رصدخانة مراغه »

تاریخ و تمدن اسلامی
دوره 6، 2(پیاپی 12 پاییز و زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 47-75

238

بررسی اهمیت اندازه گیری مقادیر بتا هیدروکسی بوتیرات، اسیدهای چرب غیر استریفیه و برخی دیگر از پارامترهای بیوشیمیایی سرم گاو در پیشگویی ابتلا به جابجایی شیردان به سمت چپ

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 7، شماره1 ( پیاپی28)، بهار 1389، صفحه 143-154

239

بررسی بار میکروبی نان های خامه ای عرضه شده در قنادی های شهر تبریز

علوم غذایی و تغذیه
دوره 08، زمستان 1389، زمستان 1389

240

بررسی بنیه و برخی خصوصیات کیفی بذر کلزا در رطوب تهای مختلف برداشت

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
دوره 2، پاییز و زمستان 1389، پاییز 1389، صفحه 25-35

241

بررسی پیاده سازی نقشه استراتژی کارت امتیازی متوازن در دو سازمان ایرانی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 1(پیاپی 84)، بهار 1389، صفحه 151-176

242

بررسی پارامترهای مؤثر و روش‌های مختلف محاسبۀ عمق چاه مبدل زمینی عمودی پمپ حرارتی زمین‌گرمایی

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 2(13-پیاپی 24)، تابستان 1389، صفحه 35-47

243

بررسی پراکنش مکانی شاخصها یا فعالیتهای جهانی شدن در کلانشهرهای کشورهای در حال توسعه (نمونه موردی کلان شهر تهران)

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1389، صفحه 13-28

244

بررسی تأثیر ابعاد قدرت اجتماعی برند بر اساس سطوح آمادگی ذهنی مشتریان بر تصمیم به خرید

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 3(پیاپی 86)، پاییز 1389، صفحه 27-52

245

بررسی تأثیرات افزایش تراکم ساختمانی بر شبکه حمل و نقل بافت قدیم شهر تبریز

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 4(پیاپی 4)، زمستان 1389، صفحه 115-143

246

بررسی تاثیرات جنگلکاری روی تغییرات دما در زاگرس میانی (منطقه مورد مطالعه : شهیون دزفول)

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 2(13-پیاپی 24)، تابستان 1389، صفحه 49-54

247

بررسی تاثیرات شایستگی نام تجاری بر وفاداری مشتریان دو بانک ملی ایران ( دولتی ) و بانک پارسیان ( خصوصی )

مدیریت بازاریابی
دوره 5، شماره 8، بهار 1389، صفحه 193-225

248

بررسی تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید در کشورهای منطقه منا با تأکید بر ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 2، شماره 4(پیاپی 7)، زمستان 1390، صفحه 127-147

249

بررسی تأثیرات متقابل قارچکش Rovral-TS و باکتری ریزوبیوم در کنترل بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا*

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
دوره 2، بهار و تابستان 1389، تابستان 1389، صفحه 63-71

250

بررسی تاثیر اشتغال برکیفیت زندگی زنان شهر مشهد 1388

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 171-190

251

بررسی تاثیر افزایش قیمت انرژی برق بر خالص رفاه گروه‌های مختلف درآمدی در ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 3، شماره 3(پیاپی 10)، پاییز 1391، صفحه 92-125

252

بررسی تاثیر الگوی شورایاری محلات در مشارکت شهروندان با مدیریت شهری

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 3(پیاپی 3)، پاییز 1389، صفحه 31-45

253

بررسی تأثیر برخی عوامل مدیریتی و محیطی بر بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 3(پیاپی 86)، پاییز 1389، صفحه 85-101

254

بررسی تأثیر پیچیدگی ذهنی خرید بر شناخت محصولات فایده باور (مبتنی بر فایده آنی) و محصولات لذت جویانه (مبتنی بر لذت آنی) در فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 4(پیاپی 87)، زمستان 1389، صفحه 39-55

255

بررسی تاثیر تاخیری شاخص های کلان اقتصادی بر بازده سهام

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 4(پیاپی 7)، زمستان 1389، صفحه 1-17

256

بررسی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر نسبت های سودآوری

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 1(پیاپی 84)، بهار 1389، صفحه 65-78

257

بررسی تأثیر تکانه‌های نرخ ارز واقعی بر میزان صادرات و واردات در ایران (87-1340)

اقتصاد کاربردی
دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، پاییز 1389، صفحه 187-214

258

بررسی تاثیر تکنولوژی سیستم شناسایی از طریق امواج رادیویی بر کارآیی زنجیره تامین با تاکید برصنایع غذایی

مدیریت بازاریابی
دوره 5، شماره 8، بهار 1389، صفحه 115-140

259

بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی، نفتالین استیک اسید و بنزیل آمینو پورین بر عملکرد و برخی صفات چهار ژنوتیپ کنجد

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
دوره 2، پاییز و زمستان 1389، پاییز 1389، صفحه 49-62

260

بررسی تاثیر تورم و پول غیر ملی بر متغیرهای اساسی اقتصاد با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری(VAR)

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 4(پیاپی 7)، زمستان 1389، صفحه 41-50

261

بررسی تأثیر توزیع مکانی بارش بر شاخص پتانسیل تولید سیل

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 3 (شماره 7 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 18-25

262

بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه نفتی و غیرنفتی

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 3(پیاپی 7)، پاییز 1389، صفحه 139-163

263

بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 4(پیاپی 7)، زمستان 1389، صفحه 79-91

264

بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 1(پیاپی 5)، بهار 1389، صفحه 53-65

265

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی درون گروهی بر توسعه اقتصادی

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 147-169

266

بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی‌های زیست محیطی در کشورهای منتخب

اقتصاد کاربردی
دوره 3، شماره 3(پیاپی 10)، پاییز 1391، صفحه 29-55

267

بررسی تاثیر شاخص ثبات اقتصادی بر تقاضای پول در ایران در دوره 1387-1352

اقتصاد کاربردی
دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، زمستان 1389، صفحه 71-98

268

بررسی تأثیر شوک‌های بازار ارز بر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های تغییر رژیم مارکف

اقتصاد کاربردی
دوره 2، شماره 3(پیاپی 6)، پاییز 1390، صفحه 113-141

269

بررسی تاثیر عوامل رفتاری بر کارافرینی درون سازمانی کارکنان شهرداری تهران

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 4(پیاپی 4)، زمستان 1389، صفحه 63-80

270

بررسی تاثیر فناوری های نوین اطلاعاتی (ماهواره و اینترنت) بر هویت پسران جوان شهر بوکان

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 2، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 35-49

271

بررسی تأثیر کشت گل و گیاهان زینتی بر اقتصاد شهرستان پاکدشت

جغرافیایی سرزمین
دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، زمستان 1388، صفحه 55-65

272

بررسی تأثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سازمان

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 115-142

273

بررسی تاثیر میزان بارگذاری مواد آلی در عملکرد تصفیه خانه فاضلاب صنعتی آبادان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 79-88

274

بررسی تاثیر مصرف سیروپهای مایع در فرایند تولید آدامس و ارزیابی خواص کیفی محصولات تولیدی

علوم غذایی و تغذیه
دوره 07، پاییز 1389، پاییز 1389

275

بررسی تأثیر نااطمینانی صادرات غیرنفتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 2، شماره 2(پیاپی5)، تابستان 1390، صفحه 53-77

276

بررسی تأثیر وجود کمیته حسابرسی بر جلب نظر سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، بهار 1389، صفحه 35-48

277

بررسی تجربی تاثیر سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 2(پیاپی 6)، تابستان 1389، صفحه 49-70

278

بررسی تجربی تاثیر سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی*

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 1(پیاپی 5)، بهار 1389، صفحه 33-52

279

بررسی تحولات مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی با توجه به کنوانسیون بازل

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 2(13-پیاپی 24)، تابستان 1389، صفحه 55-62

280

بررسی تحولات نابرابری درآمد در مناطق شهری و روستایی کشور با بکارگیری منحنی لورنز بتا (1386-1376)

اقتصاد کاربردی
دوره 1، شماره 1(پیاپی 1)، تابستان 1389، صفحه 59-80

281

بررسی ترکیب اسیدهای چرب و پایداری روغن هستۀ نسترن وحشی

علوم غذایی و تغذیه
دوره 07، بهار 1389، بهار 1389

282

بررسی ترکیب شیمیایی و اثر ضد میکروبی اسانس گیاه نعناع فلفلی(Mentha piperita)

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 7، شماره 4(پیاپی 31)، زمستان 1389، صفحه 355-364

283

بررسی تصفیه بیولوژیکی آب زهکش اسیدی معدن مس سرچشمه بر پایه عملکرد رآکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 35-44

284

بررسی تطبیقی اثر شوک‌های قیمت نفت و نرخ ارز بر شاخص کل قیمت بورس (مطالعه موردی ایران و کشورهای منتخب)

اقتصاد کاربردی
دوره 2، شماره 3(پیاپی 6)، پاییز 1390، صفحه 1-25

285

بررسی تطبیقی میزان بهره مندی استفاده کنندگان از برنامه های تلویزیون ماهواره ای و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مطالعات رسانه ای
دوره 5، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1389، صفحه 9-23

286

بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی آلودگی صوتی در ایران و جهان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-12

287

بررسی تعذر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران

مبانی فقهی حقوق اسلامی
دوره 3، 2 (6 پاییز وزمستان 1389)، پاییز 1389، صفحه 93-110

288

بررسی تغییرات قائم دمای پتانسیل در چند دوره بحرانی آلودگی هوای تهران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 13-24

289

بررسی تقاضای القایی پزشک

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 2، شماره1 و 2، تابستان 1389، صفحه 37-42

290

بررسی تنوع بیمار یزایی جدایه های قارچ Ascochyta rabiei در ایران

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
دوره 2، بهار و تابستان 1389، تابستان 1389، صفحه 73-83

291

بررسی توانایی تشکیل بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از اورام پستان دامداری‌های اطراف تهران

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 6، شماره4 (پیاپی27)، زمستان 1388، صفحه 109-114

292

بررسی توانایی داده های جاری حسابداری در پیش بینی جریانهای نقدی آتی

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 3(پیاپی 6 )، پاییز 1389، صفحه 63-76

293

بررسی توان های محیطی و نقش آن در توسعه روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان مهاباد

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1389، صفحه 1-12

294

بررسی جبران خسارات وارده بر محیط زیست ناشی از آلودگیهای فرامرزی و تخریب بین المللی محیط زیست

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، بهار 1389، صفحه 43-50

295

بررسی جذب بیولوژیکی یون (II) Co از محلول های آبی توسط جلبک گراسیلاریا

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 1، بهار 1389، صفحه 21-28

296

بررسی جوامع پلانکتونی و کیفیت آب درتالاب بند علی خان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 1، بهار 1389، صفحه 149-162

297

بررسی چگونگی روند تغییرات عملکرد روغن آفتابگردان تحت تاثیر تراکم و تاریخ کاشت

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
دوره 2، بهار و تابستان 1389، تابستان 1389، صفحه 85-95

298

بررسی حذف کروم شش ظرفیتی Cr(VI) از خاک رس آلوده با استفاده از ترکیب همزمان الکتروکینتیک و نانو ذرات آهن به عنوان دیواره واکنش زای نفوذپذیر (PRB)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 71-86

299

بررسی دانش مصرف کننده نسبت به قیمت محصولات از نظر عوامل موثر برآن

مدیریت بازاریابی
دوره 5، شماره 9، پاییز 1389، صفحه 157-186

300

بررسی رابطه ارزش افزوده نیروی کار و شاخص های ارزیابی عملکرد تعهدی و نقدی شرکت در صنعت محصولات دارویی

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، بهار 1389، صفحه 1-15

301

بررسی رابطه انگیزه توفیق طلبی و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت مخابرات شهرستان شوشتر)

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 37-63

302

بررسی رابطه بین امنیت اقتصادی و درآمدهای مالیاتی (شواهدی از کشورهای منا)

اقتصاد کاربردی
دوره 3، شماره 2(پیاپی 9)، تابستان 1391، صفحه 123-152

303

بررسی رابطه بین ایمنی ترافیک و رشد اقتصادی در ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، زمستان 1389، صفحه 99-117

304

بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و تعهدسازمانی کارکنان در شرکت ارتباطات سیار

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 60-82

305

بررسی رابطه بین سیمای بصری مناطق شهر تهران و رفتار شهروندان

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 1(پیاپی 1)، بهار 1389، صفحه 75-94

306

بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 2(پیاپی 5)، تابستان 1389، صفحه 1-15

307

بررسی رابطه بین متغیرهای ورشکستگی آلتمن و تغییر حسابرس

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 3(پیاپی 6 )، پاییز 1389، صفحه 41-47

308

بررسی رابطه بین مدیریت سود و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 4 (پیاپی 8)، زمستان 1389، صفحه 103-118

309

بررسی رابطه سطح هوش هیجانی کارکنان و ادراک آنان از عدالت سازمانی در بیمارستان‌های یزد

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 2، شماره 3 و 4، پاییز 1389، صفحه 49-57

310

بررسی رابطه میان عدالت سازمانی و سلامت اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 81-100

311

بررسی رابطه و فرآیند آسیب اجتماعی و امنیت اجتماعی

دانشنامه
دوره 3، 4 (78زمستان1389)، زمستان 1389، صفحه 3-22

312

بررسی رفتار دینامیکی قاب مهاربندی شده فولادی همگرا با عضو شکل پذیر رینگ فولادی

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 4( شماره 8 زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 17-26

313

بررسی رفتار سد بتن غلتکی ژاوه تحت بارهای استاتیکی و دینامیکی

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 4( شماره 8 زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 10-16

314

بررسی روش های ارزیابی لرزه ای پتانسیل روانگرایی در مجاورت سازه های دریایی

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 1( شماره 5 بهار 1389)، بهار 1389، صفحه 10-22

315

بررسی ساختار پایگاه الکترونیکی مجلات علمی‌دانشگاه آزاد اسلامی

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 1 (پیاپی 7)، بهار 1389، صفحه 54-63

316

بررسی ساختار و عملکرد سازمان های غیردولتی زیست محیطی و نقش آن ها در فرآیند توسعه شهری استان تهران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 101-112

317

بررسی ساختار و هزینه‌های اجتماعی در صنعت سیمان؛ مورد اقتصاد ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 1، شماره 1(پیاپی 1)، تابستان 1389، صفحه 81-110

318

بررسی سرولوژیک شیوع توکسوپلاسموزیس انسانی در شهرستان ارومیه به روش الکتروکمی لومینسانس (ECLIA)

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 6، شماره4 (پیاپی27)، زمستان 1388، صفحه 115-122

319

بررسی سرولوژیکی نئوسپورا کنینوم در گاوهای شیری دچار سقط در شهرستان گرمسار

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 7، شماره 2(پیاپی 29)، تابستان 1389، صفحه 249-254

320

بررسی شاخصهای های کارآمدی سازمانهای غیردولتی زیست محیطی دردستیابی به تضمین پایداری محیط زیست

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 4(15-پیاپی 26)، زمستان 1389، صفحه 37-50

321

بررسی ضرورت استفاده از سیستم های اطلاعاتی در مستندسازی فنی پروژه های عمرانی

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 2(پیاپی 5)، تابستان 1389، صفحه 75-86

322

بررسی عدم تعادل‌های منطقه‌ای بازار کار در ایران*

اقتصاد کاربردی
دوره 1، شماره 1(پیاپی 1)، تابستان 1389، صفحه 131-154

323

بررسی علل لغو اعمال جراحی در بیمارستان شهدای کرمانشاه در شش ماه اول سال 1391

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 2، شماره 3 و 4، پاییز 1389، صفحه 29-35

324

بررسی علل نوسانات آب دریای خزر با تأکید بر مخاطرات محیطی

دانشنامه
دوره 3، 3(77 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 49-56

325

بررسی عملکرد حرارتی تکنولوژی ساختمانی قالب های عایق ماندگار (ICFs)وتاثیر آن بر کاهش مصرف انرژی در ساختمان

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 4( شماره 8 زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 66-69

326

بررسی عوامل اقتصادی مؤثر برجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای نفت خیز خاورمیانه

اقتصاد کاربردی
دوره 2، شماره 4(پیاپی 7)، زمستان 1390، صفحه 1-22

327

بررسی عوامل تهدید کننده اکوسیستم های مرجانی و راهکارهای حفاظتی

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 4(15-پیاپی 26)، زمستان 1389، صفحه 89-94

328

بررسی عوامل فرهنگی ـ اجتماعی موثر برفرهنگ کارآفرینی (مطالعه موردی زنان کارآفرین تهران و حومه)

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 1 (پیاپی 7)، بهار 1389، صفحه 1-23

329

بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد با تأکید بر نقش تجارت خارجی مطالعه موردی ایران بین سالهای۱۳۸۶-۱۳۵۶

اقتصاد کاربردی
دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، پاییز 1389، صفحه 161-186

330

بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ کیفیت افشاء و به موقع بودن

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 4(پیاپی 7)، زمستان 1389، صفحه 51-63

331

بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان در ترجیح برندهای خارجی به برندهای داخلی ( مطالعه موردی: دانشجویان )

مدیریت بازاریابی
دوره 5، شماره 8، بهار 1389، صفحه 227-253

332

بررسی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی شهروندان تهرانی

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 119-143

333

بررسی عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی سازمانهای دولتی ایران (نیروگاه برق طرشت)

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 64-80

334

بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان در انتخابات شورایاری دوره سوم محلات مطالعه موردی:دانشکده مدیریت واحد علوم و تحقیقات تهران

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 83-118

335

بررسی عوامل موثر در پیشگیری از عود اعتیاد با تاکید بر رویکرد درمانی مرکز اجتماع درمان مدار شهرستان خمین (1390-1389)

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 2، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 81-96

336

بررسی عوامل موثر در صادرات کالاهای فرهنگی در ایران و ارایه راهبردهای مدیریتی

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 3 (پیاپی 9)، پاییز 1389، صفحه 74-93

337

بررسی فراوانی کراتوکونژنکتیویت عفونی ناشی از موراکسلابوویس در گاو

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 7، شماره 4(پیاپی 31)، زمستان 1389، صفحه 371-376

338

بررسی فرضیه واگنر در ایران با استفاده از رویکرد آزمون کرانه‌ها

اقتصاد کاربردی
دوره 2، شماره 1(پیاپی 4)، بهار 1390، صفحه 113-136

339

بررسی فرهنگ سازمانی بیمارستانهای دولتی و خصوصی و رابطه آن با عملکرد کارکنان آنها: (مطالعه موردی بیمارستان شهید مدرس و بیمارستان لاله)

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 2(پیاپی 8)، تابستان 1389، صفحه 22-38

340

بررسی فعالیت آنزیمی کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز تحت سمیت سرب و مس در گونه خلر (Lathyrus sativus)

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
دوره 2، پاییز و زمستان 1389، پاییز 1389، صفحه 89-103

341

بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره های میوه و هسته خرما(Phoenix dactylifera L. ) علیه سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم

علوم غذایی و تغذیه
دوره 07، پاییز 1389، پاییز 1389

342

بررسی فقهی قرارداد استصناع در بازار بورس

مبانی فقهی حقوق اسلامی
دوره 3، 1 (5 بهار وتابستان 1389)، بهار 1389، صفحه 9-34

343

بررسی قدرت پیش بینی مدل سه عاملی فاماو فرنچ(F&F )و مدل ارزش در معرض خطر(VaR)در انتخاب پرتفوی بهینه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 3(پیاپی 6 )، پاییز 1389، صفحه 49-62

344

بررسی کارکردهای مدیریت دانش در دانشگاهها مطالعه موردی دانشگاه پیام نور

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 2(پیاپی 8)، تابستان 1389، صفحه 1-19

345

بررسی کتیبه های توغ های عزاداری در ایران عصر صفوی

تاریخ و تمدن اسلامی
دوره 6، 2(پیاپی 12 پاییز و زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 131-155

346

بررسی مدیریت داده‌های سلامت در نظام ارائه مراقبت‌های اولیه بهداشتی در استان آذربایجان شرقی

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 2، شماره1 و 2، تابستان 1389، صفحه 51-58

347

بررسی مدل بی‌ثباتی و عدم تقارن جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، پاییز 1389، صفحه 33-65

348

بررسی میزان ارتباط جریان نقد آزاد شرکت و جریان نقد آزاد سهامدار با ارزش بازار سهام (مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 3(پیاپی 7)، پاییز 1389، صفحه 1-18

349

بررسی میزان ارتباط مدیران وکارشناسان با فرآیند برنامه‌ریزی فرهنگی واندازه گیری تاثیر آن بر درجه تمایل به اهداف ذاتی سازمانهای فرهنگی (گزیده مراکز فرهنگی مشهد)

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 4 (پیاپی 10)، زمستان 1389، صفحه 64-79

350

بررسی میزان استالدئید در ماست های تولید شده بوسیله سویه های میکروبی بومی

علوم غذایی و تغذیه
دوره 07، بهار 1389، بهار 1389

351

بررسی میزان آشنایی و بهره مندی از اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 2، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 103-125

352

بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران از حفاظت محیط زیست

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 1، بهار 1389، صفحه 201-216

353

بررسی میزان آلودگی منتشر شده در قطع هر مترمکعب چوب بوسیله اره موتوری (منطقه مورد مطالعه: جنگلهای پایین بند صنایع چوب و کاغذ مازندران)

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، بهار 1389، صفحه 21-27

354

بررسی میزان تأثیر اجرای طرحهای گردشگری بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف استان گیلان

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1389، صفحه 105-119

355

بررسی میزان تحقق اهداف مورد نظر (اهداف تولیدی، اشتغالزایی، سودآوری) در طرح بنگاههای زود بازده در استان قم

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 3(پیاپی 7)، پاییز 1389، صفحه 165-189

356

بررسی میزان حذف دترجنت و موادآلی از فاضلاب های بیمارستانی به روش SBR پیشرفته(مطالعه موردی یزد)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 61-70

357

بررسی میزان ضایعات و زائدات در واحدهای فرآوری دانه های روغنی استان تهران

علوم غذایی و تغذیه
دوره 08، زمستان 1389، زمستان 1389

358

بررسی معناشناسی واژ ه ی « إنّما » در دو ترجم هی دهلوی و فولادوند

دانشنامه
دوره 3، 2 (76تابستان1389)، تابستان 1389، صفحه 51-65

359

بررسی مفهوم جوهر در تفکر سه فیلسوف: ارسطو، ابن سینا، اسپینوزا

فلسفه تحلیلی
دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، بهار 1389، صفحه 145-162

360

بررسی مقایسه ای بازده سیکلون ، اسکرابر مه پاش و سیستم تلفیقی سیکلون- اسکرابر در کنترل ذرات سیلیس هوای کارگاه های سنگ کوبی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 71-78

361

بررسی مقایسه ای تخیل کودکان در تعامل با قصه شفاهی و کارتون

مطالعات رسانه ای
دوره 5، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1389، صفحه 105-132

362

بررسی مکان یابی دفع پسماند‌ها با روش برنامه ریزی خطی در محیط GIS (مطالعه موردی: نواحی از استان خراسان رضوی)

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تابستان 1389، صفحه 103-119

363

بررسی موانع توسعه کسب وکار الکترونیکی (مطالعه موردی: بنگاه های اقتصادی استان زنجان)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 1(پیاپی 84)، بهار 1389، صفحه 79-92

364

بررسی موضوع تمدید زمان در مفاد قراردادهای بینالمللی (ICE, JCTو فیدیک) و مقایسه آن با شرایط عمومی پیمان ایران

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 1( شماره 5 بهار 1389)، بهار 1389، صفحه 58-69

365

بررسی نشاط اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد پارس آباد مغان سال تحصیلی 90-89

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 2، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 121-144

366

بررسی نظام های ارزیابی آموزش عالی در جهان به منظور ارائه مدل مناسب برای آموزش عالی کشور

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 2(پیاپی 85)، تابستان 1389، صفحه 1-19

367

بررسی نقش اجتماعی – فرهنگی زنان در ارتقاء کیفی محیط زیست

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 2، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 37-49

368

بررسی نقش آموزش عالی در اقتصاد دانش به منظور ارائه مدل مناسب

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 4(پیاپی 87)، زمستان 1389، صفحه 113-134

369

بررسی نقش اینترنت در توسعه فرهنگی

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 3 (پیاپی 9)، پاییز 1389، صفحه 46-59

370

بررسی نقش برنامه ریزی فیزیکی در کاهش آلودگی صوتی

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 2(13-پیاپی 24)، تابستان 1389، صفحه 21-28

371

بررسی نقش برنامه های آموزشی وترویجی کلینیک های گل وگیاه در پایداری فضای سبز شهری(مطالعه موردی منطقه 17 و 18 شهرداری تهران )

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 137-148

372

بررسی نقش (تأثیر) تلویزیون در ایجاد (افزایش) مشارکت سیاسی مردم در انتخابات دهم ریاست جمهوری با بررسی مناظره‌ها

مطالعات رسانه ای
دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، بهار 1389، صفحه 141-162

373

بررسی نقش کشور خاستگاه تولید(COO)در ارزیابی مصرف کنندگان از محصولات خارجی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 1(پیاپی 84)، بهار 1389، صفحه 47-64

374

بررسی نقش گزارش تفریغ بودجه در اعمال نظارت پارلمانی بر عملکرد دولت

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، بهار 1389، صفحه 93-103

375

بررسی نگرش دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران نسبت به کم و کیف مطبوعات ورزشی

مطالعات رسانه ای
دوره 5، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1389، صفحه 93-104

376

بررسی و تحلیل ساختار کشاورزی روستاهای بخش خورگام شهرستان رودبار

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، پاییز 1389، صفحه 129-145

377

بررسی و تحلیل نسبتهای مالی در تشخیص سطوح مختلف سلامت مالی واحدهای تولیدی ایران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 4 (پیاپی 8)، زمستان 1389، صفحه 23-51

378

بررسی و تعیین آسیب های روابط شورای اسلامی شهر و شهرداری

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تابستان 1389، صفحه 21-42

379

بررسی وجود حباب قیمت در بازار مسکن ایران با استفاده از داده‌های تابلویی

اقتصاد کاربردی
دوره 3، شماره 1(پیاپی 8)، بهار 1391، صفحه 141-169

380

بررسی و یژگیهای کارآفرینی و اثر بخشی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 4 (پیاپی 10)، زمستان 1389، صفحه 16-32

381

بررسی ویژگی های میکروبی خمیر مرغ تولیدی در کارخانه های گوشتی (سوسیس و کالباس) استان تهران

علوم غذایی و تغذیه
دوره 07، تابستان 1389، تابستان 1389

382

بررسی وضعیت آلودگی میکروبی در منابع آب زیرزمینی روستاهای شهرستان اسلامشهر

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 1، بهار 1389، صفحه 195-200

383

بررسی وضعیت آمبولانس‌های مراکز فوریت‌های پزشکی شهرستان‌های مرزی استان کرمانشاه (گیلان غرب، قصر شیرین، سرپل ذهاب در سال 1387)

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 2، شماره1 و 2، تابستان 1389، صفحه 43-50

384

بررسی وضعیت و کارکرد خبرگزاری های ایران

مطالعات رسانه ای
دوره 5، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1389، صفحه 51-67

385

بررسی و مقایسه روشهای نوین و سازگار با محیط زیست استخراج مس از کانسنگ

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 2(13-پیاپی 24)، تابستان 1389، صفحه 13-19

386

برنامه ریزی کاربری زمین و چگونگی تاثیر آن در کاهش آسیب پذیری شهر در برابر زلزله

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 161-174

387

برنامه ریزی هدفمند برای مدیریت منابع انسانی در صنعت ساخت و ساز و انبوه سازی شهری

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 3 (شماره 7 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 41-50

388

بسط ژئوپلیتیک ایران در خاورمیانه عربی با ترسیم مدل بسط در مدیترانه شرقی*

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، پاییز 1389، صفحه 1-20

389

بیع حقوق معنوی و حرمت تصرّف در آ نها

مبانی فقهی حقوق اسلامی
دوره 3، 2 (6 پاییز وزمستان 1389)، پاییز 1389، صفحه 9-25

390

بکارگیری الگوریتم تدوین شده با استفاده از تحلیل پوششی داده ها برای رتبه بندی امور پژوهشی دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 2(پیاپی 85)، تابستان 1389، صفحه 65-77

391

بهره‌وری در آیینه فرهنگ اسلامی‌ـ ایرانی

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 2(پیاپی 8)، تابستان 1389، صفحه 40-47

392

بهینه سازی طراحی دریچه شعاعی (Radial Gate) سدها به کمک نرم افزار 10.0 ANSYS

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 2( شماره 6 تابستان 1389)، تابستان 1389، صفحه 10-16

393

بهینه ‏سازی فرآیند خشک‏کردن ترکیبی اسمز- هوای داغ برش‏های قارچ خوراکی دکمه‏ای(Agaricus Bisporus) توسط روش سطح پاسخ

علوم غذایی و تغذیه
دوره 07، بهار 1389، بهار 1389

394

بویهیان و زیاریان: روایتی نویافته از کتاب التاجی ،*،

تاریخ و تمدن اسلامی
دوره 6، 1(پیاپی 11 بهار و تابستان 1389)، تابستان 1389، صفحه 27-55

395

پاسخگویی و اثربخشی نظامهای نظارتی

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، تابستان 1389، صفحه 120-156

396

پایگاه خانوادگی و کیفیت ارزش های مذهبی در ایران

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 5-25

397

پیدایش منطقه کلان شهری و بازتاب فضایی آن، مطالعه موردی شهر رشت

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، پاییز 1389، صفحه 33-51

398

پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 2، شماره1 و 2، تابستان 1389، صفحه 27-36

399

پژوهشى در انواع مناظرات میان نحویان

دانشنامه
دوره 4، 1 (79 بهار 1390)، بهار 1390، صفحه 149-163

400

پیش بینی فروش فیلم های سینمایی در ایران با استفاده از شبکه های عصبی و مقایسه آن با روش های آماری

مطالعات رسانه ای
دوره 5، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1389، صفحه 25-49

401

پیش بینی قیمت سکه طلا در بورس کالای ایران با رویکرد شبکه عصبی GMDH

اقتصاد کاربردی
دوره 2، شماره 3(پیاپی 6)، پاییز 1390، صفحه 27-48

402

پهنه بندی حرکات توده ای با استفاده از درونیابی ویژه و درصددهی به هر یک از زیرعوامل (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دماوند)

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1389، صفحه 65-80

403

پهنه بندی خطر وقوع حرکتهای توده ای با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره (مطالعه موردی: حوزه آبخیز صفارود)

جغرافیایی سرزمین
دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، زمستان 1388، صفحه 67-77

404

پیوند اعضا در اشخاص مبتلا به مرگ مغزی

مبانی فقهی حقوق اسلامی
دوره 3، 2 (6 پاییز وزمستان 1389)، پاییز 1389، صفحه 111-131

405

تاثیرات بلندمدت و کوتاه‌مدت متغیرهای پولی و ارزی بر قیمت سهام در ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 2، شماره 1(پیاپی 4)، بهار 1390، صفحه 43-59

406

تأثیرات مقادیر مختلف ویتامین D3 بر ترمیم استخوان زند زیرین خرگوش: ارزیابی بیومکانیک و هیستوپاتولوژیک

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 7، شماره 4(پیاپی 31)، زمستان 1389، صفحه 343-350

407

تأثیر ادیان و مکت بهای فلسفی هند بر سینمای عامه پسند هندوستان

پژوهشنامه ادیان
دوره 4، 2 (8پاییز وزمستان 1389)، پاییز 1389، صفحه 103-130

408

تاثیر ارتباطات بر تعارض بین فردی مدیران و کارکنان در یک مرکز آموزشی درمانی

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 2، شماره1 و 2، تابستان 1389، صفحه 17-26

409

تأثیر اشتغال مادران بر هوش فرهنگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 2، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 145-164

410

تاثیر اندازه شرکت بر هموارسازی سود

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 4(پیاپی 87)، زمستان 1389، صفحه 69-80

411

تأثیر باران‌های اسیدی بر روی محیط زیست و آثار باستانی تخت‌جمشید

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 3(14-پیاپی 25)، پاییز 1389، صفحه 59-66

412

تاثیر تراکم و زمانهای مختلف سبز شدن علفهرز تاجخروس بر قدرت رقابت ارقام آفتابگردان

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
دوره 2، پاییز و زمستان 1389، پاییز 1389، صفحه 9-24

413

تاثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا

اقتصاد کاربردی
دوره 2، شماره 3(پیاپی 6)، پاییز 1390، صفحه 93-112

414

تاثیر جهان بینی دینی وقف بر شکل گیری و گسترش فیزیکی شهر (مورد مطالعه: شهر ملایر)

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 191-205

415

تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 4 (پیاپی 8)، زمستان 1389، صفحه 119-139

416

تأثیر حذف یارانه انرژی بر تولید ناخالص ملی در ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 2، شماره 1(پیاپی 4)، بهار 1390، صفحه 1-24

417

تأثیر خاکهای رنگبر مختلف بر روی کیفیت برخی روغن‌های خوراکی

علوم غذایی و تغذیه
دوره 07، پاییز 1389، پاییز 1389

418

تأثیر یخبندانهای زودرس پاییزه و دیررس بهاره برکشت غلات در شهرستان کرج

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، پاییز 1389، صفحه 93-110

419

تاثیر دانه بندی مصالح اساس در زهکشی روسازی آسفالتی باند جنوبی فرودگاه بین المللی امام(ره)

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 2( شماره 6 تابستان 1389)، تابستان 1389، صفحه 27-34

420

تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا در جیرفت

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
دوره 2، بهار و تابستان 1389، تابستان 1389، صفحه 39-46

421

تاثیرسرمایه اجتماعی برعملکرد شوراهای اسلامی مطالعه موردی شهرنسیم شهر

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 3(پیاپی 3)، پاییز 1389، صفحه 87-104

422

تأثیر سیستم مدیریت کیفیت بر رضایت شغلی در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی استان تهران

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 2، شماره 3 و 4، پاییز 1389، صفحه 67-77

423

تأثیر شرایط اجتماعی و فکری زنان بر کارآمدی قوانین مربوط به آنها

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 27-50

424

تأثیر صادرات محصولات فرهنگی بر جهانی سازی

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 1 (پیاپی 7)، بهار 1389، صفحه 66-80

425

تاثیر عوامل فردی و اجتماعی در بهبود عملکرد بهداشتی استانها

اقتصاد کاربردی
دوره 3، شماره 3(پیاپی 10)، پاییز 1391، صفحه 154-183

426

تأثیر غلظت بر بازده و زمان تعادل جذب سرب از محیط آبی توسط جاذب پوسته شلتوک

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 1، بهار 1389، صفحه 51-62

427

تاثیر غلظت های مختلف خردل زرد بر روی اندازه ذره و سینرسیس سس کچاپ

علوم غذایی و تغذیه
دوره 07، پاییز 1389، پاییز 1389

428

تأثیر فیبر رژیمی سبوس ذرت (Corn Z-Trim) و گلوکونات کلسیم بر ویژگی های کیفی سوسیس

علوم غذایی و تغذیه
دوره 07، تابستان 1389، تابستان 1389

429

تاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات بر اشتغال در بخش صنعت استان مرکزی

اقتصاد کاربردی
دوره 3، شماره 1(پیاپی 8)، بهار 1391، صفحه 79-109

430

تاثیر مالیات سبز بر بیکاری (مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان همکاری‏های اقتصادی)

اقتصاد کاربردی
دوره 3، شماره 1(پیاپی 8)، بهار 1391، صفحه 37-56

431

تأثیر محافظه کاری بر خطای مدیریت در پیش بینی سود

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، بهار 1389، صفحه 17-33

432

تاثیر مدیریت موثر ریسک و سرمایه‌های فکری بر سطح عملکرد شرکت‌ها

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 2(پیاپی 6)، تابستان 1389، صفحه 1-18

433

تاثیر مولفه‌های بازاریابی داخلی بر بهبود عملکرد پرسنل شاغل در بیمارستان شهیدصدوقی یزد

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 2، شماره 3 و 4، پاییز 1389، صفحه 19-27

434

تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر ثبات ساختاری ضرایب الگوی تقاضای مصرف‌کنندگان

اقتصاد کاربردی
دوره 2، شماره 1(پیاپی 4)، بهار 1390، صفحه 61-88

435

تأملی در مسأله ی سکوت شارع

مبانی فقهی حقوق اسلامی
دوره 3، 2 (6 پاییز وزمستان 1389)، پاییز 1389، صفحه 75-92

436

تأمین اطلاعات مورد نیاز برای طراحی شبکه فاضلاب توسط نرم‌افزار ArcGIS

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 3(14-پیاپی 25)، پاییز 1389، صفحه 39-46

437

تببین اهمیت آموزش دانشجویان رشته حسابداری در زمینه علوم کامپیوتری، جرائم مربوطه و رعایت اخلاق حرفه ای

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، بهار 1389، صفحه 121-140

438

تبدیل امانت مالکانه به امانت شرعیه و آثار آن

مبانی فقهی حقوق اسلامی
دوره 3، 1 (5 بهار وتابستان 1389)، بهار 1389، صفحه 81-96

439

تبعیت احکام از مصالح و مفاسد

مبانی فقهی حقوق اسلامی
دوره 3، 1 (5 بهار وتابستان 1389)، بهار 1389، صفحه 35-48

440

تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 1-23

441

تبیین روش شناسی استفاده از مدل مدیریت ریسک در مدیریت بحران در مناطق شهری(مطالعه موردی استفاده از ارزیابی نیمه کمی ریسک و رادار مدل در تعیین میزان ریسک زلزله در منطقه ۱۳ شهرداری تهران)

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تابستان 1389، صفحه 43-69

442

تجزیه و تحلیل ارتباط میان فرصت های سرمایه گذاری و عملکرد شرکت ها

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 3(پیاپی 6 )، پاییز 1389، صفحه 13-23

443

تجزیه و تحلیل پتانسیل های زیر ساختی دانش محور شهرستان آستارا در راستای سیاست های کلی نظام و سند ایران 1404

دانشنامه
دوره 3، 4 (78زمستان1389)، زمستان 1389، صفحه 23-38

444

تجزیه و تحلیل تغییر شدت انرژی در فعالیت‌های اقتصاد ایران با رویکرد SDA

اقتصاد کاربردی
دوره 2، شماره 3(پیاپی 6)، پاییز 1390، صفحه 67-91

445

تجزیه و تحلیل ساختار صادرات صنایع کارخانه‌ای کشور (رهیافت تحلیل انتقال سهم)*

اقتصاد کاربردی
دوره 1، شماره 1(پیاپی 1)، تابستان 1389، صفحه 111-130

446

تجلی قرآن در سروده های بدوی الجبل

دانشنامه
دوره 4، 1 (79 بهار 1390)، بهار 1390، صفحه 115-124

447

تجلّی معانی عرفانی و عناصر ادبی و هنری در چکامه های ابن الفارض

دانشنامه
دوره 3، 2 (76تابستان1389)، تابستان 1389، صفحه 3-28

448

تحلیل اثرات پراکندگی تغییرات قیمت های نسبی و شوک های پولی بر تورم در اقتصاد ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 4، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1392، صفحه 1-13

449

تحلیلی بر تحولات کاربری‌های اراضی شهر تبریز از دیدگاه توسعه پایدار طی سالهای (1387- 1383)

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، پاییز 1389، صفحه 41-50

450

تحلیلی بر سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان بندر انزلی با تاکید بر مدل متغیر های استاندارد شده

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تابستان 1389، صفحه 119-135

451

تحلیلی بر نقش قدرتهای مداخله گر در خلیج فارس و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تابستان 1389، صفحه 53-76

452

تحلیل دامنه شکاف عدم تقارن اطلاعاتی بین اعضای حرفه، تهیه کنندگان و استفاد ه کنندگان اطلاعات حسابداری بر پایه ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 3(پیاپی 6 )، پاییز 1389، صفحه 25-39

453

تحلیل دو جهته غیر خطی لرزه ای به روش زمان دوام

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 1( شماره 5 بهار 1389)، بهار 1389، صفحه 33-42

454

تحلیل رای صلاحیتی دیوان ICSID در دعوی شرکت توکیوس توکلس به طرفیت کشو ر اوکراین درپرونده کلاسه 18/ARB/02 مورخ 29 آوریل 2004

مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
دوره 6، شماره 2 (پیاپی 14 پاییز و زمستان1389)، پاییز 1389، صفحه 93-128

455

تحلیل ریسک مالی سیستم های chp در شرایط عدم قطعیت

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 2(پیاپی 85)، تابستان 1389، صفحه 175-186

456

تحلیل سیر تحول و توسعه عمران شهرهای جدید مورد مطالعه شهر جدید هشتگرد

جغرافیایی سرزمین
دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، زمستان 1388، صفحه 97-108

457

تحلیل سیستماتیک از نقش عوامل جغرافیائی در توسعه روستاهای استان اردبیل

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، پاییز 1389، صفحه 19-41

458

تحلیل عدالت اجتماعی در شهر با تاکید بر نابرابریهای آموزشی مورد شناسی: شهر زاهدان

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تابستان 1389، صفحه 91-102

459

تحلیل عوامل بهبود کیفیت زندگی کاری سرمایه‌های انسانی در تعالی و برتری سازمان

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 164-190

460

تحلیل کاربری اراضی شهر آمل

جغرافیایی سرزمین
دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، زمستان 1388، صفحه 11-24

461

تحلیل لرزه ای خطی و غیرخطی سد بتن غلتکی جگین

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 3 (شماره 7 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 10-17

462

تحلیل لرزه ای غیر خطی سدهای بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش سد-مخزن-فونداسیون

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 2( شماره 6 تابستان 1389)، تابستان 1389، صفحه 70-76

463

تحلیل مسایل اساسی اجتماعی شدن علمی در محیط های دانشگاهی ایران

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 2، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 79-102

464

تحلیل نظام کنش رشته های روانشناسی و مشاوره در فرآیند انسجام بخشی جامعه

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 2، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 7-24

465

تحلیل نقش روستاهای واقع درمحدوده شهری درتوسعه فیزیکی شهرکرج از اصلاحات ارضی تاکنون

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، پاییز 1389، صفحه 73-93

466

تحلیل نگرش روستائیان به مسکن ایده آل (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه)*

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، پاییز 1389، صفحه 65-78

467

تحلیل و تبیین جغرافیایی توزیع فضایی - مکانی سکونت گاه های روستایی نمونه موردی: بخش لاجان - شهرستان پیرانشهر

جغرافیایی سرزمین
دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، زمستان 1388، صفحه 41-54

468

تحول معیارهای همسرگزینی جوانان نسبت به والدینشان به تفکیک خاستگاه طبقاتی

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 2، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 25-62

469

تخمین حداقل معاش (خط فقر) خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضوی با استفاده از سیستم مخارج خطی با شکل‌گیری عادت

اقتصاد کاربردی
دوره 3، شماره 3(پیاپی 10)، پاییز 1391، صفحه 57-89

470

تدوین استراتژی‌های ارتقاء ایمنی بیمار در بخش‌های بالینی بیمارستان 15 خرداد تهران

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 2، شماره 3 و 4، پاییز 1389، صفحه 7-16

471

تدوین مدل هدایتگر مدیریت شهری برای توسعه کارآفرینی

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 3(پیاپی 3)، پاییز 1389، صفحه 127-139

472

تشخیص آلودگ یهای انگلی طیور با استفاده از آزمایش بستر

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 7، شماره 4(پیاپی 31)، زمستان 1389، صفحه 351-354

473

تشکیل سرمایه و مولفه‌های اقتصادی آن در ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 1، شماره 1(پیاپی 1)، تابستان 1389، صفحه 33-58

474

تعیین تکنیک بهسازی بهینه ساختمانها در مقابل خرابی پیشرونده با روشهای AHP و TOPSIS

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 4( شماره 8 زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 27-35

475

تعیین حسّاسیّت نرم افزار ModFlow نسبت به شاخص پخش (Kd)

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 3(14-پیاپی 25)، پاییز 1389، صفحه 27-38

476

تعیین روش مناسب برای تخمین ضریب جذب MTBE توسّط خاک پالایشگاه تهران (شهرری)

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، بهار 1389، صفحه 13-20

477

تعیین سبد مطلوب غذایی دهک‌های مختلف شهری و روستایی در ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 4، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1392، صفحه 37-46

478

تعیین سطح هوش سازمانی دانشجویان رشته مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تابستان 1389، صفحه 128-144

479

تعیین سم دیازینون در آب شالیزارهای آمل به وسیله تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 19-28

480

تعیین شاخص‌های رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش دولتی و خصوصی

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 4 (پیاپی 8)، زمستان 1389، صفحه 53-88

481

تعیین ضریب نفوذ نمک در بافت سیب زمینی

علوم غذایی و تغذیه
دوره 08، زمستان 1389، زمستان 1389

482

تعیین مدلی ساده برای پیمانکاران برای رسیدن به مارک آپ بهینه

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 2( شماره 6 تابستان 1389)، تابستان 1389، صفحه 46-59

483

تعیین و بررسی عوامل موثر بر تجارت درون صنعت میان ایران و کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی (مطالعه موردی محصولات صنایع شیمیایی)

اقتصاد کاربردی
دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، پاییز 1389، صفحه 99-133

484

تغییرات سهم رواناب ناشی از ذوب برف با ارتفاع در حوضه های آبخیز

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 4( شماره 8 زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 47-57

485

تفاوت عقود اذنی با نهاد حقوقی اذن

مبانی فقهی حقوق اسلامی
دوره 3، 1 (5 بهار وتابستان 1389)، بهار 1389، صفحه 65-79

486

تفاوت های تفسیری نسل ها در حوزه نمادهای دینی

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 2، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 7-35

487

توسعه الگوریتم فوردیس و وبستر برای حل مسائل سفارشات دورهای با هزینههای فازی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 3(پیاپی 86)، پاییز 1389، صفحه 121-129

488

توسعه انسانی در نواحی روستایی، مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بهمئی

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، پاییز 1389، صفحه 21-32

489

توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهرهای استان یزد)

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1389، صفحه 93-103

490

توسعه شهری بر منبای پتانسیل‌های اقتصادی با رویکرد سیاست‌های کلی نظام مطالعه موردی: شهرستان آستارا

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، پاییز 1389، صفحه 51-64

491

توسعه مدل ریاضی روندیابی موج سیل ناشی از شکست سد برای کانال های با مقطع ذوزنقه ای

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 1( شماره 5 بهار 1389)، بهار 1389، صفحه 51-57

492

توسعه مشارکت دانشجویان در دانشگاه

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 1(پیاپی 84)، بهار 1389، صفحه 177-187

493

تولید شیر و ماست رژیمی کم سدیم - بررسی ترکیبات و خصوصیات ارگانولپتیک آنها

علوم غذایی و تغذیه
دوره 08، زمستان 1389، زمستان 1389

494

تولید ماست بدون چربی به هم نزده با استفاده از نشاسته ذرت و ژلاتین

علوم غذایی و تغذیه
دوره 07، تابستان 1389، تابستان 1389

495

تولید میزان اسید گلوکورونیک بالا در نوشابه تخمیری کومبوچا تحت شرایط محیطی

علوم غذایی و تغذیه
دوره 07، بهار 1389، بهار 1389

496

تئوری دفاع مشروع در سقط جنین

مبانی فقهی حقوق اسلامی
دوره 3، 1 (5 بهار وتابستان 1389)، بهار 1389، صفحه 113-136

497

جاذبه های گردشگری شهرستان سیاهکل و دیلمان گامی در جهت توسعه گردشگری

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، پاییز 1389، صفحه 111-128

498

جایگاه تحلیل نرم افزاری در ممیزی انرژی در بخش ساختمان

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 3(14-پیاپی 25)، پاییز 1389، صفحه 1-10

499

جایگاه تکنیک دلفی درمدیریت و برنامه ریزی شهری

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 4(پیاپی 4)، زمستان 1389، صفحه 165-185

500

جایگاه کشاورزی در برپایی و توسعه روستاهای دهستان فهلیان (شهرستان ممسنی)

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1389، صفحه 121-132

501

جایگاه نمادهای اسطور های در شعر ابوریشه

دانشنامه
دوره 4، 1 (79 بهار 1390)، بهار 1390، صفحه 83-98

502

جامعه اطلاعاتی: فرصت‌ها وچالش‌های فراروی ایران

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 1 (پیاپی 7)، بهار 1389، صفحه 104-122

503

جداسازی و تعیین برخی خصوصیات ایزو فرم غالب مولکول GP96 از رده سلولی فیبرو سارکومای موش (WEHI-164)

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 7، شماره1 ( پیاپی28)، بهار 1389، صفحه 175-180

504

جرائم سایبر

مطالعات رسانه ای
دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، بهار 1389، صفحه 43-78

505

جهانی شدن و تحولات ساختاری در جامعه روستایی

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 2، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 5-34

506

چابکی سازمانی و کارکنان چابک

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، تابستان 1389، صفحه 94-119

507

چارچوب جدید استراتژی نام گذاری بین المللی

مدیریت بازاریابی
دوره 5، شماره 9، پاییز 1389، صفحه 131-156

508

چالش‌های تعامل اجتماعی زنان ایرانی در فضای مجازی (از دید زنان فعال در فضای مجازی)

مطالعات رسانه ای
دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، بهار 1389، صفحه 95-118

509

چالش های رسانه‌های سنتی و دیجیتال در حوزۀ دین

مطالعات رسانه ای
دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، بهار 1389، صفحه 163-188

510

چالش های فرا روی ناتو در برقراری امنیت در افغانستان

دانشنامه
دوره 3، 4 (78زمستان1389)، زمستان 1389، صفحه 39-62

511

چکیده انگلیسی مقالات این شماره

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 2، شماره1 و 2، تابستان 1389، صفحه 76-83

512

چگونگی تاثیرگذاری برنامه های رسانه ای، برمیزان نوسازی شهری ( از دیدگاه شهرندان تهرانی )

مطالعات رسانه ای
دوره 5، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1389، صفحه 133-153

513

حاکمیت قوانین جزایی ایران در خصوص جرایم ارتکابی درخارج ازکشور با رویکرد فقه امامیه و امنیت ملی

مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
دوره 6، شماره 2 (پیاپی 14 پاییز و زمستان1389)، پاییز 1389، صفحه 129-144

514

حذف نیکل دو ظرفیتی از فاضلاب صنایع آبکاری به روش اسمز معکوس

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-12

515

حسابگری ذهنی و ارزیابی متوازن (تحلیل تعاملی و رفتاری)

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، بهار 1389، صفحه 81-91

516

حکمرانی خوب : اکولوژیی متعادل

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 1(پیاپی 84)، بهار 1389، صفحه 21-45

517

خرید های تفننی و علل آن؛ ارزیابی مدلی در ایران

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 2(پیاپی 85)، تابستان 1389، صفحه 43-63

518

خنثی سازی ایمن، اقتصادی و سازگار با محیط زیست مواد پر انرژی مستعمل و ضایعاتی به روش هیدرولیز قلیایی در کودهای آلی در مقیاس صنعتی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 25-34

519

دراسة فی المسرَح الذِّهنی و عناصره فی الأدب العربی

دانشنامه
دوره 4، 1 (79 بهار 1390)، بهار 1390، صفحه 21-39

520

در تعالی مدیریت شهری SWOT نقش تجزیه و تحلیل (مطالعه موردی منطقه ٢٢ تهران)

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 4(پیاپی 4)، زمستان 1389، صفحه 145-164

521

دیرینه شناسی دانش و گفتمان درآمدی بر نظریه گفتمان فوکو

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 2، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 127-153

522

دستاوردهای ابن‌سینا در اخترشناسی ادوار میانه اسلامی ،

تاریخ و تمدن اسلامی
دوره 6، 1(پیاپی 11 بهار و تابستان 1389)، تابستان 1389، صفحه 109-130

523

دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های حمل و نقل ریلی

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 4(15-پیاپی 26)، زمستان 1389، صفحه 17-36

524

دستورالعمل طراحی برکه‌های تبخیری به منظور دفع مواد زاید خطرناک مایع

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 29-44

525

دعوت ایرانیان به قبول اسلام از نخستین تهاجم مسلمانان تا جنگ قادسیّه

تاریخ و تمدن اسلامی
دوره 6، 1(پیاپی 11 بهار و تابستان 1389)، تابستان 1389، صفحه 3-25

526

دلالت های کارکردشناسانه کنیزان در دوره میانه برپایه نام های آنان

تاریخ و تمدن اسلامی
دوره 6، 2(پیاپی 12 پاییز و زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 21-46

527

دوتایی شدن قسمتی از پا(Bimelia) به همراه فقدان تشکیل پوست (Epitheliogenesis imperfecta) در یک مورد گوساله نژاد هلشتاین

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 6، شماره4 (پیاپی27)، زمستان 1388، صفحه 99-102

528

دولت زنده؛ اساس پیوند صنعت - دانشگاه

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، تابستان 1389، صفحه 28-50

529

دوئم و واقع گرایی علمی

فلسفه تحلیلی
دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، بهار 1389، صفحه 163-180

530

رابطه ارزش افزوده نقدی، ارزش افزوده اقتصادی، جریانهای نقدی‌آزاد و سود باقیمانده با ارزش ایجاد شده برای ‌سهامداران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 1(پیاپی 5)، بهار 1389، صفحه 1-18

531

رابطه استراتژی چابکی، سازمان چابک و نیروی کار چابک در اورژانس بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 2، شماره1 و 2، تابستان 1389، صفحه 59-66

532

رابطه ی بلوغ با مسئولیت کیفری

مبانی فقهی حقوق اسلامی
دوره 3، 2 (6 پاییز وزمستان 1389)، پاییز 1389، صفحه 45-56

533

رابطه بین تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای ارزشی و رشدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 2(پیاپی 6)، تابستان 1389، صفحه 133-163

534

رابطه بین تورم، نااطمینانی تورمی، رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، زمستان 1389، صفحه 1-25

535

رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 4 (پیاپی 8)، زمستان 1389، صفحه 89-102

536

رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 2(پیاپی 6)، تابستان 1389، صفحه 119-132

537

رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی در دانشگاه علوم پزشکی گرگان

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 3(پیاپی 86)، پاییز 1389، صفحه 103-120

538

رابطه متقابل دولت سیار و بانکداری سیار

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، تابستان 1389، صفحه 188-226

539

رابطه نظام‌های مدیریت کیفیت با اثربخشی عملکرد بیمارستان‌های آموزشی شهر تهران

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 2، شماره1 و 2، تابستان 1389، صفحه 7-16

540

رابطۀ عشق الهی و ارزش زندگی بر اساس جهان بینی ابن عربی

پژوهشنامه ادیان
دوره 4، 1 (7 بهار وتابستان 1389)، بهار 1389، صفحه 113-144

541

راهبردهای توسعه پایدار اقتصادی با تأکید بر گردشگری مطالعه موردی ناحیه سمنان و حوزه نفوذ آن

دانشنامه
دوره 3، 3(77 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 19-28

542

راهکارهای ارتقای سرمایه فکری در سازمانها و نهادهای فرهنگی (مورد مطالعه فرهنگسرای ابن‌سینا)

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 4 (پیاپی 10)، زمستان 1389، صفحه 1-14

543

ربا در وا مهای دولتی

مبانی فقهی حقوق اسلامی
دوره 3، 1 (5 بهار وتابستان 1389)، بهار 1389، صفحه 97-111

544

رسانه و مخاطب در سپهر مدرنسیم و پست مدرنیسم

مطالعات رسانه ای
دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، بهار 1389، صفحه 119-140

545

رشد تکوینی کام نرم در جنین شتر یک کوهانه

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 7، شماره 4(پیاپی 31)، زمستان 1389، صفحه 365-370

546

رفع مسئولیت مدنی پزشک با اخذ برائت از بیمار

مبانی فقهی حقوق اسلامی
دوره 3، 2 (6 پاییز وزمستان 1389)، پاییز 1389، صفحه 57-73

547

رقابت کلان‌شهرها در عرصه‌های فراملی با استفاده از ابزار استراتژی‌یابی

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 3(پیاپی 3)، پاییز 1389، صفحه 163-182

548

رهبری جهانی ایا لات متحده آمر یکا، مناقشات منطقه ای و نقش سازمان ملل متحد

دانشنامه
دوره 3، 4 (78زمستان1389)، زمستان 1389، صفحه 63-75

549

رهبری دانشگاهی مبتنی بر هوش عاطفی و اثر بخشی هیات علمی (مدل FEMEIL)

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 2(پیاپی 8)، تابستان 1389، صفحه 122-137

550

روش هایِ ارزیابیِ رفتارهایِ شهروندی در فضاهایِ شهری در رویکرد فراتحلیل

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 175-190

551

رویکرد تلفیقی مهندسـی ارزش و اصول نـاب در خـلق ارزش

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 25-59

552

رویکردهای تحلیلی در توسعۀ پایدار گردشگری شهری

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1389، صفحه 29-40

553

زمینه‌های فرهنگی مشارکت سیاسی

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 3 (پیاپی 9)، پاییز 1389، صفحه 1-13

554

زمینه ها و موانع اجتماعی شکل گیری و گسترش جامعه مدنی در ایران از انقلاب مشروطه تا سال 1390 ه.ش.

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 2، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 97-120

555

زندگی در دیوان « اغانی الحیاه » ابی القاسم الشابی

دانشنامه
دوره 4، 1 (79 بهار 1390)، بهار 1390، صفحه 165-182

556

زن منشی وتاثیر آن بر حسابرسی (با تاکید بر حسابرسی صورتهای مالی)

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 1 (پیاپی 7)، بهار 1389، صفحه 26-33

557

ژئوپولتیک قفقاز و قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای

دانشنامه
دوره 3، 3(77 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 123-137

558

سیاست فاطمیان در قبال اهل سنت در دو دوره «دعوت» و «شکل گیری» دولت

تاریخ و تمدن اسلامی
دوره 6، 1(پیاپی 11 بهار و تابستان 1389)، تابستان 1389، صفحه 57-80

559

سیاست‌گذاری رسانه خبری و فجایع

مطالعات رسانه ای
دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، بهار 1389، صفحه 79-94

560

سیر تحولات روستا با توجه بر عملکرد شهرها در ایران

جغرافیایی سرزمین
دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، زمستان 1388، صفحه 25-40

561

سرمایه اجتماعی در افق چشم انداز بیست ساله

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، تابستان 1389، صفحه 65-93

562

سیمای امام رضا (ع) در اشعار شعرای شیعی معاصرش

دانشنامه
دوره 4، 1 (79 بهار 1390)، بهار 1390، صفحه 71-82

563

سیمای جامعه در مقامات بدیع الزمان همدانی

دانشنامه
دوره 3، 2 (76تابستان1389)، تابستان 1389، صفحه 109-121

564

سنجش آمادگی الکترونیکی شهروندان، در راستای استقرار دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک و بانکداری الکترونیک

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 1(پیاپی 1)، بهار 1389، صفحه 95-122

565

سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی از نظر شهروندان شهر مشهد

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 3(پیاپی 3)، پاییز 1389، صفحه 105-125

566

سنجش کیفیت عملکرد اداره کل پست استان خراسان رضوی درمسیربهبود و تعالی (بارویکرد مدل خود ارزیابیCAF 2006)

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 1-36

567

سنجش مدل های کمی ارزیابی سرمایه فکری با استفاده از متغیرهای مالی

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 2(پیاپی 5)، تابستان 1389، صفحه 31-43

568

سنجش مولفه های اقتصادی توسعه کشاورزی پایدار در ایران

دانشنامه
دوره 3، 3(77 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 105-121

569

شاعران مجم عالبیان

دانشنامه
دوره 4، 1 (79 بهار 1390)، بهار 1390، صفحه 3-19

570

شبیه سازی حرکت حباب هوا درتونل های آب بربا شیب کم

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 3 (شماره 7 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 61-70

571

شخینا در قبالا

پژوهشنامه ادیان
دوره 4، 2 (8پاییز وزمستان 1389)، پاییز 1389، صفحه 63-81

572

شناخت توان آسایش بیوکلیماتیک انسانی بابلسر برای برنامه ریزی اکوتوریسم

دانشنامه
دوره 3، 3(77 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 71-81

573

شناخت در سازمان های پیچیده

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 4(پیاپی 7)، زمستان 1389، صفحه 19-28

574

شناخت وضعیت موجود و مطلوب فرهنگ کشور از دید کارشناسان و نخبگان بر اساس شاخص‌های علمی بومی(ویژگیهای مطرح شده از جامعه ایرانی در سند چشم انداز) جهت اجرای مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 3 (پیاپی 9)، پاییز 1389، صفحه 16-27

575

شناسایی دوره های تناوبی وغیر تناوبی شاخص بورس اوراق بهادار با روش اصلاح شده R/S مبتنی بر تحلیل فرکتالی

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 4 (پیاپی 8)، زمستان 1389، صفحه 141-161

576

شناسایی سرمی موارد تحت بالینی کم خونی عفونی و اثر آن بر پاسخ ایمنی علیه واکسن آنفلوانزا (تحت تیپ H9N2) در جوجه‌های گوشتی استان اصفهان

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 6، شماره4 (پیاپی27)، زمستان 1388، صفحه 123-138

577

شناسایی عوامل موثر بر کیفیت رابطه در بازار جرثقیل صنعتی در ایر ان

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 3(پیاپی 86)، پاییز 1389، صفحه 71-84

578

شهروندگرایی در دولت: بررسی موفقیت دولت در اجرای طرح ارایه خدمات الکترونیکی به شهروندان در ایران

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 4(پیاپی 87)، زمستان 1389، صفحه 25-38

579

ضرورت استفاده ازالگوی مدیریتی «SWOT» در حل چالش‌های‌ فرهنگی بین سنت و مدرنیته در ایران

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 2(پیاپی 8)، تابستان 1389، صفحه 64-83

580

ضرورت تعامل متافیزیک و علوم

فلسفه تحلیلی
دوره 7، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1389، صفحه 121-134

581

طبقه بندی متقاضیان تسهیلات اعتباری بانکها با استفاده از تکنیک ماشین بردار پشتیبان

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 1(پیاپی 84)، بهار 1389، صفحه 1-19

582

طراحی ابزار سنجش کیفیت خدمات پژوهشی مبتنی بر مدل سروکوآل

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 2(پیاپی 5)، تابستان 1389، صفحه 87-95

583

طراحی الگوی توسعه صادرات کالاهای فرهنگی

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 3 (پیاپی 9)، پاییز 1389، صفحه 30-43

584

طراحی الگوی سنجش آمادگی بیمارستان‌ها به منظور پیاده‌سازی فناوری ردفاشگر‌ (RFID)

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 2، شماره 3 و 4، پاییز 1389، صفحه 37-47

585

طراحی الگوی شناسایی و محاسبه هزینه‌های کیفیت در صنایع خودرو سازی

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 3(پیاپی 7)، پاییز 1389، صفحه 73-95

586

طراحی الگوی مدیریت بازاریابی فرهنگی با رویکرد توسعه فرهنگی

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 1 (پیاپی 7)، بهار 1389، صفحه 82-101

587

طراحی مدل تعالی منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران با استفاده از تکنیک دلفی فازی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 4(پیاپی 87)، زمستان 1389، صفحه 1-22

588

طراحی و ساماندهی پارکها در محیط زیست شهری (مطالعه موردی پارک ۸ شهریور شهر سمنان)

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تابستان 1389، صفحه 71-87

589

عدم قطعیت در مکانیابی نیروگاههای آبی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تئوری های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی نیروگاه تلمبه ذخیره ای زایند هرود)

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 1( شماره 5 بهار 1389)، بهار 1389، صفحه 23-32

590

عصر عباسی، دوران شکوفایی ادب منظوم و منثور عربی در « ری »

دانشنامه
دوره 4، 1 (79 بهار 1390)، بهار 1390، صفحه 125-147

591

عصمت انبیاء از دیدگاه فخر رازی

فلسفه تحلیلی
دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، بهار 1389، صفحه 125-143

592

عملیات روانی و رسانه‌ها

مطالعات رسانه ای
دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، بهار 1389، صفحه 189-206

593

عوامل موثر بر تفکر استراتژیک

مدیریت بازاریابی
دوره 5، شماره 9، پاییز 1389، صفحه 1-20

594

عوامل مؤثر برحفظ مشتریان شرکت های اپراتور تلفن همراه

مدیریت بازاریابی
دوره 5، شماره 9، پاییز 1389، صفحه 57-83

595

عوامل مؤثر بر شکل گیری نگرش مصرف کننده نسبت به بانکداری الکترونیک

مدیریت بازاریابی
دوره 5، شماره 9، پاییز 1389، صفحه 85-107

596

غلبهی مکتب وابستگی بر استراتژیهای توسعه در دههی نخست انقلاب اسلامی

مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
دوره 6، شماره 2 (پیاپی 14 پاییز و زمستان1389)، پاییز 1389، صفحه 43-56

597

فرسایش خاک؛ چالش ها، هزینه ها و سودهای حفاظت از آن

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 3(14-پیاپی 25)، پاییز 1389، صفحه 47-57

598

فرصت ها و چالش های شوراها و شورایار ی ها

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 1(پیاپی 1)، بهار 1389، صفحه 143-156

599

فرهنگ دینی در زبان و نشانه ‌شناسی روزانه مردم ایران در دوران صفوی- قاجاری ،

تاریخ و تمدن اسلامی
دوره 6، 1(پیاپی 11 بهار و تابستان 1389)، تابستان 1389، صفحه 131-165

600

فرهنگ و هنر در فلسفه ویتگنشتاین

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 4 (پیاپی 10)، زمستان 1389، صفحه 100-113

601

فناوری توزیع داده ها به روش مگا و سامانه های پشتیبانی از تصمیم

مدیریت بازاریابی
دوره 5، شماره 9، پاییز 1389، صفحه 109-129

602

قیاس و انتخاب بین دو الگوی دستگاه تقاضای تقریباً ایده آل و رتردام جهت برآورد تقاضای خانوار در مناطق شهری کشور طی دوره(87-1357)

اقتصاد کاربردی
دوره 3، شماره 2(پیاپی 9)، تابستان 1391، صفحه 155-177

603

قرن 21 و تحولات ژئواکونومیک روسیه

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، پاییز 1389، صفحه 97-109

604

قیمت گذاری سهام در عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 2(پیاپی 6)، تابستان 1389، صفحه 19-48

605

کارآفرینی و خط مشی های کارآفرینی

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 186-222

606

کاربرد پودر هسته خرما به عنوان ماده مغذی مکمل در مرحله تخمیر الکلی سرکه سیب

علوم غذایی و تغذیه
دوره 07، تابستان 1389، تابستان 1389

607

کاربرد تکنیک مطالعه عملیات و خطر (HAZOP) در ارزیابی خطرات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی (مطالعه موردی: انبار نفت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 1، بهار 1389، صفحه 39-49

608

کاربرد درجه اهرم اقتصادی جهت سنجش تاثیر متغیر‌‌های کلان اقتصادی بر روی عملکرد شرکتها

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 3(پیاپی 7)، پاییز 1389، صفحه 123-137

609

کاربرد روش تحلیل گفتمان در علوم رفتاری

دانشنامه
دوره 3، 4 (78زمستان1389)، زمستان 1389، صفحه 169-194

610

کاربرد نظریه مدرن و فرامدرن پرتفوی در ارزیابی ریسک ( رویکردی مالی - بازاریابی به صنعت سیمان ایران )

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 2(پیاپی 85)، تابستان 1389، صفحه 187-203

611

کاربردهای نانو فناوری در مهندسی محیط زیست

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 2(13-پیاپی 24)، تابستان 1389، صفحه 3-11

612

کلان شهر تهران بزرگ و چالش های مدیریت شهری

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تابستان 1389، صفحه 1-13

613

کنترل همزمان شتاب و تغییرمکان لرزه ای سازه های نامتقارن چند طبقه با استفاده از میراگرهای جرمی غیر فعال (PMD)

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 1( شماره 5 بهار 1389)، بهار 1389، صفحه 43-50

614

گروش قبطیان به اسلام در دوره ممالیک بحری: زمینه ها، علل و پیامدها

تاریخ و تمدن اسلامی
دوره 6، 2(پیاپی 12 پاییز و زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 77-105

615

گسترش ناتو به شرق و منافع ملی ایران

جغرافیایی سرزمین
دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، زمستان 1388، صفحه 1-9

616

گستره ی مفهوم زیبایی در کتاب مقدس و تأثیر آن بر زیبایی شناسی آکوینی

فلسفه تحلیلی
دوره 7، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1389، صفحه 7-40

617

ماهیت حکم شرعی از منظر حضرت امام خمینی(ره

مبانی فقهی حقوق اسلامی
دوره 3، 2 (6 پاییز وزمستان 1389)، پاییز 1389، صفحه 27-44

618

متغیرهای تاثیر گذار بر نااطمینانی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران: متغیرهای درونزا یا برونزا

اقتصاد کاربردی
دوره 3، شماره 3(پیاپی 10)، پاییز 1391، صفحه 1-28

619

مجریطی و رساله‌ کیمیایی او ،

تاریخ و تمدن اسلامی
دوره 6، 1(پیاپی 11 بهار و تابستان 1389)، تابستان 1389، صفحه 81-108

620

محیط زیست جنگل در پرتو اصول حقوق عمومی

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، بهار 1389، صفحه 57-62

621

مدیریت بحران در تصادف ها رانندگی (مطالعه موردی: شهر یزد)

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 4(پیاپی 4)، زمستان 1389، صفحه 29-61

622

مدیریت بحران در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 4 (پیاپی 10)، زمستان 1389، صفحه 116-132

623

مدیریت جمع آوری پسماندهای خانگی با کاربرد نرم افزارWAGS (مطالعه موردی منطقه 22 شهرداری تهران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 127-136

624

مدیریت شهری و نقش مداخلات اجتماعی انجمن های محلی در کاهش آسیب های اجتماعی شهری

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تابستان 1389، صفحه 89-125

625

مدیریت هزینه : شواهدی از رفتار چسبندگی هزینه ها در شرکت های ایرانی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 1(پیاپی 84)، بهار 1389، صفحه 123-133

626

مدیریت وبرنامه ریزی محیط زیست از دیدگاه برنامه چهارم توسعه

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، بهار 1389، صفحه 63-70

627

مدیر دولتی کیست؟ در کجا تربیت می شود؟

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، تابستان 1389، صفحه 51-64

628

مدرسه ابراهیمیه : نهاد آموزشی شیخیه کرمان در دوره قاجار

تاریخ و تمدن اسلامی
دوره 6، 2(پیاپی 12 پاییز و زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 157-173

629

مدل ارزیابی بهره وری سازمانها به کمک تحلیل پوششی داده ای دو طبقه ای

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 3(پیاپی 86)، پاییز 1389، صفحه 11-25

630

مدل تأثیر قیمت گذاری پارکینگ در نحوه انتخاب وسایل نقلیه با استفاده از ساختار لوجیت

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 2( شماره 6 تابستان 1389)، تابستان 1389، صفحه 35-45

631

مدل سازی برنامه ریزی عدد صحیح در جمع آوری پسماندهای شهری « مطالعه موردی منطقه 2 شهرداری تهران ناحیه یک »

جغرافیایی سرزمین
دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، زمستان 1388، صفحه 79-95

632

مدل سازی عددی انتقال رطوبت طی خشک کردن خرمای رقم برحی

علوم غذایی و تغذیه
دوره 07، تابستان 1389، تابستان 1389

633

مدل سازی عددی پروفیل سرعت در جریان های گل آلود پیوسته و بررسی تاثیر شیب، غلظت و دبی بر آن

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 2( شماره 6 تابستان 1389)، تابستان 1389، صفحه 60-69

634

مدل سازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) به روش تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی (ENFA) در پارک ملی کلاه قاضی، استان اصفهان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 1، بهار 1389، صفحه 137-148

635

مدل گسترش فضایی کلانشهر تهران

دانشنامه
دوره 3، 3(77 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 57-70

636

مراتب سمادهی در مکتب یوگای پاتنجلی

پژوهشنامه ادیان
دوره 4، 2 (8پاییز وزمستان 1389)، پاییز 1389، صفحه 43-62

637

میراث مشترک بشریت: مفهوم و کاربرد آن در حقوق بین الملل

مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
دوره 6، شماره 2 (پیاپی 14 پاییز و زمستان1389)، پاییز 1389، صفحه 57-92

638

مربوط بودن سطوح و اجزاء سود گزارش شده برای پیش بینی ارزش شرکت

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 4(پیاپی 7)، زمستان 1389، صفحه 93-107

639

مرگ و زندگی در شعر شاعران عربی

دانشنامه
دوره 4، 1 (79 بهار 1390)، بهار 1390، صفحه 99-114

640

مروری بر نظریه های اجتماعی و مدیریت محیط زیست

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، بهار 1389، صفحه 3-11

641

مشارکت شهروندان درخط‌مشی گذاری عمومی

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 143-163

642

مشارکت‌های دانشجویی و نقش آن در توسعه فعالیت‌های فرهنگی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال(

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 2(پیاپی 8)، تابستان 1389، صفحه 108-120

643

مطالعات پایه و بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه های برق آبی (نمونه موردی نیرو گاه سردآبرود)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-18

644

مطالعة تشریحی ماهیچه های کلوآک شترمرغ نر(نژاد آفریقای شمالی)

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 7، شماره 2(پیاپی 29)، تابستان 1389، صفحه 207-214

645

مطالعه آزمایشگاهی میزان آبشستگی ناشی از برخورد جت های مستغرق و ریزشی

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 4( شماره 8 زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 58-65

646

مطالعه تبخیر در خلیج فارس بر اساس یک مدل برهمکنش هوا – دریا

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 45-60

647

مطالعه خوردگی و رسوب¬گذاری آب¬های زیرزمینی دشت همدان - بهار

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 89-102

648

مطالعه شاخص های آلودگی صدا و خصوصیات آکوستیکی بنای مدارس شهر تهران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 1، بهار 1389، صفحه 29-38

649

مطالعه فلور میکروبی مولّد آنزیم هیستیدین دکربوکسیلاز در ماهی زرده

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 7، شماره1 ( پیاپی28)، بهار 1389، صفحه 181-187

650

مطالعه هیستومورفومتریک اویدوکت شترمرغ بالغ در فصل تولیدمثل

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 7، شماره1 ( پیاپی28)، بهار 1389، صفحه 155-164

651

معامله هسته ای آمریکا و هند : فرصت ها و چالش ها

دانشنامه
دوره 3، 4 (78زمستان1389)، زمستان 1389، صفحه 123-144

652

مفاهیم مدیریت شهری حضرت رسول اکرم (ص) در شهر مدینه

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 3(پیاپی 3)، پاییز 1389، صفحه 47-85

653

مفهوم عشق از دیدگاه روزبهان بقلی

پژوهشنامه ادیان
دوره 4، 1 (7 بهار وتابستان 1389)، بهار 1389، صفحه 39-54

654

مفهوم قربانی در دیدگاه سه تن از محققان سده های 19 و 20 میلادی (هربرت اسپنسر، ادوارد تایلور، جیمز جورج فریزر)

پژوهشنامه ادیان
دوره 4، 1 (7 بهار وتابستان 1389)، بهار 1389، صفحه 145-164

655

مفهوم« قلب » در عرفان مسیحیت ارتدکس

پژوهشنامه ادیان
دوره 4، 1 (7 بهار وتابستان 1389)، بهار 1389، صفحه 165-187

656

مقایسه اثر کاپتوپریل و اومپرازول بر زخم دئودنوم ناشی از سیستئامین در موش صحرایی

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 7، شماره 2(پیاپی 29)، تابستان 1389، صفحه 239-248

657

مقایسه ارزیابی پتانسیل روانگرایی با روشهای آزمون مقاومت نفوذ مخروط (CPT) وسرعت موج برشی (Vs) براساس روابط تجربی در جنوب تهران

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 4( شماره 8 زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 36-46

658

مقایسه آزمایش های سرولوژیک(رزبنگال، رایت لوله ای و کومبس رایت)و مولکولی(PCR)در تشخیص بروسلوز گوسفند و بز

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 7، شماره 4(پیاپی 31)، زمستان 1389، صفحه 337-342

659

مقایسه تاثیر تحقیق و توسعه فناوری نانو بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته

اقتصاد کاربردی
دوره 4، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1392، صفحه 25-36

660

مقایسه تاثیر خاک ریزدانه و درشت دانه زیر ساختمان بر ساختمانهای مجاور خطوط آهن بر اثر ارتعاشات قطار

مهندسی سازه های آبی
دوره 3، 3 (شماره 7 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 51-60

661

مقایسه دو روش هیستوپاتولوژی و Multiplex-PCR در تشخیص بیماری یرسینیوز (Yersinia ruckeri) در تعدادی از مزارع پرورشی ماهیان قزل‌آلای کشور

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 6، شماره4 (پیاپی27)، زمستان 1388، صفحه 103-108

662

مقایسه روشهای مختلف استخراج اسید گلیسریزیک از پودر عصاره شیرین بیان

علوم غذایی و تغذیه
دوره 08، زمستان 1389، زمستان 1389

663

مقایسه روند بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنواتی در سازمان ثبت احوال کشور

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 4 (پیاپی 8)، زمستان 1389، صفحه 163-189

664

مقایسه عملکرد دو کیت تشخیصی (Elitech و پارس آزمون)برای اندازه گیری گلوکز،کراتینین، توتال پروتئین و کلسترول

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 7، شماره 2(پیاپی 29)، تابستان 1389، صفحه 233-238

665

مقایسه قوانین و مقررات مربوط به آلودگی صوتی در ایران و چند کشور آسیایی

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 3(14-پیاپی 25)، پاییز 1389، صفحه 11-17

666

مقایسه کارایی دو روش NOAA و IMO برای شناسایی مناطق حساس محیط زیستی در سواحل استان سیستان و بلوچستان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 1، بهار 1389، صفحه 113-136

667

مقایسه کار آیی روشهای آماری چند متغیره و روش گزینش دو مرحل های ژنوتیپهای گندم با ظرفیت عملکرد مطلوب و متحمل به تنش کم آبی

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
دوره 2، بهار و تابستان 1389، تابستان 1389، صفحه 47-62

668

مقایسۀ رفتاری باکتری نمک دوست نسبی (H. elongata DSM 2581) ، تحمـــل پـــذیر نمک (E. faecalis PTCC 1237) و غیـــر نمـــک دوست (P. aeruginosa PTCC 1074) در حذف تلوریت در حضـور سلنو اکسی آنیون ها و ارسنات

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 1، بهار 1389، صفحه 63-75

669

مقایسۀ مدل‌های Riskmetric و GARCH در پیش‌بینی نوسانات شاخص بازده کل بورس اوراق بهادارتهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 3، شماره 2(پیاپی 6)، تابستان 1389، صفحه 95-118

670

مکان‌یابی محل‌های مناسب جهت دفن و راهبردهای مدیریت پسماندهای جامد در شهر شوشتر با استفاده ازGIS

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 3(پیاپی 3)، پاییز 1389، صفحه 9-30

671

مکتب تاریخ نگاری آنال

تاریخ و تمدن اسلامی
دوره 6، 1(پیاپی 11 بهار و تابستان 1389)، تابستان 1389، صفحه 167-191

672

مهاجرت؛‌ نابرابری درآمد یا ارتقاءکیفیت زندگی

اقتصاد کاربردی
دوره 2، شماره 1(پیاپی 4)، بهار 1390، صفحه 89-112

673

موانع ارتقا شغلی زنان در ایران : مطالعه موردی کارکنان بانک ملی ایران

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 2، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 177-197

674

موانع توانمندسازی نیروی انسانی سازمانهای غیردولتی فعال در شهرتهران

آینده پژوهی مدیریت
دوره 21، شماره 2(پیاپی 85)، تابستان 1389، صفحه 119-130

675

موقعیت استراتژیک و ارزشیابی عملکرد شرکت

حسابداری مدیریت
دوره 3، شماره 2(پیاپی 5)، تابستان 1389، صفحه 17-29

676

مؤلفه های زندگی معنادار از دیدگاه جان کاتینگهام

فلسفه تحلیلی
دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، بهار 1389، صفحه 7-32

677

ناپایداری اکوتوریسم روستایی در استان خوزستان

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 4(15-پیاپی 26)، زمستان 1389، صفحه 3-15

678

ناپایداری دامنه های غربی کوههای تالش و اثرات مورفولوژیکی آن بر دشت انباشته اردبیل

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، پاییز 1389، صفحه 51-72

679

نیازسنجی و تعیین اولویتهای آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه در زمینه محیط زیست و توسعه پایدار

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 1، بهار 1389، صفحه 179-194

680

نظارت همگانی، الگوی مناسب پاسخگویی

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 1(پیاپی 1)، بهار 1389، صفحه 1-17

681

نظریه ی تملیک در اجاره ی اعیان

مبانی فقهی حقوق اسلامی
دوره 3، 1 (5 بهار وتابستان 1389)، بهار 1389، صفحه 49-63

682

نظره علی مقامات الحریری و الحمیدی

دانشنامه
دوره 3، 2 (76تابستان1389)، تابستان 1389، صفحه 77-85

683

نقاط تأثیرگذاری باورهای ایرانی بر دین یهود از مسیر مکاشف هگرایی

پژوهشنامه ادیان
دوره 4، 1 (7 بهار وتابستان 1389)، بهار 1389، صفحه 55-89

684

نقد و بررسی دیدگاه های اصلی رقیب در مورد مسأله ی بازگشت پذیری

فلسفه تحلیلی
دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، بهار 1389، صفحه 57-95

685

نقش استراتژیک دولت الکترونیک در تحقق چش مانداز شهر الکترونیک

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تابستان 1389، صفحه 145-180

686

نقش اکوتوریسم در توسعه‌ی پایدار و روستایی مطالعه‌ی موردی شاندیز (خراسان رضوی)

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، پاییز 1389، صفحه 1-17

687

نقش آموزش عالی در گسترش تبادلات فرهنگی کشورها

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 2(پیاپی 8)، تابستان 1389، صفحه 50-62

688

نقش برنامه ریزی استراتژیک در توسعه منابع انسانی

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 151-185

689

نقش برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگی در بقای سازمانها

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 3 (پیاپی 9)، پاییز 1389، صفحه 62-71

690

نقش دولت در توسعه عدالت اجتماعی

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 128-150

691

نقش رسان ههای جمعی در توسعه ورزش شهروندی (همگانی)

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تابستان 1389، صفحه 181-192

692

نقش رسانه ها در تبیین هویت ایرانی

مطالعات رسانه ای
دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، بهار 1389، صفحه 1-16

693

نقش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ارتقای سرمایه فرهنگی شهروندان تهرانی (مورد مطالعه کانون‌های بانوان منطقه شش)

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 4 (پیاپی 10)، زمستان 1389، صفحه 34-45

694

نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه پایدار فرهنگی در عصر جهانی شدن

مدیریت فرهنگی
دوره 4، 3 (پیاپی 9)، پاییز 1389، صفحه 118-125

695

نقش شخصیت ها در داستان های قرآن

دانشنامه
دوره 3، 2 (76تابستان1389)، تابستان 1389، صفحه 67-76

696

نقش شهرهای کوچک در توسعه روستاهای پیرامونی (مورد مطالعه شهر چمستان، دهستان ناتل رستاق)

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 1(پیاپی 1)، بهار 1389، صفحه 57-74

697

نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در اهدای عضو در بین شهروندان منطقه کاشان

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 51-82

698

نقش فقر روستایی برتوسعه پایدار(تخریب محیط زیست: مرتع) مطالعه موردی: بخش پشت آب شهرستان زابل

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تابستان 1389، صفحه 15-30

699

نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان لواسان کوچک، بخش لواسانات)

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1389، صفحه 81-92

700

نقش گردشگری در توسعه پایدار شهری مطالعه موردی شهر مشهد

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1389، صفحه 41-52

701

نقش محصولات‌ کشاورزی‌ با تأکید‌ بر زعفران در توسعه روستایی شهرستان کاشمر «دهستان بالاولایت»

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تابستان 1389، صفحه 31-51

702

نقش مدیریت منابع محیطی در ایجاد پایداری محیطی مطالعه موردی منطقه ٢٢ تهران

مطالعات مدیریت شهری
دوره 2، شماره 1(پیاپی 1)، بهار 1389، صفحه 123-141

703

نقش مشارکت اجتماعی و اقتصادی روستاییان در طرح های عمران روستایی مطالعه ی موردی: دهستان نساء

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، پاییز 1389، صفحه 109-125

704

نقش منشوراخلاقی در بهبودرفتارسازمانهای رسانه ای

مطالعات رسانه ای
دوره 5، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1389، صفحه 155-175

705

نقش نئوتکتونیک در تحول ژئومورفیک دره ها در نیمه غربی توده سهند

دانشنامه
دوره 3، 3(77 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 29-47

706

نقش وبلاگنویسی در توسعۀ فرهنگی ایران

مطالعات رسانه ای
دوره 5، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1389، صفحه 69-91

707

نقش و تأثیر پیشایند های روانشناختی و نام تجاری بر مصرف کالاهای لوکس در قشر جوانان (مطالعه موردی: ساعت لوکس)

مدیریت بازاریابی
دوره 5، شماره 8، بهار 1389، صفحه 1-33

708

نگاهی به آراء و اندیشه های دانیل لرنر الگوی نوسازی توسعه؛ منجی جامعۀ سنتی خاورمیانه یا تئوری توطئۀ غرب

مطالعات رسانه ای
دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، بهار 1389، صفحه 17-42

709

نگاهی به تاثیر جریان اطلاعات بر هویت مکان چالشی بر هویت یابی ِ مکان

انسان و محیط زیست
دوره 8، شماره 2(13-پیاپی 24)، تابستان 1389، صفحه 63-79

710

نمادشناخت ایران باستان در رسائل فارسی سهروردی

پژوهشنامه ادیان
دوره 4، 1 (7 بهار وتابستان 1389)، بهار 1389، صفحه 9-37

711

نئوتکتونیـک دامنـه جنوبـی البـرز با تأکید بر مخروط افکنه ها

دانشنامه
دوره 3، 3(77 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 3-18

712

هیدروپلیتیک رودخانه مرزی ارس و تاثیر آن بر امنیت استان اردبیل

جغرافیایی سرزمین
دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، پاییز 1389، صفحه 79-96

713

هزینه رفاهی تورمی ناشی از حق‌الضرب در اقتصاد ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 2، شماره 2(پیاپی5)، تابستان 1390، صفحه 79-97

714

همانندی مفهوم و کارکرد نیروهای خیر و شر در طومارهای بحرالمیت و عقاید ایران باستان

پژوهشنامه ادیان
دوره 4، 2 (8پاییز وزمستان 1389)، پاییز 1389، صفحه 7-27

715

هم بسته های عصبی ناهشیار جمعی یونگ

فلسفه تحلیلی
دوره 7، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1389، صفحه 99-119

716

همگرایی و واگرایی اتحادیه اروپا و آمریکا نسبت به ج . ا . ایران

دانشنامه
دوره 3، 4 (78زمستان1389)، زمستان 1389، صفحه 145-168

717

هئومه و سومه در اندیشۀ هندوان و ایرانیان باستان

پژوهشنامه ادیان
دوره 4، 2 (8پاییز وزمستان 1389)، پاییز 1389، صفحه 131-150

718

واقعیت های ژئوپولیتیکی در سیاست خارجی ارمنستان و ارتباط آن با منافع ایران

دانشنامه
دوره 3، 3(77 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 83-104

719

واکاوی نقش تحقیق وتوسعه و حجم واردات بر بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی درایران

اقتصاد کاربردی
دوره 2، شماره 2(پیاپی5)، تابستان 1390، صفحه 1-18

720

وحدت ادیان از دیدگاه مولانا

پژوهشنامه ادیان
دوره 4، 2 (8پاییز وزمستان 1389)، پاییز 1389، صفحه 83-101

721

ویژگی های کیفیت منابع انسانی در سازمانها و دولت الکترونیک (تحقیقی نظری و کاربردی)

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، تابستان 1389، صفحه 1-27

722

وضعیت رفاهی خانوارهای شهری و روستایی استان‌های کشور طی برنامه دوم و سوم توسعه

اقتصاد کاربردی
دوره 2، شماره 3(پیاپی 6)، پاییز 1390، صفحه 49-66

723

یونگ و روانشناسی دین

فلسفه تحلیلی
دوره 7، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1389، صفحه 155-179


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.