تعداد مقالات: 1478

1

A Comparative Study of the Relationship between Real Earnings Management and Earnings Management Based on Accruals to Achieve an Average Profitability

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 7، زمستان 2017، صفحه 43-51

2

A Comparative Study of vernacular Architecture Compatible with Mild and Humid Weather in Gilan's Western Plains (Case study: Gasht, Shalma and Gilandeh villages)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 9-16

3

A computational chemistry investigation of the intermolecular interaction between ozone and isothiocyanic acid (HNCS)

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 1، زمستان 2017، صفحه 93-99

4

ACTION OF SEMISIMPLE ISOMERY GROUPS ON SOME RIEMANNIAN MANIFOLDS OF NONPOSITIVE CURVATURE

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 11، پاییز 2017، صفحه 51-58

5

A DEA-bases Approach for Multi-objective Design of Attribute Acceptance Sampling Plans

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 5، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 1231-1242

6

A Defined Benefit Pension Fund ALM Model through Multistage Stochastic Programming

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 7، زمستان 2017، صفحه 1-10

7

Adsorption of Malachite Green Dye from Aqueous Solutions Using Roots of Azolla Filiculoides

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 13، شماره 3، بهار 2017، صفحه 237-252

8

Adsorptive removal of erythrosine dye from aqueous solutions using used cigarette filter ash loaded with Al/ Fe oxides

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 1، زمستان 2017، صفحه 81-91

9

A general Approach to find Non-Zero Multiplier Weights in DEA

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 5، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 1277-1290

10

A Genetic Based Resource Management Algorithm Considering Energy Efficiency in Cloud Computing Systems

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 203-212

11

A Genetic-DEA Approach to Reveal Property Rights Priorities

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 5، شماره 1، بهار 2017، صفحه 1123-1138

12

A Heuristic Method on Extended Two-Stage Network Structures

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 11، پاییز 2017، صفحه 91-98

13

A Heuristic Model for Predicting Bankruptcy

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 5، تابستان 2017، صفحه 1-7

14

A Hybrid Heuristic Algorithm to Solve Capacitated Location-routing Problem With Fuzzy ‎Demands‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 1، بهار 2017، صفحه 1-20

15

A Hybrid Intelligent Model to Increase the Accuracy of COCOMO

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 107-112

16

A Multi-layer Architecture Based on MCDM Methods to Select the Best E-Readiness Assessment Model According to SWOT Analysis

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 65-74

17

An algorithm for the anchor points of the PPS of the CCR model

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 5، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 1411-1424

18

Analysis of the Liquid Architecture Ideology Based on Marcos Novak’s Theories

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 63-72

19

Analysis of the Position of Architectural Spatial Elements in Children’s Mental Image

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 56-64

20

Analyzing and Specifying the Mechanism of Temporary Landscape

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 33-40

21

An Analysis of the Influence of Radio Political Campaign Messages on Voters’ Electoral Behavior in Kano, Nigeria

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 59-72

22

An Anthropological Study of Folk Plays and Games with Focus on Fooman Town in Gilan Province

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 23-30

23

An Approach to Identify and Evaluate Congestion in Data Envelopment Analysis

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 5، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 1327-1336

24

An Efficient Double Skin Façade for an Office Building in Shiraz City

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 39-46

25

A New Approach for Solving Volterra Integral Equations Using The Reproducing Kernel ‎Method

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 1، بهار 2017، صفحه 21-26

26

A New Group Data Envelopment Analysis Method for Ranking Design Requirements in Quality Function ‎Deployment

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 4، پاییز 2017، صفحه 269-278

27

A New Iterative Method For Solving Fuzzy Integral ‎Equations

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 231-239

28

A New Method for Comparing ‎Fuzzy‎ Quantities Based on Scaler ‎Value and Middle-Point of Fuzzy ‎Numbers

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 99-104

29

A New Method for Intrusion Detection Using Genetic Algorithm and Neural network

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 213-222

30

A ‎n‎ew weighting approach to Non-Parametric composite indices compared with principal components analysis‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 1، بهار 2017، صفحه 59-73

31

An extended of multiple criteria data envelopment analysis models for ratio data

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 5، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 1361-1386

32

An Imperialist Competitive Algorithm and a Mixed Integer Programming Formulation for the Capacitated Vehicle Routing Problem

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 9، بهار 2017، صفحه 53-70

33

An Investigation and Analysis of Context and Requirements of New Regionalism with Respect to Increasing Competitiveness and Creativity in Iran (Case Study: Qeshm Island)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 5-12

34

A Note on Quadratic Maps for Hilbert Space Operators

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 10، تابستان 2017، صفحه 31-36

35

Another‎ Method for Defuzzification Based On Characterization of Fuzzy ‎Numbers

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 4، پاییز 2017، صفحه 333-339

36

Antibacterial Effects of Stevia rebaudiana Bertoni Extract on Pathogenic Bacteria and Food Spoilage

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 07، شماره 1، بهار 2017، صفحه 57-64

37

Antimicrobial Peptides Derived from Goat’s Milk Whey Proteins Obtained by Enzymatic Hydrolysis

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 07، شماره 1، بهار 2017، صفحه 65-72

38

Antimicrobial Peptides Derived from Milk: A Review

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 07، شماره 1، بهار 2017، صفحه 49-56

39

A Piecewise Approximate Method for Solving Second Order Fuzzy Differential Equations Under Generalized ‎Differentiability‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 203-213

40

Application of Graph Theory: Investigation of Relationship Between Boiling Temperatures of Olefins and Topological Indices

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 13، شماره 3، بهار 2017، صفحه 219-226

41

Application of the tan(phi/2)-expansion method for solving some partial differential equations

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 9، بهار 2017، صفحه 77-92

42

Approximated solution of First order Fuzzy Differential Equations under generalized differentiability

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 9، بهار 2017، صفحه 33-44

43

Approximate Solution of Fuzzy Fractional Differential Equations

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 111-118

44

A review of methods for resource allocation and operational framework in cloud computing

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 173-180

45

A simple algorithm for solving the Volterra integral equation featuring a weakly singular kernel

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 2، شماره 8، بهار 2017، صفحه 29-36

46

A Smart Hybrid System for Parking Space Reservation in VANET

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 11-18

47

A Sociological Explanation of Social Honesty Effect on Political Participation (Case of Study: Residents in Gorgan in 2016)

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 79-89

48

Assessing the Effective Factors on JudgingArchitectural Design Projects of UniversityStudents

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 47-58

49

Assessment of Economic components on residential satisfaction and its impact on household's residential relocation (Case of Study: Yaftabad, Tehran)

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 67-77

50

Availability evaluation of Software architecture of object oriented Style using coloured Petri nets

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 1-10

51

Bank branches efficiency assessment using dynamic data envelopment analysis approach to SBM

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 10، تابستان 2017، صفحه 5-18

52

Best proximity point theorems in Hadamard spaces using relatively asymptotic center

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 2، شماره 8، بهار 2017، صفحه 45-58

53

Board Diversity and Corporate Social Responsibility: Evidence from Iranian Firms

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 7، زمستان 2017، صفحه 53-59

54

Categorical properties of regular partially ordered pure monomorphisms

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 10، تابستان 2017، صفحه 61-74

55

Centralized Cost Efficiency DEA Models

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 10، تابستان 2017، صفحه 95-106

56

Classical Center Location Problem Under Uncertain Environment

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 4، پاییز 2017، صفحه 365-374

57

Combining time DEA scores using a dynamic panel data model

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 5، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 1315-1326

58

Comparative Study of Capital Assets Pricing Models (CAPM) with Extrapolating Capital Assets Pricing Models (X-CAPM) in Tehran Exchange Market

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 1، شماره 4، بهار 2017، صفحه 21-39

59

Comparison Between Different Methods of Feature Extraction in BCI Systems Based on SSVEP

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 4، پاییز 2017، صفحه 341-347

60

Comparison of Neural Network Models, Vector Auto Regression (VAR), Bayesian Vector-Autoregressive (BVAR), Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) Process and Time Series in Forecasting Inflation in ‎Iran‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 119-128

61

Comparison of particle swarm optimization and tabu search algorithms for portfolio selection problem

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 9، بهار 2017، صفحه 97-102

62

Computation of the linear Schrodinger Energy levels by Sinc method

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 11، پاییز 2017، صفحه 81-90

63

Convergence of Numerical Method For the Solution of Nonlinear Delay Volterra Integral ‎Equations‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 173-181

64

Corporate Social Performance and Internal Control

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 1، شماره 4، بهار 2017، صفحه 81-87

65

Corrosion Inhibition of 5-Methyl-2H-imidazol-4-carboxaldehyde and 1H-Indole-3-carboxyaldehyde on Mild Steel in 1.0 M HCl: Gravimetric Method and DFT Study.

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 1، زمستان 2017، صفحه 1-14

66

Cost Efficiency of Closed–Loop Supply Chain in the Presence of Dual-Role and Undesirable Factors

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 9، بهار 2017، صفحه 5-16

67

Coverage Improvement In Wireless Sensor Networks Based On Fuzzy-Logic And Genetic Algorithm

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 189-194

68

Data Envelopment Analysis with Sensitive Analysis and Super-efficiency in Indian Banking Sector

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 5، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 1193-1206

69

Data Replication-Based Scheduling in Cloud Computing Environment

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 75-80

70

Democracy, Violent Conflict and National Development in Nigeria

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 15-22

71

Determination of thermodynamic parameters of produced materials from (ATTZ) with boron nitride nano-cages in different conditions of temperature, with DFT method

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 13، شماره 3، بهار 2017، صفحه 297-302

72

Determining Left and right Returns to Scale (RTS) and RTS sustainability by using linear programming problems based on simultaneous changes in inputs and outputs

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 11، پاییز 2017، صفحه 59-80

73

Developing A Fault Diagnosis Approach Based On Artificial Neural Network And Self Organization Map For Occurred ADSL Faults

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 125-134

74

Development of a Multipurpose Water Reuse and Power Production System

International Journal of Energy and Water Resources
دوره 1، شماره 1، بهار 2017، صفحه 47-61

75

Diagnosis of hyperlipidemia in patients based on an artificial neural network with pso algorithm

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 19-30

76

Distribution of Ratios of Generalized Order Statistics From Pareto Distribution and ‎Inference‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 1، بهار 2017، صفحه 91-97

77

Drivers of Gated Community developments in Urban Areas: The Case of Nairobi, Kenya

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 5-18

78

DTMP: Energy Consumption Reduction in Body Area Networks Using a Dynamic Traffic Management Protocol

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 181-188

79

Dynamical ‎C‎ontrol of Computations Using the Family of Optimal Two-point Methods to Solve Nonlinear ‎Equations

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 139-147

80

Dynamic Replication based on Firefly Algorithm in Data Grid

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 31-38

81

Effect of Hall ‎C‎urrent and Wall ‎C‎onductance on Hydromagnetic Natural ‎C‎onvective Flow ‎B‎etween Vertical ‎Walls

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 4، پاییز 2017، صفحه 289-299

82

Efficiency analysis in multi-stage network DEA-R models

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 5، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 1257-1276

83

Efficiency Evaluation of Football Teams in English Premier League: Application of Data Envelopment Analysis

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 5، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 1387-1398

84

Electrochemical Determination of Thioridazine at Carbon Ionic Liquid Electrode

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 1، زمستان 2017، صفحه 25-33

85

Elevated Highways in Residential Layouts: The Imposed Negative Impacts (Case Study: Sadr Elevated Highway)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 5-18

86

Encouragement of Settlement and PopulationAttracting in the New Towns – Egypt

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 17-24

87

Endowment and Charity Financing Model to Develop Science and Technology

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 1، شماره 4، بهار 2017، صفحه 55-70

88

Energy optimization based on routing protocols in wireless sensor network

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 195-202

89

Entropy based Malmquist Productivity Index in Data Envelopment Analysis

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 5، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 1425-1434

90

Entropy Generation In an Unsteady MHD Channel Flow With Navier Slip and Asymmetric Convective Cooling

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 149-160

91

Environmental Assessment and Congestion for DMUs With Undesirable Outputs‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 4، پاییز 2017، صفحه 307-318

92

Estimating Most Productive Scale Size of the provinces of Iran in the Employment sector using Interval data in Imprecise Data Envelopment Analysis(IDEA)

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 5، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 1399-1410

93

Ethnography of Development Sociology

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 1-10

94

Evaluating the Efficiency of Firms with Negative Data in Multi-Period Systems: An Application to Bank ‎Data

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 1، بهار 2017، صفحه 27-35

95

Evaluating the Production Yield of an Exopolysaccharide Produced by Enterobacter cloacae subsp. Dissolvens in Seawater

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 07، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 9-18

96

Evaluation of New Urbanism Principles: Hybrid AHP-TOPSIS Multi-Criteria Analysis Framework (Case Study: Neighborhoods of Historical Zone of Shiraz)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 23-32

97

Evaluation of Quality of Public Open Spaces for the Elderly (Case Study: Sheet-e- Bazaar in Zanjan)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 47-56

98

Examination‌ of Equity Premium Puzzle by Consumption Capital Asset Pricing Model with Fuzzy Nested Regimes: Evidence from Iran

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 6، پاییز 2017، صفحه 91-101

99

Examination of the Predictive Power of Fama-French Five-Factor Model by the Inclusion of Skewness Coefficient: Evidence of Iranian Stock Market

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 6، پاییز 2017، صفحه 71-78

100

Existence and Uniqueness Results for a Nonstandard Variational-Hemivariational Inequalities with Application

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 241-250

101

Explaining the Role of Management Accounting Information System in Strategy Formulation with Actors Network Approach

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 7، زمستان 2017، صفحه 11-24

102

Factors Affecting the Urban Renewal Process From Sustainability View: A Case Study of (District 11 of Municipality in Mashhad)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 33-46

103

Fermentative Lactic Acid Production by Lactobacilli: Moser and Gompertz Kinetic Models

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 07، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 67-74

104

Finding Common Weights in Two-Stage Network DEA

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 5، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 1435-1451

105

Finding the most efficient decision making unit in data envelopment Analysis

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 2، شماره 8، بهار 2017، صفحه 37-44

106

Flood zoning estimation and river management by using HEC-RAS and GIS model

International Journal of Energy and Water Resources
دوره 1، شماره 1، بهار 2017، صفحه 13-18

107

Fuzzy multi-objective assembly line balancing problem: Fuzzy mathematical programming approach

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 2، شماره 8، بهار 2017، صفحه 5-20

108

Gender Identity Disorder and Its Social Consequences among Transsexuals Referred to the Social Welfare Organization in 2013-2015

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 27-35

109

G-frames in Hilbert Modules Over Pro-C*-‎algebras

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 4، پاییز 2017، صفحه 259-267

110

gH-differentiable of the 2th-order functions interpolating

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 9، بهار 2017، صفحه 17-24

111

Gorenstein homological dimensions with respect to a semi-dualizing module over group rings

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 11، پاییز 2017، صفحه 99-108

112

Green Open Space Housing Public Company Panakkukang Makassar Indonesia

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 27-32

113

Groups and Ultra-groups

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 10، تابستان 2017، صفحه 107-116

114

High Pressure Processing and its Application in Cheese Manufacturing: A Review

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 07، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 57-66

115

Identification and Ranking of Economic Factors Affecting the Service Exports (Case of Study: Pasargad Bank)

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 59-68

116

Identification in Cyberspace as a Main Challenge of e-Government (A Legal Approach to e-Identity Management System)

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 43-50

117

Identification of Colored Components Produced in Sugar Beet Processing Using Gel-Permeation Chromatography (GPC) with UV and RI Detection

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 07، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 19-26

118

Impact of Outliers in Data Envelopment ‎Analysis‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 4، پاییز 2017، صفحه 319-332

119

Improvement of Existing Public Office Buildings in Nigeria from Users’ Perspective Using Lean Thinking – A Pictorial View

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 49-62

120

Improving QoS in VANETs: A Survey

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 153-166

121

Incidence of Virulence Determinants and Antibiotic Resistance in Lactic Acid Bacteria Isolated from Iranian Traditional Fermented Camel Milk (Chal)

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 07، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 1-8

122

Interaction of SO2 gas with the pristine and B&O atoms doped AlNNTs: A DFT study

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 1، زمستان 2017، صفحه 63-80

123

Interval Malmquist Productivity Index in DEA

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 5، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 1243-1256

124

Investigate the Quality of Social Security Organization Policy-Making on Social Security Pensioners Life Style Changes

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 31-41

125

Investigating Bhattacharya Hypothesis about the Effect of Dividend Signal on Information Asymmetry Risk: An Earnings Transparency Approach

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 1، شماره 4، بهار 2017، صفحه 71-79

126

Investigating the Effective Physical Factorson Promoting Social Interactions in CulturalComplexes

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 47-54

127

Investigating the Effect of Social Consensus on Social Health

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 19-25

128

Investigating the performance of the healthcare sector in the provinces of Iran by using a window analysis in data envelopment analysis

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 5، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 1353-1360

129

Investigating the Relationship between Dimensions of Social Capital and the Rights and Duties of Citizenship

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 37-45

130

Investigating the Relationship between Religious Attitude and Perceptual Errors in Stock Exchange Investors

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 5، تابستان 2017، صفحه 39-50

131

Investigating Urban Expansion and Its Drivers in Ardebil

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 19-26

132

Investigation of Langmuir and Freundlich Adsorption Isotherm of Pb2+ Ions by Micro Powder of Cedar Leaf

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 13، شماره 3، بهار 2017، صفحه 289-296

133

Investigation of the Factors Affecting on Probability of Company Acquisition (Focusing on Refining and Petrochemical Companies)

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 5، تابستان 2017، صفحه 9-22

134

Investors' Perception of Bank Risk Management: Multivariate Analysis Techniques

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 6، پاییز 2017، صفحه 37-45

135

Is Hesaabdaaree an Adequate Equivalent for Accounting?

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 1، شماره 4، بهار 2017، صفحه 1-11

136

Is the 52-high-price Strategy Explained by Behavioral Finance? (Uncertainty Effect)

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 6، پاییز 2017، صفحه 11-21

137

Lagrangian Relaxation Method for the Step fixed-charge Transportation Problem

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 10، تابستان 2017، صفحه 19-30

138

Livelihood Assessment of the Fish Farmers Converted from Agricultural Farming in Selected Areas of Mymensingh District, Bangladesh

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 1-8

139

Mathematical modelling of Sisko fluid flow through a stenosed ‎artery

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 1، بهار 2017، صفحه 75-82

140

Measuring a Dynamic Efficiency Based on MONLP Model under DEA Control

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 5، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 1291-1306

141

Measuring the Dependency of the Banks’ Assets and Liabilities in Iran

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 5، تابستان 2017، صفحه 51-66

142

Medical Tourism in Tehran Developmentas a global city

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 25-38

143

Modern Architecture in Nigeria and It’s Trends in Historical Buildings (Failure of modernist in Conservation andRestoration of Historical Buildings)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 5-8

144

Molecular Analysis, Serotyping and Antibiogram Pattern of Salmonella in Marketed Local, Industrial and Breeder Poultry Eggs in Tabriz City, Iran

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 07، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 75-82

145

Navigation in Determining the Physical Factors Affecting Creativity of Children's in Urban Parks

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 13-22

146

New Artificial Intelligence Modeling for the Photocatalytic Removal of C.I. Acid Yellow 23 in ‎Wastwater

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 129-137

147

New operational matrix for solving a class of optimal control problems with Jumarie’s modified Riemann-Liouville fractional derivative

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 10، تابستان 2017، صفحه 75-86

148

New operators through measure of non-compactness

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 9، بهار 2017، صفحه 45-52

149

Non-discretionary Factors in Data Envelopment Analysis: Review and Extension

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 5، شماره 1، بهار 2017، صفحه 1147-1154

150

Numerical Solution of Fredholm Integro-differential Equations By Using Hybrid Function Operational Matrix of ‎Differentiation‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 4، پاییز 2017، صفحه 349-358

151

Numerical solution of the wave equation using shearlet frames

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 9، بهار 2017، صفحه 71-76

152

Numerical study of heat transfer in fluidized bed dryers by volume of fluid ‎method

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 1، بهار 2017، صفحه 83-90

153

Offline Auto-Tuning of a PID Controller Using Extended Classifier System (XCS) Algorithm

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 41-44

154

On End and Coupled Endpoints of $\theta$-$F$-Contractive Set-Valued ‎Mappings‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 105-110

155

On Fuzzy Solution for Exact Second Order Fuzzy Differential Equation

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 4، پاییز 2017، صفحه 279-288

156

Optimization of Fortified Dough Composition for Spaghetti Production using Strong Wheat Flour

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 07، شماره 1، بهار 2017، صفحه 31-40

157

Optimizing Product Combination in Continuous Production Companies

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 2، شماره 8، بهار 2017، صفحه 85-94

158

Overreaction & Under reaction: Evaluating performance and Speed of Adjustment Investment Strategies in Tehran Stock Exchange (TSE)

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 6، پاییز 2017، صفحه 103-120

159

P2P Network Trust Management Survey

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 89-106

160

Parallelization of Rich Models for Steganalysis of Digital Images using a CUDA-based Approach

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 81-88

161

Parametric Technology Display and Matemhtical Model Of Technology Spillover

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 10، تابستان 2017، صفحه 37-46

162

Parental Mediation of Children’s Video Game Experiences: Iranian Parents’ Strategies of Mediation

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 1-14

163

Partial second-order subdifferentials of -prox-regular functions

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 10، تابستان 2017، صفحه 87-94

164

Planarity of Intersection Graph of submodules of a Module

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 225-229

165

Prediction of Stock Price using Particle Swarm Optimization Algorithm and Box-Jenkins Time Series

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 7، زمستان 2017، صفحه 25-31

166

Prediction of the structural and spectral properties for L,L-ethylenedicysteine diethylester (EC) and its complex with Technetium-99m radionuclide

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 1، زمستان 2017، صفحه 49-61

167

Probability-possibility DEA model with Fuzzy random data in presence of skew-Normal distribution

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 11، پاییز 2017، صفحه 41-50

168

Production of a Safe and Efficient Antioxidant-Rich Extract from Sweet Orange (Citrus sinensiscv Shahsavari) Peel

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 07، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 49-56

169

Provide a Model for Reallocating Resources in the Structure of Pasargadae Bank Branches With Emphasis on Efficiency and Productivity

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 5، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 1307-1314

170

Pseudoconvex Multiobjective Continuous-time Problems and Vector Variational ‎Inequalities

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 195-202

171

Quantitative Structure-Property Relationship to Predict Quantum Properties of Monocarboxylic Acids By using Topological Indices

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 13، شماره 3، بهار 2017، صفحه 227-235

172

Quantum Chemical Modeling of 1-(1, 3-Benzothiazol-2-yl)-3-(thiophene-5-carbonyl) thiourea: Molecular structure, NMR, FMO, MEP and NBO analysis based on DFT calculations

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 13، شماره 3، بهار 2017، صفحه 277-288

173

Quantum Chemical Modeling of N-(2-benzoylphenyl)oxalamate: Geometry Optimization, NMR, FMO, MEP and NBO Analysis Based on DFT Calculations

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 1، زمستان 2017، صفحه 34-47

174

Ranking and Analysis of Factors Affecting the Sustainability of Urban Neighborhoods and in the City of Mahabad

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 1-14

175

Ranking Efficient DMUs in Two-stage Network DEA with Common Weights method

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 11، پاییز 2017، صفحه 5-18

176

Ranking of decision making units based on cross efficiency by undesirable outputs and uncertainity

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 11، پاییز 2017، صفحه 19-30

177

Realized Volatility in Noisy Prices: a MSRV approach

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 5، تابستان 2017، صفحه 31-38

178

Recognizing the Emotional State Changes in Human Utterance by a Learning Statistical Method based on Gaussian Mixture Model

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 113-124

179

Recovering Financial Statements of Oil Refining Companies under Free Market Conditions and its impact on the Assessment of their Financial Performance

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 7، زمستان 2017، صفحه 61-70

180

Reservoir water temperature modeling by geostatistical analysis of ASTER images (Case Study: Dez Dam, Iran)

International Journal of Energy and Water Resources
دوره 1، شماره 1، بهار 2017، صفحه 27-36

181

Resource allocation based on DEA for distance improvement to MPSS points considering environmental factors

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 5، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 1207-1230

182

Reviewing the Effect of Iran - Iraq War on Post- revolution Program of Economic and Social Development in Iran

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 51-60

183

Rheological and Physicochemical Properties of Honeys as a Function of Temperature, Concentration and Moisture Content

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 07، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 35-48

184

Robust data envelopment analysis with uncertain date: An analysis to measure hotel efficiency in Crete

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 5، شماره 1، بهار 2017، صفحه 1139-1146

185

Robust Optimization and Confidence Interval DEA for Efficiency Evaluation with Intervals Case Study: Evaluating CRM Units in a Call Center in Tehran

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 5، شماره 1، بهار 2017، صفحه 1155-1166

186

Role of Micro Finance in Women’s Empowerment (A Study on Rural Area of Patna India)

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 53-58

187

Rotating injector in DI diesel engine for improving performance and reducing NOx emission

International Journal of Energy and Water Resources
دوره 1، شماره 1، بهار 2017، صفحه 19-26

188

Semi-parametric estimation of the strategic goods (OPEC oil price)

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 2، شماره 8، بهار 2017، صفحه 67-78

189

Sensitivity in ranking for perturbations of data in DEA

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 5، شماره 1، بهار 2017، صفحه 1183-1192

190

Series expansion of Wiener integrals via block pulse functions

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 9، بهار 2017، صفحه 25-32

191

Similar Triangles, Another Trace of the Golden Ratio

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 9، بهار 2017، صفحه 93-96

192

Simulation of Long-term Returns with Stochastic Correlations

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 6، پاییز 2017، صفحه 1-9

193

‎Solving Some Initial-Boundary Value Problems Including Non-classical ‎C‎ases of Heat Equation By Spectral and Countour Integral ‎Methods‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 4، پاییز 2017، صفحه 359-364

194

Solving Volterra's Population Model via Rational Christov Functions Collocation ‎Method

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 4، پاییز 2017، صفحه 301-306

195

Some properties of the parametric relative operator entropy

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 2، شماره 8، بهار 2017، صفحه 79-84

196

Study about Realizability Situation and Utilization Contexts of Water Sensitive Urban Design

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 41-48

197

Studying the Adjustment Amount of Ranking the Performance of Mutual Funds Based on Omega Ratio and Real Return

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 1، شماره 4، بهار 2017، صفحه 13-19

198

Studying the Monthly Effect on the Market Reactions Using Time-Space -Frequency Analysis (Case Study: Tehran Stock Exchange)

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 6، پاییز 2017، صفحه 79-90

199

Supplier Selection in Supply Chain Management by Data Envelopment Analysis

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 11، پاییز 2017، صفحه 31-40

200

Surveying the Factors Affecting on Youth Participation in Cyberspace (Case of Study: Tehran Province)

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 11-23

201

Symplectic and symmetric methods for the numerical solution of some mathematical models of celestial objects

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 11، پاییز 2017، صفحه 109-118

202

Task Scheduling Algorithm Using Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy (CMA-ES) in Cloud Computing

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 135-144

203

Tax avoidance and Firms Cost of Equity: The Moderating Role of outside Monitoring

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 5، تابستان 2017، صفحه 23-30

204

The Creation and Normalization of Marital Infidelity Predictor Test

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 25-35

205

The Effect of Coating with Green Tea Extract and Collagen Fiber on Quality Attributes of Vacuum Packaged Sausage

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 07، شماره 1، بهار 2017، صفحه 23-30

206

The Effect of Immigration on Criminal Phenomena

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 61-68

207

The Effect of Internal Control Weakness on Investment Efficiency of Companies Listed in Tehran Stock Exchange

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 7، زمستان 2017، صفحه 25-31

208

The Effect of Marve Seed Gum (Salvia macrosiphon Boiss) on the Qualitative and Rheological Properties and Staling of Baguette Bread

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 07، شماره 1، بهار 2017، صفحه 73-79

209

The Effect of Monetary Policies on Stocks Price Index of Banks;VAR-BEKK Model

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 6، پاییز 2017، صفحه 47-56

210

The Effect of Quince Powder on Rheological Properties of Batter and Physico-Chemical and Sensory Properties of Sponge Cake

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 07، شماره 1، بهار 2017، صفحه 1-8

211

The Effect of Seaweed Powder on Physicochemical Properties of Yellow Alkaline Noodles

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 07، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 27-34

212

The Effect of the Characteristics of Board of Directors on Real Earnings Management

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 6، پاییز 2017، صفحه 57-69

213

The Effect of Xanthan Gum and Temperature on Foam Stability of Milk-Based Espresso Coffees

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 07، شماره 1، بهار 2017، صفحه 15-22

214

The Effects of Different Thawing Methods on the Hygienic Quality of the Canned Tuna

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 07، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 83-90

215

The effects of Na & Mg adsorption on the electrical properties of SiCNTs: A DFT study

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 13، شماره 3، بهار 2017، صفحه 259-270

216

The Evaluation of Commercial Banks Performance and Market Risk by using of Fuzzy DEA

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 5، شماره 1، بهار 2017، صفحه 1167-1182

217

The fuzzy logic in air pollution forecasting ‎model

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 1، بهار 2017، صفحه 39-45

218

The impact of behavioral factors on Propensity toward indebtedness Case Study: Indebted‏‏‏ customers of Maskan Bank, Tehran province (Geographic regions: East)

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 145-152

219

The impact of corporate governance on the financial performance of listed companies in the Tehran Stock Exchange Chemical industry

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 167-172

220

The Impact of Extraversion on Employee Loyalty with Mediating Role of Social and Career Adaptability in Saveh Chocolate Factory Mfg. Co. (PJS)

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 35-51

221

The Impact of Organizational Culture on Voluntary Disclosure (Evidence from Tehran Stock Exchange)

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 6، پاییز 2017، صفحه 23-36

222

The new protocol blind digital signature based on the discrete logarithm problem on elliptic curve

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 2، شماره 8، بهار 2017، صفحه 95-106

223

Theoretical Aspects of Pierre Bourdieu and Rogers Brubaker and its Use for the Study of Nations and Nationalism

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 37-50

224

Theoretical investigation of the implicit effects water molecules and resonance interactions on structural stability and NMR tensors of hallucinogenic harmine by density functional calculations

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 13، شماره 3، بهار 2017، صفحه 253-258

225

Theoretical study of the solvent effects on the thermodynamic functions of Alanine and Valine Amino Acids

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 13، شماره 3، بهار 2017، صفحه 271-276

226

The Possibility of Selective Adsorption and Sensing of the Noble Gaseous Species by the C20 Fullerene, the Graphene Sheets, and the N4B4 Cluster

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 1، زمستان 2017، صفحه 15-24

227

The Ranking of Financial Efficiency of Companies Accepted in Stock Exchange of Tehran between 2013 to 2016 through Financial Ratio Approach and Using DEA

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 5، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 1337-1352

228

The Relationship between Perception of Time, Fear, Expected Anxiety and Hope in Pregnant Women and their Partners

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 25-33

229

The Relationship between Social Support and Attitude towards the Police on Street Children

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 9-17

230

The Role of Color in Improving theEducational Environment Quality (Case Study: A number of girls' elementary schools in District 2 of Isfahan)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 33-40

231

The Sociological Analysis of Iran-Iraq War based on Parsons' Theory

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 15-24

232

The Solution of Coupled Nonlinear Burgers' Equations Using Interval Finite-difference ‎Method

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 215-224

233

The Stabilizing Effect of Natural and Synthetic Antioxidant on Mutton Tallow- Evaluation of DSC and its Comparison with Rancimat

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 07، شماره 1، بهار 2017، صفحه 9-14

234

The Study of Social Sustainability in Urban Renewal Process (Case of Study: District 11 of Mashhad)

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 47-65

235

The Treatment of Japanese Garden based on Zen Philosophy in Mental Health

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 41-46

236

The Use of Chitosan and Whey Protein Isolate Edible Films Incorporated with Zataria multiflora Boiss. Essential Oil as an Active Packaging Ingredient Against Some Common Foodborne Bacteri

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 07، شماره 1، بهار 2017، صفحه 41-48

237

The Value Relevance of Net Financial Expenses during the Period of Imposing Sanctions: The Case of Iran

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 1، شماره 4، بهار 2017، صفحه 41-53

238

Time-varying modelling of systematic risk: using high-frequency characterization of Tehran stock exchange

International Journal of Finance & Managerial Accounting
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1396

239

Topological Residuated ‎Lattices

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 183-194

240

Tourism Industry, Globalization, Encounter or Interaction

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 73-80

241

Traffic congestion control using Smartphone sensors based on IoT Technology

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 223-228

242

Two-stage network DEA-R based on value efficiency

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 10، تابستان 2017، صفحه 47-60

243

Uniquely classifying flexible measures by a CWS model

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 2، شماره 8، بهار 2017، صفحه 21-28

244

Urban Park Design in Iran: Investigation of Factors Affecting Users’ Psychological Benefits

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 27-32

245

Use of Fuzzy Numbers for Assessing Problem Solving ‎Skills‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 161-171

246

Using fuzzy c-means clustering algorithm for common lecturer timetabling among departments

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 45-64

247

Using the Imperialistic Competitive Algorithm Model in Bankruptcy Prediction and Comparison with Genetic Algorithm Model in Listed Companies of Tehran Stock Exchange

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 7، زمستان 2017، صفحه 71-83

248

Validating Organizational Silence Questionnaire at Ministry of Youth Affairs and Sports of Iran

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 51-57

249

Vegetable residueof Chayote (Sechium edule SW.) as natural coagulant for treatment of textile wastewater

International Journal of Energy and Water Resources
دوره 1، شماره 1، بهار 2017، صفحه 37-46

250

Vernacular houses in Yazd: Natural elements

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 19-26

251

Zagreb, multiplicative Zagreb Indices and Coindices of ‎graphs

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 9، شماره 1، بهار 2017، صفحه 47-57

252

آیا دین محصول جانبی تکامل زیستی است؟ نقد ریچارد سوسیس به رویکرد غیر سازشی در تبیین تکاملی دین

فلسفه تحلیلی
دوره 18، بهار و تابستان 1396، تابستان 1396، صفحه 125-141

253

ابعاد مسئولیت فرهنگی دولت اسلامی در مدیریت حوزه اشتغال زنان

مدیریت فرهنگی
دوره 9، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 15-31

254

آب‌نماها در کوشک باغ های اندلس از الزهراء تا الحمراء

تاریخ و تمدن اسلامی
دوره 12، 2(پیاپی 24 پاییز و زمستان 1395)، زمستان 1395، صفحه 85-114

255

آتش‌سوزی جنگل‌های ایران، پیامدها، روش‌های مقابله و راهکارها

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1396

256

اثر آبگریزی لایه سطحی خاک بر میزان تبخیر از سه خاک با بافت متفاوت

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 7، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 123-136

257

اثرات پیشگیری‌کنندگی عصاره میوه عناب (زیزیفوس جوجوبا) از استئاتوز کبد در موش‌های صحرایی تغذیه شده با جیره پرچرب

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، زمستان 1395، صفحه 2037-2050

258

اثرات حکمرانی خوب شهری و اعتماد اجتماعی در بهبود کیفیت بافت‌های فرسوده شهری(مطالعه:موردی: منطقه 15 کلانشهر تهران)

مطالعات مدیریت شهری
دوره 8، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 13-29

259

اثرات شیوه بسته‌بندی تحت خلاء و افزودنی‌ها بر پایداری اکسیداتیو فیله منجمد بدون پوست قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، زمستان 96، زمستان 1396، صفحه 45-56

260

اثرات کوتاه مدت بایوچار حاصل از برگ خرما بر حفظ رطوبت در خاک لوم شنی

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 137-150

261

اثرات مستقیم و غیر مستقیم مخارج دولت بر آلودگی، رویکرد سیستم معادلات هم زمان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 155-166

262

اثرات هم‌افزایی ضد قارچی آفت‌کش‌های آلی و عصاره حاصل از پوست درونی ساقه زرشک (Berberis vulgaris) بر روی قارچ مولد پوسیدگی سفید

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 7، 4 (پیاپی 26 زمستان 1395)، زمستان 1395، صفحه 29-44

263

اثرآزاد سازی تجاری بررشد اقتصادی شهرهای ایران

جغرافیایی سرزمین
دوره 14، شماره 55، پاییز 1396، صفحه 17-36

264

اثر استفاده از فیلم های سدیم کازئینات حاوی باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی بر کنترل باکتری لیستریا منوسایتوژنز تلقیح شده در فیله ماهی فیتوفاگ

علوم غذایی و تغذیه
دوره 14، پاییز 96، پاییز 1396، صفحه 103-112

265

اثر آلودگی نیتراته برمیزان فیلتر کردن و عمل بلع دافنی ماگنا (Daphnia magna)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1396

266

اثربخشی کنترلهای مدیریتی و استراتژی، با تاکید بر نقش حسابداری مدیریت

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 79-94

267

اثر پلاریزاسیون غلظتی در فرآیند شیرین‌سازی آب به روش اسمز مستقیم (مروری)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1395

268

اثر پودر دارچین (Cinnamomum zelanicum) در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، بقا و ترکیبات شیمیایی عضله ماهی کپور معمولی

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 8، 1 (پیاپی 27 بهار و تابستان 1396)، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-91

269

اثر تغییرات ارتفاع از سطح دریا بر خصوصیات کمی و کیفی و زیست محیطی توده جنگل های کاج بروسیا

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 18، شماره 2، تابستان 1395

270

اثر تغییر رژیم مالی و اقتصادی بر معمای صرف سهام در چهارچوب منطق فازی: شواهدی از ایران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 153-170

271

اثر توسعه سیستم عامل بر گسترش استفاده از برنامه‌های کاربردی تلفن همراه هوشمند

مطالعات رسانه ای
دوره 11، شماره 2(پیاپی34,35)، زمستان 1395، صفحه 49-64

272

اثر جنسیت در پذیرش استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 49-60

273

اثر جنسینگ بر بافت بیضه موش صحرایی نابالغ پس از جراحی اورکیدوپکسی

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 14، شماره 2(پیاپی 57)، تابستان 1396، صفحه 2189-2198

274

اثر رابطه مداری بر قضاوت‌های اخلاقی حسابرسان

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 1-12

275

اثر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی تحول محور ‏‎ (مورد مطالعه: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران)

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، تابستان 1396، صفحه 29-40

276

اثر سطوح مختلف بیوچار بر خواص فیزیکی خاک با بافت های مختلف

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 7، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 75-88

277

اثر مالکیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری بر بیش‌نمایی سود : آزمون فرضیه های نظارت کارآمد و همسویی استراتژیک

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 55-70

278

اثر میانجی‌گری یادگیری سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش با توانمند‌سازی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی)

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، پاییز 1396، صفحه 13-24

279

اثر محافظه کاری اجتماعی و ماکیاولیسم بر استقلال حسابرس

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 75-86

280

اثر مصرف مکمل بتا آلانین بر عملکرد، Tmax و لاکتات خون پاروزنان نخبه مرد

علوم غذایی و تغذیه
دوره 14، تابستان 96، تابستان 1396، صفحه 75-84

281

اثر هنری و جهان تجربی: هنر هم‌چون منتقد جامعه در اندیشه‌ی آدورنو

فلسفه تحلیلی
دوره 17، پاییز و زمستان 1395، زمستان 1395، صفحه 127-145

282

ایجاد خانه های دوم و تاثیر آن در پایداری،ناپایداری سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی شمیران(بخش رودبار قصران)

جغرافیایی سرزمین
دوره 14، شماره 55، پاییز 1396، صفحه 1-16

283

اجتناب مالیاتی و نظریه نمایندگی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

حسابداری مدیریت
دوره 10، شماره 34، پاییز 1396، صفحه 15-28

284

یأجوج و مأجوج: تحولاتِ شناختى مسلمانان درباره زیستگاه آنان تا دوره مغول

تاریخ و تمدن اسلامی
دوره 13، 1(پیاپی 25 بهار و تابستان 1396)، تابستان 1396، صفحه 75-100

285

احیاء بافت فرسوده با رویکرد استراتژی توسعه شهری (CDS)نمونه موردی: بخش مرکزی شهر اهواز

مطالعات مدیریت شهری
دوره 9، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 1-20

286

ادراک کشاورزان نسبت به پیامدهای خشکسالی با رویکرد پدیدارشناسی مطالعه موردی (استان خراسان جنوبی)

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 59-70

287

ادراک کشاورزان و عوامل مؤثر در پذیرش خصوصی‌سازی خدمات ترویج امور دام

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-10

288

آراء سعدالدین حمویی در عرفان نظری

پژوهشنامه ادیان
دوره 10، 2 (20 پاییز و زمستان 1395)، پاییز 1396، صفحه 151-167

289

ارایه الگوی کسب و کار تجارت الکترونیک در بازارهای صنعتی با تأکید بر نقش زنجیره ارزش

مدیریت بازاریابی
دوره 12، شماره 35، تابستان 1396، صفحه 51-61

290

ارایه چارچوب فرآیندی شناسایی عدم‌قطعیت‌ها و پیشران‌ها (مورد مطالعه: نفت و انرژی)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 28، شماره3 (پیاپی 110)، پاییز 1396، صفحه 55-69

291

ارایه معیارهای مناسب برای برنامه‌ریزی صنعت گردش‌گری در روستاهای ساحلی (مطالعه موردی: جزیره قشم)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 295-307

292

ارائه الگوی بهینه‌سازی استراتژی‌های توانمندسازی منابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 8، ویژه نامه 1396، تابستان 1396، صفحه 163-174

293

ارائه الگوی پیش بینی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی ایران با رویکرد آینده پژوهی و روش گری مارکف

آینده پژوهی مدیریت
دوره 28، شماره 1 (پیاپی 108)، بهار 1396، صفحه 1-13

294

ارائه الگوی کارکردهای نوآورانه‌ی زیست محیطی برای توسعه‌ی عملکردهای کسب و کار با رویکرد فازی شرکت‌های دارویی بورس اوراق بهادار تهران

پایداری، توسعه و محیط زیست
دوره 4، شماره 4(پیاپی16)، زمستان 1396، صفحه 43-61

295

ارائه الگوی مطلوب توسعه فرهنگی در کتابخانه ملی

مدیریت فرهنگی
دوره 11، شماره 1 (پیاپی 36 و 35)، بهار 1396، صفحه 1-21

296

ارائه برنامه ریزی یکپارچه محیط زیستی پسماند با استفاده از چارچوب نیروی محرکه، فشار، وضعیت، اثر و پاسخ (DPSIR) (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)

پایداری، توسعه و محیط زیست
دوره 4، شماره 3(پیاپی 15)، پاییز 1396، صفحه 55-68

297

ارائه برنامه ریزی یکپارچه محیط زیستی پسماند با استفاده از چارچوب نیروی محرکه، فشار، وضعیت، اثر و پاسخ (DPSIR)، مطالعه موردی: کلانشهر تهران

پایداری، توسعه و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1396

298

ارائه برنامه مدیریت راهبردی امحاء پسماند های بیمارستانی با استفاده ازتلفیق روش های SPACE و Freeman (مطالعه موردی بیمارستان دکتر شریعتی تهران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1396

299

ارائه روشی تلفیقی برای ارزیابی طرح‌های تفصیلی شهری (مطاله موردی: طرح تفصیلی منطقه ۶ شهرداری شیراز)

هویت شهر
دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 29-42

300

ارائه مدلی برای تبیین اثربخشی کمیته حسابرسی و محتوای ارزشی اطلاعات حسابداری

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 1-12

301

ارائه مدلی برای تبیین مدیریت سرمایه در گردش: رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 167-186

302

ارائه مدل تحلیلیِ رفتار تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 105-128

303

ارائه مدل ساختاری رابطه هوش معنوی، هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان (هیات علمی و غیر هیات علمی) دانشگاه علوم پزشکی بابل

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 53-63

304

ارائه و آزمون الگویی برای تبیین تقاضای القایی پزشک در ایران

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 29-40

305

ارتباط اخلاق حرفه‌ای و انضباط سازمانی با سلامت اداری کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه‌های پیام نوراستان البرز)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 28، شماره 1 (پیاپی 108)، بهار 1396، صفحه 15-31

306

ارتباط توانمندسازی کارکنان با بالندگی سازمانی موسسه اعتباری کوثر استان همدان

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، بهار 1396، صفحه 59-70

307

ارتباط جذب فلز سنگین جیوه با مقدار کلرفیل و تولید قند در نهال های گونه درختی چنار

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1396

308

ارتباط یک اتفاق اقتصادی با تغییر رژیم فرآیند نوسانی بازده، ریسک و نقدشوندگی بازار سهام

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 151-166

309

ارتقا ارزیابی اثرات توسعه با ماتریس ریاضی (مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگری شاندیز- استان خراسان رضوی)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 451-462

310

ارتقای رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در پرتو اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان ادارات دولتی شهرستان مهاباد)

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، زمستان 1395، صفحه 19-36

311

ارتقای مدل قیمت گذاری سهام مبتنی بر عامل ریسک نقدشوندگی

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 10، شماره 35، پاییز 1396، صفحه 1-17

312

ارزیابی ابعاد مختلف تولید بیوگاز در هاضم های بی هوازی

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1395

313

ارزیابی اثرات بی دردی، آرام بخشی و بالینی ناشی از تزریق داروی ترامادول با آسپرومازین در اسب

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 14، شماره 2(پیاپی 57)، تابستان 1396، صفحه 2199-2206

314

ارزیابی اثرات بی دردی و آرام بخشی تزریق پتیدین (مپریدین) با زایلازین هیدروکلراید در اسب

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 14، شماره 1(پیاپی 56)، بهار 1396، صفحه 2091-2096

315

ارزیابی اثرات زیست محیطی صنعت بر کیفیت محیط زیست شهری (مطالعه موردی: استان های کشور)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1396

316

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های تغذیه مصنوعی دشت لاور در استان بوشهر

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1395

317

ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های تغذیه مصنوعی دشت لاور در استان بوشهر

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 531-544

318

ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانجات فولاد با استفاده از روش RIAM اصلاح شده، مطالعه موردی: فولاد تیام در استان گیلان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 409-421

319

ارزیابی اثرات عملکرد نامطلوب موتورخانه‌ها بر هدررفت انرژی و کیفیت هوای شهرها

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 169-178

320

ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر بارش‌های حداکثر روزانه کرمانشاه

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 7، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 27-39

321

ارزیابی اجرای اقدامات بهبود کارایی انرژی در صنایع قند و شکر و روغن نباتی با روش SWOT

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1396

322

ارزیابی ادراکات و انتظارات متقاضیان از کیفیت خدمات حسابرسی با استفاده از مدل سروکوال

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 167-176

323

ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری در برابر سیل با منطق فازی (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران )

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1396

324

ارزیابی اهمیت ویژگی‌های شخصیتی تحلیل‌گران بازار سرمایه به عنوان بعد سوم موفقیت آن‌ها

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 87-100

325

ارزیابی بالینی و سرولوژیکی متامیزول و میدازولام به عنوان پیش ‌داروی بیهوشی در کبوتر

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، زمستان 1395، صفحه 2057-2062

326

ارزیابی برخی پارامترهای بیوشیمایی سرمی کبد در تشخیص گاوهای مبتلا به کلانژیت و کلانژیوهپاتیت

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 14، شماره 4 (پیاپی 59)، زمستان 1396، صفحه 2301-2310

327

ارزیابی پایداری زیست محیطی شهر تهران با تأکید بر آلودگی هوا(با استفاده از روش FPPSI)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1395

328

ارزیابی پایداری شبکه حمل‌ و نقل شهری با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) نمونه موردی منطقه ۲۱ تهران

مطالعات مدیریت شهری
دوره 8، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 83-99

329

ارزیابی پایداری محله های شهری با استفاده از روش‌های تصمیم گیری چند معیاره (مورد مطالعه: محله‌های منطقه 6 شهرداری تهران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 161-178

330

ارزیابی تأثیر افزایش راندمان آبیاری و افزایش سطح زیرکشت بر میزان آب برگشتی و ذخایر آب زیرزمینی با استفاده از مدل SWAT

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-14

331

ارزیابی تأثیر آمیخته بازاریابی بر برچسب خصوصی ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: محصولات لبنی)

مدیریت بازاریابی
دوره 12، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 95-103

332

ارزیابی تأثیرپذیری فون درشت بی مهرگان بسترزی بوم سازگان رودخانه ای از پساب کارگاه تکثیر و پرورش ماهی با کاربرد شاخص‌های تنوع آلفا و تجزیه به مؤلفه های اصلی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 523-535

333

ارزیابی تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر تورم اقتصاد ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 7، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 33-50

334

ارزیابی تأثیر تصویرسازی داده‌ها در گزارش‌های حسابداری مدیریت بر تصمیم‌گیری مدیران

حسابداری مدیریت
دوره 10، شماره 34، پاییز 1396، صفحه 1-13

335

ارزیابی تاثیر زیرساخت فناوری در پیاده سازی مولفه های مدیریت دانش ( مورد مطالعه: شهرداری ارومیه)

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 7، ویژه نامه 1395، زمستان 1395، صفحه 169-183

336

ارزیابی تاثیر سیاست‌های پولی، مالی و رشد صنعت بر نوسانات شاخص رشد بازار سرمایه ایران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 49-64

337

ارزیابی تأثیر فرصت‌های رشد در رفتار نامتقارن هزینه‌ها: اطلاعات مربوط به تجربیات تاریخی در مقایسه با اطلاعات آینده‌نگر

حسابداری مدیریت
دوره 10، شماره 32، بهار 1396، صفحه 43-57

338

ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی میزان انحلال پذیری خاک های گچی

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 7، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 31-48

339

ارزیابی تغییرات فصلی غلظت فلزات سنگین در رسوبات رودخانه گرگانرود و منشا آنها

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1396

340

ارزیابی تناسب اراضی بر اساس عناصر اقلیمی برای کشت کلزا به کمک مدل فازی و AHP در استان کردستان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 133-150

341

ارزیابی تناسب اراضی برای کاربری توسعه شهری شهرستان مشکین‌شهر با استفاده از رویکرد فازی-تحلیل سلسله مراتبی و GIS

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1396

342

ارزیابی تنوع گیاهی در پی بروز آشفتگی طبیعی و ناشی از بهره‌برداری در مقیاس کوچک در جنگل‌های ساری

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 8، 1 (پیاپی 27 بهار و تابستان 1396)، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-12

343

ارزیابی توان اکولوژیک به منظور توسعه شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: جزیره مینو)

انسان و محیط زیست
دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 61-70

344

ارزیابی توان محیطی شهرستان پارس آبادمغان جهت توسعه شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 475-486

345

ارزیابی توزیع خدمات گردشگری شهری با استفاده از روش PROMETHEE (نمونه موردی: شهرستان‌های استان خوزستان)

جغرافیایی سرزمین
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1396

346

ارزیابی توزیع مکانی کادمیوم در خاک‌های سطحی اراضی اطراف پالایشگاه شیراز با استفاده از زمین آمار

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 203-214

347

ارزیابی تئوری اختلاط کاربری شهری به عنوان یک مدل توسعۀ پایدار براساس تطبیق مدل‌های کمّی (مورد مطالعه: نواحی 13 گانۀ شهر سبزوار)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1396

348

ارزیابی خاک فضای سبز پایانه مسافربری امام رضا (ع) مشهد، در راستای مدیریت محیط زیست پایدار

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1396

349

ارزیابی خشکسالی با استفاده از ترکیب شبکه عصبی مصنوعی با تبدیل موجک

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1395

350

ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی چند رقم و لاین امید بخش تریتیکاله در دو منطقه سرد خراسان رضوی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1395

351

ارزیابی خطر محیط‌زیستی واحد تولید آهن اسفنجی شرکت فولاد خراسان با استفاده از روش‌های تطبیقی JSA و ETBA

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 93-102

352

ارزیابی دانش، نگرش و رفتار مسوولانه دانشجویان نسبت به محیط‌زیست (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام‌نور )

انسان و محیط زیست
دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 87-98

353

ارزیابی دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه کردستان در خصوص مسائل زیست‌محیطی

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1396

354

ارزیابی دانش و مهارت اکتسابی کارکنان و توانمندی آموزشگران دوره‌های آموزش ضمن خدمت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 31-40

355

ارزیابی دیدگاه‌های مردم نسبت به آلودگی صوتی در نقاط پرتردد شهر رشت طی سال 1389

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 275-282

356

ارزیابی دلایل بی‌توجهی و غفلت کشاورزان از عوارض سوء مصرف کودهای شیمیایی (به‌ویژه کود ازته) به‌روش بحث متمرکز گروهی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 35-46

357

ارزیابی رابطه‌ی توریسم فرهنگی و مذهبی با توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر ری)

مدیریت فرهنگی
دوره 11، شماره 1 (پیاپی 36 و 35)، بهار 1396، صفحه 105-119

358

ارزیابی ریسک سلامت انسان ناشی از مصرف گیاهان آلوده به عنصر کادمیوم

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1396

359

ارزیابی ریسک فازی پروژه احداث ایستگاه متروی شهری (مورد مطالعه: ایستگاه D2 متروی کرج)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 191-201

360

ارزیابی ریسک واحدتولید واحیای کارخانه آلومینیوم المهدی(عج) بندرعباس به روش تجزیه وتحلیل حالات شکست واثرات آن در فرآیند تولید محصول (PFMEA)

پایداری، توسعه و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1396

361

ارزیابی ریسک واحدتولید واحیای کارخانه آلومینیوم المهدی(عج) بندرعباس به روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن در فرآیند تولید محصول-(PFMEA)

پایداری، توسعه و محیط زیست
دوره 4، شماره 3(پیاپی 15)، پاییز 1396، صفحه 43-54

362

ارزیابی رقابت‌پذیری اجتماعی و زیست‌محیطی شهری (نمونه موردی: استان های کشور)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1396

363

ارزیابی روند تغییرات پوشش اراضی حوزه آ‌ب‌ خیز کفتاره با استفاده از روش سنجش از دور

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 83-112

364

ارزیابی روند تغییرات پوشش اراضی شهرستان رودبارقصران با استفاده از طبقه بندی و پردازش تصاویر ماهواره ای

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1395

365

ارزیابی سیاست‌های اجرایی دولت در تامین مسکن گروه‌های کم درآمد شهری(مطالعه موردی: کلان شهر مشهد)

مطالعات مدیریت شهری
دوره 9، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 81-95

366

ارزیابی سیستم مدیریت پسماندهای تولیدی بیمارستانی با تاکید بر شیوه بی‌خطرسازی (مطالعه موردی: بیمارستان‌های شهر ساری در سال 1393)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 113-127

367

ارزیابی شاخص کیفیت آب زیرزمینی (GWQI) و پردازش زمین‌آماری آن در آبخوان دشت لردگان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 227-238

368

ارزیابی شاخص‌های ناپایداری زیست‌محیطی با تأکید بر آلودگی آب، آلودگی خاک و آلودگی صدا با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) در کلان‌شهر اهواز

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 67-81

369

ارزیابی شرایط استخراج عصاره زعفران در سیستمهای حلال دوتایی و سه تایی و تعیین شرایط بهینه

علوم غذایی و تغذیه
دوره 14، بهار 96، بهار 1396، صفحه 63-76

370

ارزیابی شیمیایی روغن استخراج شده از 7 رقم جدید کانولا

علوم غذایی و تغذیه
دوره 14، پاییز 96، پاییز 1396، صفحه 15-24

371

ارزیابی صحت روش نمونه‌برداری مونه بندی در برآورد مشخصه های کمی جنگل های چارطاق اردل

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1396

372

ارزیابی صفات کمی و کیفی چند رقم و لاین امید بخش جو در دومنطقه سرد خراسان رضوی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1395

373

ارزیابی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های میراث‌های ژئومورفیک در مناطق خشک به کمک روش کومانسکو (مطالعه موردی: منطقه بیابانی و کویری مرنجاب)

جغرافیایی سرزمین
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1396

374

ارزیابی عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی در دهستان مشرحات اهواز با تلفیق روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه در محیط GIS

مطالعات مدیریت شهری
دوره 9، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 63-80

375

ارزیابی عدم قطعیت تغییراقلیم و اثرات آن بر احتمال تواتر آبدهی ورودی سد جامیشان

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 6، شماره 3، بهار 1396، صفحه 19-42

376

ارزیابی عملکرد آب در اکوسیستم‌های حوضه آبخیز قره‌سو بر مبنای الگوی کاربری اراضی و پوشش سرزمین

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1396

377

ارزیابی عملکرد الگوریتم تکاملی تفاضلی در بهره‌برداری بهینه از سیستم تک مخزنه سد علویان

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 6، شماره 3، بهار 1396، صفحه 61-76

378

ارزیابی عملکرد بیمارستان با استفاده از تصمیم‌گیری چند شاخصه پویا: یک مطالعه موردی در بیمارستان تامین اجتماعی امام خمینی (ره) اراک

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 91-102

379

ارزیابی عملکرد دانش‌محور(KPMS) نظام مالی بانکداری در چارچوب رویکرد منابع سازمانی

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 10، شماره 33، بهار 1396، صفحه 119-132

380

ارزیابی عملکرد محیط زیستی دستگاه کمپوستر استارکلین در تبدیل پسماندهای تر به کود کمپوست

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1396

381

ارزیابی عملکرد نانو ذرات دی اکسید منگنز (MnO2) در حذف کادمیم از محلول های آبی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1396

382

ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از شاخص های کیفی (مطالعه ای در ستاد سازمان ثبت احوال کشور)

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 8، ویژه نامه 1396، تابستان 1396، صفحه 47-64

383

ارزیابی عوامل ساختاری- نهادی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی(نمونه موردی: روستاهای واقع در حریم کلانشهر همدان)

جغرافیایی سرزمین
دوره 13، شماره 52، زمستان 1395، صفحه 39-56

384

ارزیابی غلظت سرمی اسیدسیالیک، پروتئین تام و آلبومین در اسب‌های مبتلا به گورم

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 14، شماره 1(پیاپی 56)، بهار 1396، صفحه 2097-2104

385

ارزیابی فرسایش خاک و در جه رسوب دهی در حوضه ی آبریز نمدان با استفاده از مدل MPSIACوGIS

جغرافیایی سرزمین
دوره 14، شماره 55، پاییز 1396، صفحه 37-57

386

ارزیابی کارایی مدل های متفاوت سنجش ارزش اقتصادی سرمایه سازمانی و رفتار چسبنده هزینه های فروش، عمومی و اداری در بورس اوراق بهادار تهران (مورد مطالعه مدل پایه، مدل اندرسون و مدل چن)

حسابداری مدیریت
دوره 10، شماره 32، بهار 1396، صفحه 13-28

387

ارزیابی کاربری اراضی شهری کلانشهر اهواز برپایه عدالت فضایی با استفاده از مدل LQi و روش نزدیکترین همسایه مجاور

مطالعات مدیریت شهری
دوره 9، شماره 29، بهار 1396، صفحه 75-87

388

ارزیابی کاربری فضای سبز شهری، در فرایند توسعه پایدار (مطالعه موردی: اسلامشهر)

جغرافیایی سرزمین
دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 61-82

389

ارزیابی کاهش هزینه‌های غیرضروری در برنامه پزشک خانواده با رویکرد جامعیت مراقبت‌ها (کاهش هزینه‌ها در برنامه پزشک خانواده)

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 47-55

390

ارزیابی کیفیت آب رودخانه بهمنشیر با استفاده از شاخص کیفی آب NSFWQI

پایداری، توسعه و محیط زیست
دوره 4، شماره 3(پیاپی 15)، پاییز 1396، صفحه 15-27

391

ارزیابی کیفیت آب رودخانه بهمنشیر با استفاده از شاخص کیفی آب NSFWQI

پایداری، توسعه و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1396

392

ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های مقدار آنتروپی وزنی مشترک (EWOV) و تحلیل مجموعه‌های جفت شده (SPA): مطالعه موردی، دشت سرایان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1396

393

ارزیابی کیفیت بصری مسیرهای پیاده‌روی در مناطق گردش‌گری طبیعی با استفاده از رهیافت ادراکی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زیارت، گرگان)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 79-92

394

ارزیابی کیفیت زندگی در شهرهای جدید (مورد مطالعه: شهر جدید پرند)

جغرافیایی سرزمین
دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 1-15

395

ارزیابی کیفیت محیط شهری با تأکید بر مؤلفه‌های زیست‌محیطی (نمونه موردی: شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1396

396

ارزیابی مدیریت سود بر مبنای واقعی و تعهدی جهت کسب میانگین سودآوری صنعت

حسابداری مدیریت
دوره 10، شماره 35، زمستان 1396، صفحه 46-56

397

ارزیابی مدلهای هوشمند در تخمین هدایت الکتریکی آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مازندران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1396

398

ارزیابی میزان اثربخشی معاینه فنی بر بهبود عملکرد خودرو و کاهش آلودگی هوا (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1396

399

ارزیابی میزان آلودگی و غلظت فلزات سنگین در منابع آب منطقه افیولیتی آلمه جوق، (شمال شرق ایران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1396

400

ارزیابی میزان تاثیر مهارت های شهروندی بر ارتقای توسعه اجتماعی (مورد مطالعه: مناطق 3، 7 و 14 تهران)

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 9، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 87-103

401

ارزیابی میزان مطابقت فضاهای شهری با شاخص‌های شهر دوستدار سالمند (مطالعه موردی خیابان چهارباغ عباسی اصفهان*)

هویت شهر
دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 67-78

402

ارزیابی مقایسه‌ای حس تعلق شهروندان به میدان ایالت ارومیه و میدان حسن‌آباد تهران با بررسی هویت مکانی

هویت شهر
دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 29-40

403

ارزیابی مقایسه ای سطح دانش زیست محیطی بهورزان خانه بهداشت (مورد مطالعه: بهورزان خانه بهداشت شهرستان شاهین دژ)

پایداری، توسعه و محیط زیست
دوره 4، شماره 3(پیاپی 15)، پاییز 1396، صفحه 29-41

404

ارزیابی مقایسه ای سطح دانش زیست محیطی بهورزان خانه بهداشت (مورد مطالعه: بهورزان خانه‌ بهداشت شهرستان شاهین‌دژ)

پایداری، توسعه و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1396

405

ارزیابی مکان گزینی فضاهای آموزشی ابتدایی با استفاده GIS و AHP (مطالعه موردی: شهرستان کارون)

مطالعات مدیریت شهری
دوره 8، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 69-82

406

ارزیابی مولفه های تاثیرگذار عوامل کالبدی مشارکت اجتماعی در معماری مجموعه های اردوگاهی دانش آموزی

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 9، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 69-82

407

ارزیابی مؤلفه‌های موثرمؤثر برارتقاءکیفیت فضای معماری درکتابخانه‌های عمومی (نمونه موردی کتابخانه مرکزی همدان)

هویت شهر
دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 39-51

408

ارزیابی نقش باور های سرمایه گذاران بر جهت گیری قیمت و حجم معاملات در بازار سرمایه

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 10، شماره 33، بهار 1396، صفحه 51-63

409

ارزیابی نقش خشکسالی بر فراوانی وقوع گرد و غبار در استان خراسان رضوی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1396

410

ارزیابی نقش مهارت‌های ارتباطی مدیران شهری بر رفتار شهروند سازمانی کارکنان

مطالعات مدیریت شهری
دوره 9، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 21-34

411

ارزیابی و پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه ولدیان با استفاده از روش آنبالاگان، شرق شهرستان خوی

جغرافیایی سرزمین
دوره 13، شماره 52، زمستان 1395، صفحه 21-38

412

ارزیابی و تحلیل ابعاد اجتماعی حاشیه‌نشینی در کلانشهرها (مطالعه موردی: محلات حاشیه نشین شیراز)

جغرافیایی سرزمین
دوره 13، شماره 52، زمستان 1395، صفحه 57-75

413

ارزیابی و تهیه نقشه خسارت بیابانزایی در دشت ابوغویر دهلران، استان ایلام

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1396

414

ارزیابی ویژگی های شیمیایی و میکروبی فرآورده های شیر و دوغ پاستوریزه تولیدی استان زنجان بین سال‌های 1390 تا 1392

علوم غذایی و تغذیه
دوره 14، بهار 96، بهار 1396، صفحه 115-123

415

ارزیابی وضعیت پایداری در کلان شهر اهواز با استفاده از روش جای پای اکولوژیک

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1396

416

ارزیابی وضعیت سیستم کنترل‌های داخلی در بیمارستان‌های آموزشی - درمانی شهر تهران پس از اجرای نظام نوین مالی

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 7-19

417

ارزیابی وضعیت شاخص‌های مسکن گزینی در شهر (نمونه موردی: شهر اهواز)

مطالعات مدیریت شهری
دوره 9، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 49-63

418

ارزیابی و مدیریت ریسک تورم در تامین‌مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 10، شماره 34، تابستان 1396، صفحه 73-87

419

ارزیابی و مدیریت عملکرد محیط زیستی مجتمع گاز پارس جنوبی؛ مطالعه موردی مقایسه پالایشگاه های شماره 1 و 9،10

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1396

420

ارزیابی و مقایسه تجمع عناصر نیکل، سرب و وانادیوم در پوسته و محتویات تخم گونه‌های پرستوی دریایی کاکلی کوچک (Sterna bengalensis) و سلیم خرچنگ‌خوار (Dromas ardeola) در جزایر خورموسی خلیج‌فارس

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 593-606

421

ارزش‏گذاری تصمیمات ارزش‏آفرین سازمان مادر در کسب و کارهای تابعه

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 165-186

422

ارزشگذاری حفاظتی منطقه حفاظت شده خائیز با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1395

423

ارزش‌گذاری طرح‌های خطرپذیر با استفاده از اختیارات طبیعی و اختیار معامله قسطی

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 175-196

424

ارزش گذاری مشروط دوگانه دوبعدی یک پارک درون شهری (مطالعه موردی پارک آزادی شیراز)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 585-596

425

از سرمایه اجتماعی به عملکرد شغلی: نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 54-62

426

از فروید تا مزلو: دگرگونی پارادایم‌های روان‌شناسی دین در دورة مدرنیته

پژوهشنامه ادیان
دوره 10، 2 (20 پاییز و زمستان 1395)، پاییز 1396، صفحه 61-91

427

آزمون ارزش در معرض خطر دوره ای(LiVaR) و مدیریت ریسک با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری(VAR)

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 10، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 59-69

428

آزمون تاثیر پایداری سود و سودآوری بر سطح افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسابداری مدیریت
دوره 10، شماره 33، تابستان 1396، صفحه 73-88

429

آزمون راهبردهای های سرمایه گذاری مبتنی بر مالی رفتاری

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 39-66

430

آزمون سبد اوراق بهادار مبتنی بر راهبردهای بنیادی،تکنیکی و شهودی با اهداف و ویژگیهای رفتاری سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 99-116

431

آزمون شاخص های هرفیندال- هیرشمن وQ توبین بر تحلیل ساختار سرمایه، کارایی و رقابت بازارمحصول

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 283-299

432

آزمون میانگین-واریانس بر اساس چهارچوب نظری ریسک نامطلوب (downside risk) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری(VAR)

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 29-48

433

از τὸ ὂν یونانی به موجود عربی

فلسفه تحلیلی
دوره 19، پاییز و زمستان1396، پاییز 1396، صفحه 75-121

434

آسیب‌شناسی پایداری زیست‌محیطی با تأکید برکلان‌شهر اهواز

پایداری، توسعه و محیط زیست
دوره 4، شماره1(پیاپی13)، بهار 1396، صفحه 51-67

435

آسیب‌شناسی کار تیمی در تعاونی‌های کشاورزی شهرستان همدان

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، بهار 1396، صفحه 45-58

436

آسیب شناسی نقاشی های دیواری با تاکید بر زیبایی شناسی شهر تهران در دهه هشتاد

جغرافیایی سرزمین
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1396

437

آسیب شناسی و فراوانی نماتود پارابرونما اسکریابینی در نشخوارکنندگان کوچک استان کرمان

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 14، شماره 4 (پیاپی 59)، زمستان 1396، صفحه 2325-2333

438

استخراج ریاضی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در چارچوب حسابداری ذهنی

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 10، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 1-12

439

استخراج عصاره آنتی اکسیدانی از ضایعات کاهو به کمک اولتراسوند و ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی آن

علوم غذایی و تغذیه
دوره 14، بهار 96، بهار 1396، صفحه 21-38

440

استخراج عوارض سطح زمین از تصاویر سنجنده OLI

جغرافیایی سرزمین
دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 17-30

441

استفاده از الگوریتم تلفیق تصاویر برای افزایش صحت برآورد رسوب‌دهی در مدل WaTEM/SEDEM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز درکش)

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 7، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 99-112

442

استفاده از تحلیل سلسله مراتبی جهت ارزیابی محیط زیستی- فنی کاربرد پسماندهای ساختمانی و صنعتی در لایه‌های روسازی راه

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 87-103

443

استفاده از روش نقشه شناختی در طراحی مدل زنجیره تامین پایدار بیمارستان‌ها در محیط فازی نوع 2

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 51-64

444

استفاده از روش های داده کاوی در پیش بینی و پاسخ به نیاز در حوزه سرمایه گذاری جسورانه

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 10، شماره 35، پاییز 1396، صفحه 99-119

445

استفاده از سنجش از دور در ارزیابی و آشکارسازی تغییرات پوشش‌گیاهی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده مالهگاله (مله گاله))

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1396

446

استفاده از صمغ آلژینات و آنزیم ترانس گلوتامیناز در کفیر صنعتی و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی آن

علوم غذایی و تغذیه
دوره 14، تابستان 96، تابستان 1396، صفحه 59-74

447

اسماء الهی: کلیدهای سلوک عرفانی

پژوهشنامه ادیان
دوره 11، 1 (21 بهار تابستان 1396)، پاییز 1396، صفحه 147-160

448

آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش‌های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهرستان قائم‌شهر)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 143-157

449

اشکالات فیزیکالیسم ضدتقلیل‌گرا در رابطه با مسأله علیّت ذهنی از منظر کیم

فلسفه تحلیلی
دوره 17، پاییز و زمستان 1395، زمستان 1395، صفحه 51-77

450

اصلاح معادلات تجربی برآورد نشت با استفاده از تشابه ابعادی (کانال خاکی بلداجی، استان چهارمحال و بختیاری)

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 105-120

451

اطلاعات بنیادی دراستراتژی مبادلات تکنیکال از طریق ترکیب جریان نقد عملیاتی با مومنتوم و معکوس

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 10، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 13-24

452

افول خردگرایی و عدم گسست از مبانی، دلیل عقب‌ماندگی ایران؟ بررسی و نقد نظریه جواد طباطبایی

تاریخ و تمدن اسلامی
دوره 13، 1(پیاپی 25 بهار و تابستان 1396)، تابستان 1396، صفحه 149-172

453

اکسیدگرافن در محیط زیست: مکانیزمهای مؤثر در برهم کنش باکتریایی نانوصفحه های اکسیدگرافن

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1396

454

اکولوژی گونه لاک پشت مهمیزدار (Testudo graecu) در منطقه شکار ممنوع مرور، استان یزد

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1396

455

الکترونیکی شدن مسبب گرایش به حکمرانی نیک یا حکمرانی نیک مسبب گرایش به الکترونیکی شدن: روندهای کنونی و پیش بینی های آتی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 28، شماره3 (پیاپی 110)، پاییز 1396، صفحه 105-111

456

الگویی برای استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 143-156

457

الگوی جامع مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکداری ایران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 55-82

458

الگوی ژن‌های حدت استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از موارد ورم پستان تحت بالینی و بالینی در استان البرز

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 14، شماره 2(پیاپی 57)، تابستان 1396، صفحه 2165-2172

459

الگوی شهرهای حساس به آب رویکردی نوین به سوی توسعه شهری پایدار

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1396

460

الگوی عِلّی ارتباط بین تعهد حرفه ای، جامعه پذیری سازمانی و افشای اسرار دانشجویان رشته مدیریت استان قزوین

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 7-19

461

الگوی مدیریت استراتژیک در زمان آشوب برای بیمارستان‌های دولتی

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 7-18

462

الگوی مطلوب مدیریت خبر در خبرگزاری فارس؛ چگونه به قطب خبری تبدیل شویم

مطالعات رسانه ای
دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، پاییز 1396، صفحه 99-116

463

المسالک و الممالک بکری: ارزیابى گزارش‌هاى او درباره ایران

تاریخ و تمدن اسلامی
دوره 13، 1(پیاپی 25 بهار و تابستان 1396)، تابستان 1396، صفحه 3-19

464

امکان جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی (مطالعه موردی ایران)

اقتصاد کاربردی
دوره 6، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 27-38

465

امکان سنجی پوشش ریسک نرخ ارز شرکت های صادرکننده و وارد کننده با استفاده از قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 85-104

466

امکان‌سنجی میکروب‌زدایی آب آشامیدنی با تکنولوژی میدان الکتریکی پالسی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1396

467

آیین بودا و اخلاق سقط جنین

پژوهشنامه ادیان
دوره 11، 1 (21 بهار تابستان 1396)، پاییز 1396، صفحه 31-57

468

انتخاب استراتژی های پاسخ به ریسک زیست محیطی پروژه های ساخت و ساز با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری: مطالعه موردی پروژه مجتمع ساختمانی صبا

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1396

469

انتخاب بهترین مدل درون یابی قطعی و زمین آماری جهت بررسی تغییرات مکانی فلوراید در آبخوان یزد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1396

470

انتخاب پرتفوی سهام بهینه ی سرمایه‌گذاران بر اساس تحلیل همبستگی کانونی برای شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 10، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 119-131

471

اینترنت و سلامت حیوانات خانگی: مطالعۀ موردی رفتار اطلاع‌یابی سلامت آنلاین صاحبان حیوانات‌خانگی

نظام ها و خدمات اطلاعاتی
دوره 6، 1,2، بهار 1396، صفحه 1-16

472

اندازه گیری آثار تشخیصی مالیات بر درآمد شرکت‌ها (مطالعه موردی ایران)

اقتصاد کاربردی
دوره 6، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 1-14

473

اندازه‌گیری و پیش‌بینی بهره‌وری کل عوامل تولید در شرکت‌های تولید دارو در ایران: رویکردی بر روش تولیدی

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 47-56

474

آینده‌پژوهی خدمات فرهنگی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 28، شماره3 (پیاپی 110)، پاییز 1396، صفحه 1-17

475

آینده‌پژوهی فرآیند تجاری‌سازی فناوری و روش‌هاى آن در فن‌بازار، بستر مبادلات نوآورانه فناوری

آینده پژوهی مدیریت
دوره 28، شماره3 (پیاپی 110)، پاییز 1396، صفحه 19-40

476

آینده‌نگاری مدل‌های تصمیم کسب‌ و ‌کار با بکارگیری رویکرد سناریونویسی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 28، شماره 1 (پیاپی 108)، بهار 1396، صفحه 33-50

477

آینده‏نـگاریِ «واگذاری فرآیندهای صدور مجـوزهای ساختمانی در شهـرداری‏های ایران» با استفاده از «تصمیم‏گیـری چند معیاره مبتنی بر چهارچوب کارت امتیازی متـوازن»

آینده پژوهی مدیریت
دوره 28، شماره 1 (پیاپی 108)، بهار 1396، صفحه 51-73

478

آینده نگری در آینده‌پژوهی: تحلیل علّی لایه‌ای چالش‌های آینده‌پژوهی در ایران

آینده پژوهی مدیریت
دوره 28، شماره 2 (پیاپی 109)، تابستان 1396، صفحه 15-24

479

انسان جدید و مسئلة مرگ: نگاهی به نظریة الیزابت کوبلر راس

پژوهشنامه ادیان
دوره 10، 2 (20 پاییز و زمستان 1395)، پاییز 1396، صفحه 133-150

480

انسجام‌بخشی کالبدی به محدودۀ مرکزی شهر شیراز* ارائۀ راهکارهای طراحی شهری به منظور افزایش انسجام کالبدی بر اساس نظریه‌ی پیچیدگی

هویت شهر
دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 5-18

481

آنومی دیوارها و نوموس مکتوم زمین: هندسه نظریه سیاسی مدرن

فلسفه تحلیلی
دوره 19، پاییز و زمستان1396، پاییز 1396، صفحه 123-158

482

اهمیت سنجی شاخص‏های سنجش توسعه‏یافتگی کشاورزی: یک مطالعه تجربی در جنوب کرمان

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 21-34

483

اولین گزارش شناسایی جوامع پلانکتونی رودخانه سرباز در استان سیستان و بلوچستان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 617-627

484

اولویت‌بندی حوزه آبخیز برای احداث بند توری سنگی به روش تحلیل چند معیاره مکانی (SMCE)، در حسن‌رباط اصفهان

جغرافیایی سرزمین
دوره 13، شماره 52، زمستان 1395، صفحه 11-20

485

اولویت سنجی مکانی توسعه فضاهای سبز و پارک های شهری با استفاده از تکنیک ELEKTRE (مطالعه موردی: بوستان های شهرکرمان)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1396

486

اولویت‌های سیاستی جهت کاهش مرگ و میر ترافیکی مبتنی بر سناریو پردازی در افق 1404

آینده پژوهی مدیریت
دوره 28، شماره 2 (پیاپی 109)، تابستان 1396، صفحه 1-14

487

بیایید اکوتوریسم را از نو تعریف کنیم !؟

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1396

488

بازاریابی احساسی، قابلیت‌های دینامیک و سودآوری سازمانی

مدیریت بازاریابی
دوره 12، شماره 35، تابستان 1396، صفحه 97-110

489

بازارسازی در سیما ، راهبرد ارتقاء کیفیت و کنترل هزینه های تولید

مطالعات رسانه ای
دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، پاییز 1396، صفحه 7-17

490

بازارسازی در سیما، راهبرد ارتقاء کیفیت و کنترل هزینه‌های تولید

مطالعات رسانه ای
دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، پاییز 1396، صفحه 7-17

491

بازار محوری صادرات به عنوان راهبرد موفقیت سازمان‌های بین المللی با رویکرد روابط درون سازمانی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 28، شماره 1 (پیاپی 108)، بهار 1396، صفحه 75-88

492

بازشناسی مؤلفه‌های پایداری اجتماعی مؤثر بر افزایش تعاملات اجتماعی در مجموعه‌های مسکونی (مطالعه موردی: محله اباذر، تهران)

هویت شهر
دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 31-42

493

باز شناسی ویژگی‌های کالبدی- فضایی بافت قدیم شهر در ایران

هویت شهر
دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 19-28

494

بام سبز راهکار مؤثر برای کاهش آلودگی ساختمان‌ها در شهر (ارائه درس آموخته‌های حاصل از دو استاندارد لیید و برییم در ساختمان‌های ایران)

جغرافیایی سرزمین
دوره 14، شماره 55، پاییز 1396، صفحه 113-133

495

بی‌ثباتی اقتصادی و رشد اقتصادی استان‌های کشور (رهیافت تحلیل مولفه‌های اصلی)

اقتصاد کاربردی
دوره 6، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 39-52

496

بحران انسان و هنر مدرن از دیدگاه خوزه اُرتگا ای‌گاست

فلسفه تحلیلی
دوره 17، پاییز و زمستان 1395، زمستان 1395، صفحه 5-29

497

بدن و ربط آن با افعال انسانی از منظر ملاصدرا

فلسفه تحلیلی
دوره 19، پاییز و زمستان1396، پاییز 1396، صفحه 5-26

498

برآورد اخلال ریزساختاری قیمت‌ها و بررسی اثر آن بر بازده سهام با استفاده از پرتفولیوسوئیچینگ و داده های پربسامد

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 10، شماره 34، تابستان 1396، صفحه 1-12

499

برآورد ارزش اقتصادی گون سفید (Astragalus gossypinus) و گون زرد (Astragalus verus) در مقایسه با درآمد حاصل از علوفه مراتع در استان اصفهان

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 7، 4 (پیاپی 26 زمستان 1395)، زمستان 1395، صفحه 45-58

500

برآورد ارزش اقتصادی و منافع زیست محیطی باغ زیتون

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1396

501

برآورد پراکنش آلاینده های منتشره از منابع متحرک آلودگی هوا (منطقه مورد مطالعه: اهواز)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 67-76

502

برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع(ET0) در ایستگاه های سینوپتیک استان تهران

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1396

503

برآورد جریان زیست محیطی رودخانه پلرود با استفاده از روش های مختلف

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1396

504

برآورد جمعیت ول حفار غربی Ellobius lutescens با استفاده از روش های فاصله ای در شهرستان همدان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1396

505

برآورد درجه تحرک بین‌المللی سرمایه در کشورهای درحال‌ توسعه: رویکرد هم‌جمعی داده‌های تابلویی

اقتصاد کاربردی
دوره 7، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 47-58

506

برآورد زیان‌های اقتصادی ناشی از وقوع حریق در ایستگاه‌های خط1متروی تهران (پست LPS و (RS با استفاده از تکنیک سناریو سازی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 335-346

507

برآورد عمق بازار و بررسی رابطه آن با اخلال قیمت ها به روش حداکثر درست‌نمایی

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 23-38

508

برآورد میزان کربن ترسیب‎شده توسط گونه آتریپلکس‏کانیسنس در واحد سطح و نیز بررسی ارتباط میزان ترسیب‏کربن با عوامل خاک و پوشش ‏‏گیاهی در منطقه چشمه‎علی قزوین (Atriplex canescens)

انسان و محیط زیست
دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-10

509

برآورد منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از مدل پارامتریک مقیاس‏گذاری شده

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 91-104

510

برآورد نیروی انسانی مورد نیاز پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 21-28

511

برآورد هزینه های زیست محیطی در مرحله امکان سنجی پروژه از طریق ارائه چک لیست

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1396

512

بررسی ابعاد سازوکار توسعه پاک (CDM) و جایگاه آن در صنعت برق ایران

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1396

513

بررسی ابعاد مختلف راهبری شرکتی با اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 229-244

514

بررسی اثرات آزاد سازی تجارت خدمات مالی بر اشتغال در کشورهای منتخب اسلامی

اقتصاد کاربردی
دوره 6، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 53-64

515

بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر کیفیت زندگی خانوارهای روستایی شهرستان ارومیه

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 43-54

516

بررسی اثرات بازی های المپیک بر مسکن گروه های کم درآمد در شهرهای میزبان)مطالعه موردی سئول، پکن، آتلانتا، سیدنی و ریودوژانیرو(

مطالعات مدیریت شهری
دوره 9، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 97-117

517

بررسی اثرات روغن کلزای تهیه شده به روش پرس سرد بر روی فاکتورهای هماتولوژیک، بیوشیمیایی و آنزیم‌های کبدی موش صحرایی

علوم غذایی و تغذیه
دوره 14، بهار 96، بهار 1396، صفحه 107-114

518

بررسی اثرات زئولیت بر جذب کادمیم و وزن خشک در خیار درختی

پایداری، توسعه و محیط زیست
دوره 4، شماره 2(پیاپی14)، تابستان 1396، صفحه 75-82

519

بررسی اثرات سیترات بر سلول‌های تومور پستانی سگ(Mg-41CF)

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، زمستان 1395، صفحه 2071-2078

520

بررسی اثرات صندوق اعتبارات مالی خرد بر میزان توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی (مطالعه موردی: منطقه الموت)

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 231-250

521

بررسی اثرات عصاره گیاه کامیفورا میرا در ترمیم آسیب تجربی عصب سیاتیک در خرگوش

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 14، شماره 2(پیاپی 57)، تابستان 1396، صفحه 2217-2228

522

بررسی اثرات عوامل مالی رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذاران انفرادی

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 275-292

523

بررسی اثرات غیرخطی سیاست پولی در چارچوب دو کانال ارزش خالص و جریان نقدی شرکت‌ها (کاربردی از روش پنل کوانتایل)

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 213-228

524

بررسی اثرات فرهنگی اجتماعی توسعه ورزش در ایران با تأکید بر ورزش فوتبال

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 9، شماره 2، بهار 1396، صفحه 103-116

525

بررسی اثرات فعالیت های کشاورزی بر تجمع فلزات کادمیوم، کبالت و کروم در خاک

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1396

526

بررسی اثرات کم‌آبیاری بر روند رشد و خصوصیات کمی و کیفی ذرت دانه‌ای در کرمانشاه

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 6، شماره 3، بهار 1396، صفحه 99-112

527

بررسی اثرات متقابل بین حمل ونقل شهری(مترو، بی آرتی)وتراکم شهری برمبنای شاخص های زمین ومسکن بااستفاده ازGIS (مطالعه موردی:منطقه8تهران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 49-65

528

بررسی اثرات متقابل بین حمل ونقل شهری(مترو،بی آرتی)وتراکم شهری برمبنای شاخصهای زمین ومسکن بااستفاده ازGIS(نمونه موردی:منطقه8تهران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1396

529

بررسی اثر ارتفاع، اندازه مؤثر و ضریب یکنواختی صافی های شنی نوع تند در حذف کدورت و باکتری های گروه کلی فرم در تصفیه خانه های آب تهران (مطالعه موردی: پایلوت تصفیه خانه آب شماره یک تهران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 27-37

530

" بررسی اثربخشیIPM/FFS بر ابعاد زیست‌محیطی واقتصادی" جوامع روستایی مطالعه موردی (شهرستان فریدونکنار استان مازندران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 365-375

531

بررسی اثربخشی عملکرد دانشگاه الزهرا (س) با استفاده از تکنیک ارزیابی متوازن

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 61-70

532

بررسی اثر بهره‌گیری از قابلیت‌های فضای مجازی در تحقق توسعه پایدار شهری ایران(رویکرد استانی)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 547-558

533

بررسی اثر پلیمر طبیعی بتاسیکلودکسترین به منظور بهبود شرایط رنگ­رزی و کاهش آلودگی محیط زیستی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1396

534

بررسی اثر تزریق GnRH و hCG در روز 5 پس از قوچ اندازی بر روی غلظت پروژسترون و عملکرد تولید مثلی میش‌های افشاری

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 14، شماره 4 (پیاپی 59)، زمستان 1396، صفحه 2363-1370

535

بررسی اثر تغییرات قیمت نفت و طلا بر نرخ ارز در ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 7، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 35-46

536

بررسی اثر تنوع‌گرایی دارایی و تسهیلات بانک‌ها بر ریسک بانکی (مورد مطالعه: بانک‌های خصوصی در ایران)

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 197-214

537

بررسی اثر جهانی شدن فرهنگی، سرمایه اجتماعی و فرهنگی بر ارزش های معطوف به توسعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 9، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 119-130

538

بررسی اثر چلاته کنندگی عصاره چای سیاه

علوم غذایی و تغذیه
دوره 14، پاییز 96، پاییز 1396، صفحه 113-121

539

بررسی اثر حسابداری تغییر و تعدیل قیمت‌ها بر قیمت سهام مبتنی بر روش ارزشگذاری اولسن

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 11-18

540

بررسی اثر رکود تورمی بر مدیریت سود واقعی و تعهدی

حسابداری مدیریت
دوره 10، شماره 33، تابستان 1396، صفحه 123-138

541

بررسی اثر سبک‌های سرمایه‌گذاری و تشکیل پرتفوی بهینه با استفاده از شاخص‌های تکنیکی و نسبت‌های بنیادی

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 59-80

542

بررسی اثر شوک سیاست پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در ایران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 117-138

543

بررسی اثر صمغ‌های فارسی و بادام به‌عنوان جایگزین چربی بر ویژگی‌های بافتی و ریزساختار پنیر فراپالوده کم‌چرب

علوم غذایی و تغذیه
دوره 14، تابستان 96، تابستان 1396، صفحه 85-96

544

بررسی اثر صمغ‌های گوار و زانتان بر خصوصیات ویسکوالاستیکی کیک اسفنجی بدون گلوتن با استفاده از آزمون رهایی تنش

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، زمستان 96، زمستان 1396، صفحه 101-109

545

بررسی اثر عصاره رزماری در بیان ژن BAX وBCL-2 در رده سلول سرطانی غدد پستانی سگ (CF41.Mg)

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 14، شماره 1(پیاپی 56)، بهار 1396، صفحه 2105-2112

546

بررسی اثر فیشر با استفاده از فیلتر کالمن با وجود شکست ساختاری

اقتصاد کاربردی
دوره 7، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 75-85

547

بررسی اثر فعالیتهای معدنی بر تجمع کادمیوم در پر کبک معمولی (Alectoris chukar)(مطالعه موردی: معدن آهنگران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 61-72

548

بررسی اثر کیفیت گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتها، ویژگیهای حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی، بر شهرت اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسابداری مدیریت
دوره 10، شماره 35، زمستان 1396، صفحه 31-43

549

بررسی اثر کلونیدین خوراکی بر بیهوشی حاصل از تزریق عضلانی کتامین هیدروکلراید در خرگوش سفید نیوزلندی

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 14، شماره 2(پیاپی 57)، تابستان 1396، صفحه 2179-2188

550

بررسی اثرمیانجی سیاست‌های سازمانی درتاثیر بین جو کاری اخلاقی برتعهد عاطفی و عملکرد خدمات مشتری فعالانه در شعب بانک سپه شهر شیراز

مدیریت بازاریابی
دوره 12، شماره 34، بهار 1396، صفحه 53-63

551

بررسی اثر نانوتکنولوژی بر محیط‌زیست

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 49-61

552

بررسی اثر نرخ ارز بر تراز پرداخت صنعت دارویی ایران: رهیافت تصحیح خطای برداری

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 17-28

553

بررسی اثر نیکل و آهن بر اسیدیته خاک و برخی از پارامترهای رشد گیاه مرتعی Stipa capensis (مطالعه موردی: منطقه نفت خیز گچساران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 451-458

554

بررسی اثر ورود دام بر تغییرات آشیان اکولوژیک آهوی ایرانی (Gazella subgutturosa subgutturosa) (مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع قراویز، کرمانشاه)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 507-521

555

بررسی اجزای بام‌های سبز

انسان و محیط زیست
دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 105-119

556

بررسی احساس شادکامی و عوامل موثر بر آن در بین مددجویان بهزیستی شهرستان رشت

مدیریت فرهنگی
دوره 9، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 1-14

557

بررسی ارتباط بلند مدت میان شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای اقتصاد کلان

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 97-112

558

بررسی ارتباط بین جریان تابش خالص با خصوصیات محیطی و پوشش سطح با استفاده از تصویر ماهواره ای (مطالعه موردی: جنوب استان کرمان)

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 7، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 105-122

559

بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و جریان نقدی با کارآیی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 187-202

560

بررسی ارتباط بین خوش بینی مدیریت و هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری در بانک های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 191-202

561

بررسی ارتباط بین خوش‌بینی مدیریت و هموارسازی سود در بانک های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 179-196

562

بررسی ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و کیفیت گزارشگری مالی با کارآیی سرمایه‌گذاری‌های آتی و تغییر در بدهی‌های آتی شرکت

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 13-26

563

بررسی ارتباط مشخصه های شکل زمین با زاد آوری طبیعی جنگل های دست کاشت (مطالعه موردی: پارک ملت استان زنجان)

انسان و محیط زیست
دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 111-134

564

بررسی آزمایشگاهی تأثیر لایه‌های درشت منفذ پیوسته و ناپیوسته در انتقال محلول در خاک

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 6، شماره 3، بهار 1396، صفحه 113-126

565

بررسی آزمایشگاهی حذف یون کادمیوم از محلول های آبی توسط بیو جاذب کاه گندم بهبود یافته

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 31-47

566

بررسی استراتژی کسب و کار جهانی سازگار با محیط زیست بر عملکرد صادرات سبز

مدیریت بازاریابی
دوره 12، شماره 34، بهار 1396، صفحه 27-40

567

بررسی آگاهی زیست محیطی مدیران و دبیران زن هنرستان های اهواز

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1396

568

بررسی الگوهای ارزیابی بعد از بهره‌برداری

هویت شهر
دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 41-52

569

بررسی الگوهای کشاورزی مناسب جهت آبیاری با پساب شهر سبزوار

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1396

570

بررسی الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی در اشرشیاﻛﻠﻲهای جدا شده از جوجه‌های ﮔﻮشتی مبتلا به کلی باسیلوزیس نسبت به ده آنتی بیوتیک رایج در صنعت طیور ایران

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 14، شماره 4 (پیاپی 59)، زمستان 1396، صفحه 2345-2352

571

بررسی آلودگی به سرب در شیر گاوهای مناطق مختلف تبریز به روش اسپکتروفوتومتری جذب اتمی

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 14، شماره 2(پیاپی 57)، تابستان 1396، صفحه 2173-2178

572

بررسی امکان تولید الکتریسیته از گیاهان زنده

انسان و محیط زیست
دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 15-26

573

بررسی امکان تولید الکتریسیته از گیاهان زنده

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1396

574

بررسی اهمیت عوامل توانمندی مراکز تحقیق و توسعه بر روش های انتقال تکنولوژی در سرمایه گذاری مطالعه موردی : صنایع خودرو سازی ایران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 101-112

575

بررسی برخی پارامترهای تعیین کننده کیفیت آب در ذخایر آب شرب منطقه سیستان (چاه نیمه شماره یک) و مقایسه آن‌ها با استانداردهای موجود

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 37-49

576

بررسی برخی پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب رودخانه‌های شهرستان بهار

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1395

577

بررسی پایداری امنیت روستاهای مرزی استان سیستان و بلوچستان

جغرافیایی سرزمین
دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 43-60

578

بررسی پارامترهای مؤثر بر جریان سطحی و پهنه‌بندی مکانی منابع آب حوضه زاگرس مرکزی

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 73-90

579

بررسی پاسخ های کشندگی نانو ذرات نقره بر ماهی قرمز (Carassius auratus gibelio)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1396

580

بررسی پاسخ‌‌های مرگ و میر ماهی کپور معمولی و سفید دریای خزر در مواجهه با محلول ضدعفونی کننده کلردار خانگی (هیپوکلریت سدیم)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 607-616

581

بررسی پتانسیل انرژی باد جهت احداث نیروگاه برق بادی در استان کردستان با استفاده از توزیع ویبول

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 115-126

582

بررسی پتانسیل تولید رواناب‌های شهری با استفاده ازپهنه‌بندی به روشSCS-CN (مطالعه موردی: منطقه 2 شهرداری تهران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 123-132

583

بررسی پراکنش آلودگی در دره های شهری با رویکرد جهت گیری باد و استقرار درختان: نمونه موردی ، بافت شهری اصفهان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1396

584

بررسی پرتوزایی محیطی در کلوخه‌های سنگ آهن شمس‌آباد اراک، ایران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 13-25

585

بررسی پرتوزایی محیطی در مصالح ساختمانی مصرفی شهرستان اراک

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 487-496

586

بررسی پل طبیعت تهران و تاثیر آن در منظر شهری

مطالعات مدیریت شهری
دوره 9، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 1-11

587

بررسی پویایی انتشار دی‌اکسیدکربن سرانه در کشورهای عضو اوپک (رهیافت هم‌گرایی بتا و سیگما)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 87-99

588

بررسی تاثیرات سرریز فضایی شاخص فلاکت بر مخارج سلامت در کشورهای منتخب در حال توسعه

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 57-67

589

بررسی تأثیر ادراک از منصفانه بودن قیمت بر تمایل به خرید مصرف‌کننده محصولات سامسونگ (مطالعه موردی: شهروندان اراکی)

مدیریت بازاریابی
دوره 12، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 121-134

590

بررسی تاثیر ادراک سرپرستان از ‌عدالت تعاملی بر بروز سرپرستی توهین‌آمیز: تببین نقش تعدیلگر سبک رهبری خودکامه (مورد مطالعه: بانک سپه)

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 7، ویژه نامه 1395، زمستان 1395، صفحه 13-26

591

بررسی تاثیر آرزوهای شغلی بر فرسودگی شغلی کارکنان با نقش تعدیلگری قابلیت فردی کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل آموزش وپرورش استان خراسان شمالی)

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 7، ویژه نامه 1395، زمستان 1395، صفحه 27-36

592

بررسی تاثیر بار برودتی و حرارتی بام سبزمرتبط با آتریوم بر مدیریت انرژی فضاهای آموزشی اقلیم سرد

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 571-583

593

بررسی تاثیر باکتری اشرشیا کُلی (Escherichia coli) بر بافت بیضه در موش صحرایی

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 14، شماره 3(پیاپی 58)، پاییز 1396، صفحه 2247-2256

594

بررسی تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر چسبندگی هزینه ها

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 31-46

595

بررسی تاثیر پارامترهای ژئومورفیک وهیدرولوژیک در آلودگی آب ارتفاعات جغتای (با تاکید برآرسنیک)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1396

596

بررسی تأثیر تیپ های شخصیتی A ،B،C و D حسابرسان بر محتوای گزارش حسابرسی

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 71-86

597

بررسی تأثیر تحریف‌های شناختی بر تصویر ذهنی برند (مطالعه موردی: مشتریان شرکت همکاران سیستم)

مدیریت بازاریابی
دوره 12، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 83-94

598

بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی و فعالیتهای انسانی بر پوشش گیاهی در حوضه زاینده رود

پایداری، توسعه و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1396

599

بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های انسانی بر پوشش گیاهی در حوضه زاینده رود

پایداری، توسعه و محیط زیست
دوره 4، شماره 3(پیاپی 15)، پاییز 1396، صفحه 1-13

600

بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 79-94

601

بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و مدیریت مالیات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 131-144

602

بررسی تاثیر خانوادگی بودن شرکت بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 129-144

603

بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی پوسته های ساختمان ها بر زمان تاخیر و ضریب کاهش انتقال حرارت(نمونه ی موردی: ساختمان های بلند مرتبه ی شهر همدان)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 167-178

604

بررسی تأثیر خوش بینی مدیریتی بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 10، شماره 33، بهار 1396، صفحه 65-76

605

بررسی تاثیر رضایت از مقصد بر تبلیغات دهان به دهان گردشگران خارجی سلامت در بیمارستان‌های تهران

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 29-40

606

بررسی تاثیر رفتار سیاسی بر آوای کارکنان

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، بهار 1396، صفحه 1-13

607

بررسی تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و پیش‌بینی سود

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 263-276

608

بررسی تأثیر سبک مدیریت بر انگیزش سازمانی(مورد پژوهش: مراکز پژوهشی دینی استان قم)

مدیریت فرهنگی
دوره 9، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 33-48

609

بررسی تأثیر سرمایه انسانی و تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو آسه آن

اقتصاد کاربردی
دوره 7، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 51-62

610

بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی بر مشارکت شهری (مطالعه موردی: شهروندان شهر ساری)

مدیریت فرهنگی
دوره 11، شماره 3 (پیاپی 38)، زمستان 1396، صفحه 29-46

611

بررسی تأثیرسیستم‌های سبز عمودی بر عملکرد حرارتی ساختمان‌های مسکونی و ارتقا پایداری محیطی (محدوده مطالعاتی: بابل، ایران)

پایداری، توسعه و محیط زیست
دوره 4، شماره 4(پیاپی16)، زمستان 1396، صفحه 1-13

612

بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی فرهنگ ‌سازمانی

مدیریت فرهنگی
دوره 11، شماره 2 (پیاپی 37)، پاییز 1396، صفحه 1-16

613

بررسی تاثیر شاخص های سلامت نظام بانکی در تعیین راهبرد مدیریت دارایی و بدهی (ALM)؛ با نگاه ویژه به شاخص کفایت سرمایه (CAR)

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 139-150

614

بررسی تاثیر شهرنشینی بر انتشار دی‌اکسید کربن در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (کاربرد مدل STIRPAT)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 105-119

615

بررسی تأثیر شوک‌های قیمتی نفت بر اشتغال در کشورهای منتخب صادرکننده نفت

اقتصاد کاربردی
دوره 7، شماره 20، بهار 1396، صفحه 23-34

616

بررسی تاثیر عامل شتاب بر قابلیت توضیح دهندگی مدل پنج عاملی در تبیین بازده سهام

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 10، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 45-57

617

بررسی تأثیر عوامل اثرگذار سازمانی بر عملکرد کارکنان

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 7، ویژه نامه 1395، زمستان 1395، صفحه 37-56

618

بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر راندمان کاربرد آب آبیاری نواری در شرایط عمق توسعه ریشه موجود و قابل توسعه گندم در اراضی حمیدیه (خوزستان)

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 6، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 75-90

619

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی(براساس مدل هافستد) بر خلاقیت

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، تابستان 1396، صفحه 79-89

620

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و اخلاق کار اسلامی بر عملکرد شغلی با تکیه بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی (مطالعه موردی: اداره کل ثبت و اسناد و املاک شهر مشهد)

مدیریت فرهنگی
دوره 11، شماره 2 (پیاپی 37)، پاییز 1396، صفحه 62-78

621

بررسی تأثیر فساد اقتصادی بر صادرات صنعتی کشورهای در حال توسعه

اقتصاد کاربردی
دوره 7، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 23-34

622

بررسی تأثیر فلز کادمیوم بر وزن خشک، رشد و میزان جذب در گونه درختی چنار Platanus Orientalis

انسان و محیط زیست
دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 37-44

623

بررسی تأثیر کیفیت ادراک شده و امنیت ادراک شده خدمات الکترونیکی بر ارزش ویژه برند

مدیریت بازاریابی
دوره 12، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 1-20

624

بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر پایداری سود (مطالعه موردی: شرکت‌های درمانده مالی نسبت به دیگر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران)

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 47-60

625

بررسی تأثیرکم آبیاری بر عملکرد، خصوصیات کیفی و شاخص بهرهوری مصرف آب 3 رقم سویا در دشت مغان

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 7، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 113-125

626

بررسی تأثیر مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)

اقتصاد کاربردی
دوره 7، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 63-74

627

بررسی تاثیر مدیریت محلی بر توسعه اجتماعی(مطالعه موردی: ساکنین ناحیه 7 منطقه 2 شهرداری تهران)

مطالعات مدیریت شهری
دوره 9، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 75-86

628

بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 41-58

629

بررسی تاثیر مطالبات سررسید گذشته بر سودآوری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 103-110

630

بررسی تاثیر مکمل غذایی ویتامین C در تخریب بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با نانواکسید روی

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، زمستان 1395، صفحه 2021-2028

631

بررسی تأثیر مؤلفه‌های کالبدی بافت تاریخی بر امنیت محیطی گردشگران (مطالعه موردی: محله چرخاب شهر اردکان)

هویت شهر
دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 89-104

632

بررسی تأثیر مؤلفه‌های مدیریت دانش بر میزان اعتماد کارکنان به فناوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1394)

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 91-102

633

بررسی تاثیر نظریه عمل منطقی بر تمایل به بروز تقلب در گزارشگری مالی

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 135-144

634

بررسی تأثیر نقش فرهنگی سینمای ایران بر پایبندی ارزش‌های اخلاقی جوانان (مطالعه موردی: تهران منطقه 5)

مطالعات رسانه ای
دوره 10، شماره 3(پیاپی30)، پاییز 1394، صفحه 7-20

635

بررسی تاثیر نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری بر قصد خرید کالاهای قاچاق (مورد مطالعه لوازم آرایشی و بهداشتی)

مدیریت بازاریابی
دوره 12، شماره 34، بهار 1396، صفحه 41-52

636

بررسی تأثیر هویت اجتماعی محلات در طرح‌های توسعه شهری

مطالعات مدیریت شهری
دوره 9، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 29-35

637

بررسی ترسیب کربن پوشش درختی و خاک در دو پارک شهری کوهدشت

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1396

638

بررسی تطبیقی تأثیر برجستگی برند بر تصمیم‌گیری به خرید در لوازم خانگی ایرانی و خارجی با رویکرد داده بنیاد

مدیریت بازاریابی
دوره 12، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 35-57

639

بررسی تطبیقی ضمان منافع مال مغصوب در فقه اسلامی

مبانی فقهی حقوق اسلامی
دوره 10، 1 (19بهار و تابستان 1396)، پاییز 1396، صفحه 9-51

640

بررسی تطبیقی وضعیت شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه (ایران، برزیل، پاکستان، ترکیه، مصر و مکزیک)

جغرافیایی سرزمین
دوره 14، شماره 53، بهار 1396، صفحه 125-141

641

بررسی تغییرات تولید و مصرف گونه درمنه دشتی (Artemisia sieberi) در مراتع استپی خشکه رود ساوه

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 8، 1 (پیاپی 27 بهار و تابستان 1396)، بهار و تابستان 1396، صفحه 13-24

642

بررسی تغییرات زمانی بارندگی در دشت اردبیل با استفاده از تحلیل‌های آماری و با تأکید بر روش من کندال

پایداری، توسعه و محیط زیست
دوره 4، شماره 4(پیاپی16)، زمستان 1396، صفحه 15-29

643

بررسی تغییرات شوری بخشی از اراضی ترکمن صحرا با بهره گیری از روش‌های میان‌یابی

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 6، شماره 3، بهار 1396، صفحه 89-96

644

بررسی تغییرات کارایی مقیاس اقتصادی در بانکهای دولتی و خصوصی با استفاده از روش تابع تولید مرزی تصادفی

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 10، شماره 35، پاییز 1396، صفحه 19-33

645

بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی با استفاده از تخمین گر آماری (مطالعه موردی: دشت نورآباد)

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1396

646

بررسی تنوع گونه‌ای گیاهان دارویی مراتع ییلاقی اسدلی-پلمیس در استان خراسان شمالی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 537-545

647

بررسی توان ضدرادیکالی و ضداکسیدانی دو گونه جلبکی قرمز و قهوه‌ای سواحل خلیج فارس در استان بوشهر در مقایسه با برگ درخت حرا (Avicennia marina)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 179-189

648

بررسی توان گونه گیاهی Ricinus communis در جذب داروی متفورمین هیدروکلراید

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 201-210

649

بررسی تولید کمپوست از زباله شهری با استفاده از بیوراکتور بستر جامد (مطالعه موردی: آمل)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 151-162

650

بررسی جایگاه عوامل کالبدی در تعاملات اجتماعی محلات مسکونی* نمونه موردی: محله خراطان دزفول

هویت شهر
دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 5-15

651

بررسی جامع روابط درونی ساختار سرمایه، جریان وجه نقد آزاد، انتروپی تنوع‌پذیری‌ محصولات و عملکرد (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 223-242

652

بررسی جامعه شناختی نقش خانواده در جامعه پذیری بهداشتی (مطالعه موردی: شهر شیراز)

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 45-56

653

بررسی جذب و تجمع کادمیوم در نهال‌های سه‌ماهه آکاسیا ویکتوریا (Acacia victoriae)

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 121-135

654

بررسی جوامع بزرگ بی‌مهرگان آبزی بر اساس شاخص‌های زیستی در رودخانه زرین گل، استان گلستان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1396

655

بررسی جیوه کل تجمع یافته در زیتوده پلانکتونی دریاچه سد قشلاق سنندج

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 397-408

656

بررسی چسبندگی حق‌الزحمه‌های حسابرسی و عوامل ساختاری موثر بر انحراف حق‌الزحمه‌های حسابرسی از مدل استاندارد

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 95-112

657

بررسی حساسیت واحدهای سنگی به فرسایش با استفاده از ویژگی های کانی شناسی

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 6، شماره 3، بهار 1396، صفحه 1-18

658

بررسی خصوصیات کیفی منابع آبهای زیر زمینی تامین کننده آب شرب شهر آباده

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1396

659

بررسی خصوصیات کیوی خشک شده با سامانه مادون قرمز و مدل‌سازی فرآیند

علوم غذایی و تغذیه
دوره 14، پاییز 96، پاییز 1396، صفحه 53-66

660

بررسی خواص احیاکنندگی و ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه اکالیپتوس علیه باکتری‌های عفونی جدا شده از منابع بالینی و دامی

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، زمستان 1395، صفحه 2063-2070

661

بررسی دانش و نگرش محیط‏زیستی دانشجویان دانشگاه زنجان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 545-557

662

بررسی دیدگاه پزشکان عمومی‌در مورد سیاست‌های مندرج در دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری؛ استان خوزستان 1394

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 63-73

663

بررسی درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری در دانشگاهها و عوامل موثر بر آن با استفاده از کارت ارزیابی متوازن

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 121-142

664

بررسی درستی فرضیه پناهندگی آلودگی در صنعت چوب ایران و شرکای تجاری آن

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1396

665

بررسی ذرات معلق هوای محیطی مجتمع سیلیس‌کوبان ازندریان همدان

انسان و محیط زیست
دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-11

666

بررسی رابطة هوش های معنوی و هیجانی با استرس شغلی حسابرسان

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 1-10

667

بررسی رابطه برخی از شاخصه‎های جمعیتی سرمایه‎گذاران با رفتار توده‎وار در بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 203-214

668

بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش با یادگیری سازمانی در بین کارکنان استانداری خراسان رضوی

مدیریت فرهنگی
دوره 11، شماره 2 (پیاپی 37)، پاییز 1396، صفحه 79-98

669

بررسی رابطه بین استرس شغلی و فرهنگ سازمانی با سلامت روان

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 7، ویژه نامه 1395، زمستان 1395، صفحه 203-213

670

بررسی رابطه بین اعتماد و پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان شعب بانک سپه استان گلستان

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 7، ویژه نامه 1395، زمستان 1395، صفحه 111-137

671

بررسی رابطه بین افشای ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر اساس مدل نیروانتو و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 61-76

672

بررسی رابطه بین خالص ارزش سهام و ارزش معاملاتی شرکت‌ها در دوره رونق و رکود بازار اوراق بهادار

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 39-54

673

بررسی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 243-262

674

بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، تابستان 1396، صفحه 91-102

675

بررسی رابطه بین رهبری معنوی و سلامت سازمانی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای (مورد مطالعه: کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل)

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 8، ویژه نامه 1396، تابستان 1396، صفحه 131-147

676

بررسی رابطه بین کوته بینی مدیریت با کیفیت سود و میزان سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسابداری مدیریت
دوره 10، شماره 34، پاییز 1396، صفحه 57-68

677

بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت ها و چسبندگی هزینه‌ها

حسابداری مدیریت
دوره 10، شماره 32، بهار 1396، صفحه 1-12

678

بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و جلوگیری از شایعه در سازمان(مورد مطالعه کارکنان ادارات تربیت بدنی استان تهران)

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 7، ویژه نامه 1395، زمستان 1395، صفحه 71-83

679

بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و دسترسی به مسکن در مناطق شهری ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 7، شماره 20، بهار 1396، صفحه 47-59

680

بررسی رابطه بین نرخ ارز به عنوان یکی از متغیر های کلان اقتصادی و بازده اضافی سهام با استفاده از مدل APT ( مطالعه موردی شرکت های صادر کننده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 10، شماره 33، بهار 1396، صفحه 89-102

681

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و بهره‌وری نیروی انسانی در مجموعه سایپا کاشان

مدیریت فرهنگی
دوره 11، شماره 3 (پیاپی 38)، زمستان 1396، صفحه 1-10

682

بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و نیت اخلاقی حسابرسان

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 177-190

683

بررسی رابطه بودجه تعاملی و بودجه تشخیصی با اثر بخشی تیم و نقش اثر جمعی ادراک شده

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 87-102

684

بررسی رابطه رسانه مورد استفاده با میزان گرایش به ارزش‌های دموکراسی

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 9، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 21-38

685

بررسی رابطه ساختار سازمانی بر توانمند سازی کارکنان معاونت توسعه مدیریت شهرداری تهران

مطالعات مدیریت شهری
دوره 9، شماره 29، بهار 1396، صفحه 67-74

686

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و استرس ناشی از عوامل سازمانی با رضایت شغلی کارکنان سازمان علوم پزشکی استان گلستان

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 8، ویژه نامه 1396، تابستان 1396، صفحه 157-180

687

بررسی رابطه عجین شدن با شغل با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 91-1

688

بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های ریزساختار بازار

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 10، شماره 34، تابستان 1396، صفحه 13-24

689

بررسی رابطه علیت بین رشد اقتصادی، تورم و توسعه ‏بازار سهام در ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 7، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 11-21

690

بررسی رابطه عمق نگرش حسابداران و حسابرسان با کیفیت اطلاعات حسابداری

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 169-174

691

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی با اخلاق حرفه‌ای در کارکنان شهرداری منطقه 11 تهران

مطالعات مدیریت شهری
دوره 9، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 12-27

692

بررسی رابطه میان معیارهای نظام راهبری شرکتی و کیفیت حسابرسی با اجتناب از پرداخت مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 41-56

693

بررسی رابطه نسبت سود آتی به قیمت هر سهم با رشد سود و ریسک

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 145-160

694

بررسی رابطه نسلی و الگوی گذران فراغت در استانهای با سطوح مختلف توسعه یافتگی

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 69-80

695

بررسی رابطه هوش فرهنگی با مدیریت برداشت کارکنان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد علوم و تحقیقات تهران

مدیریت فرهنگی
دوره 11، شماره 1 (پیاپی 36 و 35)، بهار 1396، صفحه 23-36

696

بررسی راندمان مصرف انرژی در فرایند تولید بیودیزل به روش های مرسوم، فراصوت و ریزموج

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1396

697

بررسی ریخت شناسی و ریزساختاری قابلیت نگهداری آلاینده فلز سنگین در خاک-های واگرا

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 101-113

698

بررسی ریسک غیرسیستماتیک و اصطکاک بازار در فرآیند سرمایه‌گذاری

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 13-28

699

بررسی رفتار تصادفی الگوی بارش توسط مدلRDP در حوضه آبریز رودخانه سیمره

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-14

700

بررسی رفتار نامتقارن هزینه در قالب یک مدل دو محرکه از چسبندگی هزینه و اینرسی هزینه

حسابداری مدیریت
دوره 10، شماره 33، تابستان 1396، صفحه 109-121

701

بررسی روش‌هـای مشارکتی در طراحی فضاهای عمومی منظر

جغرافیایی سرزمین
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1396

702

بررسی روند تغییرات زمانی- مکانی تالاب‌های بین‌النهرین و عوامل مؤثر بر آن

انسان و محیط زیست
دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 9-24

703

بررسی ژئوشیمیایی و پراکنش فلزات سنگین مس، روی، سرب و نیکل در محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی رودخانه ارس

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 6، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 29-44

704

بررسی ساختار توده‌های انارشیطان (Tecomella undulata R.) در استان بوشهر

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 49-65

705

بررسی سرریز نوسانات قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام

دانش سرمایه‌گذاری
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1396

706

بررسی سیستم شهری استان لرستان

هویت شهر
دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 79-94

707

بررسی سطح آگاهی و شناخت مردم شیراز نسبت به پارک ملی بمو

انسان و محیط زیست
دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 11-19

708

بررسی سمیت غلظت‌های تحت کشنده نیترات نقره بر برخی شاخص های هماتولوژی و ایمونولوژی ماهی قرمز (Carassius auratus)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 429-438

709

بررسی سواد محیط‌زیستی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان مرکزی با تاکید بر جنسیت و مقایسه آن از دیدگاه اسلام و اکوفمنیسم

انسان و محیط زیست
دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 107-120

710

بررسی شاخص‌های کمی، اقتصادی مسکن و پیش بینی ساختار جمعیت،قیمت مسکن و مسکن مورد نیاز تا افق1410 برای شهر تهران

مطالعات مدیریت شهری
دوره 9، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 37-57

711

بررسی شکاف کیفیت خدمات از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 21-32

712

بررسی شیوع سرمی فرم تحت بالینی بیماری یون در گاوداری‌های شیری استان تهران با استفاده از آزمون الایزای جذبی

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 14، شماره 3(پیاپی 58)، پاییز 1396، صفحه 2239-2246

713

بررسی شیوع مهمترین سروگروپ‌های اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک و فیمبریه 5F در گوساله‌های اسهالی زیر 5 روز در استان‌های البرز و قزوین

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 14، شماره 1(پیاپی 56)، بهار 1396، صفحه 2129-2134

714

بررسی ضرورت آموزش های محیط زیست و تغییراقلیم در برنامه درسی رشته های دانشگاهی ایران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1396

715

بررسی علل انجام پزشکی تدافعی و ارائه راهکار کاهش آن از دیدگاه دست‌یاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 21-30

716

بررسی عملکرد ایمنی درصنعبررسی عملکرد ایمنی درصنعت شیشه و بلور و ارایه راهکارهای مدیریت بهبود (مطالعه موردی: عملکرد کارخانه شیشه و بلور اصفهان به عنوان بزرگترین کارخانه تولید شیشه و بلورکشور

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 507-518

717

بررسی عملکرد پودر دانه های مورینگا اولیفرا در مقایسه با سولفات آلومینیوم و پلی-آلومینیوم کلراید در تصفیه آب های آلوده

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 321-334

718

بررسی عملکرد خرد اقلیمی حیاط مرکزی در اقلیم تهران نمونه موردی: حوزه علمیه معمارباشی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1396

719

بررسی عملکرد زئولیت های اصلاح شده در کاهش نیترات از چاه آب آشامیدنی کارخانه قند کرج

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 133-142

720

بررسی عملکرد سیستم هوادهی گسترده در تصفیه فاضلاب بیمارستانی و تعیین ضرایب سینیتیکی آن- مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان قدس سنندج

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 1-11

721

بررسی عملکرد و برخی فراسنجههای بیوشیمیایی سرم متعاقب درمان مداوم و مقطعی با انروفلوکساسین در طیور گوشتی مبتلا به کلی باسیلوز

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 14، شماره 1(پیاپی 56)، بهار 1396، صفحه 2121-2128

722

بررسی عوامل اثرگذار بر نوآوری بازاریابی خوشه کسب‌وکار خرما در استان خوزستان

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-10

723

بررسی عوامل اقتصادی موثر بر توسعه پایدار و مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی

پایداری، توسعه و محیط زیست
دوره 4، شماره 4(پیاپی16)، زمستان 1396، صفحه 31-41

724

بررسی عوامل تکرار جرم نوجوانان بزهکار استان تهران در پرتو جرم شناسی تعامل گرا

مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
دوره 13، شماره 1 (پیاپی 31)، بهار 1396، صفحه 105-129

725

بررسی عوامل روانشناختی موثر بر تمایل به کسب و کارهای کوچک و متوسط در بخش کشاورزی

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 7، ویژه نامه 1395، زمستان 1395، صفحه 1-11

726

بررسی عوامل ساختاری بر بازدهی غیر متعارف عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 27-36

727

بررسی عوامل فضایی موثر در تقاضای جاذبه های گردشگری شهری (نمونه موردی: شهر ایلام).

جغرافیایی سرزمین
دوره 14، شماره 53، بهار 1396، صفحه 21-36

728

بررسی عوامل مرتبط با میزان فروش محصولات توسط پایانه‌های فروش (خرده‌فروشان) (ویژه صنایع غذایی شهر کرج)

مدیریت بازاریابی
دوره 12، شماره 35، تابستان 1396، صفحه 111-127

729

بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی در خانوارهای کشاورز روستایی استان کهکیلویه و بویراحمد

علوم غذایی و تغذیه
دوره 14، بهار 96، بهار 1396، صفحه 77-86

730

بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی در تولید انگور (مطالعه موردی: انگورکاران بخش دشمن زیاری شهرستان ممسنی)

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-10

731

بررسی عوامل موثر بر تقویت سرمایه اجتماعی در میان اعضای شوراهای اسلامی روستایی شهر تهران

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 9، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 83-92

732

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اکو توریسم؛ مطالعه موردی: لواسان کوچک

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 11-22

733

بررسی عوامل مؤثر بر ساماندهی هفته بازار های محلی (مطالعه موردی: سه شنبه بازار املش)

جغرافیایی سرزمین
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1396

734

بررسی عوامل مؤثر بر سکونتگاه های زیستی روستایی(مطالعه موردی: شهرستان سردشت)

پایداری، توسعه و محیط زیست
دوره 4، شماره1(پیاپی13)، بهار 1396، صفحه 29-50

735

بررسی عوامل مؤثر برگرایش به مصرف غذای سالم در بین دانشجویان (دانشگاه ایلام و دانشگاه علوم پزشکی ایلام)

مدیریت بازاریابی
دوره 11، شماره 33، زمستان 1395، صفحه 65-73

736

بررسی عوامل مؤثر بر مهارت‌های کارآفرینی دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای در استان تهران

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 53-64

737

بررسی غلظت باقی مانده آفت کش‌های دیازینون، آزینفوس متیل و کاربایل در آب رودخانه‌های اصلی استان قم در سال 1395

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1396

738

بررسی غلظت بنزوات و سوربات در مواد غذایی مختلف در آذربایجان شرقی

علوم غذایی و تغذیه
دوره 14، پاییز 96، پاییز 1396، صفحه 37-52

739

بررسی فراوانی اشریشیاکلی‌های انتروتوکسیژنیک و انتروپاتوژنیک در شیر و فرآورده‌های شیری خام به روش دوپلکس PCR

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 14، شماره 2(پیاپی 57)، تابستان 1396، صفحه 2167-2154

740

بررسی فشارهای ناشی از برخورد جت‌های ریزشی به بستر حوضچه استغراق

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 6، شماره 3، بهار 1396، صفحه 77-88

741

بررسی فقهی موارد استثناء شده از حرمت ربا

مبانی فقهی حقوق اسلامی
دوره 9، 2 (18پاییز و زمستان 1395)، زمستان 1395، صفحه 145-169

742

بررسی فلسفی مقوله جهل از دیدگاه رابرت پراکتور و نتایج این بررسی برای نظریه‌های ترویج علم

فلسفه تحلیلی
دوره 18، بهار و تابستان 1396، تابستان 1396، صفحه 175-218

743

بررسی فن آوری های مدرن در طراحی مسجد در شهرستان زاهدان

جغرافیایی سرزمین
دوره 13، شماره 52، زمستان 1395، صفحه 1-10

744

بررسی فنی و اقتصادی استفاده ازدورریز پسماندهای شهر تهران به عنوان سوخت کوره‌های سیمان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 495-506

745

بررسی قابلیت نانو ذرات رس مونتموریلونیت در کاهش آلودگی شیرابه کمپوست عبوری از خاک سیلت لومی (مطالعه موردی:کارخانه کمپوست آق قلا)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1396

746

بررسی قابلیت های کارآفرینی در بازنشستگان، مقایسه زنان و مردان شهر تهران

مطالعات رسانه ای
دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، پاییز 1396، صفحه 83-97

747

بررسی قابلیت‌های کارآفرینی در بازنشستگان (مقایسه زنان و مردان شهر تهران)

مطالعات رسانه ای
دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، پاییز 1396، صفحه 83-97

748

بررسی کارایی ساقه گندم در کاهش میزان آمونیاک محلول (NH3)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1396

749

بررسی کارایی سنتز پودر کربن فعال مغناطیسی شده با نانو ذرات Fe3O4 جهت حذف فلز کادمیوم از محلول های آبی با روش پاسخ-سطح مدل باکس بنکن

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1396

750

بررسی کارایی سولفات آلومینیوم، کلرور فریک، پلی آلومینیوم کلراید، پلیمر و آهک در تصفیه پساب سنگ‌بری

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 17-27

751

بررسی کارایی فرآیند فتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید آهن مغناطیسی و پرتوی فرابنفش (Fe3O4/UV) در حذف آلاینده نیترات از محلول های آبی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1396

752

بررسی کارایی گیاه ختمی در جذب فلز سنگین سرب

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 93-102

753

بررسی کارآمدی قوانین و مقررات حقوقی ناظر بر آلودگی هوا در ایران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 571-581

754

بررسی کارایی نانو لوله های کربنی چند دیواره در حذف هیدروکربن های نفتی از محیط آبی (مطالعه موردی نفتالین)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 129-141

755

بررسی کارایی و اثربخشی اشکال گرافیکی به عنوان یک روش ارتباطی جایگزین در ارائه اطلاعات حسابداری

حسابداری مدیریت
دوره 10، شماره 32، بهار 1396، صفحه 81-93

756

بررسی کاربرد فناوری غشایی و عملکرد غشا نانوساختار الیاف توخالی پلی اتر سولفون در تصفیه پساب های نفتی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 261-273

757

بررسی کشش درآمدی مخارج سرانه بهداشتی در کشورهای گروه دی هشت: رویکردهای رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) و رگرسیون متوسط میان گروهی (MG)

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 75-89

758

بررسی کمیت و کیفیت اجزاء خشک موجود در پسماندهای شهری مناطق 6 و 7 شیراز

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 417-427

759

بررسی متغیرهای مدیریتی پسماندهای بیمارستانی از لحاظ انطباق با استاندارد ISO 14001

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 316-327

760

بررسی مخاطرات شغلی با رویکرد ایمنی در واحد تغلیظ معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغلی (JSA)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 103-110

761

بررسی مدل های قطر و ارتفاع در مراحل تحولی مختلف جنگل های مدیریت نشده راش (مطالعه موردی: جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1396

762

بررسی میزان اثربخشی آموزش‌های محیط زیستی به کارکنان بخش فناوری اطلاعات موسسه اعتباری ثامن به منظور طراحی دیتا سنتر سبز با هدف توسعه کاربرد انرژی‌های نو و فناوری‌های سازگار با محیط‌زیست

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 173-194

763

بررسی میزان آگاهی، نگرش و رفتار دانشجویان کشاورزی درباره توسعه پایدار

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 181-195

764

بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط-زیست در یکی از بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران (1391-1392)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 347-355

765

بررسی میزان پس‌روی و حجم رسوب فرسایش پس‌رونده در مجاری با شیب تند

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 6، شماره 3، بهار 1396، صفحه 43-60

766

بررسی میزان توسعه اجتماعی در سطح شهر خمین

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 9، شماره 2، بهار 1396، صفحه 89-100

767

بررسی میزان جذب فلز سرب در برگ گونه های درختی(کنار، اکالیپتوس و کنوکارپوس) پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1396

768

بررسی میزان جذب فلز سنگین سرب در گونه درختی چنار در مناطق ترافیکی در شهر رشت

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1396

769

بررسی میزان دیازینون منابع آب های زیرزمینی منطقه لواسانات براساس روش SPME (مطالعه موردی: لواسانات بزرگ و لواسانات کوچک)

پایداری، توسعه و محیط زیست
دوره 4، شماره1(پیاپی13)، بهار 1396، صفحه 1-13

770

بررسی میزان درک عمومی از دسته‌بندی جریان‌های فکری معماری معاصر ایران

هویت شهر
دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 79-88

771

بررسی میزان روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 65-72

772

بررسی مسوولیت‌های ناشی از عملکرد مدیران برنامه‌ی ورزشکاران نسبت به باشگاه‌ها در حقوق ورزشی

مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، تابستان 1396، صفحه 123-138

773

بررسی مسئله اشتغال و راهبرد توسعه پایدار با روش تحلیل تغییر - سهم

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 9، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 105-117

774

بررسی مطلوبیت زیست گاه یوزپلنگ آسیایی (Acinonyx jubatus venaticus) با زیست گاه های طعمه خواران رقیب در پارک ملی کویر

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 265-275

775

بررسی معیارهای خطر تاثیرگذار بر سلامتی مدیران یک واحد دانشگاهی بر اساس مدل Holistic Wellness

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 39-46

776

بررسی معیارهای محیط‌زیستی مکان گزینی احداث مراکز خریدوفروش خودرو (Auto Mall)

انسان و محیط زیست
دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-14

777

بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش در سطوح مختلف تحصیلی، بر کاهش آلودگی هوا در کشورهای منتخب منا

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 169-180

778

بررسی مقایسه‌ای هزینه خدمات بستری بیماران قلبی، قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت (مورد مطالعه بیمارستان قلب الزهرا (س) شیراز)

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 31-38

779

بررسی مقدار جذب شیمیایی کروم توسط ساقه برنج با استفاده از مدل ایزوترم جذب فیزیکو شیمیایی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 247-259

780

بررسی مواجهه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با ابژه آمریکا در دوره سازندگی از منظر تحلیل گفتمان

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 9، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 35-53

781

بررسی مؤلفه‌های ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 57-78

782

بررسی نیازها و ترجیحات تفرجی بازدیدکنندگان پارک جنگلی سرخه‌حصار و مقایسه آن با پارک جنگلی سیسنگان

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1396

783

بررسی نیازها و ترجیحات تفرجی بازدیدکنندگان پارک جنگلی سرخه‌حصار و مقایسه آن با پارک جنگلی سی‌سنگان

انسان و محیط زیست
دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 45-59

784

بررسی ناهنجاری‌های اقلیم با استفاده از مدل ریز مقیاس نمایی SDSM در شهرستان طبس

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 8، 1 (پیاپی 27 بهار و تابستان 1396)، بهار و تابستان 1396، صفحه 41-54

785

بررسی نحوه برنامه ریزی و مدیریت پارکها با تاکید بر توسعه پایدار (نمونه موردی پارک بوستان گفتگو – تهران)

انسان و محیط زیست
دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 65-72

786

بررسی نحوه توزیع عوامل کاربری اراضی شهری در طرح های توسعه شهری از منظر عدالت اجتماعی

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1396

787

بررسی نحوه و چگونگی بهیافت منظر در لندفیل دره ژوان (گاراف)

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1396

788

بررسی نزدیک بینی بازاریابی مدیران با اعمال متغیرهای میانجی:ارتباط شرکت با مشتریان ومشورت کردن با پرسنل واحد فروش

مدیریت بازاریابی
دوره 12، شماره 34، بهار 1396، صفحه 95-109

789

بررسی نظام‌مند سیمای شکایات درمانی در بیمارستان‌های کشور از سال 85 تا 95

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 73-82