تعداد مقالات: 1676

1

4D-QSAR analysis and pharmacophore modeling: propoxy methylphenyl oxasiazole derivatives by electron conformatitional-genetic algorithm method

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 2، بهار 2018، صفحه 149-164

2

A Comparative Study of the Prediction Stock Crash Risk by using Meta- Heuristic & Regression

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 9، تابستان 2018، صفحه 63-77

3

A Compound Decision Support System for Corporate Planning

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 10، پاییز 2018، صفحه 15-31

4

A computational study of Nitramide adsorption on the surface of pristine and Ni functionalized (4,4) armchair Gallium nitride nanotubes

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 3، تابستان 2018، صفحه 211-228

5

A Critical View of Global Management Accounting Principles

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 9، تابستان 2018، صفحه 17-27

6

Adsorption of Bis(1,4-dinitro toprop-2-yl) Nitramine on Boron Nitride Nano-cages Surfaces: DFT Studies

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 2، بهار 2018، صفحه 143-148

7

A Fast and Accurate Expansion-Iterative Method for Solving Second Kind Volterra Integral Equations

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 1، بهار 2018، صفحه 29-37

8

A Fast Strategy to Find Solution for Survivable Multicommodity ‎Network‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 1، بهار 2018، صفحه 39-45

9

A full NT-step O(n) infeasible interior-point method for Cartesian P_*(k) –HLCP over symmetric cones using exponential convexity

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 121-138

10

A Fuzzy Power Series Method for Solving Fuzzy Differential Equations With Fractional Order

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 1، بهار 2018، صفحه 87-94

11

Amalgamated duplication of some special rings along an ideal

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 31-38

12

A Model for Project Selecting with Limited Resources in Data Envelopment Analysis with Input and Output Fuzzy

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 163-174

13

A model for the "Fuzzy TOPSIS" based on Zadde's extension principle

Journal of New Researches in Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1397

14

Analysis of the Impact of Conspiracy Illusion in Iran's Political Underdevelopment (Second Pahlavi Era)

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 61-76

15

Analyzing the Climatic Potentials for Development of Tourism and Water Sports in Khorassan Razavi Province of Iran

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 37-46

16

An Effective Modality Conflict Model for Identifying Applicable Policies During Policy Evaluation

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 255-266

17

An Efficient Numerical Algorithm For Solving Linear Differential Equations of Arbitrary Order And Coefficients

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 131-142

18

An Efficient Schulz-type Method to Compute the Moore-Penrose Inverse

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 221-228

19

An Evaluation of Zendeveri (Lifelikeness) in the Architecture of Imam Jome’eh House in Isfahan

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 49-60

20

A new approach based on data envelopment analysis with double frontiers for ranking the discovered rules from data mining

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 13، بهار 2018، صفحه 17-30

21

A New Approach for Text Documents Classification with Invasive Weed Optimization and Naive Bayes Classifier

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 167-184

22

A New Approach to Solve N-Queen Problem with Parallel Genetic Algorithm

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 69-78

23

A New Architecture Based on Artificial Neural Network and PSO Algorithm for Estimating Software Development Effort

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 7-12

24

A New Method for Optimization of Inefficient Cost Units In The Presence of Undesirable ‎Outputs‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 331-338

25

A New Method for Solving the Fully Interval Bilevel Linear Programming Problem with Equal Constraints

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 14، پاییز 2018، صفحه 51-60

26

A new non oriented models for calculating the efficiency of decision-making units in the presence of flexible variables

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 19-30

27

A New Optimized Hybrid Model Based On COCOMO to Increase the Accuracy of Software Cost Estimation

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 27-40

28

An existence results on positive solutions for a reaction-diffusion model with logistics growth and indefinite weight

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 13، بهار 2018، صفحه 47-54

29

An Existence Results on Positive Solutions for a Remarks on k-Torsionless Modules

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 13، بهار 2018، صفحه 83-90

30

An intervention Program to Improve the Nutritional Status of Children Aged 2-6 Years in Day Care Centers of East Azerbaijan Province of Iran

Food and Health
دوره 1، شماره 1، بهار 2018، صفحه 21-28

31

An optimal analytical method for nonlinear boundary value problems based on method of variation of parameter

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 12، بهار 2018، صفحه 55-70

32

A ‎N‎ote On ‎`‎A New Method For Solving An Arbitrary Fully Fuzzy Linear System'‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 245-246

33

A Note On Dual Models Of Interval DEA and Its Extension To Interval Data‎‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 115-130

34

A novel hybrid algorithm for open shops with parallel uniform machines

International Journal of Industrial Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1397

35

An Overview on Edible Oils with Integrity Approach

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 11-18

36

Anthropometric index and life style behaviors of 7-12 years children of Buin-Zahra county in 2018

Food and Health
دوره 1، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 22-26

37

Antimicrobial Activity of Echinophora platyloba Aqueous Extract on Gas- Producing Fungi in Doogh

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 61-68

38

Antioxidant Properties of Ajwain using Square wave, Cyclic voltammetry methods and DPPH method

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 4، پاییز 2018، صفحه 361-368

39

Anti-Synchronization of Complex Chaotic T-System Via Optimal Adaptive Sliding-Mode and Its Application In Secure Communication

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 181-192

40

A Numerical Approach for Solving of Two-Dimensional Linear Fredholm Integral Equations with Boubaker Polynomial Bases

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 12، بهار 2018، صفحه 41-54

41

A Numerical Method For Solving Physiology Problems By Shifted Chebyshev Operational Matrix

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 1، بهار 2018، صفحه 95-102

42

A Parametric Approach to Solving the Fuzzy Multi-Objective Linear Fractional Programming Problem

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 14، پاییز 2018، صفحه 87-102

43

Application of Laguerre Polynomials for Solving Infinite Boundary Integro-Differential Equations

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 143-149

44

Applying change management models to the revalidation of an undergraduate Accounting & Finance programme – a study in the UK higher education

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 8، بهار 2018، صفحه 1-7

45

A Recurrent Neural Network for Solving Strictly Convex Quadratic Programming Problems

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 339-347

46

A Reliable Routing Algorithm for Delay Sensitive Data in Body Area Networks

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 229-236

47

A Review of Current Trends and Advance in Analytical Methods for Determination of Simvastatin Electrochemical by different electrodes

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 2، بهار 2018، صفحه 179-184

48

A Review of Optical Routers in Photonic Networks-on-Chip: A Literature Survey

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 143-154

49

A Review of Relationship between Environmental Quality and Citizen’s Behavioral Patterns in Public Spaces (Case Study: Mashhad Kouhsangi and Qaranei Streets)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 25-36

50

A Review of the Concepts of Social Action and Isolation in Virtual Space

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 89-101

51

A Sociological Study of Authoritarianism in the Pahlavi Era

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 69-82

52

A solution for Volterra Integral Equations of the First Kind Based on Bernstein Polynomials

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 1، بهار 2018، صفحه 19-27

53

A special subspace of weighted spaces of holomorphic functions on the upper half plane

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 87-92

54

A Study on Relationship between Intellectual Capital and Refined EVA in Insurance Companies as Member of Tehran Stock Exchange

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 9، تابستان 2018، صفحه 91-101

55

A theoretical study on halogen-π interactions: X-C2-Y…C8H8 complexes

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 2، بهار 2018، صفحه 127-131

56

Bankruptcy Assessment with the Interval Programming and Games Theory

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 12، بهار 2018، صفحه 31-40

57

Butter Separation from Cream Using Ultrasonication: Optimization of Parameters Using RSM

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 1-10

58

Capability Analyzing of Solar Energy Based on Climatic Criteria Recognition in Iran’s Architectural Design by the Use of Fuzzy Analytical Hierarchy Process Method (FAHP)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 47-60

59

Chaotic property for non-autonomous iterated function system

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 13، بهار 2018، صفحه 55-68

60

Characterization of Milk Proteins in Ultrafiltration Permeate and Their Rejection Coefficients

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 49-54

61

Characterization of n–Jordan homomorphisms on Banach algebras

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 13، بهار 2018، صفحه 69-74

62

Clustering with Intelligent Linexk-Means

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 14، پاییز 2018، صفحه 5-14

63

Combination of DEA and ANP-QUALIFLEX Methods to determine the most Efficient Portfolio (Case study: Tehran Stock Exchange)

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 9، تابستان 2018، صفحه 79-90

64

Comparative Content Analysis of Mathematics Textbooks in first Grade Students of Elementary Schools in Iran, Japan and America

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 299-314

65

Comparative evaluation of biodegradable polymeric nanoparticles of casein/poly lactic-co-glycolic acid (PLGA) containing different concentrations of alpha-tocopherol

Food and Health
دوره 1، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 12-16

66

Comparative Study of Symbol: Iranian Contemporary Architecture and Seljuk (Case Study:Tombes)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 33-50

67

Comparative Study of the Impact of Location on the Constructive Components of Housing Quality in the Mind of the Residents (Case Study: Shahrak-e-Gharb Neighborhood and Monirieh Neighborhood)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 45-52

68

Comparison of Performance of Traditional Value at Risk Models with Switching Model in Tehran Stock Exchange

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 10، پاییز 2018، صفحه 57-68

69

Comparison of the effectiveness of an intervention program to improve the nutritional status of children aged 2-6 years in Day Care Centers of East and West of Iran

Food and Health
دوره 1، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 11-17

70

Comparison of The LBM With the Modified Local Crank-Nicolson Method Solution of Transient Two-Dimensional Non-Linear Burgers Equation

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 1، بهار 2018، صفحه 55-73

71

Comparison of three different methods for detection of corn and sunflower oils in adulterated sesame oil

Food and Health
دوره 1، شماره 1، بهار 2018، صفحه 12-18

72

Computational study of energetic, stability, and nuclear magnetic resonance of BN nanotube as a nanosensor

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 3، تابستان 2018، صفحه 251-258

73

Computer extended series and HAM for the solution of non-linear Squeezing flow of Casson fluid between parallel plates

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 1، بهار 2018، صفحه 9-18

74

Congestion estimation of router input ports in Network-on-Chip for efficient virtual allocation

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 79-86

75

Connectivity Restoration in Wireless Sensor and Actor Networks using Distributed Learning Automata

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 279-297

76

Cost-aware Topology Customization of Mesh-based Networks-on-Chip

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 61-68

77

Cost Efficiency Measures In Data Envelopment Analysis With Nonhomogeneous DMUs

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 1، بهار 2018، صفحه 75-85

78

Decentralized Fuzzy-PID Based Control Model for a Multivariable Liquid Level System

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 247-254

79

Design and Evaluation of a Mercury (II) Optode Based on Immobilization of 5, 6 Di methyl -1- (4 methyl benzyl) -2- para tolyl-1H-benzimidazole (DMBPTBI) on a Triacetylcellulose Membrane and Determination in Various Samples

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 2، بهار 2018، صفحه 133-142

80

Designing a decision support system to predict the success of research centers with discriminatory analysis DEA

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 14، پاییز 2018، صفحه 125-136

81

Detecting Corporate Financial Fraud using Beneish M-Score Model

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 8، بهار 2018، صفحه 29-34

82

Determination of satiety index of low-fat yogurt in healthy normal-weight Isfahanian adults

Food and Health
دوره 1، شماره 1، بهار 2018، صفحه 1-7

83

Determination of Trace Amount of Zn2+ Ion in soil, blood and vegetable and water samples by Flame Atomic Absorption Spectrometry After Cloud Point Extraction Using Selective Synthesis Ligand2-(3- indolyl) – 4,5 di phynyl imidazole.

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 4، پاییز 2018، صفحه 379-399

84

Developing a Mixed Integer Quadratic Programing Model with Integer Numbers for Designing a Dynamic closed-loop Logistics Network

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 14، پاییز 2018، صفحه 71-86

85

Developing an Efficiency Based Target Setting Model for K-Stage Serial Structures

International Journal of Industrial Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1397

86

Developing the Conceptual and Methodological Framework for Discursive-institutional Analysis of Coastal Exclusive Space Production: with Special Reference to Critical Realism Perspective

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 15-24

87

Development of Traditional Date Cookie Formulation Using Pumpkin Puree

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 69-78

88

DFT study of the intermolecular interaction of 3,4-dinitropyrazole (DNP) and H2O

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 3، تابستان 2018، صفحه 229-236

89

dominating subset and representation graph on topological spaces

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 14، پاییز 2018، صفحه 137-148

90

Effect of bioactive edible coating based on sodium alginate and coriander (Coriandrum sativum L.) essential oil on the quality of refrigerated chicken fillet

Food and Health
دوره 1، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 30-38

91

Effect of Dezful’s Day Care Center interventional program to fight malnutrition and improvement of anthropometric indices among preschool children

Food and Health
دوره 1، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 6-11

92

Effect of selenium supplementation on glycemic control and lipid profile in patients with type 2 diabetes: A review on current evidence

Food and Health
دوره 1، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 29-34

93

Efficiency of Ethanol concentration and Heating methods assisted Extraction Process of Stevioside from Stevia rebaudiana

Food and Health
دوره 1، شماره 1، بهار 2018، صفحه 8-11

94

Efficient location by using data envelopment analysis

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 14، پاییز 2018، صفحه 61-70

95

Electronic Structure, Biological Activity, Natural Bonding Orbital (NBO) and Non-Linear Optical Properties (NLO) of Poly-Functions Thiazolo [3,2-a]Pyridine Derivatives. DFT Approach

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 3، تابستان 2018، صفحه 187-209

96

Enhanced removal of Bismark Brown(BB) dye from aqueous solutions using activated carbon from raw Ziziphusspina-christi (ZSAC) Equilibrium, thermodynamic and kinetics

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 3، تابستان 2018، صفحه 237-249

97

Enhanced removal of humic acids (HAs) from aqueous solutions using MWCNTs modified by N-(3-nitro-benzylidene)-N-trimethoxysilylpropyl-ethane-1,2-diamine on Equilibrium, thermodynamic and kinetics

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 3، تابستان 2018، صفحه 259-270

98

Entrepreneurial University, a Necessity for Knowledge-Based Economy; Evaluation and Explanation of Entrepreneurial Capacity of University of Mazandaran

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 53-66

99

Enzyme Inhibitory Activity of Certain Vegetables Indigenous in Iran as Potential Antiandrogens

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 1، بهار 2018، صفحه 75-80

100

Estimating ‎U‎pper and Lower Bounds For Industry Efficiency With Unknown ‎Technology‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 247-259

101

Ethnic Factors and Sustainable Development in Iranian Kurdistan

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 13-29

102

Euler-Lagrange equations and geometric mechanics on Lie groups with potential

Journal of New Researches in Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1397

103

Evaluating the relationship of fungal contamination and ochratoxin A content in nonalcoholic beers from different climatic regions

Food and Health
دوره 1، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 1-6

104

Evaluation of Antioxidant Activity, Total Phenolic and Flavonoids Contents of Orthosiphon stamineus, Teucrium polium, and Berberis vulgaris Decoctions

Food and Health
دوره 1، شماره 1، بهار 2018، صفحه 29-36

105

Evaluation of Model-Based Methods in Estimating Dynamic Functional Connectivity of Brain Regions

Journal of New Researches in Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1397

106

Evaluation of the antioxidant activity of Thymus Using Electrochemical Methods and radical scavenging method

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 4، پاییز 2018، صفحه 353-360

107

Evaluation of the Migration of Antimony from Polyethylene Terephthalate (PET) Plastic Used for Verjuice and Lemon Juice Packaging

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 55-60

108

Evaluation of the Parameters Involved in the Iris Recognition System

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 219-228

109

Evaluations of the antibacterial effect of chitosan edible film contain ajwain essential oil on some foodborne pathogenic bacteria

Food and Health
دوره 1، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 7-10

110

Explaining the Methods of Architecture Representation Using Semiotic Analysis (Umberto Eco's Theory of Architecture Codes)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 33-48

111

Explaining the Mutual Relationship between Board Gender Diversity and Corporate Social Responsibility using the Simultaneous Equations System

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 11، زمستان 2018، صفحه 1-10

112

extend numerical radius for adjointable operators on Hilbert C^* -modules

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 81-86

113

External and Internal Incompressible Viscous Flows Computation using Taylor Series Expansion and Least Square based Lattice Boltzmann Method

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 193-200

114

Factors Affecting Health Seeking Behavior among Rural Dwellers in Nigeria and its Implication on Rural Livelihood

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 11-17

115

Fads Models with Markov Switching Hetroskedasticity: decomposing Tehran Stock Exchange return into Permanent and Transitory Components

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 8، بهار 2018، صفحه 19-28

116

Family Transformation after Natural Disasters (Case Study: Survived Women after Bam Earthquake in 2003)

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 11-18

117

Finding Default Barrier and Optimal Cutoff Rate in KMV Structural Model based on the best Ranking of Companies

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 8، بهار 2018، صفحه 35-45

118

‎f‎inding the defining hyperplanes of production possibility set with ‎variable‎ returns to scale using the linear independent ‎vectors‎‎

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 53-66

119

Finitely Generated Annihilating-Ideal Graph of Commutative Rings

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 375-383

120

Forecasting Stock Price using Hybrid Model based on Wavelet Transform in Tehran and New York Stock Market

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 11، زمستان 2018، صفحه 43-57

121

Formal Method in Service Composition in Heath Care Systems

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 1-6

122

Fractionation and Determination of Some Structural Properties of Persian Gum

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 1، بهار 2018، صفحه 81-90

123

Fuzzy Clustering Based Routing in Wireless Body Area Networks to Increase the Life of Sensor Nodes

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 155-166

124

Genetically modified foods: Pros and cons for human health

Food and Health
دوره 1، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 18-23

125

Geomatics and Architectural Heritage: a Multi-layer Interactive Map of Tuscia-Italy

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 15-22

126

Glazed Transitional Space as a Passive Heating System (Case Study: Glazed Loggias in Semi-Arid climate)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 5-10

127

Greenway Pedestrian Design in order to Rejoin the divided Urban Zones through the Brownfield Regeneration (Case Study: Tehran District 17- from Shahid Bradaran-e-Hosseini St. to Yaft Abad St.)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 69-80

128

Growth of Green Marketing –A Literature perspective of Green Indian Economy

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 17-20

129

Ideal of Lattice homomorphisms corresponding to the products of two arbitrary lattices and the lattice [2]

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 14، پاییز 2018، صفحه 113-124

130

Identification of Risk Factors by Using Macroeconomic and Firm-Specific Variables Simultaneously in Tehran Stock Exchange by Applying Canonical Correlation Analysis

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 8، بهار 2018، صفحه 77-88

131

Image Compression Method Based on QR-Wavelet ‎Transformation

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 270-277

132

IMNTV-Identifying Malicious Nodes using Trust Value in Wireless Sensor Networks

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 87-100

133

Impact of Presence of Women in the Board on the Weakness of Internal Control

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 10، پاییز 2018، صفحه 83-94

134

Implementation of Random Forest Algorithm in Order to Use Big Data to Improve Real-Time Traffic Monitoring and Safety

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 51-60

135

Improved Profitability and Competition in Two Level Supply Chain by Non-Cooperative Games

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 11، زمستان 2018، صفحه 59-70

136

Improvement of Users' Perception of Corporate Social Responsibility: Visualization of Financial Statements

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 8، بهار 2018، صفحه 9-18

137

Income Smoothing, Investor Reaction and Earnings Persistence

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 11، زمستان 2018، صفحه 23-31

138

Integrating Business Sustainability into Supply Chain Management

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 9، تابستان 2018، صفحه 1-15

139

Interactions of Hydrocolloid and Emulsifier on Rebuilding Gluten Network of Damaged Wheat and Taftoon Bread Quality

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 79-87

140

Internal Audit, Board of Directors and Financial Reporting Quality

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 8، بهار 2018، صفحه 63-75

141

Inverse DEA Using Enhanced Russell Measure in the Presence of Fuzzy Data

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 165-180

142

Investigating the Effect of Financial Distress on Tax Avoidance during the Global Financial Crisis in Companies Listed on Tehran Stock Exchange

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 9، تابستان 2018، صفحه 41-51

143

Investigating the Risk of Paying Loans to Public and Private Companies Using the Logit Model and Comparing it with Altman Z (Case Study: A Private Bank in Iran)

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 11، زمستان 2018، صفحه 33-41

144

Kinetic Modeling of Mass Transfer During Roasting of Soybeans Using Combined Infrared-Hot Air Heating

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 1، بهار 2018، صفحه 1-12

145

LAGA: نرم افزار ایرانی تخصیص کاربری اراضی در سطح سیمای سرزمین با استفاده از الگوریتم ژنتیک

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

146

Lattice of full soft Lie algebra

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 93-104

147

Matrix ‎A‎pproach to ‎R‎obustness ‎A‎nalysis for ‎S‎trategy ‎S‎election

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 261-269

148

Measuring robust overall profit efficiency with uncertainty in input and output price vectors

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 5-18

149

Meta-Analysis of the Iranian Studies on Social Harms

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 67-73

150

Metadata Enrichment for Automatic Data Entry Based on Relational Data Models

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 193-208

151

Modeling Volatility Spillovers in Iran Capital Market

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 10، پاییز 2018، صفحه 47-55

152

m-polar intuitionistic graphs and its properties

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 12، بهار 2018، صفحه 71-78

153

Multi-Objective Location-Routing Model With Multiple Transportation Modes For Designing Relief Networks Under Uncertainty‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 315-329

154

Multi-Objective Model for Fair Pricing of Electricity Using the Parameters from the Iran Electricity Market Big Data Analysis

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 359-374

155

Neighborhood Environment Quality Improvement with Community Participation Approach by Participation, Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) (Case study: Cyrus Neighborhood, Tehran, Iran)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 11-24

156

Network ‎D‎ata Envelopment Analysis Models For Measuring Efficiency Of a Four-Stage Supply Chain With Returned Outputs‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 237-244

157

Network Investigation and Performance Analysis of ZigBee Technology using OPNET

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 209-218

158

Network Parameters Evaluation in Vehicular Ad-hoc Network (VANET) Routing Protocols for Efficient Message Delivery in City Environment

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 185-192

159

Novel Quaternary ammonium modified-tragacanth gum hydrogels for drug delivery applications with antimicrobial activity and release kinetic study

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 3، تابستان 2018، صفحه 271-282

160

Numerical Simulation of 1D Linear Telegraph Equation With Variable Coefficients Using Meshless Local Radial Point Interpolation (‎MLRPI)

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 151-164

161

Numerical Study of Coupled Fluid Flow and Heat Transfer in a Rectangular Domain at Moderate Reynolds Numbers using the Control Volume ‎Method

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 397-410

162

Numerical Study of Unsteady Flow of Gas Through a Porous Medium By Means of Chebyshev Pseudo-Spectral Method

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 229-236

163

Nutrition Knowledge, Attitude and Practice among Health Staff in Iran: the NUTRI-KAP Survey

Food and Health
دوره 1، شماره 1، بهار 2018، صفحه 37-42

164

Offering a Human Resources Model for Training in the Ministry of Sports and Youth

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 19-33

165

On Generalized Injective Spaces in Generalized Topologies

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 12، بهار 2018، صفحه 15-24

166

On minimal degrees of faithful quasi-permutation representations of nilpotent groups

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 12، بهار 2018، صفحه 87-98

167

People Perception Regarding Possible Impact of Urbanization on Environmental Degradation in Islamabad

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 1-10

168

Physical Properties of Fermented Milk Tablets

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 1، بهار 2018، صفحه 21-28

169

Po-S-Dense Monomorphism

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 1، بهار 2018، صفحه 47-54

170

Poverty, Illiteracy cum Prosperity Theology: A Quantitative Study

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 83-92

171

Predicting Bankruptcy of Companies using Data Mining Models and Comparing the Results with Z Altman Model

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 10، پاییز 2018، صفحه 33-46

172

Preparation and Characterization of Pullulan-Soy Protein Concentrate Biocomposite Film

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 19-28

173

Presenting a Multi-Objective Mathematical Model for Time-Cost trade off Problem Considering Time Value of Money and Solve it by MOPSO Algorithm

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 14، پاییز 2018، صفحه 35-50

174

Pricing Approaches for Investment Companies

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 11، زمستان 2018، صفحه 71-79

175

Primary evidence on the potential of Lactobacillus paracasei in treatment of hepatocellular carcinoma

Food and Health
دوره 1، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 27-29

176

Probiotics and glycemic control: A simplified interplay model for the pathways behind

Food and Health
دوره 1، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 24-28

177

Production of Lavash Bread by Yeast – Salt Method and Determining the Rheological Properties of Its Dough

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 1، بهار 2018، صفحه 29-34

178

Providing Design Strategies for Ventilation System in Treatment Environments (Proposed Sample: Hybrid Ventilation System in Hospitals)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 13-16

179

Public Sector and Globalization: Towards New public Management

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 1-9

180

Quantum-Chemical and Solvatochromic analysis of solvent effects on the Electronic Absorption Spectra of Some Benzodiazepine Derivatives

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 4، پاییز 2018، صفحه 343-352

181

Quantum Chemical Modeling of 2-(Cyclohexylamino)-2-oxo-1-(quinolin-4-yl)ethyl 4-Chlorobenzoate: Molecular Structure, Spectroscopic (FT-IR, NMR, UV) Investigations, FMO, MEP and NBO Analysis Based on HF and DFT Calculations

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 2، بهار 2018، صفحه 111-126

182

Ranking of units by anti-ideal DMU with common weights

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 6، شماره 1، بهار 2018، صفحه 1451-1460

183

Ranking Two-Stage Process Using a Common Set of Weights in DEA

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 201-209

184

Reactivity and aromaticity of hexasiline derivatives Si6XH5 (X = H, F, Cl, Br, COOH, NO2, NH2, CH3 and tBu)

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 3، تابستان 2018، صفحه 283-293

185

Reading The Role of Yard in House

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 61-70

186

Reengineering the Industrial CMMI

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 135-142

187

Representation of Family in Hollywood Movies Displayed on Satellite

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 51-58

188

Reputation Risk Management in the Framework of Enterprise Risk Management: Evidences from an Active Financial Institution in the Capital Market of Iran

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 10، پاییز 2018، صفحه 1-13

189

Resocialization and Correcting Criminals in Iran’s Criminal Policy

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 19-32

190

Resource Mobilization Theory: Political Movement in Egypt

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 1-12

191

Results on Generalization of Burch’s Inequality and the Depth of Rees Algebra and Associated Graded Rings of an Ideal with Respect to a Cohen-Macaulay Module

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 14، پاییز 2018، صفحه 15-34

192

Revenue - Profit Measurement in Data Envelopment Analysis with Dynamic Network Structures: A Relational Model

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 1، بهار 2018، صفحه 103-114

193

Robust efficiency in data envelopment analysis with VRS technology

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 13، بهار 2018، صفحه 91-100

194

Rural Women’s Experiences with Money and Developmental Intervention: A Case Study in Semnan Province

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 71-81

195

Sensitivity Analysis of Banks Efficiency to the Financial Variables

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 13، بهار 2018، صفحه 5-16

196

Sepration and determination trace amount of cadmium ions in real and water samples by cloud point extraction - flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration with non-ionic surfactant Triton-X114

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 4، پاییز 2018، صفحه 307-316

197

Shelf Life Extension of Package’s Using Cupper/(Biopolymer nanocomposite) Produced by One-Step Process

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 1، بهار 2018، صفحه 47-58

198

Simulating Exchange Rate Volatility in Iran Using Stochastic Differential ‎Equations‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 1، بهار 2018، صفحه 1-8

199

Sleep Disorder in relation to Health and Quality of life

Food and Health
دوره 1، شماره 1، بهار 2018، صفحه 47-53

200

Social Capital Assessment of the Quality of Life of the Elderly in Rasht

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 49-60

201

Sociological Analysis of Impressments of Modern Factors on Religious Values in Rural Kurdistan

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 43-51

202

Sociological Explanation of the Effect of Social Capital on the Forms of Alienation among Adult Residents of Tehran

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 35-52

203

Sociological Investigation of the Usage of Cyber Space and its Relation with Social Isolation (Case Study: Science and Research Branch Students)

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 39-49

204

Solving infinite system of nonlinear integral equations by using ‎F-‎generalized Meir-Keeler condensing operators, measure of noncompactness and modified homotopy perturbation.

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 14، پاییز 2018، صفحه 150-160

205

Some properties and domination number of the complement of a new graph associated to a commutative ring

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 12، بهار 2018، صفحه 99-108

206

Some results on Bipolar Fuzzy Graph

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 39-52

207

Some results on the energy of the minimum dominating distance signless Laplacian matrix assigned to graphs

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 13، بهار 2018، صفحه 75-82

208

Some results on vertex-edge Wiener polynomials and indices of graphs

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 149-162

209

Stability analysis of impulsive fuzzy differential equations with finite delayed state

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 105-120

210

Stability of the seventh-order functional Equations in the β-Gaussian space

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 67-80

211

Statistical Analysis on IoT Research Trends: A Survey

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 101-134

212

Structural Characteristics and Reactivity Relationship of some Thiophene Derivatives

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 4، پاییز 2018، صفحه 317-329

213

Structured Network Public Spaces a Step Toward Integration of Urban

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 21-32

214

Studies on sleep disorders in relation to health

Food and Health
دوره 1، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 35-44

215

Survey on Perception of People Regarding Utilization of Computer Science & Information Technology in Manipulation of Big Data, Disease Detection & Drug Discovery

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 237-246

216

Technically Efficient Targets for the Groups by Using the Centralized Scenario and Enhanced Russell Measure

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 6، شماره 1، بهار 2018، صفحه 1461-1480

217

Television Programs and Development of Moral Values

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 77-87

218

The Causes of the Emergence of Islamic Extremism in the Wahhabi Sect and the Tendencies towards it

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 31-47

219

The Challenges and Strategic Imperatives of Nigeria’s Defense and Internal Security Measures since the Fourth Republic

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 1-11

220

The Combined Reproducing Kernel Method and Taylor Series for Handling Fractional Differential ‎Equations

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 349-358

221

The Effectiveness of Philosophy Education on Metacognitive Beliefs among High School Students

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 59-67

222

The effect of daily meal support program on improvement of anthropometric indices in 2-6 years old children in Iranshahr, Iran

Food and Health
دوره 1، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 17-21

223

The Effect of Bunium persicum on Gastrointestinal Symptoms and Inflammatory Mediators in Irritable Bowel Syndrome Patients

Food and Health
دوره 1، شماره 1، بهار 2018، صفحه 43-46

224

The effect of Lactobacillus casei derived extracellular vesicles on the expression of Toll-like receptor-2 gene

Food and Health
دوره 1، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 1-5

225

The effect of L-carnitine on colorectal cancer: A review on current evidence

Food and Health
دوره 1، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 39-47

226

The Effect of Magnetic Nanoparticles along with Magnetic Experimental Modeling for the Desalination of the Caspian Sea Water

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 4، پاییز 2018، صفحه 297-306

227

The Effect of Polylactic Acid Packaging Modified with Clay Nanoparticles on Quality and Shelf life of Mushroom

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 29-40

228

The Effect of Thermal Treatments on the Rheological Behavior of Basil Seed (Ocimum basilicum) and Balangu Seed (Lallemantia royleana) Gums

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 1، بهار 2018، صفحه 35-46

229

The Effect of Uncertainty of Macroeconomic Indicators on Tehran Stock Exchange Return With an Approach of the TVP-SV Model

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 9، تابستان 2018، صفحه 29-39

230

The Effects of Adding Xanthan and Carboxy Methyl Cellulose on Cooking and Sensory Characteristics of Soya Burger

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 1، بهار 2018، صفحه 59-64

231

The effects of isomerism and side chain mutation on binding energy and NMR/NQR tensors of L-methionylasparagine and L-asparagylmethionine

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 4، پاییز 2018، صفحه 369-378

232

The Effects of Land Ownership System to Urban Development Plan (Case Study: The Section Edge of Tehran City)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 33-44

233

The Effects of Transparency of Financial Information and Board Composition on Forecast Accuracy of Corporate Earnings

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 11، زمستان 2018، صفحه 81-93

234

The Effects of Wild Sage Seed Gum (Salvia macrosiphon) on the Rheological Properties of Batter and Quality of Sponge Cakes

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 41-48

235

The Existance of the Optimum Solution for the System of Differential Equation in Hilbert Space

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 12، بهار 2018، صفحه 25-30

236

The Form of Residential Buildings on Local Winds: Air Pollution Reduction

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 53-64

237

The Idea Of Using The Steganography As Encryption Tool

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 42-50

238

The Impact of the Adoption Business Intelligence among Iranian Banks

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 13-20

239

The Influence of Aloe Vera Powder on Dough Properties and the Quality of Barbari Bread

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 1، بهار 2018، صفحه 13-20

240

The Inoculation Effect of Arum conophalloides on Salmonella typhimurium Bacteria Using an Antibacterial Approach at Different Temperatures, Time Intervals, and Extract Concentrations

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 1، بهار 2018، صفحه 65-74

241

The Optimization of Open- Space Based on Social Theory in Iran

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 23-32

242

Theoretical studies on corrosion inhibition of N-aroyl-N’-aryl thiourea derivatives using conceptual DFT approach

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 2، بهار 2018، صفحه 165-177

243

Theoretical study of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-para-dioxine removal by boron nitride-nanotube (BNNT): QSAR, IR-DFT

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 2، بهار 2018، صفحه 103-110

244

The Presence of Women on the Board and Tax Avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 9، تابستان 2018، صفحه 53-62

245

The Ranking of Corporate Social Responsibility by Using of DEA Cross Efficiency

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 11، زمستان 2018، صفحه 11-22

246

The Role of Class Scale in Promotion of Students’ Participation in Active Learning Process (Case Study: Male Students of a Secondary School in Shiraz)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 5961-70

247

The Role of Corporate Governance on Tax Justice (Horizontal Equity and Vertical Equity)

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 11، زمستان 2018، صفحه 95-108

248

The Role of Government and Local Actors in the Tourism Industry Development in Iran: An Unsuccessful Intervention Model

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 53-69

249

The Role of Media in Promoting Civic Skills in View of Hamshahri Subscribers (Case Study: Tehranin 3, 10 and 16 Districts)

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 13-26

250

The Role of Structure in the Aesthetic Creation of Architectural Space

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 5-14

251

The solving linear one-dimemsional Volterra integral equations of the second kind in reproducing kernel space

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 12، بهار 2018، صفحه 79-86

252

The study of relation between existence of admissible vectors and amenability and compactness of a locally compact group

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 14، پاییز 2018، صفحه 103-112

253

The Tangent Cones at Double points of Prym-Canonical Divisors of Curves of genus 7

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 13، بهار 2018، صفحه 31-40

254

The Tensor Degree of a Pair of Finite Groups

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 13، بهار 2018، صفحه 41-46

255

The Use of Fuzzy Variational Iteration Method For Solving Second-Order Fuzzy Abel-Volterra Integro-Differential Equations‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 211-219

256

Time-staged outputs in production process: A DEA-Based Approach

Journal of New Researches in Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1397

257

Time-Varying Modeling of Systematic Risk: using High-Frequency Characterization of Tehran Stock Exchange

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 8، بهار 2018، صفحه 47-61

258

Twentieth Century Urbanization in Bangladesh and a Spell of High and Unsustainable Urban Growth

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 5-14

259

Urban Design and Social mixing in the Neighborhood Districts (Case Study: Abadan, Iran)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 51-68

260

Urban Sprawl Pattern and Its Implications for Urban Management (Case Study: Zaria Urban Area, Nigeria)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 5-12

261

Urban Transformation: a Changing Phase of Minna Central Area, Nigeria

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 25-32

262

Usages of Social Networking Websites among Undergraduate Students

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 33-41

263

Using Implicit/Explicit Salvation Models to Theoretical Study Tautomerism in 7H-purine-2, 6-diamine

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 4، پاییز 2018، صفحه 331-341

264

Utility of Ranking Warehouse Candidates in Workshop Locations Using UTAStar

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 12، بهار 2018، صفحه 5-14

265

Utilizes the Community Detection for Increase Trust using Multiplex Networks

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 21-26

266

Videos as Global Networks in the Practice of Migration (An Iranian Case Study)

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 27-38

267

Weak Disposability in Integer-Valued Data Envelopment Analysis

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 385-395

268

Weighted quadrature rules with binomial nodes

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 139-148

269

ابزار تنظیم‌ بازار مالی در ایران و انگلستان

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 11، شماره 39، پاییز 1397، صفحه 95-112

270

اپیدمیولوژی مولکولی سوش‌های مایکوپلاسما بویس جدا شده از عفونت‌های ورم پستان بالینی در گاو

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 15، شماره 2(پیاپی 61)، تابستان 1397، صفحه 2497-2506

271

آثار آتش‏های عمدی بخش کشاورزی بر محیط زیست (مطالعه موردی:استان اصفهان)

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 113-124

272

اثرات افزودن ژل رویال به رقیق‌کننده تریس ـ زرده تخم مرغ بر فراسنجه‌های اسپرم قوچ افشاری پس از نگهداری‌ به صورت مایع

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 15، شماره 3(پیاپی 62)، پاییز 1397، صفحه 2553-2560

273

اثرات بور بر محیط زیست و روش‌های حذف آن از محلول‌های آبی

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 17-27

274

اثرات تغییرات اجتماعی بر توسعه حسابداری

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 38، پاییز 1397، صفحه 79-92

275

اثر آتش سوزی بر خصوصیات خاک و پوشش گیاهی در دو سایت مرتعی مطالعه موردی (مراتع بلومان استان لرستان)

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

276

اثرات کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های رشد چمن لولیوم تحت شرایط تنش شوری

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 139-152

277

اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت درآمدهای نفتی بر فقر اقتصادی مناطق شهری در ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 7، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 56-75

278

اثرات متقابل اطلاعات حسابداری مدیریت و تکنولوژی تولید بر عملکرد تولید در سازمان‌هایی با ارزش‌های فرهنگی جمع‌گرا و فردگرا

مدیریت فرهنگی
دوره 12، شماره 1 (پیاپی 39)، بهار 1397، صفحه 81-102

279

اثر اینتراستریفیکاسیون شیمیایی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی مخلوط های پالم استئارین/ روغن کانولا

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، پاییز 97، پاییز 1397، صفحه 113-127

280

اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی نوشیدنی پروبیوتیک حاصل از مخلوط شیر گاو و شیر سویا

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، بهار 97، بهار 1397، صفحه 109-121

281

اثر انواع مختلف خوراک‌های اکسترود تجاری بر برخی شاخص‌های رشد و کیفیت لاشه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) انگشت قد در استان چهارمحال و بختیاری

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 9، 1 (پیاپی 29 بهار و تابستان 1397)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-58

282

اثر باقی‌مانده کودهای نیتروژن و فسفر بر خصوصیات شیمیایی خاک در سیستم کشت باقلا- برنج

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 7، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 103-115

283

اثربخشی ابعاد حاکمیت شرکتی بر رابطه مسئولیت اجتماعی و عدالت مالیاتی

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 38، پاییز 1397، صفحه 27-46

284

اثر پلاسمای اکسیژن در رنگرزی الیاف پشمی به منظور اصلاح خواص سطحی الیاف و کاهش آثار زیست محیطی پساب صنایع رنگرزی

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1396

285

اثر تنش شوری بر قوه‌نامیه بذر پسته خودرو (Pistacia vera L.) در جنگل خواجه کلات مشهد

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1397

286

اثر جهانی‌شدن اقتصادی بر عملکرد محیط زیست در کشورهای در حال توسعه

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

287

اثر خروج دام و جنگل نشین از جنگل بر تجدید حیات طبیعی در جنگل عباس آباد استان مازندران

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1397

288

اثر خروج دام و جنگل نشین از جنگل بر تجدید حیات طبیعی در جنگل عباس آباد استان مازندران

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 139-159

289

اثر خشکیدگی تاجی ناشی از خشکسالی بر برخی عناصر غذایی در جنگل‌های بلوط ایرانی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1397

290

اثر رشد جمعیت، سرمایه انسانی و مصرف فرآورده‌های نفتی بر آلودگی محیط-زیست در ایران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 239-255

291

اثر سازوکار‌های حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین توانایی مدیران و ایجاد ارزش برای سهام‌داران

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 38، پاییز 1397، صفحه 93-108

292

اثر سرریزهای تکنولوژی بر انتشار فضایی CO2 درکشورهای منتخب درحال توسعه آسیا

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

293

اثر صمغ دانه بالنگو بر ویژگی‌های رئولوژیکی، فیزیکی و حسی کیک برنجی بدون گلوتن

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، پاییز 97، پاییز 1397، صفحه 61-68

294

اثر ضد باکتریایی عصاره دو گونه مرجان دریایی نرم Madracis sp. و Palythoa tuberclosa از سواحل چابهار

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 15، شماره 2(پیاپی 61)، تابستان 1397، صفحه 2523-2530

295

اثر عمق مالی بر بازده سهام: رویکرد آزمون کرانه‏ها

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 171-188

296

اثر فاکتورهای اجتماعی سازمانی بر دانش ضمنی و اثربخشی بازاریابی برند ورزشی

مدیریت بازاریابی
دوره 13، شماره 38، بهار 1397، صفحه 33-45

297

اثر کادمیوم بر رشد و غلظت عناصر غذایی ترتیزک آبی تحت شرایط شوری

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1397

298

اثرگرمایش جهانی برتغییرات درجه روزهای رشد گیاهان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1397

299

اثر گونه های درختی بر ذخیره کربن آلی و خصوصیات خاک در جنگل طبیعی و جنگل کاری های شمال ایران (مطالعه موردی: جنگل دارابکلا- ساری)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1397

300

اثر مالیات آلودگی بر تقاضای خانوارها برای کالاهای آلوده‌کننده محیط زیست

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 105-115

301

اثر نیروی شناوری حرارتی در الگوی جریان هوا و پراکندگی آلاینده ها در دره های شهری با طرح بندی های فیزیکی مختلف

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

302

اثر نویز در پیش بینی زمانی جریان و انتقال آلودگی در محیط متخلخل با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1397

303

اثر نوع و مقدار ماده عمل آورنده و نوع آرد بر کاهش میزان اسید فیتیک و ویژگی‌های کیفی در خمیر و نان تست

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، بهار 97، بهار 1397، صفحه 63-76

304

ادراک حسابرسان داخلی از نقش آنان در مشاوره و اطمینان بخشی درباره محیط زیست، امور اجتماعی و راهبری

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 153-162

305

ارایه الگوی رفتاری تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادارتهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 113-130

306

ارایه چارچوبی با در نظر گرفتن ملاحظات بهداشت، ایمنی و محیط ‌زیست در تخریب ساختمان‌ها با استفاده از FAHP (مطالعه موردی: سعادت‌آباد تهران)

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-19

307

ارایه چارچوب فرآیندی شناسایی عدم‌قطعیت‌ها و پیشران‌ها (مورد مطالعه: نفت و انرژی)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 26، شماره 4 (پیاپی 105)، زمستان 1394، صفحه 1-16

308

ارایه راهکار جهت انتخاب بهترین فرایند تصفیه فاضلاب با استفاده از مدل AHP در منطقه باباباغی تبریز

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

309

ارایه سیستم معاملات الگوریتمی برای قرارداد آتی سکه طلا مبتنی بر داده‌های درون-روزی

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 49-68

310

ارایه یک الگوی مدیریتی به منظور بررسی مطلوبیت منطقه برای استفاده از روان ‎آب شهری در مدیریت فضاهای سبز شهری (مطالعه موردی: شهر کرج)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

311

ارایه یک مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه فازی برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن عوامل محیط زیستی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1396

312

ارایه مدل مدیریت آنالیز تولید انرژی برق از مزارع بادی با استفاده ازسیستم WEB GIS

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

313

ارایه مدل مهندسی بهای تمام شده ایمنی جهت افزایش شاخص های بهره‌وری

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 37، تابستان 1397، صفحه 15-27

314

ارائه الگوی اصول یکپارچه (جهانی) حسابداری مدیریت مبتنی بر تفکر انتقادی

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 39، زمستان 1397، صفحه 67-81

315

ارائه الگویی برای درک تردید حرفه‌ای حسابرسان با رویکرد تحلیل محتوا

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 11-28

316

ارائه الگوی پیاده‌سازی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با تکنیک ترکیبی دلفی فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 175-188

317

ارائه الگوی تعدیل منابع انسانی با رویکرد مبتنی بر ساخت آینده شغلیِ کارکنان در شهرداری های استان اصفهان

آینده پژوهی مدیریت
دوره 29، شماره 3 (پیاپی 114)، پاییز 1397، صفحه 161-177

318

ارائه الگوی توسعه پایدار ملی بر اساس مبانی مدیریت دانایی استراتژیک متکی بر تئوری نظم در آشفتگی

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 165-178

319

ارائه الگوی مدیریت توسعه فرهنگی کلانشهرتهران

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 10، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 51-62

320

ارائه الگوی مطلوب شهر خلاق در کلانشهر تهران

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 33-61

321

ارائه الگوئی بهینه برای مسیر راه آهن تبریز ورزقان با استفاده از مدل AHP-FUZZY

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

322

ارائه چارچوبی با در نظر گرفتن ملاحظات بهداشت، ایمنی و محیط ‌زیست در تخریب ساختمان ها با استفاده از FAHP (مطالعه موردی: سعادت آباد تهران)

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1397

323

ارائه چارچوبی جهت سنجش و پیش‌بینی ریسک سیستمی با رویکرد ارزش در معرض خطر شرطی (CoVaR)

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 11، شماره 39، پاییز 1397، صفحه 15-36

324

ارائه راهکارهای بهینه مدیریت پسماند شهری با استفاده از مدل مفهومی سوات ( (SWOT و ارزیابی راهبردها با استفاده از ماتریس راهبردی کمی (QSPM) ؛ مطالعه موردی منطقه 3 شهرداری تهران در سال 1392

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

325

ارائه فرمولاسیون جدید با استفاده از تمرهندی و پونه در زیتون پرورده

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، پاییز 97، پاییز 1397، صفحه 91-100

326

ارائه مدل ارزشیابی پروژه های طراحی معماری دانشجویان با استفاده از تکنیک DEMATEL

هویت شهر
دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 75-88

327

ارائه مدل ارزش‌آفرینی در صنعت خدمات بانکداری (مطالعه موردی: بانک ملی استان فارس)

مدیریت بازاریابی
دوره 12، شماره 37، زمستان 1396، صفحه 63-76

328

ارائه مدل انسجام اجتماعی و نقش آن در انسجام درون‌گروهی خانواده در جوامع در حال گذار به توسعه‌یافته «نمونه موردی شهر تهران»

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 10، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 67-82

329

ارائه مدلی برای ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی (پس از اجرا) با رویکرد حکمرانی شبکه (موردمطالعه: سازمان تأمین اجتماعی)

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، زمستان 1396، صفحه 13-25

330

ارائه مدلی برای پیش‌بینی برون‌سپاری فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی سازمان‌های دولتی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 29، شماره 2 (پیاپی 113)، تابستان 1397، صفحه 71-86

331

ارائه مدل به منظور پیش بینی مصرف کودهای شیمیایی در ایران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1396

332

ارائه مدل تاثیر ریسک غیرسیستماتیک بر سیاست های تأمین مالی کل شرکت‌‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 21-38

333

ارائه مدل تاثیر فرهنگ سازمانی بر اخلاق حرفه ای در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

مدیریت فرهنگی
دوره 12، شماره 2 (پیاپی 40)، تابستان 1397، صفحه 117-128

334

ارائه مدل تجاری سازی فناوری در شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه ICT

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 63-82

335

ارائه مدل رابطه هوش مالی با گرایشهای رفتاری و اثر آنها در تصمیمات سرمایه گذاری بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 203-222

336

ارائه مدل ساختاری جهت تجاری سازی دانش در دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران

آینده پژوهی مدیریت
دوره 26، شماره 4 (پیاپی 105)، زمستان 1394، صفحه 17-27

337

ارائه مدل کیفیت افشای اطلاعات حسابداری مبتنی برتحلیل رفتار مالی مدیران (دیدگاه روانشناسی شناختی)

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 63-82

338

ارائه مدل‌های مدیریت زنجیره تأمین به‌منظور توسعه تولید سوخت سبز از جلبک‌ها در کشور

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

339

ارائه و اعتبار یابی مدل دیپلماسی تجاری در تجارت بین الملل برمبنای نظریه داده بنیان و مدل معادلات ساختاری

آینده پژوهی مدیریت
دوره 28، شماره 4 (پیاپی 111)، زمستان 1396، صفحه 93-111

340

ارتباطات سیاسی، سود نقدی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 11، شماره 38، تابستان 1397، صفحه 129-144

341

ارتباط با دیگری از دیدگاه گابریل مارسل و بازتاب آن در نمایش شیرفهم

فلسفه تحلیلی
دوره 20، شماره 33 -بهار و تابستان 1397، بهار و تابستان 1397، صفحه 143-169

342

ارتباط بین غلظت سرب خون با استرس و فرسودگی شغلی کارکنان یک کارخانه باتریسازی در تهران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

343

ارتباط بین قیمت‌گذاری نادرست سهام و میزان سرمایه‌گذاری‌های شرکت با تأکید بر نقش محدودیت‌های مالی و افق زمانی سرمایه‌گذاری سهامداران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 11، شماره 37، بهار 1397، صفحه 119-132

344

ارتباط تاب‌آوری با تعهد حرفه‌ای در پرستاران بخش‌های ویژه

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 65-76

345

ارتباط تنوع گونه‌های گیاهی با برخی عوامل محیطی در منطقه وزگ یاسوج

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

346

ارتباط رضایتمندی از خدمات شهری و کیفیت زندگی شهروندان، با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی (موردپژوهی: کلانشهر تهران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1397

347

ارتباط سنجی بارش های شدید بهاری و تابش طول موج بلند خروجی زمین، مطالعه موردی بارش 15 آوریل 2016 شمال غرب ایران

جغرافیایی سرزمین
دوره 15، شماره 57، بهار 1397، صفحه 29-47

348

ارتباط میزان سیانور با ارتفاع، عمق و فاصله از مجتمع طلای موته در خاک و آب پناهگاه حیات وحش موته، اصفهان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 81-91

349

ارتقا تعاملات اجتماعی در عرصه همگانی محلات معطوف به برنامه ریزی محله - مبنا (نمونه موردی: محله حامد شهر مشهد)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

350

ارزیابی آثار زیست محیطی احداث مجتمع پرورش ماهیان گرمابی در اراضی پایین دست تالاب آلاگل- استان گلستان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

351

ارزیابی اثرات اقتصادی خشکسالی بر زیر بخش زراعت و بیلان منابع و مصارف آبی در شرق حوضه زاینده‌رود

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

352

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط‌زیست شهرستان طرقبه شاندیز با به‌کارگیری مدل تخریب

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

353

ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بیابانی بر جوامع روستایی، مطالعه موردی: روستاهای بخشهای جرقویه علیا و بن رود شهرستان اصفهان

جغرافیایی سرزمین
دوره 15، شماره 57، بهار 1397، صفحه 105-121

354

ارزیابی اثرات ریزگردها با استفاده از فن تصمیم گیری چند معیاره AHP (مطالعه موردی: شهر اهواز)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

355

ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه انتقال آب به شهر کرمان

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

356

ارزیابی اثرات زیست محیطی سایت های گردشگری شهر زاهدان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

357

ارزیابی اثرات زیست محیطی گردشگری بر مناطق شهری و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار آن به منظور ارا ئه یک برنامه استراتژیک (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

358

ارزیابی اثرات طرح تسطیح لیزری از دیدگاه پایداری در شهرستان سپیدان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

359

ارزیابی اثرات طرح ساماندهی خروج دام بر تجدید حیات و جنگل نشینان در جنگل های فومن

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1397

360

ارزیابی اثرات محیط زیستی نیروگاه حرارتی بیستون با استفاده از دو روش ماتریس ایرانی و ماتریس سریع (RIAM)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

361

ارزیابی ارتباط بین سطح آلاینده های هوا و میزان مراجعه کنندگان ناشی ازبیماری قلبی به بیمارستان در شهر اصفهان

جغرافیایی سرزمین
دوره 15، شماره 57، بهار 1397، صفحه 1-14

362

ارزیابی آسیب‌شناسی بافتی نانوکامپوزیت تری کلسیم فسفات در مقایسه با نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت بر روند التیام نقیصه ایجاد شده در استخوان ران خرگوش

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 15، شماره4 (پیاپی 63)، زمستان 1397، صفحه 2635-2644

363

ارزیابی استراتژی معاملات زوجی با رویکرد فاصله‏ای در بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 99-112

364

ارزیابی اطمینان پذیری تصفیه خانه فاضلاب به روش تحلیل درخت خطا فازی(مطالعه موردی تصفیه خانه شهرک غرب تهران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

365

ارزیابی اقتصادی- زیست‌محیطی باغات سنتی شهر قزوین

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

366

ارزیابی امنیت اجتماعی آب در دهستان‌های شهرستان کرمانشاه

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 50-65

367

ارزیابی بلوغ هم‌راستایی فناوری ‌اطلاعات و کسب ‌و ‌کار در نظام سلامت با بهره‌گیری از الگوی امتیازی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی ایران)

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 7-16

368

ارزیابی پتانسیل بازیافت مواد زائد جامد شهری (مطالعه موردی: شهر رامسر)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

369

ارزیابی پتانسیل تولید زهاب اسیدی باطله های کارخانه فرآوری مجتمع سنگ آهن سنگان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

370

ارزیابی پتانسیل خورندگی در خاک مجاور خطوط لوله‌های آبرسانی شهرهای آبادان و خرمشهر

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1396

371

ارزیابی تأثیر الگوی کشت بر منابع آب‌ زیرزمینی دشت مهران به‌روش پویایی سیستم در تغییرات قیمت انرژی

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 8، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 121-134

372

ارزیابی تاثیر ساختار زمین شناسی بر منظر زیست محیطی منابع آب فشم

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

373

ارزیابی تاثیر مصالح و کارآمدی سیستم‌های سرمایشی بر مصرف برق ساختمان‌های شهری: مدل WRF+BEM در منطقه شهری بندر‌عباس

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

374

ارزیابی تغییرات پوشش اراضی شهر ملایر با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین بین سال های 2000 و 2014

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

375

ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در حوضه آبخیز رودخانه تجن با تکیه بر سنجه‌های سیمای سرزمین

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

376

ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

377

ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در نواحی شهری(مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

378

ارزیابی تغییر کاربری اراضی و تاثیر آن بر هیدروگراف سیل حوزه آبخیز امامه، استان تهران

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 8، 2 (پیاپی 28 پاییز و زمستان 1396)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-68

379

ارزیابی تقاضای تفرجی سامان عرفی قوری قلعه در جنگل‌های حوزه شهرستان پاوه

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

380

ارزیابی تناسب اراضی برای کاربری های کشاورزی و مرتعداری با روش Fuzzy AHP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قوری چای استان اردبیل)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1397

381

ارزیابی توابع احتمالی-آماری جهت بررسی الگوی توزیع طبقات تاج پوشش در جنگل های چارطاق اردل

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1396

382

ارزیابی توان اکولوژیک برای اکوتوریسم غرب لرستان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

383

ارزیابی توان اکولوژیکی برای کاربری‌های کشاورزی و مرتع‌داری با استفاده از مدل FUZZY AHP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کفتاره استان اردبیل)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

384

ارزیابی توان اکولوژیک به منظور توسعه شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: جزیره مینو)

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1396

385

ارزیابی توان اکولوژیک تالاب قوریگل برای کاربری کشاورزی و مرتعداری با روش AHP

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1397

386

ارزیابی توان اکولوژیک توریسم با استفاده از مدل‌های‌ تصمیم گیری چند معیاره AHP و FAHP چانگ در محیط GIS (مطالعه موردی: شمال بهبهان)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

387

ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه شهری با تکنیک‌های ANPو منطق فازی (مطالعه موردی: شهر بانه)

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

388

ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری، روستایی و صنعتی شهرستان شیراز و برآورد استقرار فعلی این مناطق با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 53-63

389

ارزیابی‎ ‎توان‎ ‎اکولوژیک توسعه‎ ‎شهری،روستایی و صنعتی شهرستان شیراز و برآورد ‏استقرار فعلی این مناطق ‏‎ ‎با استفاده‎ ‎از‎ ‎سامانه‎ ‎اطلاعات‎ ‎جغرافیایی‎(GIS)‎

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1397

390

ارزیابی توان اکولوژیک جنگل های منطقه حفاظت شده ارسباران با روش های ارزیابی چند معیاره بولین و تکنیک ترکیب خطی وزنی(WLC) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 127-141

391

ارزیابی توان اکولوژیک حوضه آبخیز سد تاجیار برای کاربری تفرج با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP )

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

392

ارزیابی توان اکولوژیک حوضه ی آبخیز سد تاجیار برای کاربری جنگلداری با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

393

ارزیابی توسعه کاربری صنعتی با تکنیکANP و Vikorدر محیط فازی با استفاده از GIS (مطالعه موردی شهرستان آذرشهر)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1396

394

ارزیابی چند معیاره مکانی پارک ملی کرخه جهت توسعه طبیعت گردی با استفاده از GIS

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

395

ارزیابی خاصیت آنتی‌باکتریال لفاف‌های بسته‌بندی نانو نقره اصلاح شده با فتوکاتالیست TiO2 به روی کله پاچه

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 15، شماره 1(پیاپی 60)، بهار 1397، صفحه 2393-2402

396

ارزیابی دانش زیست محیطی دانشجویان دانشگاه رازی با تاکید بر گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1397

397

ارزیابی دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه کردستان در خصوص مسایل زیست‌محیطی

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 103-117

398

ارزیابی درصد استقرار جمعیت‌های گونه گیاهی Salsola rigida در مناطق مختلف رویشی استان سمنان

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 9، 1 (پیاپی 29 بهار و تابستان 1397)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-20

399

ارزیابی درونی کردن ارزش‌های زیست محیطی در نظام آموزش و پرورش

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1396

400

ارزیابی راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم از دیدگاه مدیریت آب سبز

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 8، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 133-145

401

ارزیابی ریسک ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست بخش صنعت شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی با استفاده از روش Delphi و مدل تلفیقی FMEA&TOPSIS

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 141-156

402

ارزیابی ریسک ایمنی، بهداشت و محیط زیست بخش صنعت شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی با استفاده از روش Delphi و مدل تلفیقی TOPSIS&FMEA

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

403

ارزیابی ریسک در طراحی محصول با رویکرد FMEA فازی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1397

404

ارزیابی ریسک زیست‌محیطی کارخانه سیمان اکباتان همدان با استفاده از روش‌های (FMEA.AHP.Delphi)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

405

ارزیابی ریسک زیست‌محیطی کارخانه فولاد با استفاده از روش های ANP و TOPSIS (مطالعه موردی: کارخانه فولاد ویان همدان)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

406

ارزیابی ریسک سلامت آرسنیک در برخی محصولات کشاورزی، روستا‌های گیلکلو و قوجاق شهرستان قروه استان کردستان

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

407

ارزیابی ریسک سلامت منابع آب اطراف مجتمع مس میدوک شهربابک استان کرمان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

408

ارزیابی ریسک محیط‌زیستی تالاب‌ها با استفاده از روش‌های TOPSIS و EFMEA (مطالعه موردی : تالاب آقگل در استان همدان)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

409

ارزیابی ریسک محیط زیستی مجتمع کشت و صنعت شهدای خلیج فارس با استفاده از روش TOPEFMEA

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 57-75

410

ارزیابی ریسک های زیست محیطی ایستگاه های تقویت فشار گاز بنگستان و آسماری به روش HAZANدر مجتمع بهره برداری نفت و گاز مارون 3

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

411

ارزیابی ریسک های زیست محیطی کارخانه ی بهره برداری نفت و گاز مجتمع مارون ( 3 ) با روش تجزیه و تحلیل خطر ( HAZAN )

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

412

ارزیابی ریسک‌های محیط‌زیستی واحد بهره‌برداری پالایش گاه نفت خام گچساران با تلفیق روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره و تجزیه و تحلیل حالات خرابی و شکست محیط‌زیستی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 165-178

413

ارزیابی رفتار ایمنی کشاورزان صیفی‌کار شهرستان اندیمشک در استفاده از سموم شیمیایی

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 13-22

414

ارزیابی روش های انتقال آب از سد صفارود به شهر کرمان

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

415

ارزیابی روش های قطعی و زمین آمار در پهنه بندی غلظت ذرات معلق ( PM10وPM2.5 ) با استفاده ازGIS : مطالعه موردی، شهر سبزوار

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1396

416

ارزیابی روند بیابان زایی در دشت مهران با تاکید بر معیارهای بیوفیزیک مدل IMDPA

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

417

ارزیابی روند تغییرات پوشش اراضی حوضه آبخیز مشرف به دریاچه بزنگان با روش طبقه بندی تحلیل مولفه های مستقل (ICA)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

418

ارزیابی زیستی رودخانه بالخلو اردبیل بر اساس شاخص های کمی( شانون -مارگالف- پیلو)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

419

ارزیابی ساختار فضایی و روند تحولات کاربری اراضی فرهنگی شهرها با استفاده از مدلهای کمی (نمونه موردی شهر بانه)

جغرافیایی سرزمین
دوره 15، شماره 59، پاییز 1397، صفحه 71-88

420

ارزیابی سیستم کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک و مدل‌سازی تلفات تبخیر و باد بردگی در آبپاش مدل ADF 25 ͦ در منطقه مغان

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 7، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 117-134

421

ارزیابی سیستم کنترل داخلی شرکت پالایش گاز پارسیان بر اساس چهارچوب ارائه شده کوزو 2013

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 193-206

422

ارزیابی سیستم مدیریت پسماندهای تولیدی بیمارستانهای شهرستان ساری با تاکید بر شیوه بی خطرسازی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

423

ارزیابی سطح آلودگی فلزات سنگین در خاک کشاورزی منطقه سر پل ذهاب کرمانشاه (مطالعه موردی:آرسنیک،سرب و کادمیوم)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 68-79

424

ارزیابی سلامت روان شناختی شهروندان بروجرد و بررسی پراکندگی آن در سطح شهر

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

425

ارزیابی سلامت سازمانی مراکز و واحدهای تابعه دانشگاه پیام نور استان همدان

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، پاییز 1397، صفحه 83-94

426

ارزیابی شبیه‌سازی با رویکرد مرز مشترک در پیش‌بینی نفوذ شوری در آب‌خوان‌های لایه‌بندی ساحلی تحت پمپاژ

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 29-49

427

ارزیابی شبیه‌سازی عملکرد، بهره‌وری آب گیاه آفتابگردان و شوری خاک تحت تنش‌های آبی و شوری با استفاده از مدل AquaCrop

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 8، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 15-38

428

ارزیابی صرفه جویی به مقیاس بانک‌های بورسی کشور با استفاده از مفاهیم تئوری محدودیت‌ها

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 11، شماره 39، پاییز 1397، صفحه 69-81

429

ارزیابی طرح میدان امام حسین(ع) تهران با تأکید بر یادآورهای شهری

هویت شهر
دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 45-56

430

ارزیابی ظرفیت استفاده دوباره از نیروگاه حرارتی بعثت تهران بر اساس مدل قابلیت استفاده مجدد انطباقی(ARP)

هویت شهر
دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 29-40

431

ارزیابی ظرفیت برد گردشگری منطقه ی ژئوتوریسمی آبشاربیشه با تاکیدبر توسعه ی پایدار

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

432

ارزیابی ظرفیت‌های گردشگری میراث زمین در مناطق یخچالی با استفاده از تلفیق مدل‌های ارزیابی (مطالعه موردی: دره شهرستانک)

جغرافیایی سرزمین
دوره 14، شماره 56، زمستان 1396، صفحه 103-120

433

ارزیابی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های میراث‌های ژئومورفیک در مناطق خشک به کمک روش کومانسکو (مطالعه موردی: منطقه بیابانی و کویری مرنجاب)

جغرافیایی سرزمین
دوره 15، شماره 58، تابستان 1397، صفحه 101-114

434

ارزیابی عملکرد زیست محیطی شهرداری تهران بر اساس شاخص‌های شهر سبز

مطالعات مدیریت شهری
دوره 10، شماره 33، بهار 1397، صفحه 1-15

435

ارزیابی عملکرد سدهای انحرافی سیستان و زهک بر رودخانه سیستان به کمک مدل هیدرولیکی HEC-RAS

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 51-67

436

ارزیابی عملکرد مدل گارچ تحقق‌یافته برای برآورد واریانس شرطی شاخص بورس تهران

دانش سرمایه‌گذاری
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1397

437

ارزیابی عوامل شفابخشی مکان و منظر با رویکرد ارتقاء کیفیت زندگی نمونه موردی: اقامتگاه های سالمندی تهران

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

438

ارزیابی غلظت عناصر مس، کادمیوم، سرب و روی موجود در رسوبات تالاب هشیلان در استان کرمانشاه با استفاده از شاخص ژئوشیمیایی مولر

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

439

ارزیابی فنی و اقتصادی ساختمان تجاری انرژی خالص صفر در شهر اهواز با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

440

ارزیابی قابلیت اراضی برای توسعه کشاورزی و مرتعداری (مطالعه موردی: حوضه آب خیز سد تاجیار استان آذربایجان شرقی)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1397

441

ارزیابی قابلیت ارتقاء سطح حفاظتی مناطق شکار ممنوع (مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع الوند همدان)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 143-157

442

ارزیابی کارآیی مدل های فرکتالی در برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک و رابطه بین بُعد فرکتالی منحنی رطوبتی با این پارامترها

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 7، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 15-24

443

ارزیابی کیفیت احیای میراث صنعتی معاصر ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (مطالعه موردی: انبار کتان تهران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1396

444

ارزیابی کیفیت زندگی در محلات سنتی با استفاده از تکنیک رگرسیون چندمتغیره (مطالعه موردی: محله کلپا همدان)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

445

ارزیابی کیفیت محیط شهری و عملکرد آن در فرایند پایداری اجتماعی (مورد مطالعه: منطقه 10 کلانشهر تهران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

446

ارزیابی کیفیت هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) (مطالعه موردی: شهر تهران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

447

ارزیابی کمی ریسک خطوط لوله گاز ترش بخش خشکی پروژه فازهای 10-9 توسعه میدان گازی پارس جنوبی و ارایه راهکارهای بهبود مدیریت HSE

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

448

ارزیابی لرزه ای سدهای دوستدار محیط زیست (سدCSG)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

449

ارزیابی مخاطرات واحد تعمیرات ترابری ملی حفاری ایران ‌ با استفاده از روش HAZAN

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

450

ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد زعفران تحت سناریوهای مختلف کم‌آبیاری و مصرف زئولیت

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 8، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 117-132

451

ارزیابی مدل LARS-WG و روش تغییر عامل در ریز مقیاس نمایی بارش و درجه حرارت

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

452

ارزیابی میزان برآورد رسوب با بهره گیری از روش منحنی سنجه ومقایسه نتایج با روش های رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی :رودخانه بابلرود-استان مازندران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

453

ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از مبلمان شهری(مطالعه موردی: شهر مریوان)

مطالعات مدیریت شهری
دوره 10، شماره 33، بهار 1397، صفحه 29-40

454

ارزیابی مسیر بحرانی در کنترل پر‌‌‌‌‌‌‌وژه‌های بحران زوال بلوط در جنگل تنگ سولک

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1397

455

ارزیابی مطلوبیت مکانی کاربری کشاورزی با توجه به توان اکولوژیکی، اقتصادی و نیاز اجتماعی در حوزه آبخیز سمنان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1397

456

ارزیابی معیارهای موفقیت آمیز مشارکت عمومی-خصوصی در توسعه شهر شیراز

مطالعات مدیریت شهری
دوره 9، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 19-34

457

ارزیابی مکان تصفیه خانه فاضلاب شهر بجنورد و انتخاب مکان بهینه

جغرافیایی سرزمین
دوره 15، شماره 59، پاییز 1397، صفحه 51-70

458

ارزیابی مهارت زمانسنجی بازار و به گزینی اوراق مدیران صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک در ایران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 61-82

459

ارزیابی نیاز آبی زیست محیطی با استفاده از روش‌‌ هیدرولیکی محیط خیس‌شده در رودخانه زرینگل

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1397

460

ارزیابی نرم افزار های هیدرولوژیکی در استخراج پارامترهای فیزیوگرافی حوضه های آبخیز

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

461

ارزیابی نقش سازمان های غیردولتی در حفاظت از میراث معماری و شهری؛ مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه

هویت شهر
دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 27-36

462

ارزیابی نقش سیستم پخش سیلاب در تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی به روش حجم کنترلی (مطالعه موردی: گربایگان فسا)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

463

ارزیابی نقش و عملکرد انجمن های زیست‌محیطی بر ارتقای پایداری زیستی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: انجمن سبز چیا-شهرستان مریوان)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

464

ارزیابی و تحلیل اثرات زیست محیطی واحد تولید کنسانتره آهن (مطالعه موردی: کارخانه فرآوری کنسانتره آهن کوه بابا- چاراویماق)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

465

ارزیابی و تحلیل تاب‌آوری نهادی و کالبدی محلات شهری سنندج (مطالعه موردی: محلات سرتپوله، شالمان و حاجی‌آباد)

جغرافیایی سرزمین
دوره 15، شماره 59، پاییز 1397، صفحه 15-38

466

ارزیابی و تحلیل سطح‌بندی استان‌های کشور با رویکرد شاخص‌های توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل TOPSIS

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

467

ارزیابی و تحلیل عوامل موثر بر ایجاد و ارتقاء عملکرد فعالیتی پارک های شهری )نمونه موردی پارک خانواده شهرمهاباد)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1397

468

ارزیابی و تحلیل وابستگی فرین بین بازار سهام ایران و بازارهای سهام بین‏المللی با استفاده از نظریه ارزش فرین چند متغیره

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 241-256

469

ارزیابی و تعیین ظرفیت تحمل گردشگری در راستای رضایتمندی گردشگران(منطقه مورد مطالعه: الموت قزوین)

جغرافیایی سرزمین
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1397

470

ارزیابی و رتبه بندی فعالیت های مولد ریسک محیط زیستی کارخانه نمک زدایی شماره (1) اهواز با استفاده از مدل تحلیل سلسه مراتبی (AHP)

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

471

ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده شهری و بررسی رابطه آن با اعتماد اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی محله ججین اردبیل)

جغرافیایی سرزمین
دوره 15، شماره 57، بهار 1397، صفحه 123-141

472

ارزیابی و مدیریت ریسک جنبه های محیط زیستی واحد بهره برداری نیروگاه گازی آبادان با استفاده از روش EFMEA

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

473

ارزیابی و مدیریت ریسک محیط زیستی مترو تهران و حومه با استفاده از روش EFMEA (مطالعه موردی: پایانه صادقیه)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1397

474

ارزش اکولوژیکی اکوسیستم‎های در معرض خطر مانگرو

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 148-168

475

ارزش‌گذاری اقتصادی آسیب‌های وارده به درختان سرپا در اثر عملیات بهره‌برداری جنگل چفرود گیلان

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 8، 2 (پیاپی 28 پاییز و زمستان 1396)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 71-82

476

ارزش‌گذاری اقتصادی کارکرد تفرج‌گاهی پارک ساحلی اهواز با استفاده از روش هزینه سفر انفرادی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 191-202

477

ارزشگذاری اقتصادی کارکرد تولید علوفه مراتع با استفاده از روش قیمت‌گذاری هدونیک- مطالعه موردی: حوزه آبخیز زمکان استان کرمانشاه

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1397

478

ارزشگذاری اقتصادی منابع زیستی منطقه حفاظت شده لشگردر

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1396

479

ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی؛ مفاهیم و روش‌ها

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1397

480

آزمون اثرگذاری همزمانی قیمت سهام بر ریسک کاهش قیمت سهام

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 11، شماره 38، تابستان 1397، صفحه 101-115

481

آزمون ارتباط استقلال هیات مدیره ، اندازه هیات مدیره و کیفیت حسابرسی با اجتناب مالیاتی

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 1-14

482

آزمون تجربی فرضیه کائو و روبین: مقایسه تطبیقی کشورهای منتخب درحال‌توسعه و توسعه‌یافته

اقتصاد کاربردی
دوره 8، شماره 24، بهار 1397، صفحه 23-37

483

آزمون رابطه ریسک نکول و اثر شتاب: با استناد به شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 11، شماره 37، بهار 1397، صفحه 103-118

484

آزمون رفتار حسابرسان در برقراری توازن بین وظایف ذاتی حسابرسی و فعالیت‌های بازاریابی

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 15-28

485

آزمون قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با رویکرد مقدار ارزش حدی با بکار گیری ابزار مشتقه

دانش سرمایه‌گذاری
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1397

486

آزمون مدل پنج عاملی؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 221-236

487

آزمون مدل تاثیرگذاری روش های تامین مالی داخلی و خارجی بر بازده کل واقعی سهام

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 185-198

488

آزمون نوسانات تورم و بیش ‌سرمایه‌گذاری با تاکید بر بیش اعتمادی مدیران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 265-280

489

آسیب‌شناسی تدوین و اجرای لایحه تحول نظام مالیاتی از منظر خط‌مشی‌گذاری (موردمطالعه: سازمان امور مالیاتی)

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، بهار 1397، صفحه 1-15

490

آسیب ‌شناسی نظام اختیار برو کرات‌های سطح خیابان در توسعه اجتماعی بخش عمومی

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 10، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 109-122

491

استخراج ترکیبات فنولی و توکوفرولی گیاه متکا و بررسی تأثیر عصاره آن در پایداری روغن آفتابگردان بعنوان جایگزین آنتی اکسیدان سنتزی

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، پاییز 97، پاییز 1397، صفحه 81-90

492

استراتژی آربیتراژ آماری خنثی نسبت به بازار با استفاده از مدل‌های عاملی در بورس اوراق بهادار تهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 11، شماره 39، پاییز 1397، صفحه 83-93

493

استراتژی‌های محتوا در شبکه‌های اجتماعی: جوامع برند سلامت محور در ایران

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 49-58

494

استفاده از روش ارزیابی چرخه‌ی حیات برای مقایسه آثار محیط زیستی بام سبز و بام معمولی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

495

استفاده از روش خوشه‌بندی فازی در طبقه‌بندی غلظت فلزات سنگین و برخی ویژگی‌های خاک در مناطق اطراف شهرک تخصصی روی زنجان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1397

496

استفاده از رویکرد‌های بنیادی زمین آمار به منظور شناسایی نواحی محتمل تغذیه‌کننده آبخوان دشت تهران-کرج

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 119-138

497

استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین و سنجش از دور درتحلیل تغییرات و تخریب سرزمین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شیرین دره - استان خراسان شمالی_ ایران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

498

استفاده از عصاره آنزیمی لاکتوباسیلوس کازئی، آسپرژیلوس نایجر و آسپرژیلوس اوریزا جهت تولید پنیر اصلاح شده آنزیمی

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، پاییز 97، پاییز 1397، صفحه 1-18

499

استفاده از مدل های فرکتالی برای کمّی سازی ساختمان خاک و مقایسه آن با روش های کلاسیک

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 7، شماره 3، بهار 1397، صفحه 89-102

500

استفاده از نقره دوپ شده با نانو ذرات آناتاز TiO2 بر روی سطح زئولیت Fe-ZSM5 برای حذف رنگ آلی تحت نور UV

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1397

501

استفاده از هسته انگور (Vitis vinifera) نانو کپسوله به‌منظور بهبود شاخص‌های شیمیایی، باکتریایی و افزایش زمان ماندگاری فیله قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

علوم غذایی و تغذیه
دوره 16، زمستان 97، زمستان 1397، صفحه 75-88

502

استفاده‌ گردشگری شبکه راه‌های مال رو بخش پاتم به عنوان پیاده‌رو

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 119-128

503

اسلام‌هراسی در رسانه‌های تصویری غرب

مطالعات رسانه ای
دوره 13، شماره 1(پیاپی40)، بهار 1397، صفحه 51-66

504

آشر گینزبرگ: بانی صهیونیسم فرهنگی

پژوهشنامه ادیان
دوره 12، 2 (24 پائیز و زمستان 1397)، بهار و تابستان 1397، صفحه 141-162

505

آشکارسازی روند تغییرات کاربری و پوشش اراضی شهرستان اسلام‌شهر در سه دهه گذشته با استفاده از تکنیک سنجش از دور و GIS

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

506

آشکارسازی روند دما در حوضه دریاچه ارومیه

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

507

اصل اقتضاء تعقیب در قلمرو جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان

مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، زمستان 1396، صفحه 153-184

508

اصل بی طرفی دادرس و قواعد ناشی از آن

مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
دوره 14، شماره 1 (پیاپی35)، بهار 1397، صفحه 33-48

509

اصول شهرسازی ایرانی بر اساس «صد میدان خواجه عبدالله انصاری»

هویت شهر
دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 37-48

510

اعتباریابی مدل‌ بازاریابی برای موسسات آموزش عالی خصوصی (یک مطالعه آمیخته)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 29، شماره 2 (پیاپی 113)، تابستان 1397، صفحه 55-70

511

اعتبارسنجی پارادایم نوین اکولوژیکی (NEP) مطالعه موردی: شهر شیراز

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

512

اعتبار سنجی مدل‌های رگرسیون خطی و شبکه عصبی مصنوعی در ترسیم نقشه عمق تالاب بین المللی زریوار با استفاده از داده‌های سنجنده OLI ماهواره لندست 8

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

513

اعتبارسنجی و توسعه مدل‌های همزمانی بازده سهام و تاثیر وضعیت اقتصادی کشور بر تغییرات آن

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 81-98

514

آفرینش شاعرانه در فضای شهری: واکاوی نشانه شناختی فضای شهری باغ بلند شیراز

هویت شهر
دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 67-78

515

افشاء مستندات اتهام ؛ ابزاری برای تحکیم اصل برابری سلاح‌ها (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فرانسه ورویه قضایی بین‌المللی)

مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، زمستان 1396، صفحه 11-47

516

افشای اینترنتی اطلاعات مالی و ارزش شرکت: آزمون تجربی نظریه علامت‌دهی

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 1-10

517

اکتساب دانش ضمنی در مدیریت دانش با استفاده از روش شبکه خزانه (موردمطالعه: واکاوی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت کیفیت زنجیره تأمین از نگاه خبرگان صنعت روی)

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، زمستان 1396، صفحه 1-11

518

اکوتوریسم از منظر قرآن‌کریم

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 169-175

519

آگاهی فراشناختی، ابعاد درک معنای ضمنی و رفتار تصمیم‌گیری حسابداران مدیریت در باور و عمل: مطالعه‌ی ذهنیت دانشجویان حسابداری

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 11-30

520

الزامات مشارکت جویی و مشارکت پذیری در فرآیند ساماندهی بافت های فرسوده شهری از نظر جامعه محلی، مورد مطالعه: شهر قم

جغرافیایی سرزمین
دوره 15، شماره 59، پاییز 1397، صفحه 115-136

521

الگوی انتقال تکنولوژی با رویکرد آینده پژوهی درصنعت حمل و نقل ریلی (تحقیق موردی: قطار سریع السیر)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 28، شماره 4 (پیاپی 111)، زمستان 1396، صفحه 53-66

522

الگوی پراکنش گونه پده با استفاده از توابع K، L، G و J در منطقه مارون بهبهان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

523

الگوی تجمع عناصر زنوبیوتیک و ضروری در جایگاه های رویشی پر، پایش زیستی کوتاه مدت و بلند مدت با رویکرد سطوح تغذیه ای مختلف در مرغابی سانان زمستان گذران شمال ایران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

524

الگوی شهرهای حساس به آب رویکردی نوین به سوی توسعه شهری پایدار

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 135-148

525

الگوی مطلوب مدیریت خبر در خبرگزاری فارس ,چگونه به قطب خبری تبدیل شویم

مطالعات رسانه ای
دوره 12، شماره 3(پیاپی39)، زمستان 1396، صفحه 99-116

526

الگوی مفهومی حسابداری شهروندی مبتنی بر تفکر انتقادی

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 37، تابستان 1397، صفحه 97-106

527

الگوی موجود و مطلوب ساختار تشکیلاتی روابط عمومی دانشگاههای دولتی (بررسی دیدگاه مدیران روابط عمومی)

مطالعات رسانه ای
دوره 13، شماره 3(پیاپی42)، پاییز 1397، صفحه 11-122

528

امکان‌سنجی تولید کیتیناز از جدایه بومی Beauveria bassiana

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 33-43

529

امکان سنجی کاربری اکوتوریسم در منطقه شکار ممنوع خرمناز

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

530

امکان سنجی کشت زعفران در استان کرمانشاه

جغرافیایی سرزمین
دوره 15، شماره 59، پاییز 1397، صفحه 103-114

531

امکان سنجی نحوه طراحی و رنکینگ محیط طراحی در مقررات ملی ساختمان براساس استاندار LEED

جغرافیایی سرزمین
دوره 15، شماره 59، پاییز 1397، صفحه 1-14

532

آنالیز انرژی و زیست محیطی انتگراسیون سیستم پیل سوختی اکسید جامد با سایت جامع تولید یوتیلیتی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

533

آنالیز میکروبی هتروتروفی شبکه شرب آب شهرستان اراک و ارتباط آن با MPN، شاخص‌های فیزیکوشیمیایی آب و جنس لوله ها

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 125-137

534

انتخاب استراتژی تجاری مدیریت زنجیره تامین سبز با بکارگیری روش فرآیند تحلیل شبکه ای

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1397

535

انتخاب بهترین روش تصفیه فاضلاب ایستگاه های مترو تهران با استفاده از روش دلفی و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1397

536

انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از الگوریتم‌های بهبودیافته ژنتیک مرتب‌سازی نا‌مغلوب و الگوریتم پارتوی نیرومند با در نظر گرفتن ریسک بر مبنای ارزش در معرض خطر شرطی

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 69-82

537

انتخاب پرتفوی با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندشاخصه مبتنی بر تحلیل رابطه خاکستری و برنامه‌ریزی خطی

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 11، شماره 38، تابستان 1397، صفحه 29-41

538

انتخاب و بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از روش میانگین واریانس مارکویتز با بهره‌گیری از الگوریتم‌های مختلف

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 11، شماره 37، بهار 1397، صفحه 43-53

539

اینترنت اشیاء در محیط زیست

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1396

540

انحراف نرخ واقعی ارز و تورم در ایران: شواهدی جدید بر پایه‌ی رهیافت چرخشی مارکوف

اقتصاد کاربردی
دوره 7، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 1-12

541

اندازه گیری الکتروشیمیایی بیس فنول آ با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با آدنین و نانولوله های کربنی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

542

اندازه‏گیری کارائی زیست محیطی شبکه اتوبوسرانی تهران با رویکرد تحلیل پوششی داده‏ها

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

543

آینده پژوهی توسعه پایدار صنعت فرش ماشینی ایران با استفاده از روش MIC-MAC و SSM

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1397

544

آینده پژوهی حسابداری مدیریت: از منظر علم و فناوری اطلاعات

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 38، پاییز 1397، صفحه 127-138

545

آینده‌پژوهی خدمات فرهنگی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 26، شماره 4 (پیاپی 105)، زمستان 1394، صفحه 29-45

546

آینده‌پژوهی رفتار صنعت هوانوردی مبتنی بر سناریوهای همزمان تقاضا و توسعه ظرفیت پایانه‌های مسافری با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

آینده پژوهی مدیریت
دوره 29، شماره 1 (پیاپی 112)، بهار 1397، صفحه 39-55

547

آینده پژوهی سرمایه فرهنگی در خانواده ایرانی به روش مدل سازی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 29، شماره 1 (پیاپی 112)، بهار 1397، صفحه 103-118

548

آینده پژوهی سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت حمل و نقل ریلی ایران (بخش ماشین آلات و تجهیزات)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 29، شماره 2 (پیاپی 113)، تابستان 1397، صفحه 33-54

549

آینده‌نگاری اثرات اجرای انتقال آب رودخانه سیروان (طرح سامانه گرمسیری) بر تحولات مکانی – فضایی شهرستان مهران

آینده پژوهی مدیریت
دوره 29، شماره 1 (پیاپی 112)، بهار 1397، صفحه 1-19

550

آینده نگاری سرمایه‌گذاری در صنعت مسکن ایران با بکارگیری رویکرد سناریونویسی و ماتریس تاثیرات متقاطع

آینده پژوهی مدیریت
دوره 28، شماره 4 (پیاپی 111)، زمستان 1396، صفحه 11-28

551

آینده نگری در طراحی مدل بومی سنجش "مراوده استراتژیک

آینده پژوهی مدیریت
دوره 29، شماره 1 (پیاپی 112)، بهار 1397، صفحه 9-37

552

انعطاف پذیری حسابداری وخوش بینی مدیران: آزمون تئوری اختیارات مدیریتی

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 37، تابستان 1397، صفحه 1-14

553

اهمیت آزمایش عناصر خاک مزارع در توصیه کودی به منظور پایداری محیط: مطالعه موردی مزارع ذرت کوزران در استان کرمانشاه

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1397

554

اوراق بهادار سازی بیمه بلایای طبیعی در صنعت بیمه ایران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 277-298

555

اوراق بهادارسازی وام ها با رویکرد پوشش ریسک اعتباری

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 83-98

556

اولویت‌بندی راهبردهای مطلوب شبکه آموزش سیما با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

مطالعات رسانه ای
دوره 13، شماره 2(پیاپی41)، تابستان 1397، صفحه 7-19

557

اولویت بندی مولفه های توسعه پایدار در راستای احیاء بافت های فرسوده (مطالعه موردی: محله جلفای اصفهان)

جغرافیایی سرزمین
دوره 15، شماره 57، بهار 1397، صفحه 89-104

558

اولویت بندی نقش زن در خانواده بر اساس رویکرد اسلامی مطالعه موردی: سریال تلوزیونی «کیمیا»

مطالعات رسانه ای
دوره 12، شماره 3(پیاپی39)، زمستان 1396، صفحه 7-23

559

بازیابی پساب کارخانه روغن نباتی ورامین به روش IFAS

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1397

560

بازخوانی اندیشه تشبیهی و تنزیهی در کالبد معماری مساجد مکتب اصفهان (مطالعه موردی؛ مسجد امام اصفهان)

هویت شهر
دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 19-28

561

بازخوانی قانون درجه بندی شهرداری‌ها در جهت توانمندسازی شهرداری‌های درجه 1 الی 7 برای تحقق درآمدهای پایدار (مطالعه استان اصفهان)

مطالعات مدیریت شهری
دوره 10، شماره 33، بهار 1397، صفحه 41-55

562

بازده سهام و مدل ارزشگذاری مودیلیانی میلر: بازنگری تحلیل فاما و فرنچ

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 49-62

563

بازنمایی مضامین و مفاهیم سنت گرایی دینی در آثار سید رضا میرکریمی (با تأکید بر فیلم زیر نور ماه و اینجا چراغی روشن است)

مطالعات رسانه ای
دوره 13، شماره 2(پیاپی41)، تابستان 1397، صفحه 69-89

564

برآورد آب مصرفی کشاورزی دهستان سودلانه با استفاده از الگوریتم برآورد تبخیر و تعرق SEBAL

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 8، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 105-120

565

برآورد اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف گاز در بخش خانگی ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 8، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 62-72

566

برآورد ارزش اقتصادی تفرجگاهی بوستان آبشار تهران بااستفاده از روش ارزش گذاری مشروط

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

567

برآورد ارزش تفرجی چشمه آب گرم شابیل با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 159-169

568

برآورد تاج پوشش جنگل با استفاده از سنجش از دور و زمین‌آمار (جنگل‌های باغان مریوان)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

569

برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ET0) در ایستگاه های سینوپتیک استان تهران

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 125-134

570

برآورد تقاضای ‌خدمات‌ درمان مطالعه موردی شهرهای شیراز و ارسنجان «روش لوجیت ‌تعمیم یافته و شبکه ‌عصبی ‌مصنوعی»

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 17-31

571

برآورد خطر و تحرک عناصر کادمیوم، سرب، مس، و روی در رسوبات تالاب انزلی با تاکید بر تفکیک ژئوشیمیایی فلزات سنگین

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

572

برآورد رسوبات معلق با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور در سواحل شمال-غربی خلیج‌فارس

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 59-68

573

برآورد ضریب گیاهی گندم پاییزه با استفاده از داده‌های سنجش از دور با رویکرد کاهش داده

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 8، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 11-24

574

برآورد ظرفیت برد تفرجی در منطقه جنگلی برنجگان استان چهارمحال و بختیاری

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1397

575

برآورد قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از روش مدل مالی رفتاری و مقایسه نتایج با روش های نسبت قیمت سهام به سود و زنجیره مارکف

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 149-168

576

برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه ای از ایستگاه های تقلیل فشار گاز شهری

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

577

بررسی ابعاد تمایز رابطه ناظر با منظر مثمر و منظر زینتی در باغ‌های ایرانی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

578

بررسی آثار عوامل موثر بر تاب آوری اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب: رویکردی بر روش داده‌های تابلویی با ضرائب متغیر

اقتصاد کاربردی
دوره 8، شماره 24، بهار 1397، صفحه 13-22

579

بررسی اثر pH و زمان نگهداری بر فعالیت های آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی اسانس و عصاره گیاه به لیمو در سیستم غذایی مدل

علوم غذایی و تغذیه
دوره 16، زمستان 97، زمستان 1397، صفحه 5-20

580

بررسی اثرات بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر رفتار مشتریان آنلاین بانک صادرات شهرستان بوشهر

مدیریت بازاریابی
دوره 13، شماره 38، بهار 1397، صفحه 65-85

581

بررسی اثرات بافتی تغذیه با منابع مختلف آهن و روی (نانو ذره و شکل معدنی) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

582

بررسی اثرات پلاسما جت سرد آرگون بر مایکوتوکسین اکراتوکسین A تولید شده توسط جدایه‌های مختلف گونه‌های آسپرژیلوس نیگری

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 15، شماره4 (پیاپی 63)، زمستان 1397، صفحه 2657-2664

583

بررسی اثرات تصفیه حرارتی- قلیایی بیومس دفعی در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی سیستم لجن فعال در مقیاس پایلوت

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

584

بررسی اثرات تغییرات پوشش اراضی بر مراتع بخش مرکزی شهرستان هرسین با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1397

585

بررسی اثرات تلفیق آزولا با کودهای آلی و غیرآلی بر شاخص‎های رویش صنوبر دلتوئیدس

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1397

586

بررسی اثرات تیمول بر پلاک آتروم، میزان چربی‌های خون و شاخص‌های آتروژنیک سرم در موش‌های نر نژاد NMRI تغذیه شده با رژیم پرکلسترول

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 15، شماره 1(پیاپی 60)، بهار 1397، صفحه 2429-2438

587

بررسی اثرات حاشیه ای جاده های جنگلی بر برخی از شاخص های رشد و میزان کلروفیل برگ درختان دارمازو (Quercus infectoria Oliv.) در منطقه شوی شهرستان بانه

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1396

588

بررسی اثرات زیست محیطی طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد با استفاده از روش انتروپی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

589

بررسی اثرات شرایط استخراج بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های میوه کنار و هسته خرما رقم مضافتی

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، بهار 97، بهار 1397، صفحه 55-62

590

بررسی اثرات فضاهای سبز شهری بر دمای سطح زمین و جزایر حرارتی شهری: مطالعه موردی شهر نیشابور

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

591

بررسی اثرات مدیریت محله محور بر روی اعتماد شهروندان به مدیریت شهری (مطالعه موردی؛ سرای محله تجریش و شهادت)

هویت شهر
دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 93-102

592

بررسی اثرات مواجهه مستقیم با نانو ذرات اکسید مس بر عملکرد نرخ فیلتراسیون دوکفه‌ای آب شیرینAnodonta cygnea

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

593

بررسی اثر ارتفاع بلوک های ساختمانی در آشفتگی و جابه جایی ذرات تقاطع های شهری

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

594

بررسی اثر استفاده از صمغ‌های دانه شاهی و پکتین بر ویژگی‌های کیفی و ارگانولپتیکی ماکارونی فاقد گلوتن

علوم غذایی و تغذیه
دوره 16، زمستان 97، زمستان 1397، صفحه 21-30

595

بررسی اثر افزودن آرد کتان (Linum usitatissimum) بر بیاتی و خواص حسی نان تست

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، بهار 97، بهار 1397، صفحه 45-54

596

بررسی اثر افق سرمایه‌گذاری بر تناوب بهینه متوازن سازیِ مجددِ پرتفویی از سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با فرض مجاز بودن فروش استقراضی

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 175-196

597

بررسی اثرتراکم جمعیت آسیب پذیر بر تاب آوری مناطق شهری مطالعه موردی محلات نواحی سه و چهار منطقه12شهر تهران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

598

بررسی اثر تغییرات پوشش اراضی بر مراتع حوزه آبخیز قوری چای با تکنیک سنجش از دور

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1397

599

بررسی اثر تیمارهای مختلف حرارتی بر خصوصیات کیفی و شیمیایی آب انگور

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، تابستان 97، تابستان 1397، صفحه 65-72

600

بررسی اثر توسعه اجتماعی بر سلامت اجتماعی در کلانشهر تهران

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 59-72

601

بررسی اثر خودشیفتگی مدیران بر خطر سقوط قیمت سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 11، شماره 37، بهار 1397، صفحه 1-15

602

بررسی اثر ساختار مالکیت بر توسعه سطح گزارشگری پایداری

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 36، بهار 1397، صفحه 1-13

603

بررسی اثر سیستم آبیاری زیرسطحی، بارانی و پلیمرهای سوپر جاذب بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه چمن

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 7، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 71-85

604

بررسی اثر شکاف قیمتی و گزینش نادرست به عنوان معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی بر سطح نگهداشت وجه نقد

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 207-224

605

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی پسته اهلی (Pistacia Vera L.) بر شدت ضایعات ناشی از هیپرکلسترولمی در آئورت خرگوش

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 15، شماره 3(پیاپی 62)، پاییز 1397، صفحه 2577-2584

606

بررسی اثر عصارۀ هیدروالکلی پسته اهلی(Pistacia Vera) بر شدت ضایعات ناشی از هیپرکلسترولمی در آئورت خرگوش

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 15، شماره 2(پیاپی 61)، تابستان 1397، صفحه 2515-2522

607

بررسی اثر گروهی از آفت کش های شیمیایی مهم (ارگانوکلرین، ارگانوفسفات و کاربامات ) بر محیط زیست و انسان

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1397

608

بررسی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام و میزان سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدلهای GARCH و VAR)

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 79-102

609

بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر شاخص‌های قیمت بهداشت و درمان

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 17-27

610

بررسی احتمال آلودگی به آرسنیک در برخی محصولات کشاورزی توابع شهرستان هشترود

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1397

611

بررسی ادبیات پژوهشی موجود در ارتباط با محرک‏های بها و سود

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 109-124

612

بررسی ارتباط بین اجزای سیستم حسابداری مدیریت، ابهام، عدم تمرکز و عملکرد مدیران شرکت‌های تولیدی شهرستان بناب

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 36، بهار 1397، صفحه 15-30

613

بررسی ارتباط بین تنوع محصول، کاربرد فناوری پیشرفته تولید و پذیرش سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت (ABC) در شرکت‌های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 123-148

614

بررسی ارتباط غلظت پروژسترون و تعداد شکم زایش بر درصد سلول‌های پلی مرفونوکلئارها در اندومتریوم رحم گاو شیری

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 15، شماره 2(پیاپی 61)، تابستان 1397، صفحه 2507-2514

615

بررسی آزمایشگاهی کار آیی جاذب‌های زیستی برجذب نیترات از محلول‌های آبی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

616

بررسی آزمایشگاهی و ارزیابی نتایج شبیه سازی عددی و حل تحلیلی معادله ی جابجایی - -پراکندگی کلاسیک برای آلودگی های واکنش ناپذیر

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 8، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 39-56

617

بررسی آزمایشگاهی و عددی قابلیت نگهداری آلاینده فلز سنگین سرب توسط نانورس کلوزایتNa+

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 63-78

618

بررسی اعتبار نظر کارشناسی یا اهل خبره در اصول فقه

مبانی فقهی حقوق اسلامی
دوره 11، 1(21بهار و تابستان 1397)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-52

619

بررسی اقتصادی و زیست محیطی دولت الکترونیک در بخش کشاورزی: مطالعه موردی پروژه صدور الکترونیکی پروانه و مجوز در استان فارس

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

620

بررسی اکولوژیک رودخانه شاهرود با استفاده از گروه های تغذیه بی مهرگان کفزی و پارامترهای کیفی آب

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

621

بررسی آلایندگی مولیبدن و کبالت در منطقه معدنی دربیدو، استان کرمان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1397

622

بررسی الگوی اسیدهای چرب غیر اشباع و ترکیب شیمیایی گوشت لابستر خاردار ( Panulirus homarus) صید شده از خلیج فارس

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، تابستان 97، تابستان 1397، صفحه 43-50

623

بررسی الگوی پراکنش مکانی انارشیطان (Tecomella undulata R.) در استان بوشهر

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

624

بررسی آلودکی آب زیرزمینی محدوده پالایشگاه شازند به BTEX و MTBE

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

625

بررسی آلودگی بیسفنول A و نونیل فنول در مصب رودخانه های سواحل جنوب غربی دریای خزر

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 49-62

626

بررسی آلودگی چند گونه فلفل مصرفی به فلزات سنگین سرب و کادمیوم در شهرستان سنندج

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

627

بررسی آلودگی زیست محیطی خاک‌های اطراف معدن سرب و روی مهدی‌آباد یزد

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

628

بررسی آلودگی صوتی در مجتمع کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

629

بررسی آلودگی فلزات آهن، سرب و کادمیوم در رواناب سطحی (مطالعه موردی: مناطق پر ترافیک شهر ملایر)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

630

بررسی آلودگی فلزات سنگین در خاک اراضی کشاورزی اطراف شهر زرقان استان فارس

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

631

بررسی آلودگی فلزات سنگین در خاک شهرستان خرم آباد با استفاده از شاخص های آلودگی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

632

بررسی آلودگی های محیطی ایجاد شده با آفت کش های ارگانوفسفره توسط زیست حسگر طراحی شده با آنزیم استیل کولین استراز

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1397

633

بررسی امکان بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با حداقل ساختن ارزش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر مدل کاپولا و دادههای شبیهسازی شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 1-16

634

بررسی امنیت شغلی و ادراک حمایت سازمانی در پیش‌بینی بهره‌وری کارکنان قراردادی دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 82-92

635

بررسی آموزش زیست محیطی و رفتارهای حفاظت از محیط زیست دانش‌آموزان دبیرستان-های دخترانه شهر ایلام

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 139-153

636

بررسی اهمیت برنامه‌های ارتقاء کیفیت فضای شهری با تاکید بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر اراک)

مطالعات مدیریت شهری
دوره 10، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 43-57

637

بررسی برخی خصوصیات شیمیایی خاک در دو توده جنگلی گلازنی‌شده و کم‌تر دست خورده در زاگرس شمالی (مطالعةموردی: جنگل‌‌های حوزه بانه، استان کردستان)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1397

638

بررسی بکارگیری سیستم ذخیره 24 ساعته سرمایش و گرمایش ساختمان‌های غیرمسکونی با استفاده از لوله‌های زیرزمینی و اثر آن بر کاهش مصرف انرژی و انتشار CO2

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-15

639

بررسی بیوفیلم گلسنگی سطوح صخره ای روستای تاریخی کندوان

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1397

640

بررسی بیوفیلم گلسنگی سطوح صخره‌ای روستای تاریخی کندوان

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 51-61

641

بررسی پارامترهای دما با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی آماری در طول دوره 2018-2099 (منطقه موردمطالعه اهواز، آبادان و مسجدسلیمان)

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

642

بررسی پاسخ های کشندگی علف کش بوتاکلر بر روی سیاه ماهی (Capoeta capoeta)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

643

بررسی پیامدهای اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (با تأکید بر کارایی سرمایه گذاری)

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 225-240

644

بررسی پوشش تورمی بودن سهام، دلار و طلا در ایران با استفاده از تحلیل چند مقیاسی موجک

اقتصاد کاربردی
دوره 7، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 26-38

645

بررسی تاثیرات عملیات حفاری چاههای نفت در تغییرات غلظت برخی ازفلزات سنگین آب زیرزمینی واقع در بزرگترین میدان نفتی ایران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1397

646

بررسی تاثیر اختیار واقعی ناشی از انعطاف پذیری بر بازده سهام

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 11، شماره 39، پاییز 1397، صفحه 49-67

647

بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بر بهره‌وری کارشناسان شاغل در پروژه‌های کشاورزی

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-52

648

بررسی تأثیر ارزش‌های ادراکی مصرف‌کننده بر عشق به برند و پیامدهای آن: تبیین نقش میانجی هویت برند

مدیریت بازاریابی
دوره 12، شماره 37، زمستان 1396، صفحه 105-120

649

بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر روی رشد صادرات و واردات کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی

اقتصاد کاربردی
دوره 8، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 61-71

650

بررسی تاثیر استقرار استاندارهای اعتبار بخشی بر میزان مرگ و میر بیماران در ‌بیمارستان‌های منتخب مشهد

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 77-86

651

بررسی تأثیر استقرار حاکمیت شرکتی در بانکهای تجاری ایران برحفظ و ارتقاء سلامت مالی آنها

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 139-152

652

بررسی تاثیر اسید سولفوریک بر کارایی اسکوریا در حذف رنگ مالاشیت از محیط های آبی: تعیین مدل ، ایزوترم و سینتیک واکنش

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

653

بررسی تاثیر اسید نیتریک با نرمالیته های مختلف بر کارایی اسکوریا در حذف رنگ مالاشیت از محیط های آبی: تعیین مدل، ایزوترم و سینتیک واکنش

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 45-62

654

بررسی تأثیر آمادگی الکترونیکی بر توسعه منابع انسانی

مدیریت فرهنگی
دوره 12، شماره 2 (پیاپی 40)، تابستان 1397، صفحه 31-46

655

بررسی تاثیر آموزش سواد رسانهای بر مهارتهای تفکر انتقادی دانش آموزان پایه هشتم متوسطه در شهرستان ارومیه

مطالعات رسانه ای
دوره 13، شماره 1(پیاپی40)، بهار 1397، صفحه 117-132

656

بررسی تاثیر برنامه‌های محیط‌زیستی تلویزیون بر ارتقای آگاهی و نگرش محیط‌زیستی دانشجویان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 203-215

657

بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریتی بر کیفیت گزارشگری مالی و محافظه کاری شرطی در بورس تهران

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 193-206

658

بررسی تاثیر بیوچارهای حاصل از بقایای گندم و ذرت بر جذب روی در محلول‌های آبی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

659

بررسی تاثیر پارک‌های شهری در تولید اکسیژن (مطالعه موردی: بوستان هاشمی واقع در شهر قم)

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 61-67

660

بررسی تأثیر پروژۀ ترسیب کربن بر توانمندی جوامع محلی (موردمطالعه حوزه آبخیز تیل‌آباد استان گلستان)

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 23-36

661

بررسی تأثیر تغییرکاربری بر رواناب رودخانه ی مارون در ایستگاه ایدنک با استفاده ازدادههای سنجش از دور و مدل SWAT

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 7، شماره 3، بهار 1397، صفحه 71-87

662

بررسی تأثیر حکم رانی خوب بر شاخص کیفیت محیط‌زیست در منتخبی از کشورهای در حال توسعه

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 165-177

663

بررسی تأثیر رطوبت و دمای خاک بر زیست پالایی نفت خام توسط باکتری سودوموناس پوتیدا

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1397

664

بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر تمکین مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 37، تابستان 1397، صفحه 107-119

665

بررسی تأثیر سازندهای زمین شناسی برروی کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت اردبیل )

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-10

666

بررسی تاثیر سازه های اصلاحی بر روی زمان تمرکز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ایذه)

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 7، شماره 3، بهار 1397، صفحه 39-54

667

بررسی تأثیر سازوکار حاکمیت شرکتی بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و همبستگی نرخ رشد شرکت با صنعت

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 39، زمستان 1397، صفحه 83-97

668

بررسی تأثیر سیاست‌های بانک ملی ایران با رویکرد "اقتصاد مقاومتی" بر افزایش شاخص بازده دارایی‌ها در آن بانک

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 127-140

669

بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر اقتصاد ایران در بستری از رکود اقتصادی

اقتصاد کاربردی
دوره 8، شماره 24، بهار 1397، صفحه 39-48

670

بررسی تأثیرسیستم های سبز عمودی بر عملکرد حرارتی ساختمان های مسکونی و ارتقا پایداری محیطی محدوده مطالعاتی: بابل، ایران

پایداری، توسعه و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1397

671

بررسی تأثیر شایستگی‌های ضروری مشاور مالی بر ارزش درک شده سرمایه‌گذاری از دیدگاه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 103-124

672

بررسی تأثیر شفافیت اطلاعاتی بر رابطۀ بین مالکیت خانوادگی و هزینۀ بدهی

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 83-98

673

بررسی تأثیر صمغ گوار و زانتان و امولسیفایر سدیم استئاریل لاکتیلات بر ویژگی های کیفی کیک اسفنجی فاقد گلوتن بر پایۀ نشاسته ذرت و اکارا

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، بهار 97، بهار 1397، صفحه 87-100

674

بررسی تاثیر ضریب دید به آسمان در رفتار حرارتی محیط‌های شهری، نمونه موردی: معابر منتخب بافت ‏سنتی دزفول

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1397

675

بررسی تاثیر عملکرد اجتماعی، زیست محیطی(محیطی) و اخلاقی بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 145-158

676

بررسی تاثیر عوامل کنترل اتلاف، تکنیک های ناب و سیستم های دیداری بر مدیریت ناب در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 7-16

677

بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف سم نانواکسید روی (ZnO) بر تغییرات بافتی کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

678

بررسی تاثیر غلظت های نبتروزن ، فسفر وکادمیوم در جذب زیستی توسط باکتری Halomonas elongate IBRC-M10433

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

679

بررسی تاثیر فرایند حرارتی بر برخی ویژگی‌های کیفی ذرت طی دوره نگهداری انجمادی

علوم غذایی و تغذیه
دوره 16، زمستان 97، زمستان 1397، صفحه 99-112

680

بررسی تاثیرفرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری

مدیریت فرهنگی
دوره 12، شماره 3 (پیاپی 41)، پاییز 1397، صفحه 20-34

681

بررسی تأثیر فضای مجازی بر سبک زندگی زنان 18-40 ساله منطقه 2 و 5 شهر تهران (1395-1394)

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 10، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 125-139

682

بررسی تأثیر فعالیتهای معادن زغال سنگ بر غلظت فلزات سنگین در خاک منطقه گرمابدر در شمال استان تهران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

683

بررسی تاثیر فیلترهای مورد استفاده در مزارع پرورش ماهی بر کیفیت آب خروجی (مطالعه موردی: مزارع پرورش ماهی شهرکرد)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

684

بررسی تأثیر قابلیت‌های پویا بر همکاری موثر بیمارستان با تأمین‌کننده‌ها و بهبود عملکرد زنجیره تأمین با نقش جهت‌گیری فناوری

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 27-39

685

بررسی تأثیر کیفیت وب‌سایت، هیجان و رضایت بر وفاداری الکترونیکی مشتریان در وب‌سایت‌های رزرو سفر

مدیریت بازاریابی
دوره 13، شماره 38، بهار 1397، صفحه 15-31

686

بررسی تاثیر گل حفاری بر گرمایش زمین به روش ارزیابی چرخه حیات

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

687

بررسی تأثیر مدیریت حسابرسی توسط مدیران بر کشف تحریفات توسط حسابرسان با لحاظ ویژگی تردید حرفه‌ای حسابرس

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 67-80

688

بررسی تاثیر منظر کانونی میادین شهری بر مطلوبیت فضای میدان: مورد پژوهیِ میدان بوعلی سینا در همدان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

689

بررسی تاثیر نوع تأمین مالی بر کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر ارزش شرکت

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 103-126

690

بررسی تاثیر هوش تجاری بر ساختار نوآوری باز

آینده پژوهی مدیریت
دوره 29، شماره 2 (پیاپی 113)، تابستان 1397، صفحه 21-32

691

بررسی تجدید حیات درون روشنه‌های طبیعی راشستان‌های بخش گرازبن جنگل خیرود

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1397

692

بررسی تجمع زیستی فلزات در رسوبات و عضله ماهیان رودخانه دز در سال 1392

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

693

بررسی تحلیلی تأثیر کاربرد نرم افزارهای دیجیتال بر ارتقاء خلاقیت در آموزش طراحی معماری

هویت شهر
دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 79-92

694

بررسی ترکیب اسیدهای چرب خامههای پاستوریزه صنعتی جنوب ایران

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، تابستان 97، تابستان 1397، صفحه 73-84

695

بررسی تطبیقی حقوق زن در قرآن و اعلامیه جهانی حقوق بشر

مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
دوره 14، شماره 2 (پیاپی36)، تابستان 1397، صفحه 109-122

696

بررسی تطبیقی متن چشم انداز و بیانیه ماموریت شرکت های برتر و شرکت های ایرانی در صنایع غذایی با استفاده از تکنیک متن کاوی و خوشه بندی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 28، شماره 4 (پیاپی 111)، زمستان 1396، صفحه 29-52

697

بررسی تطبیقی وضعیت شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه (ایران، برزیل، پاکستان، ترکیه، مصر و مکزیک)

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 10، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 7-19

698

بررسی تغییرات NDVI حاصل از تیپ پوشش گیاهی یکسان در طبقات مختلف دمایی کوهستان (مطالعه موردی: کوهستان شیرکوه استان یزد)

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 37-50

699

بررسی تغییرات اقلیمی در جنگل های استان چهارمحال و بختیاری تحت سناریوهای اقلیمی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

700

بررسی تغییرات بلندمدت دمای هوا در سطح کشور با استفاده از داده‌های پایگاه اطلاعاتی CRU TS

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 8، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 25-48

701

بررسی تغییرات زمانی بارندگی در دشت اردبیل با استفاده از تحلیل‌های آماری و با تأکید بر روش من کندال

پایداری، توسعه و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1397

702

بررسی تغییرات مکانی-زمانی متغیر شوری آب‌های زیرزمینی دشت دهگلان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

703

بررسی تنوع روزنه و کرک‌های پوششی برگ درخت انجیلی (Parrotia persica) در دو رویشگاه جنگلی هیرکانی با اقلیم متفاوت

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

704

بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های کلبسیلا پنومونیه دامی و انسانی با استفاده از روش ERIC-PCR و تعیین الگو حساسیت آنتی‌بیوتیکی

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 15، شماره 2(پیاپی 61)، تابستان 1397، صفحه 2469-2478

705

بررسی تنوع گونه‌ای گیاهان دارویی مراتع ییلاقی اسدلی - پلمیس در استان خراسان شمالی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

706

بررسی توابع تولید محصول برای برآورد عملکرد گیاه کلزا در بازههای زمانی مختلف

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 7، شماره 3، بهار 1397، صفحه 103-113

707

بررسی توزیع مکانی و استخراج چند مرحله ای عناصر سنگین (کروم و کادمیوم)در غبارهای ته نشین شده اطراف کارخانه سیمان قاین

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

708

بررسی توسعه پایدار سامانه‌های کشاورزی بر مبنای حسابداری محیط‌زیستی- اقتصادی (مطالعه موردی: شالیکاران استان گیلان، شهرستان شفت)

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

709

بررسی توسعه سیاسی در عصر مشروطه و دهه اول انقلاب اسلامی ( 57تا67)

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 10، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 21-36

710

بررسی تولید بیوسورفکتانت میکروبی از هیدروکربن های نفتی و روغن زیتون به عنوان منبع کربن

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

711

بررسی ثبات در سیاست های سود نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 153-162

712

بررسی جایگاه و نقش کنفرانس اعضای معاهدات زیست محیطی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

713

بررسی جامعه شناختی تاثیرات تماشای تلویزیون بر میزان سرمایه اجتماعی: مورد مطالعه شهر زرآباد

مطالعات رسانه ای
دوره 13، شماره 3(پیاپی42)، پاییز 1397، صفحه 64-78

714

بررسی جامعه شناختی فرایند تصمیم گیری در رفتار های سیاسی با تاکید بر نقش جنسیت (مورد مطالعه: شهر تبریز)

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 89-104

715

بررسی جذب زیستی فلز سنگین روی با استفاده از جلبک Scenedesmus Sp

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1397

716

بررسی جذب فلزات سنگین نیکل، مس و کادمیوم با نانوزئولیت

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

717

بررسی چگونگی تأثیرپذیری روند انتخاب جایزه جهانی معماری پایدار مبتنی بر شاخص های اصلی پایداری

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1397

718

بررسی حذف زایلن از آب به وسیله نانو اکسید روی به عنوان جاذب نفت

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 27-35

719

بررسی حذف فتوکاتالیستی سولفات از پساب سنتتیک توسط نانو ذرات اکسید آهن مغناطیسی

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1397

720

بررسی حذف فتوکاتالیستی سولفات از پساب سنتتیک توسط نانو ذرات اکسید آهن مغناطیسی

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 21-32

721

بررسی حفاظت از تنوع زیستی از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

722

بررسی خشکسالی منطقه اقلید در استان فارس با استفاده از شاخص‌های SWI و RAI

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 8، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 91-104

723

بررسی دانش و عوامل موثر بر رفتار محیط زیستی گردشگران شمال کشور: مطالعه موردی استانهای زنجان و گلستان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

724

بررسی دیدگاه و رفتار مراجعه‎کنندگان به میادین میوه و تره‎بار در مورد مصرف کیسه‎های پلاستیکی در شهر تهران در سال 1393

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

725

بررسی رابطة توسعه نظام مالی اسلامی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی

دانش سرمایه‌گذاری
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1397

726

بررسی رابطة توسعه نظام مالی اسلامی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 141-158

727

بررسی رابطه استفاده از اخبار رسانه ملی با سطح آگاهی سیاسی زنان (مورد مطالعه: زنان 20 تا 65 سال منطقه 2 تهران)

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 73-87

728

بررسی رابطه آلودگی هوا با رشد اقتصادی بر مبنای فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس ( مطالعه موردی : کشورهای آسیایی )

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1397

729

بررسی رابطه انگیزه‌های خرید مسافران و انتخاب انواع خرید در فرودگاه (مطالعه موردی: فرودگاه اهواز)

مدیریت بازاریابی
دوره 12، شماره 37، زمستان 1396، صفحه 47-61

730

بررسی رابطه ی بین اخلاق کار و رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: معلمان شهر کرمان)

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 10، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 63-78

731

بررسی رابطه بین اعتیاد به گوشی های هوشمند و استرس با نقش میانجی حمایت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد بجنورد

مطالعات رسانه ای
دوره 12، شماره 3(پیاپی39)، زمستان 1396، صفحه 55-64

732

بررسی رابطه بین فعالیت‌های کمیته حسابرسی و کیفیت سیستم کنترل داخلی در شرکت‌هایپذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 71-82

733

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری ورفتارشهروندی سازمانی با سلامت سازمانی در سازمان آموزش و پرورش شهرستان محمود آباد

مدیریت فرهنگی
دوره 12، شماره 3 (پیاپی 41)، پاییز 1397، صفحه 107-122

734

بررسی رابطه بین مولفه های عینی و ذهنی قومیت با توسعه مشارکت سیاسی در شرق استان گلستان (با تاکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی)

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 10، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 89-109

735

بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و همزمانی قیمت سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 257-276

736

بررسی رابطه تغییرات آب زیرزمینی و شاخص خشکسالی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شریف آباد در استان قم)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

737

بررسی رابطه تنوع‌بخشی کل، مربوط و نامربوط با اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 39، زمستان 1397، صفحه 15-28

738

بررسی رابطه توانمندسازی پرستاران با تعهد سازمانی وتعهد حرفه‌ای در بیمارستان میلاد

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 61-72

739

بررسی رابطه تورم- بیکاری ، رشد- بیکاری و تورم-رشد در اقتصاد ایران: رهیافت مدل‌هایSTR

اقتصاد کاربردی
دوره 8، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 33-47

740

بررسی رابطه خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژی در دشت سیستان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

741

بررسی رابطه‌ی دوسویه بین بهداشت و بهره‌وری نیروی کار در ایران

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 95-103

742

بررسی رابطه رسانه های جمعی با بیگانگی اجتماعی(مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه تبریز)

مطالعات رسانه ای
دوره 13، شماره 3(پیاپی42)، پاییز 1397، صفحه 7-20

743

بررسی رابطه‌ رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای مطالعه موردی: کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1397

744

بررسی رابطه رفتار کارکنان پزشکی با وفاداری بیماران بستری در بیمارستانی آموزشی در تهران

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 73-82

745

بررسی رابطه فرهنگ و کارآفرینی

مدیریت فرهنگی
دوره 12، شماره 1 (پیاپی 39)، بهار 1397، صفحه 1-13

746

بررسی رابطه نگرش شغلی و توانمندسازی و ارائه مدل برای توانمندسازی روزنامه نگاران روزنامه های سراسری چاپ تهران

مطالعات رسانه ای
دوره 13، شماره 3(پیاپی42)، پاییز 1397، صفحه 36-46

747

بررسی رابطه نوع فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی و توانمندسازی کارکنان پالایشگاه گاز پارسیان در سال 1391

مدیریت فرهنگی
دوره 12، شماره 2 (پیاپی 40)، تابستان 1397، صفحه 103-116

748

بررسی رابطه همزمان ریسکهای نقدینگی و اعتباری و بررسی تاثیر آنها بر پایداری مالی بانک ها؛ رهیافت رگرسیون چندک

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 299-316

749

بررسی راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری در شهر تهران

مطالعات مدیریت شهری
دوره 10، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 45-60

750

بررسی راهکارهای فرهنگی برای حفظ محیط زیست گیلان (از منظر صاحب نظران)

مدیریت فرهنگی
دوره 12، شماره 2 (پیاپی 40)، تابستان 1397، صفحه 81-102

751

بررسی ریخت‌سنجی توتیا دریایی Echinometra mathaei (de Blainville, 1825) در بندر لنگه، شمال خلیج فارس

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

752

بررسی ردپای انرژی بخش حمل و نقل با استفاده از رویکرد جدول داده ستانده

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

753

بررسی روش های ارزیابی و تحلیل کیفیت و زیبایی شناسی محیط و منظر شهری

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 131-142

754

بررسی روند برداشت ماهی کلمه Rutilus frisii caspicus (Jakowlew, 1870) در شرکت‌های تعاونی پره سواحل استان گلستان (جنوب شرقی دریای خزر)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

755

بررسی روند تغییرات پوشش اراضی با استفاده از تکنیک سنجش از دور (مطالعه موردی، تحت واحد کتالان)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1396

756

بررسی روند تغییرات ده ساله میزان کلروفیل a در خلیج فارس با استفاده از داده‌های سنجش از دور

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

757

بررسی روند تغییرات سطح ایستابی آبهای زیر زمینی و رابطه آن با Ec,Cl,Na,TDs درچاه های آب شرب شهرستان رباط کریم

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

758

بررسی روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تأثیر آن بر مؤلفه‌های توسعه پایدار (مطالعه موردی: حوضه زاینده رود استان اصفهان)

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 41-58

759

بررسی زیستگاههای bardawil Dunaliella در اکوسیستمهای آب شور داخلی ایران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1396

760

بررسی زوال کلان ساختارها و الگوهای بلاغی در ترجمه رسانه ای و بیان راهبردها

مطالعات رسانه ای
دوره 13، شماره 3(پیاپی42)، پاییز 1397، صفحه 80-89

761

بررسی ساختار بخش مرکزی شهر ها و ساز و کار های تجدید حیات و رونق بخشی نمونه موردی:شهر تبریز

جغرافیایی سرزمین
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1397

762

بررسی سبک های یادگیری دانشجویان رشته معماری

هویت شهر
دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 49-64

763

بررسی سرانه و عوامل تاثیرگذاردردست یابی به فضای سبزمطلوب درشهرهای کوچک (مطالعه ‌موردی ‌شهر زیارتعلی)

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 111-129

764

بررسی سرریز نوسانات قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 267-284

765

بررسی سرمایه سازمانی و رفتار چسبنده هزینه های فروش، عمومی و اداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدل های ABJ و گسترده)

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 159-174

766

بررسی سطح آلودگی و منشا فلزات سنگین در گردوغبار خیابان و ارزیابی ریسک اکولوژیکی آنها (مطالعه موردی: شهر اهواز)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

767

بررسی سطح توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان رشت با استفاده از مدل‌های AHP و TOPSIS

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-10

768

بررسی سناریوهای آینده اقتصاد ایران و اثرات امنیتی آن: رویکرد عدم قطعیت بحرانی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 29، شماره 2 (پیاپی 113)، تابستان 1397، صفحه 87-106

769

بررسی سنتز وشناسایی کاتالیست هتروژن بر پایه نانوموادکربنی به منظور تولید بیودیزل

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1397

770

بررسی سینتکی، تعادلی و ترمودینامیکی فرآیند جذب نیکل از محلول آبی با استفاده از جلبک قهوه ای Padina sanctae cruces خام و اصلاح شده

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

771

بررسی سه عامل کربنات، ظرفیت تبادل کاتیونی و سطح ویژه در قابلیت نگهداری آلاینده فلز سنگین با بهره گیری از نانوپودرهای رسی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

772

بررسی شاخص‌های فرسایش سطحی خاک و ارتباط آن‌ها با خصوصیات دامنه در مراتع منطقه نیمه‌خشک

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 7، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 25-38

773

بررسی شیوه‌های کاهش هزینه‌های معاملاتی در روش‌های بهینه‌سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 17-30

774

بررسی ضایعات آسیب‌شناسی نای در موارد مصرف همزمان واکسن 120H و 91/4 برونشیت عفونی در جوجه‌های گوشتی

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 15، شماره4 (پیاپی 63)، زمستان 1397، صفحه 2685-2690

775

بررسی ظرفیت انطباق‌پذیری سازمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-68

776

بررسی عملکرد زئولیت های اصلاح شده در کاهش نیترات از چاه آب آشامیدنی کارخانه قند کرج

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

777

بررسی عملکرد صافی های دولایه ای در بارهای سطحی مختلف در تصفیه خانه آب آبادان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

778

بررسی عملکرد مالی شرکتها بااستفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و مدل زمیسکی و مقایسه نتایج این دومدل (مطالعه موردی: شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس و اورا ق بهادار)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 26، شماره 4 (پیاپی 105)، زمستان 1394، صفحه 47-58

779

بررسی عوامل اثرگذار بر روش امتیازدهی اعتباربخشی بیمارستانی در ایران

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-60

780

بررسی عوامل اثرگذار بر قصد افشای تخلفات درکارکنان بخش بهداشت و درمان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 77-86

781

بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر بزهکاری نوجوانان (مطالعه موردی: نوجوانان پسر 13 تا 19 سال شهر آزادشهر)

مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، زمستان 1396، صفحه 185-206

782

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی معلمان (مطالعه موردی معلمان نواحی 20 و 21 شهر تهران)

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 89-100

783

بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر تقاضای گردشگری داخلی و خارجی خانوارهای شهری کشور

اقتصاد کاربردی
دوره 8، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 48-60

784

بررسی عوامل اقتصادی موثر بر توسعه پایدار و مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی ی

پایداری، توسعه و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1397

785

بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت تجربه مشتری با تأکید بر شاخص‌های بانکی (مطالعه موردی: بانک مسکن شهر کرمانشاه)

مدیریت بازاریابی
دوره 13، شماره 38، بهار 1397، صفحه 1-14

786

بررسی عوامل ساختاری بر بازدهی غیر متعارف عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 1-16

787

بررسی عوامل موثر بر استفاده کارا از منابع (کارایی درونی) در صنعت بانکداری ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 8، شماره 24، بهار 1397، صفحه 49-58

788

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض شهرداری (مورد مطالعه: شهر ایذه)

مطالعات مدیریت شهری
دوره 10، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 23-32

789

بررسی عوامل موثر برآلودگی محیط زیست در ایران با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1397

790

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش XBRL در شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 41-56

791

بررسی عوامل موثر بر رفتار استفاده از کودهای زیستی به وسیلة کشاورزان بکاربرنده استان البرز

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

792

بررسی عوامل موثر بر رفتار استفاده از کودهای زیستی به وسیله کشاورزان استان البرز

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 105-118

793

بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت دهیاران در حفظ و نگهداری از محیط زیست روستایی شهرستان ساری

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-12

794

بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در استفاده مجدد (Reuse) کالاهای بادوام پسماند جامد شهری (مطالعه موردی شهر مشهد)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

795

بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تشکل‌های آب بران شبکه آبیاری دشت قزوین

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-28

796

بررسی عوامل موثر در تخصیص زمان آموزش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 38، پاییز 1397، صفحه 47-57

797

بررسی غلظت سرب و کادمیوم در برخی محصولات کشاورزی و تاثیر آن بر سلامت انسان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

798

بررسی غلظت عناصر آهن، سرب و کادمیوم نزولات جوی مناطق پرترافیک شهر همدان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

799

بررسی غلظت فلزات سنگین (Cd, pb و Cu) در رسوبات سطحی سواحل جزر ومدی بندر دیلم - خلیج فارس

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

800

بررسی غلظت هیدروکربن های آروماتیک حلقوی(PAHs) در توتیای دریایی جزیره خارک

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

801

بررسی فاکتور‌های موثر بر نگرش جوامع محلی نسبت به گونه گراز (Sus scrofa, Linnaeus, 1758) در پناهگاه حیات وحش جاسب، استان مرکزی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

802

بررسی فعالیت ضد اکسایشی و میزان ترکیبات فنولی عصاره بابونه (Chamomilla recutita L)

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، بهار 97، بهار 1397، صفحه 101-108

803

بررسی فقهی حقوقی تجسس و موارد استثنایی آن

مبانی فقهی حقوق اسلامی
دوره 11، 1(21بهار و تابستان 1397)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 77-97

804

بررسی فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم، مس و نیکل) در رسوبات رودخانه خشک شیراز

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

805

بررسی فنی و اقتصادی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و آلاینده ها با بازیافت حرارت از یک توربین گازی واقعی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

806

بررسی قابلیت حذف یون های کادمیم از محلول‌های آبی توسط خاکستر برگ درخت نخل

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 153-163

807

بررسی قابلیت‌های گردشگری و اکوتوریسم در شهرستان اردکان با استفاده از مدل SWOT

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1396

808

بررسی قصد گردشگران ناشی از کیفیت ویدئوهای کاربر ساخته محیط پاک شهری

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

809

بررسی کارایی اسکوریای حمایت شده با آهن در حذف رنگ مالاشیت از محیط های آبی: تعیین مدل ، ایزوترم و سینتیک واکنش

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

810

بررسی کارآیی اکیپ‌های قطع درختان جنگلی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها در غرب استان مازندران

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 8، 2 (پیاپی 28 پاییز و زمستان 1396)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-18

811

بررسی کارایی انتخاب پرتفوی بهینه بر اساس مدل چولگی در محیط فازی

دانش سرمایه‌گذاری
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1396

812

بررسی کارایی زیست‌محیطی و تعیین قیمت سایه‌ای آلاینده‌های گاوداری‌های گوشتی استان خوزستان

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

813

بررسی کارایی سیستم های طبیعی و لجن فعال جهت تصفیه فاضلاب شهری

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

814

بررسی کارایی فرایند لوی در قیمت گذاری اختیار معاملات

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 11، شماره 38، تابستان 1397، صفحه 117-127

815

بررسی کارایی کیتوسان استخراج شده از پوسته میگو در حذف سدیم دودسیل بنزن سولفونات (SDBS) از محلول های آبی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

816

بررسی کارایی کربن فعال تولید شده از چوب انگور در حذف رنگ های راکتیو بلو 19 و راکتیو رد 198 از محلول آبی-مطالعات تعادلی و سنتیکی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1397

817

بررسی کارایی گیاه سیر در حذف فلزات سنگین مس و کبالت به روش پیوسته

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

818