1.

ایدئولوژی سیاسی محافظه‌کارانه و انتخاب رویه‌های حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 87-95
سعید عبدی؛ کیهان آزادی؛ سینا خردیار؛ علی بیات

2.

ارایه الگویی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت حسابرسی با بکارگیری روش دلفی و منطق فازی

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 269-284
کرامت جعفری؛ کیهان آزادی هیر؛ مهدی فدائی

3.

ارائه الگوی سیستم کنترل داخلی بعنوان مکانیزمی برای ارتقا کنترل کیفیت خدمات نظام بانکی

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 215-228
علیرضا مزجات؛ محمد رضا وطن پرست؛ مهدی مشکی میاوقی؛ کیهان آزادی

4.

ارائه مدلی برای تبیین اثر بخشی شکاف انتظارات عمومی از حسابرسی بر مبنای فقدان اعتماد اجتماعی

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 129-144
سیدعرفان لطفی شیخ رضی؛ کیهان آزادی؛ سینا خردیار

5.

آزمون تجربی اهمیت افشای اختیاری اطلاعات غیر مالی بر کیفیت حسابرسی

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 289-298
سید مجید رئوفی؛ محمد رضا وطن پرست؛ کیهان آزادی؛ فاضل محمدی نوده؛ مهدی مشکی میاوقی

6.

آزمون تجربی تأثیر سرعت درک اطلاعات برکیفیت حسابرسی

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 149-156
سید مجید رئوفی؛ محمد رضا وطن پرست؛ کیهان آزادی؛ مهدی مشکی میاوقی

7.

آزمون مدل اختلاف نظر اصول سازمانی در حسابرسان درباره گزارش تخلفات حرفه ای حسابرسی

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 59-69
بهزاد نیک کار؛ کیهان آزادی؛ بهمن بنی مهد؛ سعید باقرسلیمی

8.

بنیان‌های اخلاقی آموزش حسابداری و تمایل سهامداران مبتنی بر مدل کنفوسیوس

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 97-113
فاطمه نصوری؛ محمد رضا وطن پرست؛ کیهان آزادی؛ مهدی مشکی

9.

توانمندسازی روانشناختی و هشداردهی تقلب در حرفه حسابرسی : آزمون نظریه امنیت روانشناختی

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 47-58
بهزاد نیک کار؛ کیهان آزادی؛ بهمن بنی مهد؛ سعید باقرسلیمی

10.

شناسایی عوامل موثر بر حق الزحمه مدیران مالی: رویکرد داده بنیاد

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 247-259
داود وجدی کیان؛ محمد رضا وطن پرست؛ مهدی مشکی میاوقی؛ کیهان آزادی

11.

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر برشکاف انتظارات عمومی از حسابرسی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 159-176
سیدعرفان لطفی شیخ رضی؛ کیهان آزادی

12.

عملکرد مسئولیت اجتماعی و افشا اطلاعات زیست محیطی : آزمون نظریه توسعه پایدار با استفاده از منطق فازی

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 89-105
مصطفی قنبری قلعه رودخانی؛ محمدرضا وطن پرست*؛ کیهان آزادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب