1.

بررسی جامعه شناختی فرایند تصمیم گیری در رفتار های سیاسی با تاکید بر نقش جنسیت (مورد مطالعه: شهر تبریز)

دوره 10، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 89-104
طیبه علی‌ اصغر پور؛ مهرداد نوابخش؛ علیرضا محسنی تبریزی

2.

بررسی مطالعه جامعه شناختی نقش عوامل فرهنگی - اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: جوانان شهر تبریز در سال 1396)

دوره 15، شماره 58، خرداد 1402، صفحه 7-19
هوشنگ نجفی؛ مهرداد نوابخش؛ بهرام قدیمی؛ طهمورث شیری؛ ابراهیم متقی

3.

بررسی وضعیت ظرفیت سنجی توسعه فرایند بکارگیری نخبگان بر مبنای دیپلماسی فرهنگی کشور

دوره 10، شماره 4، آبان 1397، صفحه 123-141
محمدعلی زهره ای؛ مهرداد نوابخش؛ رضا رادفر

4.

برساخت معنایی پیامدهای فرهنگی کم آبی و خشکسالی زاینده رود (با تأکید بر هویت فرهنگی شهروندان اصفهانی)

دوره 8، شماره 4، آذر 1395، صفحه 35-59
سحر فائقی؛ مهرداد نوابخش

5.

شناسایی مولفه های فرهنگی و اجتماعی تحکیم خانواده در راستای پیشگیری از طلاق

دوره 14، شماره 54، خرداد 1401، صفحه 81-93
حامد محمدی؛ مهرداد نوابخش؛ محمدصادق مهدوی

6.

طراحی مدل توسعه و توانمندسازی رفاه اجتماعی پایدار درزمینه ارتقاء تاب آوری با رویکرد گراندد تئوری (مورد مطالعه مددجویان تحت پوشش کمیته امدادلرستان)

دوره 13، شماره 51، شهریور 1400، صفحه 227-245
مجید طائف؛ مهرداد نوابخش؛ رضا اسماعیلی

7.

علل خشونت و انحرافات ورزشی ایران با رویکرد آینده پژوهی (مورد مطالعه رشته فوتبال)

دوره 14، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 17-36
فرشاد جعفروندنو؛ مهرداد نوابخش؛ اکبر آفرینش خاکی

8.

مقایسه برنامه های توسعه کشور از نظر در بر داشتن ابعاد اجتماعی کیفیّت زندگی:

دوره 13، شماره 50، خرداد 1400، صفحه 249-263
سعید پسران رزاق؛ مهرداد نوابخش

9.

واکاوی مفهوم «سوژه» در رویکردهای تحلیل گفتمان

دوره 11، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 7-19
شهناز کریمی؛ مهرداد نوابخش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب