1.

ارزیابی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران مدیریت بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت (با استفاده از تکنیک آنتروپی- فازی)

دوره 7، شماره 1(پیاپی 20 )، اردیبهشت 1393، صفحه 49-66
هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ یوسف تقی پوریان

2.

ارزیابی تأثیر بکارگیری الزامات استاندارد حسابرسی تجدیدنظر شده 700 در کاهش فاصله انتظارات حسابرسی

دوره 6، شماره 2(پیاپی 17 )، شهریور 1392، صفحه 75-92
هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ علی اکبر نونهال نهر

3.

پاداش مدیریت و پایداری سود

دوره 8، شماره 24، فروردین 1394، صفحه 61-71
هاشم نیکومرام؛ پریسا پازوکی

4.

تاثیر استاندارد های ملی حسابداری ایران بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر پایداری سود در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 1(پیاپی 8 )، فروردین 1390، صفحه 31-45
هاشم نیکومرام؛ زاد اله فتحی

5.

تاثیر سوگیری های قضاوتی بر کارکرد تکنیک های حسابداری مدیریت

دوره 6، شماره 1(پیاپی 16)، خرداد 1392، صفحه 75-90
فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ آرزو جلیلی

6.

تبیین روابط میان کیفیت حسابرسی و کارایی عملیاتی شرکت با در نظر گرفتن معیار تداوم تصدی حسابرس در صنعت و اندازه حسابرس

دوره 16، شماره 56، خرداد 1402، صفحه 1-18
فرزانه پورطاهر اقدم؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی

7.

تبیین مولفه های تأثیرگذار بر تردید حرفه ای حسابرسان با تکیه بر ابعاد فردی

دوره 8، شماره 25، تیر 1394، صفحه 13-27
سیدحسین حسینی؛ هاشم نیکومرام؛ علی اکبر رضایی

8.

دیدگاه اقتصاد سیاسی و مدیریت سود

دوره 6، شماره 3(پیاپی 18 )، آذر 1392، صفحه 31-43
هاشم نیکومرام؛ بهمن بنی مهد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ علی کیائی

9.

سنجش تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری در تصمیم گیری مدیران واحدهای اقتصادی

دوره 5، شماره 2(پیاپی 13)، شهریور 1391، صفحه 47-65
هاشم نیکومرام؛ محمد محمودی

10.

سهام عدالت و کیفیت سود: دیدگاه اقتصاد سیاسی

دوره 15، شماره 54، آذر 1401، صفحه 1-20
محسن ایمنی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهمن بنی مهد؛ هاشم نیکومرام

11.

مقایسه عملکرد پرتفوی انتخابی بر اساس مدل های حسابداری سرمایه فکری با استفاده از مدل تحلیل شبکه با مدل های سنتی و نوین شبکه

دوره 6، شماره 4(پیاپی 19)، اسفند 1392، صفحه 79-100
هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هدی همتی

12.

مقایسه نقش فروش و سود در ارزشیابی شرکت (مورد مطالعه: صنعت سیمان)

دوره 4، شماره 2(پیاپی 9 )، تیر 1390، صفحه 41-55
هاشم نیکومرام؛ علیرضا زارعی سودانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب