1.

اولین گزارش از بررسی شیوع سنگ کیسه صفرادر بزهای کشتارگاههای اطراف تهران

دوره 3، شماره 1(پیاپی 12)، فروردین 1385، صفحه 429-432
زهره خاکی؛ ایرج سهرابی حقدوست

2.

بررسی آثار پاتولوژیک و زمان ماندگاری ویروس تب برفکی در اندام های خوکچه هندی

دوره 8، شماره 3(پیاپی 34)، آذر 1390، صفحه 529-538
ایرج سهرابی حقدوست؛ محمدحسن حبل الورید؛ همایون مهروانی؛ محمد اسلام پناه؛ حسن ایزدی

3.

بررسی ارتباط هیستوپاتولوژی و الایزا در گله های مرغ مادر گوشتی دارای تیتر سرمی نسبت به متاپنوموویروس های طیور (AMPV)

دوره 3، شماره 2(پیاپی 13)، تیر 1385، صفحه 441-456
رضا گودرزی؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ محمد جواد فراگزلو

4.

بررسی بیماری نکروز عفونی مراکز خونساز (IHN) به روش ایمونوهیستوشیمی در برخی از مراکز تکثیر و پرورش ماهیان قزل آلای ایران

دوره 2، شماره 2 (پیاپی9)، تیر 1384، صفحه 157-164
عادل حقیقی خیابانیان اصل؛ مهدی سلطانی؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ عیسی شریف پور

5.

بررسی فراساختاری پانکراس در موشهای آلوده به ویروس تب برفکی

دوره 2، شماره 1 (پیاپی8)، فروردین 1384، صفحه 11-28
پژمان مرتضوی؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ تقی الطریحی؛ عبدالمحمد طالب شوشتری

6.

بررسی میزان شیوع مالاسزیا در پوست اسبهای استان گلستان و تعیین هویت آنها

دوره 3، شماره 1(پیاپی 12)، فروردین 1385، صفحه 403-410
سید جمال هاشمی؛ آیت نصراللهی عمران؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ علیرضا خسروی

7.

تأثیرات مقادیر مختلف ویتامین D3 بر ترمیم استخوان زند زیرین خرگوش: ارزیابی بیومکانیک و هیستوپاتولوژیک

دوره 7، شماره 4(پیاپی 31)، دی 1389، صفحه 343-350
غلامرضا عابدی چم؛ احمد اصغری؛ محمدمهدی دهقان؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ شهابالدین صافی

8.

تاثیر بتا هیدروکسی بو تیرات و استروژن بر فرایند فاگوسیتوز نوتروفیلهای گاو به صورت in vitro

دوره 4، شماره 2(پیاپی 17)، تیر 1386، صفحه 95-102
علی کارگری رضاپور؛ شهاب الدین صافی؛ جعفر مجیدی؛ ایرج سهرابی حقدوست

9.

تعیین ارزش تشخیصی آمیلوئید A و هاپتوگلوبین سرم وشیر در ورم پستان تحت بالینی گاو

دوره 3، شماره 4(پیاپی15)، دی 1385، صفحه 623-630
آمنه خوشوقتی؛ شهاب الدین صافی؛ سید رضا جعفرزاده؛ ایرج سهرابی حقدوست

10.

گزارش یک مورد تومور فونکسیونل سلولهای سرتولی در سگ

دوره 2، شماره 1 (پیاپی8)، فروردین 1384، صفحه 57-60
حسن برکتین؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ سیامک مشهدی رفیعی

11.

مطالعه اثر پیوند چادرینه آزاد و پیوند چربی سفید بر روی التیام استخوان خرگوش

دوره 8، شماره 1(پیاپی 32)، خرداد 1390، صفحه 415-422
علیرضا جهاندیده؛ غلامرضا عابدی؛ علی رضایی؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ عباس وشکینی

12.

مطالعه آسیب شناسی بیماری لکه سفید در چهارگونه میگو در آبهای خلیج فارس

دوره 4، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1386، صفحه 3-10
بنفشه غلامحسین؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ محمد افشار نسب

13.

مطالعه ضایعات هیستوپاتولوژی عفونت ناشی از آئرو موناس ورونی در ماهی

دوره 2، شماره 1 (پیاپی8)، فروردین 1384، صفحه 53-56
مینا رستمی بشمن؛ ایرج سهرابی حقدوست

14.

مطالعه هیستوپاتولوژیک اثر دزهای مختلف ماده شیمیایی آکریل آمید بر تالاموس موش صحرایی

دوره 3، شماره 2(پیاپی 13)، تیر 1385، صفحه 471-484
کیوان جمشیدی؛ تقی الطریحی؛ ایرج سهرابی حقدوست

15.

مطالعه هیستوپاتولوژیک الگوهای رایج ضایعات غیر نئوپلاستیک پوست در سگ

دوره 7، شماره 3(پیاپی 30)، آذر 1389، صفحه 321-328
علیرضا یوسفی؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ رضا صداقتسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب