1.

بیانیه رسالت و چشم انداز نظام نوآوری کشاورزی ایران

دوره 14، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-15
فریسا ایران نژاد رانکوهی؛ مهدی میردامادی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ فرهاد لشگرآرا؛ محمدرضا رضاپناه

2.

بررسی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی افزایش ارتفاع دیواره سد اکباتان همدان بر شرایط زندگی روستاییان پایین دست سد

دوره 15، شماره 3، آبان 1401، صفحه 1-18
پروانه احمدی نژاد؛ سید مهدی میردامادی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ مریم امیدی نجف آبادی؛ حسین بابازاده

3.

بررسی سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی در توسعه کشاورزی شهری ( مطالعه موردی شهرستان کرج)

دوره 16، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-12
محرمعلی ترابی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ مهدی میردامادی؛ فرهاد لشگرآرا

4.

بررسی عوامل اثرگذار بر نوآوری بازاریابی خوشه کسب‌وکار خرما در استان خوزستان

دوره 10، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 1-10
مسعود حکمت؛ مهدی میردامادی؛ سیدجمال فرج‌اله حسینی؛ داود ثمری؛ محسن ابراهیم‌پور

5.

بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری به نژادی گندم و تأثیر آن بر ابعاد امنیت غذایی: کاربرد نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT2) در استان آذربایجان شرقی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1-12
فرزانه نوروزی عجب شیر؛ فرهاد لشگرآرا؛ مهدی میردامادی؛ مریم امیدی نجف آبادی

6.

بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تشکل‌های آب بران شبکه آبیاری دشت قزوین

دوره 11، شماره 3، آبان 1397، صفحه 21-28
ایرج رشوند؛ مهدی میردامادی؛ فرهاد لشگرآرا

7.

بررسی مؤلفه های مؤثر مشارکت در تصمیم گیری کارکنان مراکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز شهر تهران در توسعه فضای سبز پایدار شهری

دوره 13، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-14
مریم باقری؛ مهدی میردامادی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ فرهاد لشگرآرا

8.

بررسی نقش عوامل آموزشی- ترویجی و اجتماعی موثر بر توسعه خوشه های کسب و کار زعفران در استان خراسان جنوبی

دوره 15، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 1-18
ریحانه ریاحی؛ سیدمهدی میردامادی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ مریم امیدی نجف آبادی

9.

راهکارهای کاهش مخاطرات زیست‌محیطی پسماند نهاده‌های شیمیایی از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و محیط‌زیست شهرستان ساری

دوره 12، شماره 3، آبان 1398، صفحه 1-14
حسین احمدی گرجی خیلی؛ سیدمهدی میردامادی؛ مریم امیدی نجف آبادی

10.

ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در ﭘﺎﯾﺪاری ﺗﺎﻻب ﻫﺎی ﺷﻮر دﺷﺖ ﻣﺴﯿﻠﻪ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-14
رویا اکبری؛ مهدی میردامادی؛ سید جمال فرج الله حسینی؛ فرهاد لشگرآرا

11.

طراحی الگوی کاربری اراضی کشاورزی باتاکید برمعیشت پایدار در منطقه کهک استان قم

دوره 13، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-12
سیدمجتبی منزوی؛ مهدی میردامادی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ صمد رحیمی سوره

12.

واکاوی و تحلیل گفتمان فلسفه کشاورزی در چارچوب نظریه‌های فلسفه تکنولوژی

دوره 10، شماره 3، آبان 1396، صفحه 11-26
مهدخت منصوری واجاری؛ سید جمال فرج الله حسینی؛ سید مهدی میردامادی؛ موسی اکرمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب