1.

اهمیت گروه در تأمین نیازهای فرد

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 7)، دی 1369، صفحه 21-28
سید علی اکبر افجه

2.

بررسی راه های عملی تقویت وجدان کاری

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 27و 26)، دی 1374، صفحه 93-120
سید علی اکبر افجه

3.

بررسی روشهای برنامه ریزی نیروی انسانی

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 14)، آذر 1371، صفحه 57-76
سید علی اکبر افجه

4.

بررسی عوامل مؤثر بر وجدان کاری و انضباط اجتماعی در کارکنان

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 35)، دی 1376، صفحه 17-36
سید علی اکبر افجه

5.

رابطه بین ریتمهای زیستی انسانی با عملکرد تحصیلی دانشجویان (مورد مطالعه:دانشجویان رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

دوره 22، شماره 3و4(ویژه نامه شماره های 92و93 پاییزوزمستان1390)، آبان 1390، صفحه 37-51
سید علی اکبر افجه؛ راهله جباری

6.

سلسله مراتب نیازهای سازمان

دوره 1، شماره 4 (پیاپی 3)، بهمن 1368، صفحه 33-41
سید علی اکبر افجه

7.

ماهیت «تغییر» و تفاوت آن با «توسعه سازمان» (OD)

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، بهمن 1372، صفحه 5-13
سید علی اکبر افجه

8.

ماهیت و مبانی مدیریت

دوره 1، شماره 2 (پیاپی 1)، تیر 1368، صفحه 13-19
سید علی اکبر افجه

9.

مدیریت زمان در آموزش

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 32)، خرداد 1376، صفحه 47-65
سید علی اکبر افجه

10.

مدیریت و توسعه سازمانی (OD)

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10و 11)، بهمن 1370، صفحه 83-98
سید علی اکبر افجه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب