1.

ایجاد تغییرات مداوم

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 12)، فروردین 1371، صفحه 63-85
دکتر توردال؛ رمضانعلی رویایی

2.

افشاء داوطلبانه در گزارشگری مالی: مروری بر نظریه ها و تحقیقات

دوره 18، شماره 1 (پیاپی68)، فروردین 1385، صفحه 33-40
رمضانعلی رویایی؛ بهمن بنی مهد

3.

بررسی تناسب و سازگاری ساختار سازمانی (رسمیت، تمرکز و پیچیدگی) با اهداف راهبردی در سازمان صدا و سیما و ارائه الگوی مناسب

دوره 19، شماره 2(پیاپی 77)، تیر 1387، صفحه 31-40
رمضانعلی رویایی؛ حسین مظفر

4.

طراحی و تدوین الگوی اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی

دوره 19، شماره1(پیاپی 76)، فروردین 1387، صفحه 15-29
رمضانعلی رویایی؛ اسماعیل کاوسی

5.

ماهیت پژوهش های حسابداری

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 7)، دی 1369، صفحه 69-87
یوجی ایجیری؛ علی ثقفی؛ رمضانعلی رویایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب