1.

ایجاد تغییر پایدار ظهور دوباره هنجارها و ارزش های اسلامی

دوره 4، شماره 2 (پیاپی13)، تیر 1371، صفحه 5-22
داتونیک عبدالرشید مجید؛ عبدالله جاسبی

2.

ارائه و به کارگیری مدل آنتروپی تئوری اطلاعات برای تحلیل و پیش بینی اجزای جدول داده- ستانده

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، آبان 1372، صفحه 5-22
عبدالله جاسبی؛ رضا شباهنگ

3.

از خود بیگانگی انسان از نظر اسلام و سایر مکاتب

دوره 10، شماره 3(پیاپی 38)، آذر 1377، صفحه 5-25
عبدالله جاسبی

4.

اصول و مبانی فلسفی عقیدتی در مدیرت اسلامی

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 30)، بهمن 1375، صفحه 5-16
عبدالله جاسبی

5.

انسان از نظر اسلام

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 7)، دی 1369، صفحه 41-58
عبدالله جاسبی

6.

انسان و از خود بیگانگی انسان از دیدگاه اسلام

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 28 و 29)، تیر 1375، صفحه 5-28
عبدالله جاسبی؛ همایون پی براه

7.

انگیزش در مدیریت اسلامی

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 33)، خرداد 1376، صفحه 5-17
عبدالله جاسبی

8.

اهمیت بهره وری با تأکید بر بعد فرهنگی آن

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10و 11)، بهمن 1370، صفحه 5-13
عبدالله جاسبی

9.

بحثی در مدیریت اسلامی مبانی ارزشی در حکومت و نظام تشکیلاتی اسلام

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 5)، تیر 1369، صفحه 49-58
عبدالله جاسبی

10.

بررسی انحلال و اقتدار جوامع اسلامی

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 27و 26)، دی 1374، صفحه 5-14
عبدالله جاسبی؛ محمدرضا شریف آزاده

11.

بررسی انگیزش در مدیریت اسلامی از دیدگاه دانشمندان اسلامی

دوره 10، شماره 2(پیاپی 37)، تیر 1377، صفحه 5-32
عبدالله جاسبی

12.

بررسی و تحلیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 40 )، اردیبهشت 1378، صفحه 5-22
عبدالله جاسبی

13.

تعریف سیستم

دوره 1، شماره 4 (پیاپی 3)، بهمن 1368، صفحه 67-88
عبدالله جاسبی

14.

ضرورت واهمیت مدیریت از نظر اسلام

دوره 2، شماره 3 (پیاپی6)، آبان 1369، صفحه 17-22
عبدالله جاسبی

15.

مبانی رفتار انسان از دیدگاه اسلام

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 34)، مهر 1376، صفحه 5-20
عبدالله جاسبی؛ محسن محمد نوربخش لنگرودی

16.

مبانی فلسفی ارزشیابی از دیدگاه مدیریت اسلامی

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 43)، اسفند 1378، صفحه 5-16
عبدالله جاسبی؛ محمدرضا ربیعی مندجین

17.

مبحثی از مدیریت اسلامی شورا و مشاوره در مدیریت اسلامی

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 32)، خرداد 1376، صفحه 5-30
عبدالله جاسبی

18.

منابع نیروی انسانی برای حداکثر بهره وری در زمینه فرهنگ های مختلف اسلامی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 20 و21)، تیر 1373، صفحه 91-116
آمنه وداد؛ عبدالله جاسبی

19.

نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی

دوره 1، شماره 3 (پیاپی 2)، آبان 1368، صفحه 4-17
عبدالله جاسبی

20.

نقدی بر نظریۀ عمومی سیستم ها

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 4)، اردیبهشت 1369، صفحه 31-37
عبدالله جاسبی

21.

نقد و درآمد بر «مارکسیسم وبوروکراسی»

دوره 1، شماره 2 (پیاپی 1)، تیر 1368، صفحه 5-12
عبدالله جاسبی

22.

نقش مساجد در اداره امور عمومی

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 31)، آبان 1375، صفحه 5-17
عبدالله جاسبی؛ محمد اسماعیل انصاری

23.

نقش و تأثیر خطبه های نمازجمعه در اداره عمومی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 35)، دی 1376، صفحه 5-16
عبدالله جاسبی؛ محمد اسماعیل انصاری

24.

نگرشی به نظام گرا به مفاهیم بهره وری و به کارگیری آن در اندازه گیری بهره وری سیستم ها

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 27و 26)، دی 1374، صفحه 63-91
عبدالله جاسبی؛ رضا شباهنگ؛ مصطفی شکریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب