1.

ارائه الگوی جامع مدیریت سود مبتنی بر تفکر انتقادی با استفاد از روش ANP فازی

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 121-134
غلامرضا مرادی رودپشتی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهره حاجیها

2.

ارائه الگویی مبتنی بر تئوری اقتضایی؛ تحلیلی نوین از عوامل موثر بر تعیین بها و کنترل مالی محصولات

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 17-34
علی صیادی سومار؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا پورزمانی؛ هاشم نیکومرام

3.

ارتباط رفتار مالیاتی شرکت ها و افشای اطلاعات زیست محیطی اجباری

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 17-28
محمد کیان؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا پورزمانی؛ تقی ترابی

4.

آگاهی فراشناختی، ابعاد درک معنای ضمنی و رفتار تصمیم‌گیری حسابداران مدیریت در باور و عمل: مطالعه‌ی ذهنیت دانشجویان حسابداری

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 11-30
مرضیه شریعتی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ قدرت الله طالب نیا؛ رمضانعلی رویایی

5.

بهایابی از منظر تصمیم‌گیری (تحلیل تئوریک جهت توسعه دانش حسابداری مدیریت)

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 123-136
فریدون رهنمای رودپشتی؛ علی‌اصغر عرب‌احمدی

6.

تاریخ‌نگاری ریاضیات برای امور مالی و حسابداری

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 121-134
فریدون رهنمای رودپشتی؛ محسن ایمنی

7.

تبیین نظریه شبکه کنشگران (ANT) در حسابداری از منظر دانش

دوره 4، شماره 16، دی 1394، صفحه 119-130
بهاره بنی طالبی دهکردی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ قدرت اله طالب نیا

8.

تورش‌های رفتاری و انگیزه‌های مدیریت سود

دوره 4، شماره 14، تیر 1394، صفحه 15-32
کیانا کریمی؛ فریدون رهنمای رودپشتی

9.

توسعه حرفه‌ای بازار سرمایه ایران مبتنی بر رویکرد مهندسی مالی و تأثیر آن بر کیفیت حسابداری و حسابرسی

دوره 6، شماره 23، آذر 1396، صفحه 11-30
فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی جمالی

10.

جامعه شناسی حسابداری، دیدگاه ها و چالشها: از منظر پارادایم های غالب

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 9-24
راحله همایونی راد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ مهرداد نوابخش

11.

جنسیت حسابرس و سبک های کارکردی تفکر: آزمون نظریه خود حکومتی ذهن

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 1-10
مجتبی حیدر؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکو مرام؛ بهمن بنی مهد

12.

حسابداری مدیریت انتقادی

دوره 2، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 1-14
فریدون رهنمای رودپشتی؛ احمد گودرزی

13.

رابطه دستکاری فعالیت‌های واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی با استفاده از رویکرد سیستم‌ معادلات بازگشتی

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 1-14
محسن ایمنی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهمن بنی مهد

14.

سبک حسابرس، مدت تصدی حسابرس و قابلیت مقایسه صورت های مالی

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 9-22
عبدالرضا محسنی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام

15.

فرا تحلیل ارتباطات درون شبکه‌ای کنشگران با یکدیگر و ارائه مدل ارتباطات بر اساس سیستم اطلاعات حسابداری ایران

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 167-186
پروین صدری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا پورزمانی؛ هاشم نیکومرام

16.

کاربرد نمای لیاپانوف در رفتار هزینه ها

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 21-28
عزیزاله رنگرز باسلیقه؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ فاضل محمدی نوده؛ سینا خردیار

17.

مدرنیسم، پست مدرنیسم و تئوری حسابداری مالی

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 1-16
حامد آراد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهمن بنی مهد؛ هاشم نیکومرام

18.

نظریه های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 1-14
جواد اشرفی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهمن بنی مهد

19.

هزینه‌یابی چرخه عمر: رویکرد نوین

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 1-12
فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهره فهیم نژاد؛ یاسمن پزشک

20.

هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان گرا(TD-ABC) در صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک کشاورزی)

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 29-38
فریدون رهنمای رودپشتی؛ داود قرشی؛ عباس فارسی؛ محمد نوروزیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب