1.

ارائه مدلی برای بررسی اثر سرمایه فکری بر توانمندی‌‌های رقابتی شرکت‌ها (رهیافت الگوی معادلات ساختاری)

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 443-458
مهدی گودرزی؛ علی اکبر چهار محالی؛ هاشم نیکومرام؛ محسن امینی خوزانی؛ احسان رحمانی نیا

2.

ارزیابی همگرایی و واگرایی بین معیارهای کیفیت اطلاعات حسابداری: آزمون نظریه مدیریت ذینفعان

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 141-154
عبدالله حسین زاده؛ سید محمود موسوی شیری؛ زهره حاجیها؛ هاشم نیکومرام

3.

آزمون نظریه ذینفعان در سیاست سرمایه در گردش

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 89-98
حامد ریاضی؛ هاشم نیکومرام؛ حمیدرضا کردلوئی کردلوئی

4.

بررسی اثرات کارایی تخصیصی هزینه‌های ثابت و متغیر بر کیفیت گزارشگری مالی: رویکرد تحلیل پوششی داده ها و GMM

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 297-312
علی نیازی؛ هاشم نیکومرام؛ غلامرضا زمردیان؛ فرهاد حسین زاده لطفی

5.

پیامدهای اقتصادی و مالیاتی گزارش حسابرسی با تاکید بر اثر تعدیل کننده تغییر حسابرس

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 67-82
شیوا حسن پور؛ بهمن بنی مهد؛ آزیتا جهانشاد؛ هاشم نیکومرام

6.

تاثیر بهره وری سرمایه انسانی بر نگهداشت وجوه نقد : آزمونی از نظریه ذینفعان

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 89-98
حامد ریاضی؛ حمیدرضا کردلوئی کردلوئی؛ هاشم نیکومرام

7.

تبیین رفتار نامتقارن هزینه‌ها بر اساس هم‌زمانی چرخه‌های سیاسی و تجاری

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 231-246
مصطفی ایزدپور؛ هاشم نیکومرام

8.

تبیین روابط میان کیفیت حسابرسی و کارایی عملیاتی شرکت با در نظر گرفتن معیار تخصص حسابرس در صنعت و حق الزحمه حسابرسی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 105-119
فرزانه پورطاهر اقدم؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی

9.

حق انتخاب حسابرس و اجتناب مالیاتی بر اساس نظریه انتخاب گلاسر

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 1-16
افشین احمدی لویه؛ هاشم نیکومرام؛ بهمن بنی مهد

10.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کشف تقلب صورت های مالی با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 1-20
جواد معصومی؛ هاشم نیکومرام؛ قدرت الله طالب نیا

11.

عواطف فردی، تفکر انتقادی و ارزیابی ریسک تقلب در حسابرسی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 315-323
بهمن قدیمی؛ بهمن بنی مهد؛ هاشم نیکومرام

12.

مدرنیسم، پست مدرنیسم و تئوری حسابداری مالی

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 1-16
حامد آراد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهمن بنی مهد؛ هاشم نیکومرامسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب