1.

ارزیابی آمادگی مدارس برای استقرار مدیریت مشارکتی (مورد مطالعه: مدارس راهنمایی شهر همدان)

دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، دی 1395، صفحه 33-43
حاجیه رجبی فرجاد؛ سیروس اقبال پور

2.

تاثیر اجرای خط‌مشی‌‌گذاری عمومی بر فرهنگ سازمانی

دوره 13، شماره 45، اردیبهشت 1401، صفحه 103-121
حاجیه رجبی فرجاد؛ علی رضا علیپور

3.

تاثیر عدالت سازمانی بر توانمندی کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول آفرین با در نظر گرفتن خط مشی‌های دانشگاه علوم پزشکی

دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، آذر 1396، صفحه 65-79
حاجیه رجبی فرجاد؛ اصغر پهلوان

4.

تأثیر عوامل سازمانی و عوامل شخصی بر گرایش به ترک خدمت پیش کسوتان ورزشی (مطالعه موردی: هیأت شنای استان تهران بخش بانوان)

دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، دی 1391، صفحه 63-72
شهرناز ورنوس؛ حاجیه رجبی فرجاد

5.

تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت ادراک شده برند بر ترجیح برند در شعب بانک صادرات شهرآمل

دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، بهمن 1392، صفحه 17-25
حاجیه رجبی فرجاد؛ ایمان قاسمی همدانی

6.

طراحی مدل اجرای خط‌مشی دانشگاه کارآفرین مبتنی بر سیاست‌های علم و فناوری

دوره 13، شماره 47، مهر 1401، صفحه 167-183
مرضیه ابراهیمیان؛ حاجیه رجبی فرجاد؛ حمید رضا کردلوئی

7.

نقش رفتارشهروندی سازمانی در ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، بهمن 1393، صفحه 31-44
نیلوفر میرسپاسی؛ حاجیه رجبی فرجاد؛ مرضیه ابراهیمیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب