1.

ادراک حسابرسان داخلی از نقش آنان در مشاوره و اطمینان بخشی درباره محیط زیست، امور اجتماعی و راهبری

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 153-162
میرجعفر موسوی؛ زهره حاجیها

2.

ارائه الگوی جامع مدیریت سود مبتنی بر تفکر انتقادی با استفاد از روش ANP فازی

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 121-134
غلامرضا مرادی رودپشتی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهره حاجیها

3.

ارزیابی همگرایی و واگرایی بین معیارهای کیفیت اطلاعات حسابداری: آزمون نظریه مدیریت ذینفعان

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 141-154
عبدالله حسین زاده؛ سید محمود موسوی شیری؛ زهره حاجیها؛ هاشم نیکومرام

4.

بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی با مدیریت مبتنی بر ارزش آفرینی و هزینه نمایندگی: آزمون تئوری اقتصاد سیاسی

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 215-230
حسین جنت مکان؛ محسن حمیدیان؛ زهره حاجیها

5.

بررسی رابطه بین فعالیت‌های کمیته حسابرسی و کیفیت سیستم کنترل داخلی در شرکت‌هایپذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 71-82
الهه امیری؛ زهره حاجیها

6.

بررسی رابطه‌ی کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت بر صلاحیت حرفه‌ای حسابرسی داخلی در شرکت‌های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 19، مهر 1395، صفحه 47-60
زهره حاجیها؛ حسین حقیقی

7.

تأثیر سوگیری تأییدی حسابرس بر خطای حسابرسی با تأکید بر نقش تعدیلی ویژگی های صاحبکار و حسابرس

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 101-120
سلمان لطفی؛ زهره حاجیها؛ حمید رضا وکیلی فرد

8.

تاثیر مهارت و تجربیات مدیران با تاکید بر معیارهای مبتنی بر خلق ارزش جهت سرمایه گذاران

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 259-277
مهسا صارمی نیا؛ حبیب اله نخعی؛ زهره حاجیها

9.

تبیین مفهوم هرمنوتیک در ارتقاء میان رشته ای حسابداری:الزامات و ساختاربندی

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 251-269
محسن محسنی شریف؛ زهره حاجیها؛ میر فیض فلاح شمس

10.

رابطه بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس با زمان بندی افشای اطلاعات مالی سالانه و میان دوره ای

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 1-13
زهره حاجیها؛ محمدرضا ابراهیمی

11.

رابطه بین ساختار ذهنی حسابرسان مستقل و فرآیند حسابرسی مستمر

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 27-42
سروناز قیطانچیان؛ محسن حمیدیان؛ مریم صراف؛ زهره حاجیها

12.

طراحی مدل تورش رفتاری حسابرسان با تاکید بر ویژگی های فردی و عمومی حسابرس به روش داده بنیاد

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 483-498
بختیار اشرفی؛ زهره حاجیها؛ رضا تهرانی

13.

کاربرد یادگیری ماشین در ارائه الگویی برای کشف تحریفات حسابداری

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 271-283
افشین هاشمی گل سفیدی؛ زهرا لشگری؛ زهره حاجیها

14.

ماتریس حسابداری اجتماعی ایران با محوریت مالیات و محیط زیست

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 59-78
مریم ادیب زاده؛ فاطمه صراف؛ زهره حاجیها

15.

نوع حسابرس مستقل و چسبندگی هزینه‌ها: شواهد تجربی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 22، مرداد 1396، صفحه 25-36
زهره حاجیها؛ منصوره بیگیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب