1.

امام علی(ع) در متون صوفیه (با تأکید بر متون تصوف تا قرن پنجم قمری)

دوره 10، 1 (19 بهار و تابستان 1395)، آذر 1395، صفحه 1-20
زهرا ابراهیمی؛ ابوالفضل محمودی

2.

آموزه بدهی‌ستوه و امام در سنّت بودایی مهایانه و تشیع اثنی‌عشری

دوره 15، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 119-142
الهه صفری دره یی؛ ابوالفضل محمودی

3.

جاناتان زیتل اسمیت: تأملی در معنا و مفهوم مقایسه در مطالعات ادیان

دوره 16، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-23
محسن اویسی؛ مهدی لک زایی؛ ابوالفضل محمودی

4.

جنبه های زنانه در آیین تانترا

دوره 5، 1 (9 بهار وتابستان 1390)، فروردین 1390، صفحه 115-134
ابوالفضل محمودی؛ مزدک توسلی

5.

روشِ هرمنوتیکی تیرومولَر (قدیس برجستة هندویی) در تفسیر اسطوره‌های پورانه‌ای بر اساس کتاب تیرومَنتیرَم

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402
ابوالفضل محمودی؛ فاطمه لاجوردی؛ پیمان صمیمی

6.

عشق در عهدجدید

دوره 13، 2 (26 پاییز و زمستان 1398)، اسفند 1398، صفحه 173-194
ملیحه شیرخدائی؛ ابوالفضل محمودی؛ طاهره حاج ابراهیمی

7.

ماهیت و مراتب بهکتی در اندیشه چَیتَنیَه

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 66-88
مهدیه امین زاده گوهری؛ ابوالفضل محمودی

8.

مراقبه (دَهیانَه) در مهایانه بودایی بر اساس شورَنگَمَه سوترَه

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 25-46
سپیده افراشته؛ ابوالفضل محمودی

9.

مقامات و احوال در مأثورات امام علی(ع) تا سدة پنجم

دوره 13، 1 (25 بهار و تابستان 1398)، شهریور 1398، صفحه 1-24
زهرا ابراهیمی؛ ابوالفضل محمودی

10.

مکشا از دیدگاه مکتب بهکتی ویشنویی (از رامانوجه تا نانک)

دوره 1، 1 (1 بهارو تابستان1386)، فروردین 1386، صفحه 201-220
ابوالفضل محمودی؛ سمانه تولیتی

11.

نیروانَه در هینَه‌یانَه و مَهایانَه

دوره 9، 1 (17 بهار و تابستان 1394)، آبان 1394، صفحه 169-200
یحیی نصرتی؛ ابوالفضل محمودی

12.

نگاهی به مفهوم گورو در عرفان هندویی از منظر شنکره

دوره 13، 2 (26 پاییز و زمستان 1398)، اسفند 1398، صفحه 79-102
مریم باقرزاده؛ فاطمه لاجوردی؛ ابوالفضل محمودی

13.

ویژگی های عشق الهی از دیدگاه یوحنای صلیبی

دوره 2، 2 (4 پاییز وزمستان 1387)، مهر 1387، صفحه 161-192
ابوالفضل محمودی؛ لیلا رضاییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب