1.

ارائه الگویی برای تکامل حسابداری مدیریت در سازمانهای دولتی و خصوصی با رویکرد نهادی

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 177-194
پانیذ شکرایی فرد؛ هاشم نیکومرام؛ محمد حامد خان محمدی

2.

ارائه چشم انداز جدید برای نقش منابع نامشهود در استراتژی های کسب و کار و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 207-227
منی قیلاوی؛ زهره حاجیها؛ زهرا مرادی؛ محمدحامد خان محمدی

3.

ارائه مدل اثرگذاری کووید-19 بر عملکرد حسابرسان مستقل با رویکرد نظریه زمینه بنیاد

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 397-410
مهرناز قاسمی تودشکچوئی؛ حمید رستمی جاز؛ محمدحامد خان محمدی؛ خسرو مرادی شهدادی

4.

ارائه مدل سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر هوش تجاری بر اساس نظریه زمینه بنیان

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 357-368
بنفشه رحیمی هلری؛ فائق احمدی؛ محمدحامد خان محمدی؛ محمدحسین رنجبر؛ حمیدرضا کردلوئی کردلوئی

5.

ارائه و ارزیابی مدل تمکین مالیاتی اشخاص حقوقی براساس دیدگاه خبرگان مالیاتی با استفاده از تئوری زمینه ای در نظام مالیاتی ایران

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 345-360
سعید کریمی؛ محمدحامد خان محمدی؛ محبوبه جعفری

6.

تبیین به کارگیری الگوی تئوری محدودیت ها جهت ارزیابی نسبت کفایت سرمایه در بانک ها

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 77-85
محمدرضا خضری پور؛ محمدحامد خان محمدی؛ فائق احمدی؛ حمیدرضا کردلوئی کردلوئی

7.

تبیین رابطه هوش هیجانی با انواع شیوه های مدیریت سود با تأکید برخود شیفتگی مدیران

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 273-284
سمانه شاهد حسین؛ محمدحامد خان محمدی؛ طاهره محمودیان دستنایی

8.

تدوین مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده ایران

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 277-298
محمد طاهری؛ حسین جهانگیرنیا؛ محمدحامد خان محمدی؛ رضا غلامی جمکرانی

9.

شناسایی مولفه های موثر بر تکامل حسابداری مدیریت با استفاده از روش ANP فازی در بین شرکتهای عضو سازمان بورس و اوراق بهادار

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 391-410
پانیذ شکرایی فرد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمد حامد خان محمدی

10.

شناسایی و اولویت بندی موانع و ضرورت های بکارگیری فن آوری بلاک چین در حسابرسی با رویکرد دلفی فازی

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 261-279
محبوبه همتی؛ زهرا مرادی؛ شهره یزدانی؛ محمدحامد خانمحمدی

11.

طراحی ترکیبی متدهای SWOT و QFD در تدوین استراتژی‌های کسب و کار در شرایط بحران اقتصادی (مطالعه موردی: شرکت صنایع بسته بندی ایران)

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 239-250
محمدرضا شمس؛ محمدحامد خان محمدی؛ حمید رضا کردلویی

12.

طراحی مدل تمکین مالیاتی شرکتی براساس تئوری زمینه ای در نظام مالیاتی ایران

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 163-178
سعید کریمی؛ محمدحامد خان محمدی؛ سیده محبوبه جعفریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب