1.

ارایه الگوی حسابداری پایداری از منظر تئوری‏های اثباتی و هنجاری

دوره 15، شماره 53، شهریور 1401، صفحه 1-18
سمانه صادقی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی

2.

ارائه الگوی دولت کارآفرین و حکمرانی خوب و راهبردهای پیاده سازی آن در دولت جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، 2(پیاپی 42تابستان 1400)، شهریور 1400، صفحه 175-192
هادی ابوالفتحی؛ مسعود پورکیانی؛ مژگان درخشان؛ نوید فاتحی‌راد

3.

ارائه مدلی جهت پاسخگویی مدیران نظام آموزش عالی در ایران

دوره 20، شماره 3(پیاپی 82)، آبان 1388، صفحه 107-123
دکتر علی تقی پور ظهیر؛ دکتر طیبه صفایی

4.

ارزیابی کیفیت خدمات در دفاتر پلیس+ 10 با استفاده از روش سروکوال

دوره 4، شماره 7، مهر 1388، صفحه 115-136
شهناز نایب زاده؛ محمد مجید فتاحی زارچ

5.

بررسی ظرفیت انطباق‌پذیری سازمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 59-68
امین باقری کراچی؛ اباذر ظهرابی

6.

بررسی عوامل مؤثر بر میزان پاسخگویی در مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمرانی خوب (مورد مطالعه؛ شهرداری منطقه 6 تهران)

دوره 11، 3( پیاپی 39 پاییز 1399)، آذر 1399، صفحه 1-17
وحید آرائی؛ ابوالفضل قاسمی

7.

بررسی نقش پاسخگویی بر توسعه پایدار با تاکید بر پاسخگویی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 52، آذر 1400، صفحه 291-304
حیدرعلی نوروزپور؛ خیراله پروین؛ ولی رستمی؛ ایرج حسینی

8.

بررسی نقش گزارش تفریغ بودجه در اعمال نظارت پارلمانی بر عملکرد دولت

دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، فروردین 1389، صفحه 93-103
دکتر کرم اله دانشفرد؛ حسن قزلباش

9.

بررسی وضعیت چابکی سازمانی کارکنان مناطق 22 گانه شهرداری تهران

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 36 و 35)، خرداد 1396، صفحه 71-88
مهرنوش جعفری

10.

تأثیر پاسخگویی بر اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی ایران)

دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، تیر 1392، صفحه 53-75
حرمت اصغری؛ اسماعیل اسدی

11.

تبیین ابعاد فرهنگ بازار و فرهنگ فروشنده در شهر تهران

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 41)، مهر 1397، صفحه 67-88
وحید صداقت آهنگری حسین زاده؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدا... کردناییج؛ منصوره لولاآور

12.

تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی

دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، بهمن 1390، صفحه 1-18
محمد ذاکری؛ اسماعیل اسدی؛ هادی لطفی

13.

تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی

دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، دی 1389، صفحه 1-23
ماندان مومنی؛ ، صغرا پرگاری

14.

تئوری ساخت یابی آنتونی گیدنز و نقش آن در تعیین مدل پاسخ‌گویی سازمانی در نظام حسابداری

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 41-58
ایمان زارع؛ رضا غلامی جمکرانی

15.

جایگاه دولت (قوه مجریه) در نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 50 و 51)، خرداد 1380، صفحه 67-84
سید علی اصغر کاظمی؛ ابراهیم گلشن

16.

حکمرانی خوب با تأکید بر سازمان‌های غیر دولتی (NGO)

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، مهر 1390، صفحه 29-37

17.

رابطه مدیریت اسلامی ایرانی و توسعه منابع انسانی با نقش میانجی شایسته‏سالاری و پاسخگویی (مطالعه موردی: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی استان آذربایجان غربی)

دوره 10، شماره 3، آبان 1398، صفحه 89-100
مسعود قهرمانی؛ بهروز عثمان زاده

18.

کارکردهای حسابداری مدیریت در بخش عمومی

دوره 14، شماره 51، اسفند 1400، صفحه 43-54
افشین معصومیان؛ غلامرضا کردستانی؛ حسین کاظمی

19.

نظارت همگانی، الگوی مناسب پاسخگویی

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1)، فروردین 1389، صفحه 1-17
دکتر محمد باقر قالیباف

20.

نظام پاسخگویی در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، تیر 1391، صفحه 15-27
علی کارگر زنجانی؛ ابوالحسن فقیهی؛ رضا نجف بیگی

21.

نظام راهبری و کثرت گرایی فرهنگی

دوره 13، شماره 45، تیر 1399، صفحه 63-76
حدیثه درویش؛ بهمن بنی مهد؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی

22.

نقش کیفیت حسابرسی داخلی در مبارزه با فساد با تاکید بر مولفه‌های اقتصاد مقاومتی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 543-562
جعفر میرزایی؛ ولی خدادادی؛ علیرضا جرجرزاده؛ اله کرم صالحی؛ سعید نصیریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب