1.

اثرات تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های سویا

دوره 2، پاییز و زمستان 1389، آذر 1389، صفحه 79-88
سید حمید یاهوئیان؛ محمدرضا بی همتا؛ حمیدرضا بابایی؛ داوود حبیبی

2.

اثر سطوح مختلف غلظت و تعداد دفعات محلول پاشی متانول بر عملکرد سویا

دوره 3، پاییز و زمستان 1390، اسفند 1390، صفحه 65-77
میثم کورش لی؛ فرزاد پاک نژاد؛ سعید وزان؛ فواد مرادی؛ محمدباقر خشامن

3.

ارزیابی اثرات محیط زیستی و ردپای آب گیاه زراعی سویا در مزارع اردبیل

دوره 21، شماره 8، آبان 1398، صفحه 175-184
مجید دکامین؛ مرتضی برمکی؛ امین کانونی؛ سیدرضا موسوی مشکینی

4.

امکان‌سنجی کشت محصول سویا در استان اردبیل با استفاده از روش SAW

دوره 19، شماره 74، شهریور 1401، صفحه 1-12
برومند صلاحی؛ فاطمه وطن پرست

5.

بررسی تأثیرکم آبیاری بر عملکرد، خصوصیات کیفی و شاخص بهرهوری مصرف آب 3 رقم سویا در دشت مغان

دوره 7، شماره 1، آبان 1396، صفحه 113-125
اباسلط رستمی اجیرلو؛ محمدرضا اصغری پور؛ احمد قنبری؛ مهدی جودی؛ محمود خرمی وفا

6.

بررسی حضور پروتئین گیاهی سویا در تعدادی از محصولات گوشتی تجاری با آزمون PCR

دوره 12، زمستان 93، دی 1393، صفحه 33-40
سارا بازیاری؛ حمید رضا زمانی زاده؛ مریم میزانی؛ انوشه شریفان

7.

بررسی رابطه مقدار مصرف آب و عملکرد سویا

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 51-60
داود اکبری نودهی

8.

بررسی همبستگی و تجزیه علیت صفات ژنوتیپ های سویا تحت شرایط تنش خشکی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 31-45
سیدمحمدعلی کارگر؛ علی مصطفایی؛ اسلام مجیدی هروان؛ سیدسعید پورداد

9.

تجزیه به عاملهای صفات مرفولوژیک و فنولوژیک در سویا

دوره 1، تابستان 1388، مرداد 1388، صفحه 51-63
بهرام مسعودی؛ محمدرضا بی همتا؛ حمیدرضا بابائی؛ سیدعلی پیغمبری

10.

تعیین ضریب حساسیت سویا بهاره به تنش رطوبتی در مراحل مختلف رشد در مازندران

دوره 1، شماره 1، آذر 1390، صفحه 53-61
داود اکبری نودهی

11.

شبیه‌سازی برنامه‌ریزی آبیاری گیاه سویا با استفاده از مدل BUDGET

دوره 1، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 47-58
مهدی سرائی تبریزی

12.

مدل سازی فرآیند برشته شدن اسنک سویا تحت سامانه مادون قرمز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 15، پاییز 97، مهر 1397، صفحه 19-30
هادی باقری؛ مهدی کاشانی نژادسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب