1.

ابعاد شخصیت کارکنان و مؤلفه‌های تعیین کننده آن بر اساس مدل "مک کری و کوستا"

دوره 2، شماره1 و 2، شهریور 1389، صفحه 67-75
ساناز سهرابی؛ پیوند باستانی؛ بهرام دلگشایی؛ کیقباد طاهری نژاد

2.

بررسی تأثیر مؤلفه‌های مدیریت دانش بر میزان اعتماد کارکنان به فناوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1394)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 91-102
سعید خیاط مقدم؛ اسماعیل زمانی بیدختی؛ ابوالفضل منصوری کیا؛ محبوبه اسدی؛ مریم زارع حسینی

3.

بررسی رابطه رضایت شغلی با رضایت از زندگی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

دوره 8، 2 (پیاپی 24)، مرداد 1393، صفحه 79-89
حمید شفیع زاده؛ هدی کامروا

4.

تاثیر عدالت سازمانی بر توانمندی کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول آفرین با در نظر گرفتن خط مشی‌های دانشگاه علوم پزشکی

دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، آذر 1396، صفحه 65-79
حاجیه رجبی فرجاد؛ اصغر پهلوان

5.

تأثیرعوامل انسانی و فنی بر استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 33-44
اسفندیار دشمن زیاری؛ محمد صادق ضیایی؛ سپیده ضمیری

6.

تبیین نقش بودجه مشارکتی در رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 35-43
غلامحسین مهدوی؛ امیر سروستانی

7.

تحلیل اثر ابعاد رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش و مهارت‌های کوانتومی در دانشگاه علوم پرشکی استان اردبیل

دوره 10، شماره 3، آبان 1398، صفحه 67-75
احد نوروززاده؛ سلیمان ایرانزاده؛ ناصر فقهی فرهمند

8.

تحلیل روابط بین پیشایندهای مؤثر بر فوبیای بوروکراسی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی مطالعه موردی: یکی ازدانشگاه های علوم پزشکی کشورایران

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 87-98
مهناز خاتم؛ علی یعقوبی پور؛ محمد منتظری

9.

چابکی سازمان و عوامل موثر بر آن در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دوره 6، شماره 3، آبان 1394، صفحه 29-34
فاطمه سلطانی؛ مهدی صانعی؛ محمد امیری؛ احمد خسروی

10.

چالش‌های روابط ستاد دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان‌های وابسته: مورد مطالعه یکی از دانشگاه‌های مستقر در تهران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 7-18
فرید ابوالحسنی؛ آزاده سیاری‌فرد؛ لاله قدیریان؛ مژگان فرشادی؛ فاطمه رجبی

11.

شناسایی مولفه‌های توسعه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی قزوین)

دوره 10، شماره 3، آبان 1398، صفحه 31-42
نگار پیلوار؛ علی بدیع زاده؛ سید رسول حسینی؛ روح ا... زابلی

12.

شناسایی و ارائه مدل ساختاری ویژگی‌های روانشناختی مدیران میانی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 79-91
البرز مقتدر منصوری؛ غلامرضا رحیمی؛ نادر یهلولی؛ فرهاد نژاد ایرانی

13.

مدل تجزیه و تحلیل خط ‌مشی‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشگی گرگان

دوره 13، شماره 47، مهر 1401، صفحه 1-11
مریم عرب حسن خانی؛ علیرضا معطوفی؛ علی فرهادی محلی؛ مجتبی طبریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب