1.

آرایه‌شناسی عددی برخی از گونه‌های جنس دارویی مریم گلی (Salvia L. ) در ایران

دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، مهر 1388، صفحه 67-74
فهیمه سلیم پور؛ مهدیه ابراهیمیان

2.

بررسی چالش های توسعه پایدار شهر قزوین از منظر عدالت فضائی

دوره 12، شماره 48، بهمن 1394، صفحه 37-54
محمود داوران؛ اصغر نظریان

3.

تحلیل جامعه شناختی توسعه یافتگی شهرستانهای استان آذربایجان‌شرقی با توجه به فضای اجتماعی- جغرافیایی

دوره 11، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 65-83
جعفر ابراهیمی؛ مصطفی ازکیا؛ صمد رسول زاده

4.

سنجش میزان آسیب پذیری بافت های شهری در مواقع بروز بحران زلزله (مطالعه موردی: نواحی شهر قزوین)

دوره 8، شماره 20، اسفند 1393، صفحه 5-18
بهرام امین زاده؛ زینب عادلی

5.

سنجش میزان توسعه یافتگی بخش بهداشتی ودرمانی شهرستان های استان زنجان به روش تاکسونومی عددی درسال 1390

دوره 4، شماره1 و 2، شهریور 1391، صفحه 61-69
محمد جعفری؛ حسن سیفی؛ علی جعفری

6.

مطالعه فنتیکی برخی گونه‌های جنس دارویی Achillea درایران

دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، دی 1388، صفحه 37-43
زهرا سادات جوزی؛ علی مازوجی؛ فهیمه سلیم پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب