1.

ارزیابی و مقایسه شاخص‌های رویه‌ای و محتوایی توسعه پایدار در مناطق 7 و 22 تهران

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 139-153
مهسا حاجی محمودی؛ ناصر برک پور؛ پویان شهابیان

2.

بررسی تئوریک نقش طبقه متوسط جدید در تحقق گذار به دموکراسی در جنبش ملی نفت

دوره 5، شماره 1 (پیاپی11 بهار وتابستان1388)، مرداد 1388، صفحه 103-134
احمد ساعی؛ فریدون اکبرزاده

3.

بررسی عوامل سیاسی موثر در توسعهی آزادی مطبوعات در ایران

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، بهمن 1391، صفحه 29-42
سارا محمدپور خبازی؛ ندا محمدپور خبازی

4.

بررسی موانع درون سازمانی موثر در عدم توسعه انجمنهای صنفی روزنامهنگاری ایران؛ مقایسه با کشورهای توسعهیافته

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، دی 1390، صفحه 149-167
سارا محمدپور

5.

بررسی وضعیت جامعه مدنی و تحول مطبوعات در شش دوره انقلاب اسلامی ایران

دوره 17، شماره 3، آبان 1401، صفحه 7-20
نفیسه زارع کهن؛ هادی خانیکی؛ افسانه مظفری

6.

پسا توسعه گرایی و بازنمایی های انتقادی از گفتمان توسعه؛ رویکردی مردمی

دوره 5، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 47-64
حمید احمدی؛ آرش بیدالله خانی

7.

توجیهات، ضوابط و اشکال مداخله دولت در سیاست جنایی

دوره 11، َشماره 2 (پیاپی 24 )، مرداد 1394، صفحه 97-120
اسلام مندنی؛ محمد آشوری

8.

زمینه ها و موانع اجتماعی شکل گیری و گسترش جامعه مدنی در ایران از انقلاب مشروطه تا سال 1390 ه.ش.

دوره 2، شماره 4، آذر 1389، صفحه 97-120
سیف اله سیف الهی؛ حسین عبداللهی

9.

شناسایی عوامل مؤثر بر اثر بخشی سازمان های غیر دولتی جوانان ایران و ارائه یک الگوی جهت اثربخشی آن ها

دوره 20، شماره 2(پیاپی 81)، تیر 1388، صفحه 87-112
غلامرضا معمارزاده؛ اقبال پاک طینت

10.

ظرفیت‌های قانون اساسی ایران در افزایش مشارکت شهروندان درپرتو راهبردهای حکمرانی خوب

دوره 15، شماره 2(پیاپی40)، مرداد 1398، صفحه 11-31
صادق علیخانی؛ رضا اسلامی؛ صابر نیاورانی

11.

مکانیسم تأثیرگذاری رسانه ها بر فرآیند دستورکارسازی در جریان خط مشی گذاری عمومی

دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، بهمن 1392، صفحه 39-55
رامین رضایی

12.

نقش تلویزیون در توسعه جامعه مدنی

دوره 6، شماره 3(پیاپی 14)، مهر 1390، صفحه 25-40
لیلا طاعتی؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ کبری گلستانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب