1.

ارزیابی همگرایی و واگرایی بین معیارهای کیفیت اطلاعات حسابداری: آزمون نظریه مدیریت ذینفعان

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 141-154
عبدالله حسین زاده؛ سید محمود موسوی شیری؛ زهره حاجیها؛ هاشم نیکومرام

2.

بررسی تأثیر سازوکار حاکمیت شرکتی بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و همبستگی نرخ رشد شرکت با صنعت

دوره 11، شماره 39، دی 1397، صفحه 83-97
سعید نادری؛ احمد یعقوب نژاد؛ فرزانه حیدرپور

3.

بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و حاکمیت شرکتی با سرمایه‌گذاری در عملیات اصلی شرکت

دوره 12، شماره 40، فروردین 1398، صفحه 1-14
رضا باقرزادگان؛ محمدحامد خانمحمدی

4.

بررسی رابطه عمق نگرش حسابداران و حسابرسان با کیفیت اطلاعات حسابداری

دوره 6، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 169-174
یحیی حساس یگانه؛ قاسم بولو؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ شهرام چهارمحالی

5.

بررسی نوسانات ناگهانی ارزش سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با تکیه بر ترجیحات سرمایه‌گذاران و کیفیت اطلاعات حسابداری

دوره 10، شماره 35، دی 1396، صفحه 57-66
محمد خیری؛ هادی اسماعیل پور مقدم؛ وحید دهباشی

6.

پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری با تاکید بر متغیر ضریب واکنش سود

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 1-16
هاشم نیکومرام؛ مهدی تقوی؛ حمید احمدزاده

7.

پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری با تمرکز بر متغیر پایداری سود

دوره 7، شماره 2(پیاپی 21 )، تیر 1393، صفحه 1-14
هاشم نیکو مرام؛ مهدی تقوی؛ حمید احمدزاده

8.

تاثیر ریسک اطلاعات بر هزینه ناخالص بدهی و هزینه سهام عادی تعدیل شده شرکت ها

دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، خرداد 1392، صفحه 29-44
فرزین رضایی؛ ثریا ویسی حصار

9.

تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر پدیده برجستگی

دوره 13، شماره 45، تیر 1399، صفحه 77-89
پروانه خالقی کسبی؛ محمدعلی آقایی؛ فرزین رضایی

10.

تدوین الگوی عوامل مؤثر بر عملکرد سرمایه‌گذاری و تحلیل و مقایسه با روش‌های معادلات ساختاری و پانل دیتا

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 287-310
مریم عجم؛ زهرا لشگری

11.

نقش مدیریت دارایی، بدهی (ALM) در صنعت بیمه در بهبود پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 223-238
محمد اوسطی؛ قدرت الله طالب نیا؛ حمید رضا وکیلی فرد

12.

نقش مدیریت دارایی در صنعت بیمه در بهبود پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 1-13
محمد اوسطی؛ قدرت الله طالب نیا؛ حمید رضا وکیلی فرد

13.

نقش نظام راهبری اطلاعات حسابداری باکیفیت در انتخاب سرمایه‌گذاری

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 93-106
علی محمد علی محمدی؛ افسانه توانگر؛ محمدجواد شریفیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب