1.

ارزیابی عملکرد بازار سهام شرکت‌ها مبتنی بر عدم اطمینان در محیط درونی اطلاعاتی و تورش‌های رفتاری

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 747-773
رضا آقاها؛ سینا خردیار؛ فرزین رضایی؛ فاضل محمدی نوده

2.

ارزیابی فرصت سرمایه گذاری با تجزیه و تحلیل ساختار مالی موثر بر ارزش شرکت

دوره 4، شماره 14، تیر 1394، صفحه 47-60
زهرا امیرحسینی؛ معصومه قبادی

3.

افشای اینترنتی اطلاعات مالی و ارزش شرکت: آزمون تجربی نظریه علامت‌دهی

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 1-10
سیده فاطمه حسینی نوکنده؛ مهدی صفری گرایلی

4.

افشا و ارزش شرکت: شواهدی از بازار سرمایه نوظهور ایران

دوره 5، شماره 2(پیاپی 13)، شهریور 1391، صفحه 67-77
حسین اعتمادی؛ رضا حصارزاده؛ مهدی محمدآبادی؛ آمنه بذرافشان

5.

اهرم مالی، سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: بررسی روابط غیر خطی و سلسله مراتبی

دوره 7، شماره 3(پیاپی 22 )، مهر 1393، صفحه 35-51
اسماعیل توکل نیا؛ مهدی تیرگری

6.

بررسی ارتباط انحنایی ساختار سرمایه با عملکرد و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 3(پیاپی 19)، آذر 1392، صفحه 67-79
نظام الدین رحیمیان؛ اسماعیل توکل نیا؛ مهدی تیرگری

7.

بررسی ارزش آفرینی گزارشگری سرمایه انسانی

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 85-104
یحیی حساس یگانه

8.

بررسی ارزش آفرینی گزارشگری سرمایه انسانی

دوره 7، شماره 1(پیاپی 20 )، اردیبهشت 1393، صفحه 11-34
یحیی حساس یگانه؛ نظام الدین رحیمیان؛ اسماعیل توکل نیا

9.

بررسی تأثیر سیستم مدیریت زیست‌ محیطی بر دارایی‌های نامشهود و ارزش شرکت

دوره 4، شماره 14، تیر 1394، صفحه 133-144
زهره حاجیها؛ علی جلالی زمانی

10.

بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعات و ارزش شرکت بر سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 97-116
زهره حاجیها؛ بهاره مرادیان

11.

بررسی تاثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و واقعی سود بر نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 41-54
عبدالمهدی انصاری؛ علیرضا خورشیدی؛ علی شیرزاد

12.

بررسی تأثیر نظام حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 101-132
محمود معین الدین؛ سعید سعیدا اردکانی؛ علی فاضل یزدی؛ لیلی زین الدینی میمند

13.

بررسی تاثیر نوع تأمین مالی بر کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر ارزش شرکت

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 103-126
داریوش فرید؛ مریم قدک فروشان

14.

بررسی رابطه سرمایه فکری هیئت مدیره با ارزش و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 17 )، شهریور 1392، صفحه 29-44
شهین دهقان هراتی؛ علی فاضل یزدی؛ حسین جباری؛ احمدعلی اسدپور

15.

تأثیر آستانه‌ای مالکیت مدیریتی بر ارزش شرکت: آزمون مجدد به‌کمک مدل PSTR

دوره 10، شماره 34، مهر 1396، صفحه 85-98
ابوالقاسم گل‌خندان

16.

تاثیر حسابداری محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر ارزش شرکت

دوره 8، شماره 24، فروردین 1394، صفحه 1-12
غلامحسین اسدی؛ مرتضی بیات

17.

تاثیر شفافیت اطلاعاتی بر رابطه اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت

دوره 9، شماره 31، دی 1395، صفحه 65-80
نیلوفر عابدی؛ مهدی صفری گرایلی

18.

تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مسئولیت اجتماعی شرکتی با تاکید بر نقش واسطه‏ای سرمایه فکری و تحقیق و توسعه

دوره 14، شماره 56، آذر 1401، صفحه 41-59
میترا حامدی نژاد؛ ملیحه علیفری

19.

تاثیر مالکان نهادی عمده بر ارزش شرکت

دوره 6، شماره 4(پیاپی 20)، اسفند 1392، صفحه 79-89
زهرا پور زمانی؛ احسان رضا خریدار

20.

تاثیر نوع نگرش مدیران بر انتخاب سیاست های تامین مالی و پیامدهای آن بر عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 163-180
محسن حمیدیان؛ حسین جنت مکان؛ فرهان بن‌گریز

21.

تبیین رابطه رتبه بندی مسئولیت پذیری اجتماعی ویجئو با عملکرد مالی و ارزش شرکت

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 145-156
میلاد بیابانی؛ زهرا لشگری؛ احمد یعقوب نژاد؛ فرزانه حیدرپور

22.

رابطه بین ویژگی های پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت با هدف آینده نگری در تصمیم گیری

دوره 7، شماره 2(پیاپی 22)، تیر 1393، صفحه 25-46
فرزانه حیدرپور؛ زیبا خواجه محمود

23.

مربوط بودن سطوح و اجزاء سود گزارش شده برای پیش بینی ارزش شرکت

دوره 3، شماره 4(پیاپی 7)، دی 1389، صفحه 93-107
دکتر هاشم ولی پور؛ وهاب رستمی؛ علیرضا شهابی

24.

مطالعه تاثیر کنترل ریسک بر رابطه بین ارزش شرکت و اجزای سود با استفاده ازمدل ایستون و پای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 159-174
محسن حمیدیان

25.

نقش تعدیل کنندگی اندازه هیئت مدیره در رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت

دوره 6، شماره 1(پیاپی 16)، خرداد 1392، صفحه 61-74
هاشم ولی پور؛ لادن زارع؛ اسماعیل خرمسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب