1.

استراتژی تروریسم، امنیت دولت و امنیت فردی

دوره 3، 4 (78زمستان1389)، دی 1389، صفحه 77-103
دکتر احمد ساعی؛ مجید معصومی

2.

بررسی و نقد اقدامات تروریسم تکفیری و بیان جایگاه جهاد درفقه اسلامی

دوره 14، 2(28 پاییز وزمستان 1400)، تیر 1401
محمد علی انصاری چمرودی؛ حسین سجادی؛ یونس واحد یاریجان

3.

تاثیر تروریسم بر امنیت ملی (جمهوری اسلامی ایران)

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 18 پاییز و زمستان 1391)، دی 1391، صفحه 37-60
مجید معصومی؛ احمد ساعی

4.

تاملی در برخی مفاهیم مخل امنیت و آسایش عمومی از منظر فقه اسلامی

دوره 14، 2(28 پاییز وزمستان 1400)، تیر 1401
محمدابراهیم مجاهد؛ احمد عابدینی نجف آبادی؛ جواد پنجه پور

5.

تحلیل جرم شناختی تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران

دوره 17، شماره 2(پیاپی48)، شهریور 1400، صفحه 69-100
حسین اسدزاده بنابی؛ محمد رسایی

6.

تحول در استراتژی نظامی آمریکا در مقابله با تروریسم

دوره 4، 2 (80 تابستان1390)، تیر 1390، صفحه 5-27
منوچهر جفره؛ ایوب منتی

7.

تروریسم، آزادی های اجتماعی و امنیت ملی ( جمهوری اسلامی ایران)

دوره 4، 2 (80 تابستان1390)، تیر 1390، صفحه 207-235
مجید معصومی

8.

جرایم علیه گردشگران در مقصدهای گردشگری مطالعه موردی کلانشهرتهران

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، مهر 1388، صفحه 73-88
دکترآزیتا رجبی؛ مرضیه خان محمدی

9.

رویکردی انتقادی به پدیده تروریسم: نظریه سنتی و انتقادی

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، اردیبهشت 1393، صفحه 121-133
کیهان برزگر؛ رحمت حاجی مینه

10.

سیاست گذاری خارجی و دفاعی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر

دوره 1، شماره 3 (پیاپی 3)، مرداد 1384، صفحه 55-78
حمید هادیان

11.

نقش دین در تغییرات اجتماعی از طریق وقوع جرم (با تاکید بر نقش اسلام در وقوع جرایم تروریستی)

دوره 18، شماره1(پیاپی51)، فروردین 1401، صفحه 59-86
نوروز کارگریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب