1.

آزمون ارتباط مدل های راهبری شرکتی با فرار مالیاتی و ارائه الگوی منتخب

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 103-117
علی طاهری نژاد؛ ایرج نوروش؛ تقی ترابی

2.

بازدهی بین شرکت‌های دارای عدم تقارن اطلاعاتی بر مبنای محدودیت تامین مالی، استراتژی تجاری و راهبری شرکتی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 91-104
محمود نوذرپور شمی؛ نگار خسروی پور؛ امیر رضا کیقبادی

3.

بررسی ابعاد راهبری شرکتی در بانک ها از دریچه پارادایم های نظریه اجتماعی

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 129-143
محمد صالحی فر

4.

بررسی اثر تعدیلی تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین راهبری هیئت مدیره و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی: شواهد تجربی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 93-106
احمد احمدپور؛ اسماعیل توکل‌نیا؛ تکتم معصومی

5.

بررسی رابطه بین ترکیب هیات مدیره به عنوان یکی از معیارهای راهبری شرکتی، با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، پ شماره3(بهار 1388)، فروردین 1388، صفحه 59-71
دکتر بیتا مشایخی؛ بهنام توتاخانه بناب

6.

پیش بینی ورشکستگی و راهبری شرکت ها: دیدگاه نسبت های مالی

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 201-220
مسعود حاجی هاشم؛ زهرا امیرحسینی

7.

تاثیر راهبری شرکتی برریسک مالی شرکت های هلدینگ صنعتی

دوره 7، شماره 24، دی 1393، صفحه 1-9
سعید خدامرادی؛ محمد ابراهیم راعی عزآبادی

8.

رابطه بین ساختار هیئت‌مدیره با افشا اختیاری و شفافیت مالی

دوره 4، شماره 16، دی 1394، صفحه 69-76
محمدرضا نیکبخت؛ جلیل پورحسینی

9.

مطالعه ی رابطه ی بین مولفه های راهبری شرکتی، عوامل حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری مشروط و نامشروط حسابداری(بررسی تطبیقی مدل های خان و واتس، و گیولی و هاین)

دوره 13، شماره 47، اسفند 1399، صفحه 189-206
سمیرا هنربخش؛ محمدحسین رنجبر؛ علی امیری؛ داوود خدادادی

10.

نقش تعدیل کنندگی اندازه هیئت مدیره در رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت

دوره 6، شماره 1(پیاپی 16)، خرداد 1392، صفحه 61-74
هاشم ولی پور؛ لادن زارع؛ اسماعیل خرم

11.

نقش راهبری شرکتی در حسابداری مدیریت استراتژیک

دوره 12، شماره 41، تیر 1398، صفحه 69-89
خدیجه ابراهیمی کهریزسنگی؛ وحید بخردی نسبسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب