1.

ارزیابی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر پایداری سود و ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 40، بهمن 1397، صفحه 81-96
عسگر پاک‌مرام؛ حمید قاسمی؛ بهمن طالبی

2.

آزمون تاثیر پایداری سود و سودآوری بر سطح افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 33، تیر 1396، صفحه 73-88
پدرام ایمانی؛ زهره حاجیها؛ زهرا امیرحسینی

3.

بررسی پایداری تغییرات غیرعادی در اجزای سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 49-60
خسرو فغانی ماکرانی؛ یاسر احمدی

4.

بررسی قیمت گذاری سازه های سود طی چرخه عمر شرکت ها

دوره 12، شماره 40، فروردین 1398، صفحه 109-122
فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرید غلامی حسن کیاده؛ سارا کریم پور

5.

پایداری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکای اقلام تعهدی

دوره 23، شماره 1,2(ویژه نامه شماره های 94-95 بهاروتابستان1391)، اردیبهشت 1391، صفحه 57-66
زهرا پورزمانی؛ آزیتا جهانشاد؛ محمود کاشانی

6.

پاداش مدیریت و پایداری سود

دوره 8، شماره 24، فروردین 1394، صفحه 61-71
هاشم نیکومرام؛ پریسا پازوکی

7.

پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری با تمرکز بر متغیر پایداری سود

دوره 7، شماره 2(پیاپی 21 )، تیر 1393، صفحه 1-14
هاشم نیکو مرام؛ مهدی تقوی؛ حمید احمدزاده

8.

تاثیر استاندارد های ملی حسابداری ایران بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر پایداری سود در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 1(پیاپی 8 )، فروردین 1390، صفحه 31-45
هاشم نیکومرام؛ زاد اله فتحی

9.

تاثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت سود درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ آزمون نظریه روانشناسی رفتارگرایی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 295-308
شهریار فقه کریمی؛ فریدون اوحدی؛ هاشم نیکومرام؛ رمضانعلی رویایی

10.

تأثیر سایر مکانیسم های کیفیت سود بر بازده اضافی با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت سهام بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ با تکنیک پرتفوی بندی24 گانه به صورت فصلی

دوره 10، شماره 36، دی 1396، صفحه 25-43
وحید بخردی نسب؛ فاطمه ژولانژاد

11.

مطالعه نقش توانایی مدیریت، نفوذ سیاسی و فشار مالی بر کیفیت گزارشگری مالی بانکهای فعال در بورس

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 391-410
حبیب پیریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب