1.

اثر تعاملی توانایی مدیریت و درماندگی مالی بر حق الزحمه حسابرسی در چارچوب نظریه نمایندگی (شواهد تجربی: بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 29-42
عباس عطائی شریف؛ زهرا لشگری؛ نگار خسروی پور

2.

آزمون کیفیت حسابرسی و سازوکارهای حاکمیت شرکتی

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 261-272
حسین بدیعی؛ یحیی حساس یگانه؛ علی ثقفی؛ جعفر باباجانی

3.

بررسی تطبیقی تغییرات حق الزحمه خدمات حسابرسی و اظهارنظر حسابرس در بخش خصوصی و غیر خصوصی

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 75-86
بهروز عبادی خورده بلاغ؛ رضا نظری

4.

بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری حسابرس برای مشتریان و حق الزحمه حسابرسان متخصص صنعت و غیر متخصص

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 135-145
مهدی صالحی؛ محسن صحت؛ مجتبی مقدس نوقابی

5.

تاثیر حمایت از سرمایه گذار بر رابطه هزینه توسعه سرمایه گذاری و حق الزحمه حسابرسی

دوره 12، شماره 42، مهر 1398، صفحه 57-73
آذین شاه محمد؛ زهرا پورزمانی

6.

تاثیر سطوح مدیریت سود بر هزینه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، اسفند 1391، صفحه 55-67
فاطمه داروغه حضرتی؛ زهرا پهلوان

7.

تأثیرعرضه اولیه سهام بر کیفیت حسابرسی: مطالعه تجربی با شواهدی از اظهارنظر حسابرس و حق الزحمه حسابرسی

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 71-90
مریم اکبریان‌فرد؛ حمید رضا وکیلی فرد؛ هاشم نیکومرام

8.

خودهمبستگی سود، نوسان سود و حق الزحمه حسابرسی

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 111-126
غلامرضا سلیمانی امیر ی؛ مهین خوئینی؛ موسی جوانی قلندری

9.

رابطه بین کیفیت گزارش حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 3(پیاپی 14)، آذر 1391، صفحه 13-24
فاطمه داروغه حضرتی؛ زهرا پهلوان

10.

شناسایی، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه خدمات حسابرسی: یک پژوهش تلفیقی

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 139-160
فاطمه هاشمیان طاهری؛ سید حسین نسل موسوی؛ علی اکبر رمضانی

11.

قیمت گذاری خدمات حسابرسی نخستین به تفکیک بخش دولتی و خصوصی

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 45-53
محمود خیاط؛ یحیی کامیابی

12.

مدیریت سود و اظهارنظر حسابرس: شواهدی از بخش خصوصی حسابرسی

دوره 7، شماره 2(پیاپی 21 )، تیر 1393، صفحه 17-32
بهمن بنی مهد؛ یحیی حساس یگانه؛ نرگس یزدانیان

13.

موانع ارتقای کیفیت حسابرسی با تأکید بر شناسایی رویه های معیوب

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 387-403
مجاهد رخشان؛ علی ذبیحی زرین کلایی؛ عباسعلی پورآقاجان

14.

وابستگی اقتصادی حسابرس و محافظه کاری حسابداری

دوره 6، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 1-10
محیا حسینی؛ آزیتا جهانشادسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب