1.

استراتژی تروریسم، امنیت دولت و امنیت فردی

دوره 3، 4 (78زمستان1389)، دی 1389، صفحه 77-103
دکتر احمد ساعی؛ مجید معصومی

2.

بررسی تاثیر مشارکت سیاسی بر توسعه سیاسی (مورد مطالعه: جوانان شهر خلخال)

دوره 6، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 137-146
سید غنی نظری؛ حسین بشیری گیوی؛ سعید جنتی

3.

بررسی توسعه سیاسی در عصر مشروطه و دهه اول انقلاب اسلامی ( 57تا67)

دوره 10، شماره 4، آبان 1397، صفحه 21-36
امید غفاری؛ محمود کتابی؛ نفیسه واعظ

4.

بررسی موانع شکل‏ گیری نظام حزبی در بستر توسعه اجتماعی و ساختار فرهنگ سیاسی ایران بین دو انقلاب (مشروطه تا انقلاب اسلامی)

دوره 10، شماره 4، آبان 1397، صفحه 37-49
منوچهر ثابتی؛ منصور وثوقی؛ علیرضا محسنی تبریزی

5.

تاثیر تروریسم بر امنیت ملی (جمهوری اسلامی ایران)

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 18 پاییز و زمستان 1391)، دی 1391، صفحه 37-60
مجید معصومی؛ احمد ساعی

6.

تأثیر سیاست‌های آموزش عالی بر شاخص‌های توسعه سیاسی در ایران

دوره 13، شماره 45، اردیبهشت 1401، صفحه 179-195
مسعود شفیعی چافی؛ رضا مهدی

7.

تأثیر نئوپاتریمونیالسیم پهلوی بر توسعه نیافتگی ایران از سال 1342 تا 1356

دوره 3، 1(75 بهار1389)، فروردین 1389، صفحه 83-104
دکتر بهرام سرمست؛ محمد اکبری

8.

تبیین امکانات و ابزارهای رسانه‌های جمعی بر شکل گیری حکمرانی خوب در جوامع در حال توسعه (با تاکید بر تجربیات جهانی)

دوره 13، شماره 49، اسفند 1399، صفحه 43-61
علی دماوندی کناری؛ سید علی طباطبایی پناه؛ سوسن صفاوردی

9.

تروریسم، آزادی های اجتماعی و امنیت ملی ( جمهوری اسلامی ایران)

دوره 4، 2 (80 تابستان1390)، تیر 1390، صفحه 207-235
مجید معصومی

10.

جنب شهای اجتماعی جدید در عصر جهانی شدن و تأثیر آن بر توسعه سیاسی در ایران

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7 پاییز و زمستان1386)، دی 1386، صفحه 99-116
سیدحسین نقوی

11.

طبقه متوسط جدید و توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی

دوره 8، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 7-20
علی دارابی

12.

علل روندهای متفاوت توسعه سیاسی و اجتماعی در کشورهای نفت خیز

دوره 1، 4 (70 زمستان 1387)، دی 1387، صفحه 111-134
دکتر سعید میرترابی

13.

فرصت ها و تهدیدهای جهانی شدن بر توسعه سیاسی در ایران

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 13 بهار وتابستان1389)، تیر 1389، صفحه 79-110
احمد ساعی؛ مهدی صفرپور؛ محمد باویر

14.

مجالس منطقه ای حلقه مفقوده سیستم قانون گذاری در ایران

دوره 14، شماره 54، شهریور 1396، صفحه 101-113
عبدالرضا فرجی راد؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ جعفر حصاری نژاد

15.

مطالعه تطبیقی برنامه های توسعه ایران و کره جنوبی در چهار دهه گذشته با تاکید بر توسعه اقتصادی- سیاسی

دوره 12، شماره 48، آبان 1399، صفحه 89-107
رضا قادری؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ محمدحسین پوریانی

16.

موانع فرهنگی توسعه سیاسی در ایران و ارایه راهکارهای مدیریتی در این حوزه

دوره 5، 1 (پیاپی 11)، فروردین 1390، صفحه 16-32
دکتر علی اکبر رضایی؛ دکتر سیدرضا صالحی امیری؛ علی اصغر رفیعی نژاد

17.

نقش اینترنت در توسعه سیاسی

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، بهمن 1391، صفحه 9-17
سید وحید عقیلی؛ علی جعفریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب