1.

ارائه مدل حکمرانی توسعه کسب و کار کارآفرینانه

دوره 34، شماره 3 (پیاپی 134)، آذر 1402، صفحه 1-23
ابوالفضل انصاری؛ فریدون رهنما رودپشتی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ فاطمه حمیدی فر

2.

اولویت‌بندی شاخص‌های حکمرانی خوب در سازمانهای کارا (مطالعه موردی: شعب بانک رفاه استان قزوین)

دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، شهریور 1395، صفحه 1-9
سیده عاطفه یگانگی؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران

3.

بررسی عوامل مؤثر بر میزان پاسخگویی در مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمرانی خوب (مورد مطالعه؛ شهرداری منطقه 6 تهران)

دوره 11، 3( پیاپی 39 پاییز 1399)، آذر 1399، صفحه 1-17
وحید آرائی؛ ابوالفضل قاسمی

4.

بهبود مدل راهبردی حکمرانی امور محلی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 47، مهر 1401، صفحه 105-125
محمد امیرآبادی؛ سیدجواد امینی

5.

پاسخگویی و اثربخشی نظامهای نظارتی

دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، تیر 1389، صفحه 120-156
سودابه جلیلی

6.

تحلیلی بر نقش حکمرانی مطلوب در کیفیت زندگی شهروندان(مطالعه موردی: مهرشهر استان البرز)

دوره 14، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 59-73
پگاه آقایاری؛ مراد کردی

7.

حکمرانی اینترنتی ؛ بازیگران اصلی، دولتها و رسانه‌های اجتماعی: با رویکرد فراترکیب

دوره 10، 3(پیاپی 35 پاییز1398)، آذر 1398، صفحه 11-33
امیرمحسن موسوی

8.

حکمرانی و نقش اداره امور شهری در عصر جهانی‌سازی

دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تیر 1391، صفحه 1-14
حمید عرفانیان خان‌زاده

9.

شناسایی عوامل تشکیل دهنده حکمرانی باز با رویکرد توسعه پایدار در شهرداری‌ها استان تهران

دوره 15، شماره 55، آذر 1402، صفحه 69-86
مسعود میرزاپور؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ غلامرضا هاشم زاده

10.

شناسایی و اعتباریابی راهبردهای موثر بر نظام حکمرانی در ورزش جانبازان

دوره 2، شماره 4، دی 1402، صفحه 350-377
محمد علی بیگی؛ طیبه زرگر؛ بهرام قدیمی؛ اکبر آفرینشی خاکی

11.

طراحی الگوی حکمرانی خوب در شهرداری تهران

دوره 30، شماره 3 (پیاپی 118)، آذر 1398، صفحه 1-22
علی امینی شاد؛ عباس منوریان؛ مجتبی امیری

12.

طراحی الگوی حکمرانی سهولت کسب و کار در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی کشور

دوره 33، شماره 3 (پیاپی 130)، آذر 1401
امیرخسرو فخریان؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ افسانه زمانی مقدم؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمد علی افشار کاظمی

13.

موانع اجرایی خط‌مشی‌های عمومی با رویکرد حکمرانی شهری :مورد مطالعه شهرداری‌های استان آذربایجان شرقی

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 93-111
رستم قره داغی؛ آرزو آقامحمدی

14.

نقش حکمرانی خوب و سرمایه انسانی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی (منتخبی از کشورهای در حال توسعه)

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 263-286
کیانوش منصورلکورج؛ صادق بختیاری؛ سارا قبادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب