1.

اثر تاریخ کاشت بر صفات فنولوژیک؛ فیزیولوژیک و عملکرد دانه ژنوتیپ های کلزا در استان خوزستان.

دوره 3، بهار و تابستان 1390، شهریور 1390، صفحه 31-44
محمد خیاط؛ عبدالامیر راهنما؛ محمدمهدی مطیعی؛ علیرضا سیدمحمدی

2.

اثر تنش خشکی و آبیاری معمول بر گیاه مادری روی ظهور و استقرار ارقام بهاره کلزا در مزرعه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 63-71
کاوه خاکسار؛ حسین رضا بادروج؛ آیدین حمیدی؛ امیرحسین شیرانی راد

3.

ارزیابی تناسب اراضی بر اساس عناصر اقلیمی برای کشت کلزا به کمک مدل فازی و AHP در استان کردستان

دوره 19، شماره 4، دی 1396، صفحه 133-150
امیر حسین حلبیان؛ ناهید اسماعیلی

4.

ارزیابی کمی و کیفی چهاررقم کلزای پائیزه در شرایط تنش آبی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 21-29
حسین یونسی پور؛ مجید امینی دهقی

5.

ارزیابی مقدار برخی از عناصر معدنی و فلزات سنگین در کلزا، یونجه و اسفناج پس از آبیاری با درجات مختلف فاضلاب خانگی

دوره 10، پاییز 92، مهر 1392، صفحه 45-54
حمید مظفری؛ امیر حسین شیرانی راد؛ جهانفر دانشیان

6.

امکان‌سنجی مالی تولید خمیرکاغذ کنگره‌ای حاصل از ساقه کلزا در استان مازندران

دوره 6، شماره 3، آذر 1394، صفحه 11-24
احمد ثمریها؛ جعفر ابراهیم کاسمانی

7.

بررسی اثر نیکل بر پارامترهای رشد و میزان کلروفیل در دو نوع کلزا ( Brassica napus L )

دوره 8، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 26-33
اردشیر هزارخانی؛ سودابه هزارخانی

8.

بررسی اثر نیکل بر درصد جوانه زنی و متابولیسم پرولین و فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و کاتالاز در دو رقم کلزا Brassica napusL

دوره 7، شماره 4، دی 1384، صفحه 36-49
مه لقا قربانلی؛ رضا حاجی حسینی؛ روانبخش شیردم؛ سودابه هزارخانی

9.

بررسی بنیه و برخی خصوصیات کیفی بذر کلزا در رطوب تهای مختلف برداشت

دوره 2، پاییز و زمستان 1389، آذر 1389، صفحه 25-35
حسین صادقی؛ مهران شرفی یزاده؛ حسین حیدری شریف آباد

10.

بررسی توابع تولید محصول برای برآورد عملکرد گیاه کلزا در بازههای زمانی مختلف

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1397، صفحه 103-113
آرش تافته؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک

11.

تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا در جیرفت

دوره 2، بهار و تابستان 1389، تیر 1389، صفحه 39-46
عنایت الله توحیدی نژاد؛ محمدرضا بهرام جردی؛ قاسم محمدی نژاد

12.

تحلیل بهره‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن در آبیاری جویچه‌ای یک در میان برای کشت کلزا

دوره 1، شماره 1، آذر 1390، صفحه 1-9
آرش تافته؛ علیرضا سپاسخواه

13.

مقایسه حساسیت 21 ژنوتیپ کلزا نسبت به شته مومی کلم

دوره 1، تابستان 1388، مرداد 1388، صفحه 85-94
سید حیدر موسوی انزابی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ محمود شجاعی؛ علیرضا عیوضی؛ حسین رنجی

14.

واکاوی بازدارنده‏های توسعه کشت کلزا (Brassica napus) در شهرستان اُرزوئیه

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 47-58
لیلی شرفی پور؛ مصطفی احمدوندسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب