1.

اصل اقتضاء تعقیب در قلمرو جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، اسفند 1396، صفحه 153-184
بهروز نوروزی؛ نسرین مهرا؛ علی صفاری؛ محمد علی مهدوی ثابت

2.

بررسی تطبیقی حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه

دوره 15، شماره2(پیاپی30)، مهر 1401، صفحه 152-188
بابک محمدی قهفرخی؛ داوود نصیران(نویسنده مسئول)؛ مسعود شیرانی

3.

بررسی تطبیقی حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه فریقین و حقوق ایران

دوره 14، 2(28 پاییز وزمستان 1400)، تیر 1401
داوود نصیران؛ بابک محمدی قهفرخی؛ مسعود شیرانی

4.

بررسی تطبیقی نقش رویه قضایی در تحقق امنیت قضایی و اقتصادی در حقوق ایران و مصر

دوره 9، 1 (17بهار و تابستان1395)، شهریور 1395، صفحه 157-191
غلامعلی سیفی زیناب؛ ریما امیراقدم

5.

بررسی قوانین و مقررات کیفری کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و تأثیر آن بر کاهش آسیب‌‌های اجتماعی

دوره 14، شماره 56، آذر 1401، صفحه 177-193
صادق خادمی؛ علی جانی پور؛ کرم جانی پور

6.

بررسی مفهوم مصرف کننده و عرضه کننده در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 30)، دی 1395، صفحه 135-160
احمد یوسفی صادقلو؛ حسین پورحسنی

7.

تبیین فقهی حقوقی ازدواج بدون عقد لفظی (معاطاتی) از دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 15، شماره2(پیاپی30)، مهر 1401، صفحه 426-444
احمد راستگردانی؛ محمود قیوم زاده(نویسنده مسئول)؛ محمد رسول آهنگران

8.

تحلیل جرم شناختی تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران

دوره 17، شماره 2(پیاپی48)، شهریور 1400، صفحه 69-100
حسین اسدزاده بنابی؛ محمد رسایی

9.

حرمت مؤبد و مصادیق آن در حقوق ایران و مصر

دوره 5، 1 ( 9 بهار وتابستان 1391)، فروردین 1391، صفحه 91-120
زری زمانی؛ سید ابوالقاسم نقیبی

10.

حقوق مشتری ناشی از فروش کالای معیوب با تاکید بر روش‏های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980

دوره 18، شماره4(پیاپی 54)، اسفند 1401، صفحه 31-80
فرانک موذن؛ احمد شمس؛ سید مجتبی میردامادی؛ احد باقرزاده

11.

گسترش آلودگی نوری و راهکارهای حقوقی مبارزه با آن در کشورهای منتخب (ایران، فرانسه و چین)

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، اسفند 1396، صفحه 89-114
سید عباس پورهاشمی؛ علی زارع؛ نگین موسوی مدنی

12.

موانع و چالشهای اجرای رویه های نوین حقوق بین الملل محیط زیست در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402
فاطمه سادات اجاق زاده محمدی؛ علی مشهدی؛ علیرضا آرش پور

13.

نظارت در شرکت‌ها‌ی تجاری در حقوق ایران و آلمان با تاکید بر حقوق صاحبان سهام

دوره 19، شماره 3 (پیاپی 57)، آذر 1402، صفحه 11-34
طاهره شکری؛ منصور عطاشنه؛ علیرضا مظلوم رهنی

14.

نقش مسؤلیت مدنی در دفاع مشروع با رویکردی بر نظام های حقوقی ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401
ایرج افشاری اسفیدواجانی؛ حمیدرضا علی کرمی؛ وحید قاسمی عهد

15.

واکاوی تعهدات بر ذمه‌ى میت در حقوق ایران

دوره 10، 1 (19بهار و تابستان 1396)، آذر 1396، صفحه 221-244
سید محمد حسین کاظمی بازاردهی؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین ناصری مقدم

16.

وضعیت تغییر جنسیت در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا

دوره 7، 2 ( 14پاییزوزمستان1393)، بهمن 1393، صفحه 113-140
امیر رضایی فومنی؛ سید محمد رضا آیتیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب