1.

ارتباط بین فساد اداری و رشد اقتصادی

دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، دی 1389، صفحه 83-114
مهدی تقوی؛ هاشم نیکومرام؛ صدیقه طوطیان

2.

بررسی رابطه میان نقش نظارتی حسابرسان و ارتقای سلامت نظام اداری

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 83-93
یحیی حساس یگانه؛ مصطفی ظهیر؛ زهرا غفاری

3.

تاثیر تمرکززدایی دولت برکاهش فساد اداری با نقش میانجی استقرار دولت الکترونیک (مطالعه موردی: سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی)

دوره 10، 3(پیاپی 35 پاییز1398)، آذر 1398، صفحه 35-52
ساسان تابع افشار؛ مسعود قهرمانی

4.

تأثیر شفافیت سازمانی بر فساد اداری با تأثیرات متقابل اعتماد سازمانی در مراکز درمانی شهرداری تهران

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 47-53
حوریه فیض آبادی؛ سعید علائی

5.

تحلیل روابط بین پیشایندهای مؤثر بر فوبیای بوروکراسی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی مطالعه موردی: یکی ازدانشگاه های علوم پزشکی کشورایران

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 87-98
مهناز خاتم؛ علی یعقوبی پور؛ محمد منتظری

6.

سیستم پیش‌بینی کننده استنتاج فازی حکمرانی خوب در مبارزه با فساد اداری

دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، بهمن 1393، صفحه 1-12
حامد رحمانی؛ مرتضی موسی‌خانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران

7.

مدل اجرای خط مشی های مقابله با فساد اداری در نظام اداری ایران

دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، اسفند 1396، صفحه 65-81
احمد ابوالحسنی رنجبر؛ شکیبا الصاق

8.

نقش تامین و تدارکات الکترونیک در مبارزه با فساد اداری

دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، بهمن 1392، صفحه 27-37
مهسا صالحی؛ سعید زرندی

9.

نقش رسانه های جمعی در کنترل فساد اداری

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تیر 1391، صفحه 141-148
حسن گیوریان

10.

نقش مسئولیت اجتماعی سازمان در خط‌مشی ارتقای سلامت اداری در بخش دولتی

دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، خرداد 1397، صفحه 33-52


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب