1.

ایمان ابراهیمی در اسلام و مسیحیت

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 176-192
امین مرادی؛ محمود رضا اسفندیار؛ عبدالحسین لطیفی

2.

بازگشت قریب الوقوع عیسی مسیح در مذهب انگلیکن با نگاهی به فقه اسلامی

دوره 15، شماره1(پیاپی29)، فروردین 1401، صفحه 171-186
منصوره نجات نیا؛ بخشعلی قنبری؛ محمد رضا عدلی

3.

بررسی و تحلیل مبانی اعتقادی طریقت بکتاشیه

دوره 7، 1 (13 بهار تابستان 1392)، فروردین 1392، صفحه 129-152
محمد حسن رازنهان؛ محمد بیطرفان؛ تقی شیردل

4.

تاریخچه تدوین و جایگاه کتاب دعای مشترک در مذهب پروتستان از مسیحیت و جایگاه و منزلت ادعیه و شعائر در دین اسلام

دوره 15، شماره2(پیاپی30)، مهر 1401، صفحه 22-46
منصوره نجات نیا؛ بخشعلی قنبری(نویسنده مسئول)؛ محمد رضا عدلی

5.

تبلیغ دینی در مسیحیت: بررسی فعالیت‌های پاپ گِرِگوری

دوره 14، 1 (27 بهار و تابستان 1399)، شهریور 1399، صفحه 115-132
لیلا شیرمحمدی؛ محمدرضا عدلی

6.

تحلیل انتقادی مسیحیت‌پژوهی در منابع اسلامیِ ده قرن نخست هجری

دوره 15، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-28
محمد آسائی؛ محمود واعظی؛ بهزاد حمیدیه

7.

تغییر دین تدریجی آگوستین به مسیحیت

دوره 6، 2 (12 پاییز وزمستان 1391)، مهر 1391، صفحه 39-58
مهدی حسن زاده؛ الهام موحدی

8.

جان میلتون و اخلاق زناشویی مسیحی

دوره 5، 2 (10 پاییز وزمستان 1390)، مهر 1390، صفحه 157-181
ارسطو میرانی

9.

ردیه نویسی مسیحیان اندلس بر اسلام و تأثیر آن بر این سنّت در اروپای غربی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 81-98
محمد کاظم رحمتی

10.

رنج قدسی و تحول اجتماعی در الهیات سیاسی یورگن مولتمان

دوره 12، 2 (24 پائیز و زمستان 1397)، مرداد 1397، صفحه 47-60
زهرا خشک جان

11.

فرهنگ‌پذیری و گسترش مسیحیت در چین

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402
احسان غنی فر؛ محمدرضا عدلی؛ بخشعلی قنبری

12.

ماهیت روح القدس از دیدگاه قرآن کریم و کتاب مقدس

دوره 14، 1 (27 بهار و تابستان 1399)، شهریور 1399، صفحه 61-82
جمشید سرمستانی؛ علیرضا ابراهیم؛ طاهره حاج ابراهیمی

13.

مسیحیت در آثار متکلمان مسلمان* (تا قرن 6ه )

دوره 1، 2 (2 پاییزوزمستان1386)، آذر 1386، صفحه 127-165
داود داداش نژاد

14.

نقش روح‌القدس در تأسیس کلیسای متقدّم و برساخت هویت دینی مسیحی (بر اساس عهد جدید)

دوره 16، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 225-249
سپیده وحیدنیا؛ ارسطو میرانی؛ یحیی صباغچی

15.

یوحنای دمشقی و خاستگاه رهیافت‌های او به اسلام

دوره 15، شماره2، اسفند 1398، صفحه 3-32
مصطفی معلمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب