1.

الگوی گرافیکی روش تحقیق و تأثیر آن در نتایج عملکرد آزمودنی ها

دوره 20، شماره 1(پیاپی 80)، فروردین 1388، صفحه 117-140
هوشنگ تقی زاده؛ غفار تاری

2.

ساخت و رواسازی مقیاس سنجش حسابداری فرهنگی به منظور ارائه مدل بومی

دوره 13، شماره 45، تیر 1399، صفحه 21-41
الهام منصوری نیا؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ قربانعلی آقااحمدی

3.

ساخت و رواسازی مقیاس سنجش حسابداری فرهنگی به منظور ارائه مدل بومی

دوره 12، شماره 41، تیر 1398، صفحه 197-217
الهام منصوری نیا؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ قربانعلی آقااحمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب