1.

ارزیابی ساختار پیشگیری از جرم در قوه قضائیه با نگاهی بر آموزه‌های فقهی

دوره 13، 2(26 پاییز و زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 261-291
تیمور یوسفی؛ مهدی شیداییان

2.

تبیین نقش عناصر کالبدی محیط در امنیت مجتمع‌های مسکونی (نمونه مطالعاتی: مجتمع‌های مسکونی شهر همدان)

دوره 16، شماره 2، تیر 1401، صفحه 35-46
سارا جلالیان؛ فرح حبیب؛ کیانوش ذاکر حقیقی

3.

تدوین مدلی مفهومی از عوامل محیطی مؤثر بر امنیت مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی همدان)

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، دی 1395، صفحه 345-360
سارا جلالیان؛ فرح حبیب؛ کیانوش ذاکر حقیقی

4.

رویکردی برمقوله پیشگیری از جرم در پرتو نظام قانونی ایران (با تاکید برقانون جدید پیشگیری از جرم)

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 27 )، فروردین 1395، صفحه 113-138
رویا فرزین راد؛ بشری محمدی فرد

5.

شناسایی عوامل موثر بر پیشگیری از وقوع جرایم زیست محیطی در اجتماعات شهری

دوره 15، شماره 54، شهریور 1402، صفحه 29-39
حبیب اکبری نوده؛ داوود داداش‌نژاد دلشاد؛ مرتضی براتی

6.

شناسایی و غربالگری ژن های مستعد در بروز رفتارهای مجرمانه به منظور پیشگیری از جرم

دوره 14، شماره 4(پیاپی38)، دی 1397، صفحه 35-66
مرضیه آقاسی؛ مسعود قادی پاشا

7.

کارکرد ورزش در باز اجتماعی شدن مجرمین با رویکرد جامعه شناختی

دوره 14، شماره 55، شهریور 1401، صفحه 67-180
حسن بابایی؛ بهرام قدیمی؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ زهرا علی پور درویشی؛ معصومه شجاعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب