1.

اثرات افشای اطلاعات آینده نگر بر واکنش قیمت سهام در شرایط عدم اطمینان محیط بیرونی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 333-356
سید محمدرضا مسعودیان؛ سیدیوسف احدی سرکانی؛ محمد محمودی؛ صالح قویدل

2.

اثر تعدیل کننده عدم اطمینان محیطی و وجود روابط تجاری بررابطه بین سرمایه اجتماعی و بازده سرمایه گذاری(عملکرد)در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 645-663
سید جواد ابراهیمیان؛ عباسعلی پورآقاجان؛ جواد رمضانی؛ محمد مهدی عباسیان

3.

افشای اطلاعات آینده‌نگر بر واکنش قیمت سهام با استفاده از روش سوارا: با تاکید بر گزارشات تفسیری مدیریت

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 135-148
سید محمدرضا مسعودیان؛ سید یوسف احدی سرکانی؛ محمد محمودی؛ صالح قویدل دوست کویی

4.

بررسی اثرگذاری توانایی مدیریت بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و اجتناب مالیاتی

دوره 15، شماره 54، آذر 1401، صفحه 147-162
سارا یوسف زاده؛ جلیل بیطاری؛ Hossein Badiei

5.

بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر اثربخشی ابزارهای حسابداری مدیریت

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 87-98
زهرا دیانتی دیلمی؛ امیر علم بیگی؛ حسن خطیبی

6.

بررسی رابطه بین سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و عملکرد تحت شرایط عدم اطمینان محیطی و وجود روابط تجاری در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 287-302
سید جواد ابراهیمیان؛ عباسعلی پورآقاجان؛ جواد رمضانی

7.

تأثیر عدم اطمینان محیطی بر گرایش کارآفرینانه با نقش میانجی سرعت نوآوری

دوره 13، شماره 50، خرداد 1400، صفحه 199-214
قاسم شیری؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ شهلا سهرابی

8.

نقش تعدیل کنندگی خودشیفتگی مدیران بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و افشای مسئولیت های اجتماعی

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 263-272
مهدی مران جوری؛ رضیه علی خانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب