1.

انتخاب پرتفوی بهینه سهام در شرکت‌های پذیرفته شده‌ی بورس اوراق بهادار تهران به روش ICDE

دوره 9، شماره 31، مهر 1395، صفحه 111-122
رویا دارابی؛ سیدحسام وقفی؛ سیدجواد حبیب زاده؛ مهناز آهنگری

2.

انتخاب سبد سهام با استفاده از تئوری دمپستر شفر (مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 12، شماره 43، مهر 1398، صفحه 207-221
مهسا عباسی شیرسوار؛ سیدعلی نبوی چاشمی

3.

انتخاب سبد سهام با بکارگیری الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور و مقایسه‌ی آن با الگوریتم های ژنتیک و مورچگان

دوره 13، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 31-46
محمود رحمانی؛ مریم خلیلی عراقی؛ هاشم نیکومرام

4.

بازنگری سبد سهام برای سرمایه گذاران خرد: مدلسازی و روش حل

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 317-338
امیرعباس نجفی؛ مژگان آقایی شیخ رضی

5.

بررسی روش های هوشمنددرحل مسئله سبد سهام مقید در بازار سهام تهران

دوره 9، شماره 29، فروردین 1395، صفحه 85-96
عصمت جمشیدی عینی؛ حمید خالوزاده

6.

بررسی روش های هوشمند در حل مسئله سبد سهام مقید در بازار سهام تهران

دوره 9، شماره 31، مهر 1395، صفحه 85-96
عصمت جمشیدی عینی؛ حمید خالوزاده

7.

تدوین دندروگرام‌های سبد سهام بر اساس معیار فاصله اقلیدسی (مقایسه‌ای بین روش‌های گوناگون خوشه‌بندی سلسله مراتبی)

دوره 10، شماره 34، تیر 1396، صفحه 89-105
حجت اله صادقی؛ شریفه فروغی دهنوی

8.

تشکیل سبد بهینه سرمایه گذاری بر اساس رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی در بازار سهام ایران(رویکرد کمی و کیفی)

دوره 16، شماره 57، خرداد 1402، صفحه 40-53
مهشید اصفهانیان؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ شادی شاهوردیانی؛ محمدحسن جنانی

9.

تلفیق تصمیم گیری چند معیاره و بهینه سازی ریاضی، زمینه ای برای تصمیم گیری سرمایه ای

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 19-38
علی سپهری؛ حسین جباری؛ حسن قدرتی قزاآنی؛ حسین پناهیان

10.

توسعه یک سیستم خبره به‌منظور تشکیل و بروزرسانی سبد سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل تکنیکال

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 31-44
سیدحجت وکیلی؛ امیرعباس نجفی؛ سیدبابک ابراهیمی

11.

حداقل کردن واریانس پورتفوی با محدودیت‌های L

دوره 6، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 81-96
مهدی صالحی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ نرگس مخملباف

12.

حل مساله پورتفوی با استفاده از الگوریتم تجزیه دانتزیگ- ولف

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 1-18
جواد بهنامیان؛ محمد مشرفی

13.

طراحی سیستم سبد گردان خودکار با استفاده از مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال

دوره 12، شماره 41، فروردین 1398، صفحه 45-56
سیدمرتضی لعل سجادی؛ سیدحجت وکیلی؛ سیدبابک ابراهیمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب