1.

آسیب شناسی و مدل بهینه مدیریت استعداد (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران)

دوره 30، شماره 4 (پیاپی 119)، اسفند 1398
سهیلا داروئیان؛ ناصر میرسپاسی؛ کرم اله دانش فرد

2.

بررسی رابطه میان مدیریت استعداد، سرمایه فکری و رقابت در بازار محصول

دوره 15، شماره 49، بهمن 1399، صفحه 73-83
علی حبیبی؛ آرزو زیاری

3.

طراحی الگوی مدیریت استعداد برای سازمان‌های فرهنگی با استفاده از رویکرد دلفی فازی

دوره 16، شماره 57، آبان 1401، صفحه 1-22
داود ضامنی؛ عباس علی قیومی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ ناصر میرسپاسی؛ ابراهیم حاجیانی

4.

طراحی مدل انتصابات مدیران با تأکید بر مدیریت استعداد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 17-30
رشید تورجی؛ صمد جباری اصل؛ نوروز ایزدپناه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب