1.

اثر اندازۀ کرت بر میزان رواناب و رسوب اندازه‌گیری شده ناشی از رگبارهای طبیعی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 69-81
فرخ اسدزاده؛ منوچهر گرجی؛ علیرضا واعظی؛ رضا سکوتی؛ سلمان میرزایی

2.

اثر میزان رس، ارتفاع آبشار و سرعت جریان در خاک‌های چسبنده بر فرسایش پس‌رونده

دوره 4، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 25-38
معصومه عاشوریان؛ محمود شفاعی بجستان؛ حسین بابازاده

3.

ارزیابی اثرات رواناب بر فرسایش حوضه آبریز خدیجه خاتون با استفاده از مدل MPSIAC

دوره 23، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 87-102
حمیدرضا پازوکی؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده

4.

ارزیابی مدل برنامه ریزی بیان ژن برای برآورد بار رسوب معلق بر اساس پیش پردازش داده ها با روش آزمون گاما (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رود زرد)

دوره 8، شماره 4، مرداد 1398، صفحه 37-50
عادله علی جانپور شلمانی؛ علی رضا واعظی؛ محمودرضا طباطبایی

5.

ارزیابی میزان برآورد رسوب با بهره گیری از روش منحنی سنجه ومقایسه نتایج با روش های رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی :رودخانه بابل رود-استان مازندران)

دوره 21، شماره 11، بهمن 1398، صفحه 79-91
علیرضا مردوخ پور؛ حسین جاماسبی؛ امید علیپور

6.

اولویت بندی زیرحوضه‌ها جهت ارائه برنامه‌های احیائی آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز معروف)

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، اردیبهشت 1390، صفحه 69-77
علی اصغر محمدی؛ حسن احمدی

7.

اولویت بندی میزان آلودگی فلزات با استفاده ازشاخص های بار آلودگی و پتانسیل خطرات بیولوژیک در رسوبات سطحی رودخانه‌های سواحل جنوب شرقی دریای خزر

دوره 22، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 17-30
صحابه طالش پور؛ لعبت تقوی؛ حسن نصراله زاده ساروی

8.

بررسی اثرات زیست محیطی دریاچه سد زاینده رود

دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، فروردین 1389، صفحه 29-42
مهران شبانکاری؛ امیرحسین حلبیان

9.

بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر توزیع رسوب مخزن سد (مطالعه موردی سد لاسک) با استفاده از مدل HEC-RAS

دوره 13، شماره 4، دی 1402، صفحه 11-25
سعید راشدی؛ سید عباس حسینی؛ سارا نظیف؛ باقر قرمزچشمه

10.

بررسی پتانسیل شوری، رسوب گذاری و خورندگی آب زیرزمینی شهر ساری با نگرش کاربری صنعتی، شهری و کشاورزی

دوره 11، شماره 1(24-پیاپی 35)، فروردین 1392، صفحه 19-30
سعید احسانی؛ مجید صالحپور؛ حمید احسانی اردکانی؛ پویان عباسی مائده

11.

بررسی کارکرد وتوانایی مدل های تجربی در تخمین فرسایش و تولیدرسوب (مطالعه موردی حوزه قلعه بنی شهرستان کهگیلویه)

دوره 12، شماره 48، بهمن 1394، صفحه 71-86
منصوره قوام؛ محمود دره رودی؛ علی البوعلی

12.

بررسی میزان تجمع سرب و کادمیوم در بافت سخت خرچنگ‌ منزوی (scaevola Coenobita) و رسوبات جزیره کیش

دوره 22، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 15-25
مهسا آقابزرگی؛ عاطفه چمنی

13.

پایش زیستی فلزات سنگین با استفاده از گیاه نی (Phragmites australis) در تالاب هشیلان کرمانشاه

دوره 19، شماره 4، دی 1396، صفحه 67-79
ثمر مرتضوی؛ جمال رحمانی؛ عاطفه چمنی

14.

ضریب همبستگی عناصر سنگین (Cd, Zn , Pb , Cu) در کبد و کلیه ماهی خاویاری گونه قره برون و رسوبات سواحل جنوبی دریای خزر ناحیه 1

دوره 5، شماره 2، تیر 1382، صفحه 31-84
غلامرضا امینی رنجبر؛ محمود بهمنی؛ پروین فرشچی؛ فرشته شریعت

15.

غلظت فلزات سنگین در رسوبات و ماهی شیربت (Barbus grypus)در اروندرود

دوره 12، شماره 2، تیر 1389، صفحه 123-131
ندا خیرور؛ علی دادالهی سهرابسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب