نصیری بنیاداباد, زهرا, صمدی, فاطمه. (1400). ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻮرس و ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺑﺎزده اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﻓﺮﮐﺘﺎل. , 10(38), 411-428.
زهرا نصیری بنیاداباد; فاطمه صمدی. "ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻮرس و ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺑﺎزده اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﻓﺮﮐﺘﺎل". , 10, 38, 1400, 411-428.
نصیری بنیاداباد, زهرا, صمدی, فاطمه. (1400). 'ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻮرس و ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺑﺎزده اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﻓﺮﮐﺘﺎل', , 10(38), pp. 411-428.
نصیری بنیاداباد, زهرا, صمدی, فاطمه. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻮرس و ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺑﺎزده اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﻓﺮﮐﺘﺎل. , 1400; 10(38): 411-428.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب