1.

تاثیر تراکم و زمانهای مختلف سبز شدن علفهرز تاجخروس بر قدرت رقابت ارقام آفتابگردان

صفحه 9-24
بهرام میرشکاری

2.

بررسی بنیه و برخی خصوصیات کیفی بذر کلزا در رطوب تهای مختلف برداشت

صفحه 25-35
حسین صادقی؛ مهران شرفی یزاده؛ حسین حیدری شریف آباد

3.

اثر طول دور تداخل و کنترل عل فهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays) در همدان

صفحه 37-47
علی جمالی؛ گودرز احمدوند؛ علی سپهری؛ آژنگ جاهدی

4.

بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی، نفتالین استیک اسید و بنزیل آمینو پورین بر عملکرد و برخی صفات چهار ژنوتیپ کنجد

صفحه 49-62
شیوا زعفرانچی؛ مهری صفاری؛ وحیدرضا صفاری؛ قاسم محمدی نژاد

5.

اثرات متقابل مصرف کود سیلیس و فسفر روی شدت بیماری بلاست در برنج رقم طارم

صفحه 63-77
مهرداد قاسمی لمراسکی؛ سید وحید علوی؛ عباس قنبری مالیدره

6.

اثرات تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های سویا

صفحه 79-88
سید حمید یاهوئیان؛ محمدرضا بی همتا؛ حمیدرضا بابایی؛ داوود حبیبی

7.

بررسی فعالیت آنزیمی کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز تحت سمیت سرب و مس در گونه خلر (Lathyrus sativus)

صفحه 89-103
سیده مهتاب بلادی؛ علی کاشانی؛ داوود حبیبی؛ فرزاد پاک نژاد؛ ایمان نادعلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب