1.

بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد محصول و کارآیی مصرف آب روی چهار رقم کلزا در کرج*

صفحه 9-18
حسن خسروی؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ محمد جواد عابدی

2.

بررسی اثرات تاریخ کاشت و سطوح مختلف نیتروژن بر گیاه کتان دانه ای (Linum usitatissimum L.)

صفحه 19-30
محمد مهدی رحیمی؛ قربان نورمحمدی

3.

اثر آللوپاتی بقایای کلزا بر جوان هزنی و رشد ذرت

صفحه 31-38
مصطفی ابراهیمی؛ ناصر لطیفی

4.

تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا در جیرفت

صفحه 39-46
عنایت الله توحیدی نژاد؛ محمدرضا بهرام جردی؛ قاسم محمدی نژاد

5.

مقایسه کار آیی روشهای آماری چند متغیره و روش گزینش دو مرحل های ژنوتیپهای گندم با ظرفیت عملکرد مطلوب و متحمل به تنش کم آبی

صفحه 47-62
مهدی متقی؛ گودرز نجفیان؛ محمدرضا بی همتا

6.

بررسی تأثیرات متقابل قارچکش Rovral-TS و باکتری ریزوبیوم در کنترل بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا*

صفحه 63-71
مریم حاتم آبادی فراهانی؛ سعید رضائی؛ محمدرضا لک

7.

بررسی تنوع بیمار یزایی جدایه های قارچ Ascochyta rabiei در ایران

صفحه 73-83
سیمین غیائی؛ محمد رضوی؛ حمید رضا زمانی زاده؛ داریوش شهریاری

8.

بررسی چگونگی روند تغییرات عملکرد روغن آفتابگردان تحت تاثیر تراکم و تاریخ کاشت

صفحه 85-95
جهان فر دانشیان؛ احسان جمشیدی؛ پریسا جنوبی؛ امیر حسین شیرانی راد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب