1.

بررسی میزان تحقق پذیری شاخص‌های حکمروایی خوب شهری با تاکید بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی مناطق 1، 7و22شهر تهران)

صفحه 2-18
هانیه توکلی؛ مهدی مومنی

2.

ارزیابی و تعیین نقش مجتمع ایستگاهی دروازه دولت با رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی(TOD)

صفحه 19-30
حسین ذبیحی؛ بهار عبداله؛ بهسا عبداله

3.

برآورد ارزش تفریحی و شناسایی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت پارک‌های طبیعی شهری به روش ارزشگذاری مشروط (CVM)

صفحه 31-42
صدیقه کیانی سلمی

4.

ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت پارکهای درون شهری (مطالعه موردی: پارکهای شهر اهر)

صفحه 43-56
مریم ناصر؛ اصغر محمدی

5.

بررسی مولفه‌های تاثیر بر ارتقای هوش فرهنگی مدیران شهری مطالعه موردی (منطقه ده شهرداری تهران)

صفحه 57-70
سحر شتابان؛ سید موسی پور موسوی؛ علی اکبر رضایی

6.

تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در گروه کشورهای منتخب

صفحه 71-80
پروانه سلاطین؛ سمانه محمدی

7.

بررسی نقش دریافتی‌های غیر مستمر در رضایت شغلی کارکنان شهرداری تبریز

صفحه 81-92
وحید رحمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب