1.

بازارسازی در سیما، راهبرد ارتقاء کیفیت و کنترل هزینه‌های تولید

صفحه 7-17
حسن خجسته باقرزاده

2.

گفتمان پسا استعماری در ادبیات جهان (تحلیل گفتمان رمان ریشه‌ها)

صفحه 19-36
افسانه مظفری؛ مونا اسدیان؛ فرزانه شریفی

3.

تأثیر جهانی‌شدن ارتباطات بر گرایش شهروندان به حفظ محیط زیست (مورد تجربی ساکنین شهر تهران)

صفحه 37-53
مریم رضایی؛ سید یعقوب موسوی

4.

بررسی واکاوی مسئولیت‌های اجتماعی رسانه

صفحه 55-66
غلامحسین بیابانی

5.

موضع‌گیری رویترز، بلومبرگ و فاینانشیال ‌تایمز در مورد صنعت نفت ایران در دوره پس از تحریم

صفحه 67-82
پویا نعمت الهی؛ بهروز کاوه ئی؛ علیرضا سلطانی

6.

بررسی قابلیت‌های کارآفرینی در بازنشستگان (مقایسه زنان و مردان شهر تهران)

صفحه 83-97
عزیزاله تاجیک اسماعیلی؛ زهرا زاده غلام؛ سمیه تاجیک اسمعیلی

7.

الگوی مطلوب مدیریت خبر در خبرگزاری فارس؛ چگونه به قطب خبری تبدیل شویم

صفحه 99-116
طاهر روشندل اربطانی؛ مرتضی قمری وفا

8.

نقش رسانه ملی در شکل‌گیری افکار عمومی نسبت به ارزش‌های دینی

صفحه 117-135
سینا تفنگ‌چی؛ رنگین نگار کرم زاده

9.

بازارسازی در سیما ، راهبرد ارتقاء کیفیت و کنترل هزینه های تولید

صفحه 7-17
حسن خجسته باقرزاده

10.

گفتمان پسا استعماری در ادبیات جهان(تحلیل گفتمان رمان ریشه ها)

صفحه 19-33
افسانه مظفری؛ مونا اسدیان؛ فرزانه شریفی

11.

تاثیر جهانی شدن ارتباطات بر گرایش شهروندان به حفظ محیط زیست مورد تجربی ساکنین شهر تهران

صفحه 37-53
مریم رضایی؛ سید یعقوب موسوی

12.

بررسی و واکاوی مسئولیت های اجتماعی رسانه

صفحه 55-66
غلامحسین بیابانی

13.

موضع گیری رویترز، بلومبرگ و فاینانشیال تایمز در مورد صنعت نفت ایران در دوره‌ی پس از تحریم

صفحه 67-82
پویا نعمت الهی؛ علیرضا سلطانی؛ بهروز کاوه ئی

14.

بررسی قابلیت های کارآفرینی در بازنشستگان، مقایسه زنان و مردان شهر تهران

صفحه 83-97
عزیزاله تاجیک اسماعیلی؛ زهرا زاده غلام؛ سمیه تاجیک اسماعیلی

15.

نقش رسانه ملی در شکل گیری افکار عمومی نسبت به ارزش‌های دینی

صفحه 117-135
رنگین نگار کرم زاده؛ سینا تفنگ‌چی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب