1.

تعامل در شبکه های اجتماعی مجازی و تاثیر آن بر هویت قومی، مطالعه موردی قوم لک

صفحه 1-17
مهرداد نامداری

2.

بررسی تاثیرفرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری

صفحه 20-34
حاجیه رجبی فرجاد؛ نیلوفر میرسپاسی؛ آزاده حیدری

3.

تأثیر طرح بصیرت افزایی و تعالی معنوی خانواده بر تحکیم بنیان خانواده های شهرک شهید چمران

صفحه 35-52
محمدرضا مبارکی؛ دکتر فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ فرهاد امام‌جمعه

4.

تعهدات فرهنگی دولت ها در حقوق بین الملل با تاکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری در زمینه حق های فرهنگی

صفحه 53-66
فرانک نیسی؛ علی مشهدی

5.

تبیین ابعاد فرهنگ بازار و فرهنگ فروشنده در شهر تهران

صفحه 67-88
وحید صداقت آهنگری حسین زاده؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدا... کردناییج؛ منصوره لولاآور

6.

تحلیل مضامین مؤثر بر فرهنگ مصرف آب از دیدگاه اسلام (مطالعه کیفی)

صفحه 89-106
ندا رجاییان؛ نرگس کشتی آرای؛ محمدعلی نادی

7.

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری ورفتارشهروندی سازمانی با سلامت سازمانی در سازمان آموزش و پرورش شهرستان محمود آباد

صفحه 107-122
نادی علیزاده؛ فرانک پایدار؛ زبیده ولی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب