1.

تبیین فرایند چهار گامی محاسبه ارزش در معرض خطر به عنوان معیاری برای اندازهگیری ریسک و پیادهسازی آن در یک مدل بهینه سازی سرمایهگذاری

صفحه 1-13
زینب سجادی؛ سعید فتحی

2.

ساختار مالکیت (ترکیب سهامداری و تمرکز) و سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 15-28
شاعر بیابانی؛ ستاره(صغری) رضی کاظمی

3.

تعیین سبد بهینه سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد VAR-Multivariate GARCH و در نظرگیری ریسک نقدشوندگی

صفحه 29-45
سید احمد حسینی امینی؛ امیر عباس نجفی

4.

بررسی رابطه بین ارزش جاری سهام، سود و ارزش دفتری سهام با تأکید بر نقش سرمایهگذاری در داراییهای سرمایه ای

صفحه 45-61
حسین اعتمادی؛ مسعود سعیدی

5.

سیاستهای پولی و مالی و کارایی بازار سهام: شواهد تجربی در ایران

صفحه 63-77
کیومرث شهبازی؛ ابراهیم رضایی؛ ابوالفضل عباسی

6.

تاثیر مالکان نهادی عمده بر ارزش شرکت

صفحه 79-89
زهرا پور زمانی؛ احسان رضا خریدار

7.

تبیین نقش تجارت خارجی و نوآوری از طریق دستیابی به تکنولوژی خارجی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور ایران

صفحه 91-108
هاشم نیکو مرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ ایمان جوکار تنگ کرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب