1.

سخن مدیرمسئول

زهرا اوراقی اردبیلی

2.

بررسی اثر نانوکپسول های تاموکسیفن بر بیان ژن های Bax و Bak دررده سلولی MCF-7

صفحه 1-7
مریم بی خوف تربتی؛ مسعود شعبانزاده؛ مهزاد مطلبی

3.

بررسی اثرات سمیت سلولی و آپاپتوز سیلیمارین بر روی رده سلولی سرطان کولون (SW480)

صفحه 8-15
زینب کامرانی؛ معصومه حشمتی؛ صادق باباشاه

4.

اثر ضد تکثیری سدیم بوتیرات بر رده سلولی Caco-2 سرطان کولورکتال انسانی با کاهش نسبت بیان رونوشت ژن BcL-2 به Bax

صفحه 16-24
فلورا فروزش؛ پانته آ حاجی میرزا شفیع سلطانی؛ مهسا قیاقی؛ مهدی شعبانی

5.

اثر امواج نسل چهارم تلفن همراه (4G) بر اسپرماتوژنز و بافت بیضه موش‌های بالغ نژاد NMRI

صفحه 25-32
کاظم پریور؛ شاهین شکیبا؛ آزاده حکمت

6.

Design and Evaluation of real-time PCR for Molecular Diagnosis of Hepatitis B

صفحه 33-39
هایبرت کشیشیان؛ شادی حبیب نیا؛ محمد رضا فلاحیان؛ سعید ذاکر بستان آباد

7.

An improved method for diatom sample preparation

صفحه 40-45
علی ناصری؛ مصطفی نوروزی

8.

شناسه علمی مجلهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب