1.

تغییر حدود آتربرگ و پارامترهای منحنی رطوبتی آب در خاک لس حاوی نانورس مونت موریلونایت

صفحه 1-12
زهرا درویش ایوری؛ سهیلا ابراهیمی؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ مهدی ذاکری نیا

2.

پیش‌بینی عمق آبشستگی در مجاورت سرریزهای سنگی با استفاده از ساختار تعمیم‌یافته روش گروه دسته‌بندی داده‌ها

صفحه 13-28
ابراهیم شهبازبیگی؛ فریبرز یوسفوند؛ بهروز یعقوبی؛ سعید شعبانلو؛ احمد رجبی

3.

ارزیابی اثرات برخی کودهای زیستی بر جذب عناصر غذایی و عملکرد اسانس در گیاه زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss) در رژیم های رطوبتی خاک

صفحه 29-44
رامین چم؛ سید علی ابطحی؛ مجتبی جعفری نیا؛ جعفر یثربی

4.

ارزیابی عملکرد تغییر اقلیم به کمک دو مدل هیدرولوژیکی با ساختار متفاوت

صفحه 45-60
صادق واله؛ بهارک معتمدوزیری؛ هادی کیادلیری؛ حسن احمدی

5.

بررسی تناقض تبخیر از تشت و متغیرهای اقلیمی مؤثر بر آن در نیمه‌غربی و مرکز ایران

صفحه 61-76
محمد نصرالهی؛ علی اصغر ذوالفقاری؛ محمدرضا یزدانی

6.

مقایسه عملکرد مفصل‌های درختی سی-واین و دی- واین در تحلیل چندمتغیره مشخصه‌های بارش

صفحه 77-94
مریم شفائی؛ رسول میرعباسی

7.

ارزیابی اثرات تخریب پوشش گیاهی بر تغییرات رواناب و پتانسیل آلودگی آب در زیرحوزه‌های آبخیز استان آذربایجان شرقی

صفحه 95-112
اردوان زرندیان؛ مجید رمضانی مهریان

8.

اثر نوع، اندازه و مقدار بیوچار بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک آهکی

صفحه 113-128
حسن اصولی؛ احمد کریمی؛ حسین شیرانی؛ سید حسن طباطبائی

9.

بررسی تغییرات عمق توسعه ریشه گیاه گندم در شرایط شور

صفحه 129-139
آرش تافته؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ محمدرضا امداد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب